Р Е Ш Е Н И Е

 

       /14.12.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на тринадесети ноември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 101/2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по жалба на Н.Г.С., ЕГН **********,  срещу наказателно постановление (НП) № 11-01-505 от 05.04.2018 г., издадено от Г.М.Н. – директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София, с което на основание чл. 32 ал. 1 т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ), на жалбоподателя е  наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева за нарушение на чл. 46 ал. 2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г.

НП е обжалвано от наказаното физическо лице в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. В жалбата си оспорва наказателното постановление като незаконосъобразно. Навеждат се и доводи за неправилност и необоснованост на обжалвания административен акт. Жалбоподателят твърди, че административната проверка не е проведена всестранно, обективно и пълно, като не са изследвани всички обстоятелства и по конкретно относно материалноправния въпрос по приложението на чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗДФИ за вредата причинена ли е умишлено от соченото виновно лице и дали е пряка и непосредствена последица от неговото поведение. Твърди се, че жалбоподателят не е знаел и не е предполагал за неизпълнението на задълженията на отговорните лица по този случай. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените основания.

Административнонаказващият орган, чрез процесуалния си представител в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна и пледира за потвърждаване изцяло на наказателното постановление. Твърди, че в хода на съдебното следствие по един безспорен начин, с всички допуснати и приобщени доказателства към административната преписка е доказано извършване на посоченото в НП административно нарушение и виновността на жалбоподателя.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл. 314 НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

През 2017 г. е извършена финансова инспекция на Община Каварна от П.М.К. – на длъжност главен финансов инспектор от „Трети отдел“ на дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“ при Агенцията за държавна финансова инспекция. При проверката е установено, че в Община Каварна функционира Център за обществена подкрепа (ЦОП), създаден с решение № 65 от 13.05.2014 г. на ОбС - Каварна. В изпълнение на това решение, на 30.06.2014г., между община Каварна, от една страна като възложител и „Соник Старт“ ООД, от друга страна като изпълнител, е сключен договор за управление на социални услуги. Дейността на Центъра за обществена подкрепа е финансирана от републиканския бюджет според установените в съответната година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Средствата са целеви и постъпват в общинския бюджет с цел финансиране на одобрените социални дейности. Субсидията на ЦОП е превеждана на община Каварна заедно с общата субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 50, ал. 1 от ЗДБРБ за 2016 г. за финансиране на текущи разходи в делегираните от държавата дейности. Със съпроводително писмо, подписано от управителя на „Соник Старт“ ООД, гр. София, с вх. № РД-01-3978/05.07.2016 г., в община Каварна е представен отчет към договора за управление на социални услуги, съдържащ технически и финансов отчет за работата на ЦОП Каварна за месец юни 2016 г. и фактура за плащане на услугата № 529/01.07.2016 г. на стойност  5968,75 лева. Въпреки това дължимата сума за месец юни 2016 г. не е преведена, което принуждава „Соник старт“ ООД гр. София да потърси правата си по съдебен ред. С влязло в сила решение № 53/15.05.2017 г. по гр.д. № 357/2016 г. по описа на РС – Каварна, постановено по иск по чл. 79 от ЗЗД, община Каварна е осъдена да заплати на дружеството сумата по фактурата по договора от м. юни 2016г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане на сумата. Плащането е извършено на 25.07.2017 г., когато общината превежда по сметката на частен съдебен изпълнител дължимата сума след покана за доброволно изпълнение.

За така установеното нарушение П.К. – главен финансов инспектор в дирекция „Извънпланова инспекционна дейност” при АДФИ, съставила акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 11-01-505/12.10.2017 г., в който приела, че Н.Г.С. с настояща месторабота – кмет на гр. Каварна, не е предоставила в регламентирания срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет (от 08.06.2016 г. до 16.06.2016 г.) дължимите средства от субсидията за  месец юни 2016 година в размер на 5 969 лева на доставчика на социална услуга фирма „Соник старт” ООД гр. София. Деянието е квалифицирано като нарушение  на чл. 46 ал. 2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г. АУАН е връчен лично на нарушителя и подписан без възражения. В срока по чл. 44 ал. 1 от ЗАНН са постъпили писмени възражения срещу акта.

