Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 02.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на седми октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 103 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № РД-02-32-2/18.02.2016г. на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството с което на „***“АД ЕИК ***,със седалище и адрес на управление: с.***,област Добрич,община Каварна,к.к.“***“,Административен офис,на основание чл.23 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие/ЗУЧК/  за извършено нарушение на чл.10 ал.8 от ЗУЧК е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 30 000/тридесет хиляди/ лева.

Жалбата е депозирана от надлежна страна,в срок,поради което като допустима е приета от съда за разглеждане.

С жалбата се изразява становище,че наказателното постановление е незаконосъобразно,необосновано и постановено при допуснати съществени процесуални и материалноправни нарушения,поради което се иска неговата отмяна.В жалбата си въззивника оспорва наличието на нужната материална компетентност на актосъставителя и на издателя на процесното НП.Според въззивника нарушен е принципа за лично и непосредствено установяване на фактическата обстановка и административното нарушение от актосъставителя.Според въззивника контролните органи са нарушили и изискването за безспорно изясняване и доказване на фактическата обстановка,тъй като няма как актосъставителят,след като не е присъствувал на нито една твърдяните проверки да отрази пълно и обективно фактите,на които се позовава в АУАН,защото той на практика стъпва на впечатленията и личните възприятия на други лица.Според въззивника е нарушена разпоредбата на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,тъй като нито в АУАН,нито в НП е посочена дата на извършване на нарушението за което е наложена санкция на въззивника.В жалбата се излагат и съображения,че от текста на АУАН и НП не може да се разбере кога според наказващия орган е установено нарушението-на 19.07.2015г. или на 12.08.2015г.В жалбата се излага още,че представител на „***“АД  не е присъствувал на геодезическото измерване извършено на 19.07.2015г.,не са предоставени на представител на дружеството резултатите от това измерване,поради това се изразява съмнение относно това,какво точно са заснели геодезистите,дали са заснели коректно площта на процесния плаж.Освен това в жалбата е направен извод ,че нарушението не е установено по безспорен и категоричен начин.С тези доводи моли обжалваното НП да бъде отменено.В съдебно заседание процесуалния му представител доразвива така изложените доводи.

Ответната страна в производството-Министерството на туризма,оправомощено да довърши образуваното пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството административнонаказателното производство по силата на пар.23 ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗУЧК/ДВ бр.20 от 2016г.,в сила от 15.03.2016г./ чрез процесуалния си представител заема становище за неоснователност на жалбата.Счита,че от събраните по делото писмени доказателства ,както и от показанията на разпитаните свидетели,се установява извършването на процесното нарушение.Сочи,че от опровомощени лица е извършено геодезическо мониторингово заснемане,въз основа на което е установено отклонение от допустимата за поставяне на допълнителни търговски площи норма от 2 на сто от площта на морския плаж,съгласно чл.10 ал.8 и 9 от ЗУЧК.Навежда се,че в резултат на извършените измервания е съставен констативен протокол № 10 от 12.08.2015г. от длъжностни лица в рамките на тяхната компетентност.Твърди се,че проверката е извършена от служители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството,обективирана в констативния протокол,който е залегнал в АУАН.Процесуалния представител на въззиваемата страна е категоричен,че датата на откриване на нарушението,който е и началния момент от който започва да тече срока по чл.34 ал.1 от ЗАНН е 12.08.2015г.Изразява становище,,че е изцяло в правомощията на административнонаказващия орган да определи санкцията.С тези доводи моли обжалваното НП да бъде потвърдено.

Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и като съобрази доводите и възраженията,изложени в жалбата,намира за установено следното:

От фактическа страна:

На 12.08.2015г. в резултат на извършена проверка  от длъжностни лица от Министерство на регионалното развитие и благоустройството/МРРБ/ на място на морски плаж „***“ Община Каварна,обл.Добрич по изпълнение на задължението на наемателя за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения,включително допълнителни търговски площи на територията на морски плаж „***“,съгласно одобрена на 27.07.2015г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството схема по чл.13 ал.3 от ЗУЧК в размер на 95 кв.м. и на други задължения по договор № РД-02-28-31/01.07.2015г. за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост,представляващ морски плаж „***“,сключен на 01.07.2015г. се установява,че от страна на наемателя по горепосочения договор-„***“АД  ЕИК ***е извършено нарушение изразяващо се в това,че върху морския плаж са поставени допълнителни търговски площи около заведенията за бързо хранене в размер на 295,10 кв.м.,с което се нарушава допустимата за разполагане на допълнителни търговски площи норма от 2 на сто от площта на морския плаж.

Проверката е извършена от длъжностни лица от МРРБ и лица правоспособни да изпълняват дейности по геодезия,картография и кадастър,вписани в регистъра на правоспособните лица по кадастъра по чл.16 от Закона за кадастъра и имотния регистър,в изпълнение на Заповед № РД-02-14-801/26.06.2015г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за  извършване на проверки на място по изпълнение на условията на наемите и на задълженията на наемателите,одобрен доклад от Министъра на регионалното развитие и благоустройството с изх.№ 91-М-2088/06.08.2015г. и въз основа на геодезически мониторинг,състоящ се в замервания със съвременна измервателна апаратура,включваща двучестотни GPS приемници,работещи в режим „реално време“.

Имотът представляващ морски плаж „***“,община Каварна,област Добрич е индивидуализиран съгласно  специализирана карта на обектите по чл.6 ал.4 и ал.5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,приета от Агенцията по геодезия,картография и кадастър с Протокол № 4/14-15.02.2013г. с активна плажна площ по смисъла на  1 т.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на черноморското крайбрежие в размер на 4 896 кв.м. и принадлежности,с граници на морския плаж,определени чрез преки геодезически измервания по реда на чл.6 ал.6 оат Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.На дружеството „***“АД е предоставено за временно и възмездно ползване обект-изключителна държавна собственост,представляващ морски плаж „***“-находящ се в община Каварна,област Добрич в рамките на гореописаната територия.

Извършеният на 19.07.2015г. мониторинг е изготвен на основание възлагателен протокол от 16.07.2015г. във връзка с изпълнение на договор за обществена поръчка № РД-02-29-265/13.07.2015г. с предмет “Извършване на мониторинг на морски плажове,предоставени на концесия и отданени под наем с шест обособени позиции“.

За резултата от извършената проверка на място и установените несъответствия при извършеното с измервателна техника геодезическо измерване на общата площ на разположените върху морския плаж допълнителни търговски площи около заведенията за бързо хранене от правоспособните лица е съставен констативен протокол № 10 от 12.08.2015г.,подписан от всички присъствуващи и връчен на Й.С.С. в качеството и на представляващ дружеството-наемател „***“АД.

Въз основа на съставените документи-констативен протокол от 12.08.2015г. и одобрена на 27.07.2015г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със схема по чл.13 ал.3 от ЗУЧК свидетеля П.Л.К.-главен юрисконсулт в отдел „Нормативни актове“,дирекция „Правна“ при МРРБ,съставил на жалбоподателя АУАН № 4/23.09.2015г. С АУАН св.К. направил констатация,че върху морския плаж са поставени допълнителни търговски площи около заведенията за бързо хранене в размер на 295,10 кв.м.,с което се нарушава допустимата за разполагане на допълнителни търговски площи норма от 2 на сто от площта на морския плаж.

В законоустановения срок пред административнонаказващия орган не е постъпило възражение по акта,при което той издал атакуваното пред съда наказателно постановление,приемайки фактическите констатации,отразени в акта за доказани.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото материали по АНП,както и от гласните и писмени доказателства събрани в хода на съдебното производство,които са безпротиворечиви и кредитирани от съда изцяло.

Съдът въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразност и обоснованост,както и относно справедливостта на наложеното административно наказание и предвид така установената фактическа обстановка направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима,подадена е в срока за обжалване от надлежна страна и е приета от съда за разглеждане.

