Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 24.07.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 101 по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         С Наказателно постановление № 08-001152/018 от 11.03.2019г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.1 от Кодекса на труда  на  „Блек Сии Фуудс“ ООД с ЕИК *** седалище и адрес на управление гр.София,общ.Столична,район Оборище улица М.**,в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.128 т.2 от Кодекса на труда.

         Недоволен от наказателното постановление останал въззивника „Блек Сии Фуудс“ ООД с ЕИК *** седалище и адрес на управление гр.София,общ.Столична,район Оборище улица М.** ,представлявано от управителя  Ц.А.Ц. и моли съда да го отмени изцяло като незаконосъобразно и необосновано.В съдебно заседание въззивника редовно призован,не се явява,представлява се от упълномощен процесуален  представител който поддържа жалбата на сочените в нея основания.По същество процесуалния представител на вэззивника изтъква аргументи за наличие на предпоставките по чл.415в ал.1 от КТ,тъй като нарушението е отстранено още преди съставянето на акта,поради което същото да бъде квалифицирано като маловажен случай на нарушение на трудовото законодателство.

         Въззиваемата страна се представлява от ю.к.Г.Н. който по съществото на делото изразява становище,че квалифицирането на нарушението като „маловажен случай“,в съответствие с разпоредбата на чл.415в ал.1 от КТ се явява законосъобразно и в тази връзка моли съдът да постанови решение с което да измени наказателното постановление с налагане на имуществена санкция за извършеното нарушение,на основание чл.415в ал.1 от КТ.

         От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите Т.Н.А.,М.Р.К. и М.И.С.,съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

         Административнонаказателното производство е започнало със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение № 08-001152 от 11.01.2019г. на „Блек Сии Фуудс“ ООД с ЕИК *** седалище и адрес на управление гр.София,общ.Столична,район Оборище улица М.**,в качеството му на работодател.На 16.10.2018г. е извършена проверка от Т.А. и М.К.,*** на самоходен катамаран находящ се в гр.Каварна и стопанисван от „Блек Сии Фуудс“ ООД.На място е връчена призовка на М.С.-регионален мениджър за явяване на 24.10.2018г. в Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич на управителя на дружеството.При явяването си същият е следвало да представи  изискани с призовката документи,удостоверяващи изплащане трудовите възнаграждения на работещите за месец юни,юли,август и септември 2018г.На 18.10.2018г. по електронната поща на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич е получено банково извлечение за изплатени на 17.10.2018г. трудови възнаграждения за месец юли 2018г.На 24.10.2018г. не се е явил никой,като по електронната поща  на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич е получено банково извлечение за изплатени в същия ден трудови възнаграждения за месец август и месец септември 2018г.С оглед гореизложеното,актосъставителят приема за установено,че „Блек Сии Фуудс“ ООД в качеството си на работодател не е изплатил в уговорения срок трудовите възнаграждения,както следва: за м.юли 2018г. на В.П.Д. ЕГН  ********** сумата от 706,75 лева,на Г.Д.П. ЕГН ********** сумата от 706,75 лева,на Д.Г.П. ЕГН ********** сумата от 1003,81 лева,на М.И.С. ЕГН ********** сумата от 808,58 лева,на Т.А. Н. ЕГН ********** сумата от 825,70 лева;за месец август 2018г. на В.Д. сумата от 1413,50лв.,на Г.П.сумата от 1413,50 лева,на Д.П. сумата от 2007,62 лева,на М.С. сумата от 1309,90 лева,на Т. Н. сумата от 1651,40 лева.Актосъставителят е приел,че работодателят е нарушил чл.128 т.2 от Кодекса на труда.Акта е съставен при условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН.С писмо изх.№1809558/09.11.2018г.  на Д“ИТ“ гр.Добрич е изпратена покана до управителя на „Блек Сии Фуудс“ за съставяне на актове за установяване на административни нарушения.Видно от известие за обратно доставяне поканата за съставяне на актове за установяване на административни нарушения е получена лично от управителя на дружеството-Ц.А.Ц. на 27.11.2019г.В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН е депозирано възражение в Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич.

         Въз основа на акта е издадено обжалваното наказателно постановление,в което е възприета изложената в акта фактическа обстановка с което на „Блек Сии Фуудс“ ООД с ЕИК *** седалище и адрес на управление гр.София,общ.Столична,район Оборище улица М.**,в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.128 т.2 от Кодекса на труда.

         Гореизложената фактическа обстановка  се установява безспорно от събраните в хода на делото доказателства: показанията на свидетелите Т.Н.А.,М.Р.К. и М.И.С.,както и от следните писмени доказателства: НП № 08-001152/018 от 11.03.2019г.,АУАН № 08-001152/11.01.2019г.,протокол за извършена проверка с изх.№ ПР1835903/09.11.2018г.,Писмо с изх.№ 18095955/09.11.2018г. за връчване на ПР1835903/09.11.2018г. и покана за съставяне на АУАН с изх.№ 1809558/09.11.2018г.,Призовка за представяне на документи от 16.10.2018г.,Справки от банковото извлечение по сметка на Блек Сии Фуудс“ ООД от 17-18.10./2018г. и 23-24.10.2018г.,Възражение с вх.№ 19062393/07.05.2019г. от „Блек Сии Фуудс“ ООД срещу АУАН № 08-001152/11.01.2019г.

         От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел М.И.С. се установява,че на него лично е връчена призовка за явяване на 24.10.2018г. в Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич за документална проверка.Не отрича,че е имало забавяне в изплащането на трудовите възнаграждения,включително и на неговото,но за забавеното изплащане на възнагражденията работниците са били уведомени от работодателя.Видно от показанията на св.М.Стоянов,по време на проверката е бил определен срок за отстраняване на констатираното нарушение,като фирмата е отреагирала и е изплатила дължимите трудови възнаграждения.