Въз основа на акта  било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на Н.Г.С. е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева за нарушение на чл. 46 ал. 2 от ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г., на основание чл. 32 ал. 1 т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция.

Фактическата обстановка беше установена от съда след преценка на показанията на изслушаните в съдебно заседание свидетели П.М.К.– актосъставител и К.Д.Д. - свидетел при съставяне и връчване на акта, както и от приобщените по реда на чл. 238 НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намери, че жалбата е неоснователна, по следните съображения:

При извършената служебна проверка съдът констатира, че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити, нарушението е описано пълно и ясно, с всички съставомерни признаци от обективна страна, включително са посочени и доказателствата които го потвърждават. Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН, а така също и санкционната норма в НП, предвид на което не е налице нарушение на чл. 57 ал. 1 т. 5 от ЗАНН.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели, които потвърждават фактическото извършване на нарушението, изясняват формата и естеството, времето на осъществяването му. Изнесените от тях данни, са в пълно съответствие с писмените доказателствени източници, показанията им са безпротиворечиви, взаимнодопълващи се, логични, поради което съдът ги счита за обективни и достоверни. В настоящото производство не се установиха данни за заинтересованост, под каквато и да било форма, от изхода на делото.

При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна страна, включително и такава относно редовността  на АУАН, съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения, които да обуславят неговата отмяна. Актовете са издадени от компетентен орган, спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им, съгласно чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Административн- наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се, според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство. Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно, пълно и ясно, възпроизведени са твърдения за факти, които покриват основните съществени признаци на деянието, поради което позволяват неговата индивидуализация-обща с оглед времето и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл. 46 ал. 2 от ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г., отделно и като административнонаказателен състав по чл. 32 ал. 1 т. 1 от ЗДФИ, налице са и обективните елементи относно надлежната персонификация на правния субект-нарушител. По отношение на прилагането на нормата на чл. 32 ал. 1 т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция, съдът счита, че субект на нарушението по чл. 46 ал. 2 от ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г.  е именно жалбоподателя, като първостепенен разпоредител със средства от бюджета, поради което правилно наказанието е било наложено именно на Н.С. в качеството й на кмет на Община Каварна, т.к. в рамките на  упражнената инспекционна дейност от контролните органи е установено, че нарушението е извършено от длъжностно лице, на което е вменено управлението и контрола на бюджетните средства, какъвто се явява Кметът на Общината.

Съдът приема за неоснователно възражението на жалбоподателя, за неправилно определяне на субекта на нарушението поради липса на виновно поведение от нейна страна. Горното следва от обстоятелството, че именно кметът на община Каварна като първостепенен разпоредител с бюджета на общината следва да носи административнонаказателна отговорност за вмененото с НП нарушение на чл. 46, ал. 2 от ПМС № 380/2015 г., тъй като има качеството на длъжностно лице, на когото е вменено управлението и контрола на бюджетните средства. Съгласно ЗДФИ при упражняването на инспекционна дейност по този закон виновните длъжностни лица, както и лицата, които работят по граждански договори за управление и контрол, ако деянието не съставлява престъпление, се наказват: за нарушение на нормативен акт, уреждащ бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, ако не е предвидено наказание в съответния нормативен акт - с глоба от 200 до 2000 лв. Посочената разпоредба очертава два кръга субекти - длъжностни лица и лица, работещи по граждански договори за управление и контрол, като всички те имат правомощия, свързани с бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност. Безспорно е, че средствата за делегирани от държавата дейности са съставна част от общинския бюджет съгласно чл. 45, т. 3 от ЗПФ и управлението им се регулира от нормите, уреждащи бюджетните взаимоотношения между общинския и централния бюджет. Доколкото в чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА е определено кой организира изпълнението на общинския бюджет, то явно е, че отговорността за предоставяне на средствата за делегираните от държавата дейности се носи от кмета, поради което и именно той се явява  субект на нарушението по чл. 46, ал. 2 от ПМС № 380/2015 г. Без правно значение за отговорността по чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ е обстоятелството как кметът е организирал работата в общината и на кого е възложил плащанията по договора за управление на социални услуги, нито дали е знаел или предполагал за неизпълнението на задълженията на отговорните длъжностни лица. Възлагането на конкретни финансови задължения на други длъжностни лица от общинската администрация от страна на кмета на общината не изключва нито качеството му на първостепенен разпоредител, нито отговорността му за администриране на плащанията по общинския бюджет и не го оневинява за извършеното нарушение.