 

В хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени  процесуални нарушения,които да нарушават правото на защита на жалбоподателят.Актът за установяване на административно нарушение е съставен от компетентно длъжностно лице и съдържа всички предвидени в чл.42 от ЗАНН реквизити.Посочена е изрично заповедта въз основа на която лицето е упълномощено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството с правата да съставя актове за установяване на административни нарушения.Актът за установяване на административно нарушение е редовно връчен на нарушителя „***“АД представлявано от  изпълнителния директор Й.С.С..

Издаденото въз основа на АУАН и атакувано в настоящото производство Наказателно постановление е съставено от компетентен орган съгласно правомощията по чл.25 ал.2 т.2 от ЗУЧК,предоставени му със Заповед № РД-02-14-1181/14.10.2015г.В тази връзка,не намира подкрепа в доказателствения материал по делото твърдението на процесуалния представител на въззивника,че не е установена компетентността на административнонаказващия орган,който е издал обжалваното наказателно постановление. Съгласно Заповед № РД-02-14-1181/14.10.2015г . на Министъра на регионалното развитие и благоустройството административнонаказващият орган притежава нормативно установено властническо правомощие скрепено със съответната материална и териториална компетентност да издава юридически актове с които да налага по административен ред административни наказания.При издаване на наказателното постановление са спазени императивните изисквания на чл.57 от ЗАНН.Настоящия съдебен състав намира за неоснователно обективираното в жалбата възражение,че при съставяне на АУАН е нарушен принципа на непосредствено установяване на фактическата обстановка и административното нарушение.Съдът счита,че са налице предпоставките на чл.40 ал.4 от ЗАНН и АУАН е съставен в отсъствие на свидетели,тъй като нарушението е установено въз основа на официален документ,а именно Констативен протокол № 10 от 12.08.2015г. от извършена проверка на морски плаж през 2015г. по реда на чл.22д ал.1 т.2 и т.3 от ЗУЧК за изпълнението на задълженията от концесионера.Съдът счита,че констативен протокол № 10 от 12.08.2015г. е официален документ по смисъла на чл.93 т.5от НК,приложим субсидиарно на основание чл.85 от ЗАНН,тъй като е издаден по установения ред и форма от длъжностни лица в кръга на службата им.Същият в пълна степен,подробно и обективно установява и изяснява фактическата обстановка,както и всички обстоятелства,релевантни за конкретния случай.Съдът намира за неоснователно  възражението,че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,тъй като изготвения протокол за извършения геодезически мониторинг не е приложен към административнонаказателната преписка,представител на „***“АД  не е присъствувал на геодезическото измерване извършено на 19.07.2015г.,не са предоставени на представител на дружеството резултатите от това измерване,поради това се изразява съмнение относно това,какво точно са заснели геодезистите,дали са заснели коректно площта на процесния плаж.По отношение на горепосоченото възражение следва да се има предвид  следното:

В констатнивния протокол изрично е записано,че резултатите по т.3.1-3.5 са получени от геодезически мониторинг,извършен на 19.07.2015г.Ето защо още в момента на съставяне на констативния протокол  жалбоподателят е бил наясно,че е извършен геодезически мониторинг и не е имало пречка да се снабди с резултатите от него.Т.е правото на защита на жалбоподателя по никакъв начин не е нарушено и той е имал възможност да се запознае с всички относими писмени доказателства и да изложи свободно възраженията си срещу тях.Съдът не намира за съществено нарушение на процесуалните правила  и обстоятелството,че в диспозитива на АУАН е посочено единствено,че около заведенията за бързо хранене са налични допълнителни търговски площи в общ размер от 295,10 кв.м.,без да е конкретизирано за кои точно обекти се отнасят.Нарушението на чл.10 ал.8 от ЗУЧК  се осъществява чрез ползването на допълнителна търговска площ  на морския плаж към обектите за бързо обслужване по чл.4 т.2 б.“б“,извън площта по чл.7,която заема повече от 2 на сто от площта на морския плаж.Съгласно чл.13 ал.3 ЗУЧК/в действащата за процесния период редакция/ поставянето на преместваеми обекти  и съоръжения на територията на морските плажове,в т.ч. ползваната допълнителна търговска площ по чл.10 ал.8  от ЗУЧК и на територията на националните курорти се разрешава от главния архитект на общината въз основа на схема,одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.Т.е нарушението по чл.10 ал.8 от ЗУЧК се свежда до използването на допълнителни търговски площи към обектите за бързо обслужване,надвишаващи разрешената квадратура на допълнителните търговски площи  по реда на чл.13 ал.3 от ЗУЧК.Ето защо за да е изпълнено в пълнота изискването на чл.42 т.4 от ЗАНН е достатъчно в АУАН да се посочи какъв е допустимият размер на допълнителните търговски площи,предназначени за съответния плаж,какъв е действителния размер на тези площи и надвишава ли действителния размер  допустимият/ в размер на 2 на сто от площта на плажа/.Всички тези факти са описани  в АУАН,поради което съдът намира същият за редовен от външна страна.Няма пречка съставомерните факти  от състава на административното нарушение да бъдат посочени в обобщен вид в АУАН стига в него да са посочени всички относими обстоятелства..Настоящия случай е точно такъв,като правото на защита на жалбоподателя не е нарушено по никакъв начин.

Настоящия съдебен състав не споделя становището на процесуалния представител на въззивника,че е допуснато съществено процесуално нарушение изразяващо се непосочване на конкретна дата на извършване на нарушението,което е ограничило процесуалните права на въззивника.

Настоящия съдебен състав намира,че датата на извършване на нарушението е посочена в АУАН и НП и това в конкретния случай е датата на извършване на геодезическия мониторинг,състоящ се в измервания със съвременна измервателна техника-19.07.2015г.,когато безспорно е констатирано,че на територията на морски плаж „***“,находящ се в община Каварна,обл.Добрич,дружеството е поставило допълнителни търговски площи,извън тези допустими по ЗУЧК и на която обективно е можело да бъде установено,че е извършено нарушението.Дори да се приеме,че дата на извършване на нарушението  е тази на съставяне на констативния протокол,то при всички случаи сроковете по чл.34 от ЗАНН са спазени и не е налице процесуално нарушение обуславящо отмяна на наказателното постановление.

Настоящия състав като инстанция по същество след извършена проверка за законност ,констатира,че при издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения и на материалния закон,които да обуславят неговата отмяна.В конкретния случай се касае за извършено нарушение по чл.10 ал.8 от ЗУЧК.Както вече се посочи съгласно цитираната разпоредба  не се допуска използване на допълнителна търговска площ към обектите за бързо обслужване по чл.4 т.2 буква “б“/заведения за бързо обслужване/,която заема повече от 2 на сто.В чл.13 ал.3 от ЗУЧК/в действащата за процесния период редакция/ е предвидено че ползваната  допълнителна търговска площ по чл.10 ал.8 от ЗУЧК се разрешава въз основа на схема,одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.В изпълнение на това законово задължение на 27.07.2015г. е одобрена схема,вкл. и за допълнителните търговски площи съгласно която на жалбоподателя е разрешено да използва площ от 95 кв.м. за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения,включително допълнителни търговски площи на територията на морски плаж „“***“. На 12.08.2015г. в резултат на извършена проверка  от длъжностни лица от Министерство на регионалното развитие и благоустройството/МРРБ/ на място на морски плаж „***“ Община Каварна,обл.Добрич по изпълнение на задължението на наемателя за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения,включително допълнителни търговски площи на територията на морски плаж „***“,съгласно одобрена на 27.07.2015г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството схема по чл.13 ал.3 от ЗУЧК в размер на 95 кв.м. и на други задължения по договор № РД-02-28-31/01.07.2015г. за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост,представляващ морски плаж „***“,сключен на 01.07.2015г. се установява,че от страна на наемателя по горепосочения договор-„***“АД  ЕИК ***е извършено нарушение изразяващо се в това,че върху морския плаж са поставени допълнителни търговски площи около заведенията за бързо хранене в размер на 295,10 кв.м.,с което се нарушава допустимата за разполагане на допълнителни търговски площи норма от 2 на сто от площта на морския плаж.