         При така установеното от фактическа страна,съдът намира за установено от правна страна следното:

         Жалбата против наказателното постановление е допустима,като подадена срещу подлежащо на обжалване пред съд НП,от легитимирано лице и в законоустановения срок.

         В административно-наказателното производство не са допуснати съществени  нарушения на процесуалните правила,които да са довели до накърняване на правото на защита на наказаното лице.АУАН е съставен от компетентен орган,при условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН,в отсъствие на нарушителя,тъй като същият след покана не се явил за съставяне на акта.АУАН съдържа всички реквизити,установени в чл.42 от ЗАНН.За така установеното нарушение на КТ против въззивника е издадено НП от компетентен орган,видно от Заповед № З-0058/11.02.2014г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и в законоустановения срок,без то да съдържа нови фактически обстоятелства против които в административно-наказателното производство наказаното лице да не е могло да се защитава.

         По същество съдът намира,че въззивника е нарушил разпоредбата на чл.128 т.2 от КТ-„Блек Сии Фуудс“ ООД в качеството си на работодател не е изплатил в уговорения срок трудовите възнаграждения,както следва: за м.юли 2018г. на В.П.Д. ЕГН  ********** сумата от 706,75 лева,на Г.Д.П. ЕГН ********** сумата от 706,75 лева,на Д.Г.П. ЕГН ********** сумата от 1003,81 лева,на М.И.С. ЕГН ********** сумата от 808,58 лева,на Т.А. Н. ЕГН ********** сумата от 825,70 лева;за месец август 2018г. на В.Д. сумата от 1413,50лв.,на Г.П.сумата от 1413,50 лева,на Д.П. сумата от 2007,62 лева,на М.С. сумата от 1309,90 лева,на Т. Н. сумата от 1651,40 лева.

         Нарушението се потвърждава от данните,обективирани в призовка от 16.10.2018г.,протокол изх.№ ПР1835903/09.11.2018г. за извършена проверка,банково извлечение от 24.10.2018г. и покана изх.№ 18095581/09.11.2018г. за съставяне на акт за установено административно нарушение.

         Имуществената отговорност на търговското дружество е обективна,поради което въпросът относно виновното извършване на нарушението не се обсъжда от съда.

         Нарушаването на разпоредба на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд изпълва с конкретно съдържание бланкетната разпоредба на чл.414 ал.1 от КТ.Поради това с обжалваното наказателно постановление административно-наказващият орган законосъобразно е ангажирал имуществената отговорност на жалбоподателя. Настоящия съдебен състав обаче намира,че наказващият орган не е приложил правилно  санкционната разпоредба на чл.414а ал.1 от КТ по силата на която е наложил на работодателя за извършеното нарушение имуществената санкция от 1 500 лева.

         Видно от установените по делото факти,налице са предпоставките нарушението да бъде определено като маловажно  и да бъде санкционирано по реда за маловажните нарушения на трудовото законодателство,т.е. по чл.415в ал.1 от КТ,който предвижда,че за нарушение,което е отстранено веднага след установяването му по реда,предвиден в този кодекс и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители,работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лева.,а виновното длъжностно лице-с глоба в размер от 50 до 100 лева.

         В процесния случай не може да се обоснове извод за „неотстранимост“ на нарушението.От доказателствата по делото се установява,че на 18.10.2018г. по електронната поща на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич е получено банково извлечение за изплатени на 17.10.2018г. трудови възнаграждения за месец юли 2018г.На 24.10.2018г. не се е явил никой,като по електронната поща  на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич е получено банково извлечение за изплатени в същия ден трудови възнаграждения за месец август и месец септември 2018г.

         Разпоредбата на чл.415в ал.2 от КТ определя кои нарушения на трудовото законодателство не са маловажни.Според цитираната норма,не са маловажни нарушенията на чл.61 ал.1,чл.62 ал.1 и 3 и чл.63 ал.1 и 2.В хипотезите на нормата не е споменато нарушението на чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.114а ал.1 от КТ.Поради установена в чл.46 ал.3 от Закона за нормативните актове,забрана за разширително тълкуване на санкционните норми,каквато е чл.415в ал.2 от КТ и щом нарушението по чл.3 ал.1 от Наредбата не е упоменато изрично,няма пречка ако се констатира ниската му степен на обществена опасност и наличие на предпоставките по чл.415в ал.1 от КТ,същото да бъде квалифицирано като маловажен случай на нарушение на трудовото законодателство.

         По изложените съображения настоящия състав намира,че следва да измени наказателното постановление с налагане на имуществена санкция за извършеното нарушение в размер на 100 лв.,на основание чл.415в ал.1 от КТ.При определяне размера на санкцията съдът приема,че за да бъде съобразена с нормите на чл.27 ал.1-3 от ЗАНН,същата следва да е в минимално предвидения от закона /чл.415в ал.1 от КТ/ размер,поради добросъвестното поведение на работодателя преди извършване на нарушението и поради обстоятелството,че нарушението е извършено за първи път.

         Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН,съдът

Р   Е  Ш   И:

         ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 08-001152/018 от 11.03.2019г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич,с което на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.1 от Кодекса на труда  на  „Блек Сии Фуудс“ ООД с ЕИК *** седалище и адрес на управление гр.София,общ.Столична,район Оборище улица М.**,в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.128 т.2 от Кодекса на труда,като  на основание чл.415в ал.1 от Кодекса на труда НАЛАГА административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 100/сто/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено. 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: