Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

гр. Каварна,  08.11.2019г.

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и шести септември, през  две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при секретаря Елена Шопова,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 102 по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН и е образувано  по жалба на И.Ж.Т. с ЕГН **********о***, в която твърди, че на посочената в електронния фиш дата не е бил в гр.Каварна и не е управлявал лек автомобил БМВ 520, с номер ***. Моли да бъде установен нарушителя и електронния фиш да бъде отменен.

         В съдебно заседание, въззивникът, редовно призован се явява лично и поддържа жалбата. Посочва, че не е управлявал тази кола на сочената дата.

       Въззиваемата страна, редовно призована, в съдебно заседание не изпраща процесуален представител.

 С оглед събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

 Електронен фиш серия  № 2467080 е съставен от ОД на МВР Добрич, за това, че на 21.03.2018г. в 13.34  часа в гр***, на отбивката за ***в посока към морето, с МПС БМВ 520, регистрационен номер А 59 55 ВТ е извършено нарушение на скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1, при разрешена стойност на скоростта 50 км/ч, установена стойност на скоростта 83 км/ч и превишена стойност на скоростта от 33 км/ч, с което е извършил нарушение на чл.21 ,ал.1 от ЗдВП, като на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.1, т.4 от ЗдВП му е наложена глоба 400,00 лева.

      Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на всички събрани в хода на съдебното следствие доказателства – гласни и писмени.

       Съдът напълно кредитира показанията на свидетеля К.К., като логични и кореспондиращи със събраните писмени и веществени доказателства.

       Съдът изцяло кредитира писмените и веществените материали, съдържащи се в АНП и приобщени към доказателства по делото, както и тези събрани в хода на съдебното следствие.

       Съдът, предвид становището на страните и императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му, обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание, прави следните правни изводи:

        Жалбата е подадена в срока за обжалване и от надлежна страна, поради което същата е процесуално допустима.

        Административнонаказателното производство е проведено в рамките на сроковете по чл.34 от ЗАНН. Спазени са разпоредбите на чл.57 от ЗАНН и чл.189, ал.4 от ЗДП. В ЕФ са посочени териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика на когото е регистрирано превозното средство,  описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане.  Всички тези реквизити се съдържат в процесния електронен фиш – мястото на извършване на нарушението е описано подробно, посочена е разрешената скорост, както и установената такава на движение на процесното МПС.

Следва да се отбележи, че преди издаването на този електронен фиш е издаден електронен фиш Серия К, №2054346 за същото нарушение, но на собственика на МПС – М.П.П.от гр.***, №129, вх.2, ет.2, с ЕГН **********. Същия след получаване на електронния фиш е депозирал възражение до началника на КАТ Добрич, като е посочил, че е упълномощил лицето И.Ж.Т. да управлява и да продава процесното МПС. Пълномощното е с дата 24.07.2012г. видно от общия регистър на нотариус ***с рег.№255 на НК, с район на действие РС Бургас. След тези констатации е издаден електронния фиш, който се обжалва от жалбоподателя.

        От събраните по делото доказателства е установено, че извършването на процесното административно нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП е установено и заснето с автоматизирано техническо средство №TFR-1M, което представлява мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение.

При така установените факти,съдът намира от правна страна следното:

         Видно от оспорения електронен фиш, датата на твърдяното нарушение е 21.0.3.2018г., когато е извършено заснемане с посоченото техническо средство. Едва на 24.04.2019г. след изтичане на 6-месечен срок, е извършено връчване на ел.фиш.

         С разпоредбите на чл.189 ал.4-11 от ЗДвП е въведена възможност  за установяване на административни нарушения и ангажиране на административнонаказателна отговорност по опростена процедура, която се основава на автоматизирани технически средства. Началото на производството по издаване на електронен фиш обаче се поставя със заснемане на извършеното нарушение посредством техническо средство, което заменя фазата на съставяне на АУАН по смисъла на чл.40 и сл. от ЗАНН. Електронното изявление, записано /обективирано/ върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез тази административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства съставлява регламентирания в закона електронен фиш, който е своеобразен аналог на наказателното постановление, като аргумент в тази насока е нормата на чл.189 ал.11 от ЗДвП, според която влезлия в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление.

         Доколкото самото заснемане играе ролята на АУАН, а електронния фиш на наказателно постановление, то само в случай, че е подписана декларацията по чл.189 ал.5 от ЗДвП и се промени авторството на извършеното нарушение, може да се приеме, че от получаване на декларацията е открит нарушителят и тече срока по чл.34 от ЗАНН, за съставяне на фиша.

         В случай, че не е подписвана декларация, какъвто е процесния случай, важи чл.188 ал.1 от ЗДвП, че собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение, установено със заснемането, от която дата на заснемането следва да се отчита срока за съставяне на фиша по чл.34 от ЗАНН.

          Съгласно разпоредбата на чл.34 ал.3 от ЗАНН, образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта.

  Процесния електронен фиш е съставен след изтичане на предвидения в закона шестмесечен срок,след заснемане на нарушението на 19.05.2016г.От датата на заснемане на нарушението-19.05.2016г.,до 07.02.2018г.,когато електронния фиш е връчен на жалбоподателя,няма данни да му е връчван такъв или да е правен неуспешен опит за това,поради което не може да се приеме,че такъв изобщо е бил издаден.

         Разпоредбата на чл.34 ал.3 от ЗАНН е императивна  и спазването на установените в закона срокове е задължително.Издаването на електронен фиш/наказателно постановление/ след изтичане на предвидените в чл.34 ЗАНН срокове е съществено нарушение на процесуалните правила.Визираните в чл.34 ЗАНН срокове са преклузивни и след изтичането им е налице процесуално основание за прекратяване на административнонаказателното производство.Издаването на електронен фиш/наказателно постановление/ при наличието на основания за прекратяване на производството е съществено нарушение на процесуалните правила,което е достатъчно основание за отмяна на обжалвания фиш като незаконосъобразен.

         Съдът намира, че природата на електронния фиш и специалното производство за издаването му, не дерогира правилата на чл.34 от ЗАНН.

         Приемането за електронния фиш на последици различни от установеното за наказателното постановление неминуемо ще означава различно третиране на нарушителите извършили  едно и също нарушение/превишение на допустимата скорост/ в зависимост от това дали то е заснето с АТС или констатирано от контролен орган, което е неоправдано от гледище на закона.

         Аргумент в подкрепа на гореизложеното е и това, че специалната процедура за санкциониране на нарушителите  чрез издаване на електронен фиш цели регламентирането на ускорена процедура  по ангажиране на административнонаказателна отговорност. Законодателната цел при въвеждането на електронния фиш не е ограничаване  правомощията на контролните органи, а създаване на специална норма, с която при нарушения, установени и заснети с техническо средство да се установяват административни нарушения. Не може при това положение да важат срокове, по-дълги от предвидените в ЗАНН.

         Предвид изложените мотиви  обжалвания електронен фиш следва да бъде отменен.

         Водим от изложеното,съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

           ОТМЕНЯ електронен фиш серия К  № 2467080  на ОД на МВР Добрич, с който за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП на И.Ж.Т. с ЕГН **********о*** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400,00 /четиристотин/ лева.

          Решението  подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд Добрич в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че решението и мотивите са изготвени.

 

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………