Материалната компетентност на органите - актосъставителя и тази на АНО издал процесното НП не се оспорва от жалбоподателя, същата е нормативно установена, съгласно разпоредбата на чл. 35 ал. 1 от Закона за държавната финансова инспекция.Със Заповед № ФК-10-817/18.08.2017 г. Директора на Агенция за държавна финансова инспекция е възложил на П.К. - главен финансов инспектор ИРМ гр. Добрич да извърши финансова инспекция на Община Каварна, като задачата е свързана с проверка за законосъобразност, свързана с определянето, начисляването, представянето и отчитането на субсидия, предоставена от държавния бюджет на Център за обществена подкрепа за 2016 година.

Обжалваното Наказателно постановление решаващият съдебен състав намери за материалноправно законосъобразно. Същото е издадено при правилно приложение на материалния закон - чл. 32 ал. 1 т. 1 от ЗДФИ и чл. 46 ал. 2 от ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016г.

Жалбоподателя е санкциониран по реда на чл. 32 ал. 1 т. 1 от ЗДФИ, съгласно който при упражняване на инспекционна дейност  по реда на закона виновните длъжностни лица, както и лицата които работят по граждански договори за управление и контрол, ако деянието не съставлява престъпление, се наказват за нарушение на нормативен акт, уреждащ бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, ако не е предвидено наказание в съответния нормативен акт с глоба в размер от 200 лева до 2000 лева. С разпоредбата на чл.18а ал.7 от Закона за социалното подпомагане е вменено в задължение на кметът на общината  при възлагането на управлението на социални услуги по ал. 3 да предостави на доставчика целия размер на финансовите средства, съставляващи финансовия стандарт за съответните делегирани от държавата дейности, в рамките на сроковете, в които се осъществява предоставянето на субсидиите от държавния бюджет. В чл. 46 ал. 2 от ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г. са посочени сроковете в които се осъществява предоставянето на субсидиите от държавния бюджет. Следователно  в дейността по изпълнение на горепосоченото задължение  кметът на общината има качеството на длъжностно лице и като такова е длъжно да спазва нормативните актове уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност. За неспазването на финансовата дисциплина, съгласно чл. 32 ал. 1 т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция именно на кмета на общината следва да бъде наложено административно наказание.

След като по делото е безспорно установено, че субсидията за делегираните от държавата дейности за м.юни 2016 г. е получена в община Каварна на 07.06.2016г. и в периода от 08.06.2016 г. до 16.06.2016г. кметът на общината не е предоставил на доставчика на социални услуги “Соник старт” ООД дължимите средства от субсидията за м.юни 2016 г., то правилно и законосъобразно наказващият орган, е приел, че той е осъществил фактическия състав на нарушение на чл. 46, ал. 2 от ПМС № 380/29.12.2015 г., за което следва да бъде наказан в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджета на общината на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ.

Наложеното наказание правилно е определено от АНО по вид и по размер, в минималния такъв според закона, при съобразяване на обстоятелствата по чл. 27 от ЗАНН, в това число тежестта на конкретното нарушение и степента на обществената му опасност, отчитайки обстоятелството, че същото е първо такова на жалбоподателя.

Процесният случай не е маловажен по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, тъй като нарушението засяга  особено важни обществени отношения, касаещи финансовата дисциплина при разходване на публични средства.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати разноските направени по делото – пътни такива за разпит на свидетел, в размер на 16,74 лв. (шестнадесет лева и седемдесет и четири стотинки), както и 5.00         (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

По изложените съображения, съдът намира атакуваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11-01-505 от 05.04.2018 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София, с което на Н.Г.С., ЕГН **********, с адрес ***, е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева за нарушение на чл. 46 ал. 2 от ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г., на основание чл. 32 ал. 1 т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция.

ОСЪЖДА Н.Г.С., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд Каварна направените разноски в производството, в размер на 16,74 лева (шестнадесет лева и седемдесет и четири стотинки), както и 5.00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено, пред Административен съд гр. Добрич, на основанията предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….