Проверката е извършена от длъжностни лица от МРРБ и лица правоспособни да изпълняват дейности по геодезия,картография и кадастър,вписани в регистъра на правоспособните лица по кадастъра по чл.16 от Закона за кадастъра и имотния регистър,в изпълнение на Заповед № РД-02-14-801/26.06.2015г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за  извършване на проверки на място по изпълнение на условията на наемите и на задълженията на наемателите,одобрен доклад от Министъра на регионалното развитие и благоустройството с изх.№ 91-М-2088/06.08.2015г. и въз основа на геодезически мониторинг,състоящ се в замервания със съвременна измервателна апаратура,включваща двучестотни GPS приемници,работещи в режим „реално време“.

Всичко изложено до тук е достатъчно да се приеме,че възраженията на жалбоподателя са неоснователни и по делото е доказано,че „***“АД в качеството си на концесионер на морски плаж „***“ находящ се в община Каварна,обл.Добрич е извършил вмененото му нарушение на чл.10 ал.8 от ЗУЧК.

За извършеното от „***“ АД нарушение на чл.10 от ЗУЧК в чл.23 от ЗУЧК се предвижда наказание имуществена санкция в размер от 10 000лв. до 50 000лв..Наказващият орган е наложил на въззивника санкция в размер на 30 000 лева.При определяне на наказанието при условията на чл.27 ал.2 от ЗАНН съдът достигна до извод,че справедливото наказание което следва да се ноложи на юридическото лице е „имуществена санкция в минималния предвиден размер в санкционната норма-10 000 лева.Съдът счита,че с оглед липсата на отегчаващи  вината обстоятелства налагане на наказание над предвидения в закона минимум се явява необосновано и несправедливо,поради което наложената санкция от 30 000 лева следва да бъде намалена до минимално предвидения в чл.23 от ЗУЧК размер от 10 000 лева.С така наложеното наказание в размер на 10 000 лева ще бъдат постигнати целите,предвидени в чл.12 от ЗАНН да се предупреди и превъзпита нарушителя,както и генералната превенция за въздействие върху обществото.Така определения от законодателя минимум е в достатъчно висок размер и при липса на данни за други нарушения на ЗУЧК,извършени от търговеца,в достатъчна степен ще отговори на целите на административното наказание.Този размер отговаря и на установените по делото смекчаващи обстоятелства.В тази връзка  от приложения и приет като писмено доказателство по делото констативен протокол № 10 от 12.08.2015г. от извършена проверка на морски  плаж през 2015г. по реда на чл.22д ал.1 т.2 и т.3 от ЗУЧК за изпълнението на задълженията на концесионера се установява,че жалбоподателят е спазил всички други изисквания на ЗУЧК,като няма данни да са извършвани опити за осуетяване на проверката, и представляващият дружеството е подписал без възражения констативния протокол.Т.е извършеното от търговеца нарушение е изолиран случай и поведението му е насочено към спазване на относимите норми от ЗУЧК и съдействие на контролните органи.Това обстоятелство се приема от съда за смекчаващо вината.Наред с това отегчаващи вината обстоятелства не се установиха по делото.

С оглед изложеното обжалваното наказателно постановление следва да се измени в частта относно размера на наложеното наказание „имуществена санкция,като размерът се намали от 30 000 лева на 10 000 лева.

Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                              Р    Е    Ш    И :

 

ИЗМЕНЯ  Наказателно постановление № РД-02-32-2/18.02.2016г. на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството с което на „***“АД ЕИК ***,със седалище и адрес на управление: с.***,област Добрич,община Каварна,к.к.“***“,Административен офис,на основание чл.23 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие/ЗУЧК/  за извършено нарушение на чл.10 ал.8 от ЗУЧК е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 30 000/тридесет хиляди/ лева,като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 30 000 лева на 10 000 лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

    

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: