Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна,  09.11.2018г.

 

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на единадесети ноември,  две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 103 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление №11-01-508 2017/05.04.2018г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, гр.София, с което на Н.Г.С. с ЕГН ********** с адрес ***, с настояща месторабота – кмет на гр.Каварна, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 220 (двеста) лева, за нарушение на чл.46, ал.2 от ПМС №380/29.12.2015г., за изпълнение на държавния бюджет на РБългария за 2016г., на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция.

В жалбата си въззивникът твърди, че издаденото наказателно постановление било незаконосъобразно, неправилно и необосновано. Административната проверка не била проведена всестранно, обективно и пълно, като не били изследвани всички обстоятелства и по-конкретно относно материалноправния въпрос по приложението на чл.21, ал.1, т.1 от ЗДФИ, за вредата причинена  ли е умишлено от соченото виновно лице и дали е пряка и непосредствена последица от неговото поведение. Сочи, че не е знаел и не е предполагал за неизпълнението на задълженията на отговорните лица по този случай.

Моли съда да отмени наказателното постановление. В с.з. въззивникът не се явява, представлява се от адв.Б., който поддържа жалбата.

Административнонаказващият орган, редовно призован, представлява се в процеса от гл.юрисконсулт А.Т.-М., която оспорва жалбата, счита наказателното постановление за правилно и законосъобразно.

Контролиращата страна – Районна прокуратура Каварна, редовно призована, не се явява представител и не взема становище по жалбата.

Каварненският районен съд след преценка на събраните по делото доказателства, становищата на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения седмодневен срок от връчването на наказателното постановление на санкционираното лице, като същата е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

С Акт за установяване на административно нарушение №11-01-508/12.10.2017г., съставен от П.М.К., на длъжност главен финансов инспектор от „Трети отдел“ на дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“ при Агенция за държавна финансова инспекция е констатирано, че към 19.09.2016г. в гр.Каварна, в качеството си на кмет на община Каварна и първостепенен разпоредител с бюджета на общината по силата на чл.11, ал.1 и ал.3 от Закона за публичните финанси, не е предоставила на доставчика на социалната услуга „С.С.“ *** гр.София средствата за м.септември 2016г. в размер на 2382 лева, представляващи 1/3 от определената субсидия за третото тримесечие на 2016г. за управление на Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/ в гр.Каварна, в регламентирания срок от 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.

С акта е установено, че съгласно Решение №65 по Протокол №33/13.05.2014г. на Общински съвет гр.Каварна, на основание чл.21 от ЗМСМА и във вр. с чл.16 и чл.18 от Закона за социално подпомагане е дал съгласието си за разкриване на социална услуга „център за обществена подкрепа“ като държавно делегирана дейност с капацитет 30 места в сградния фонд на Община Каварна, с адрес: ул.“Д.Стойков“, №10, ет.2. Със Заповед №РД-01-889/23.07.2014г., изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е разрешил откриването на социалната услуга с капацитет 25 места, считано от 01.09.2014г.  С Договор от 30.06.2014г., Община Каварна, представлявана от Ц.Ц. кмет е възложила управлението на социалните услуги на Община Каварна чрез създаване на Център за обществена подкрепа на фирма „С.С.“ *** гр.София, лицензиран и регистриран доставчик на социални услуги за деца и семейства, по смисъла на Закона за закрила на детето и Закона за социално подпомагане аз срок от 10 години, считано от датата на фактическото стартиране на социалните дейности чрез финансиране от Републикански бюджет. Целта на създаването на центъра за обществена подкрепа е да предлага разнообразен спектър от социални услуги за деца и семейства, в подкрепа на специфичните им индивидуални и общностни нужди и личностово развитие на територията на Община Каварна.

Съгласно чл.1, ал.2 от Договора, обхватът на предоставените социални услуги за всяка следваща финансова година се определя от страните в годишна програма за предоставяне на социални услуги, която се договаря от страните по договора, съобразно бюджетната субсидия от Републиканския бюджет за държавно делегираните дейности, като неразделна част от договора.

Съгласно разпоредбите на чл.18а от Закона за социално подпомагане, общината следва да предоставя коректно бюджетна субсидия на НПО- доставчика, на който е възложено управлението на услугата, с оглед гарантиране подкрепата и придружаването на деца и семейства в общността.

Дейността на ЦОП се финансира от републиканския бюджет, според установените в съответната година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Средствата са целеви и са постъпили в общинския бюджет с цел финансиране на одобрените социални дейности.

Субсидията на Центъра за обществена подкрепа е превеждана на Община Каварна, заедно с общата субсидия за делегираните от държавата дейности по чл.50, ал.1 от ЗДБРБ за 2016г. за финансиране на текущи разходи в делегираните от държавата дейности. Размерът на бюджетното взаимоотношение с ЦБ, касаещ дейността ЦОП по стандарт е на стойност 71 625 лева, по натурални показатели 25 броя. Съгласно чл.53, ал.1 от ЗДБРБ, годишният размер на общата субсидия на делегираните от държавата дейности за общините се разпределя на тримесечия, както следва: първо тримесечие – 30 на сто; второ тримесечие – 25 на сто; трето тримесечие – 20 на сто; четвърто тримесечие – 25 на сто.

На основание писмо изх.№08-00-1288 от 25.08.2016г. общата субсидия за държавни дейности от ЦБ е намалена, считано от 01.09.2016г. със сумата от 9550 лева. Корекцията е във връзка с намаляване капацитета на Центъра за обществена подкрепа от 25 на 15 места.

Във връзка с разпоредбите на чл.53, ал.1 от ЗДБРБ и определеното процентно тримесечно съотношение на разпределение на субсидията за делегираните от държавата дейности за общините, Центърът за обществена подкрепа е следвало да получи за : първо тримесечие – 21 488 лева; за второ тримесечие – 17 906 лева; за трето тримесечие – 11 932 лева и за четвърто тримесечие – 10 744 лева.

При извършената проверка за законосъобразност свързана с определянето, начисляването, представянето и отчитането на субсидия, предоставена от държавния бюджет на Център за обществена подкрепа за 2016г. чрез Община Каварна се установи, че със съпроводително писмо, подписано от управителя на „С.С.“ *** гр.София, вх.№РД-01-5904/05.10.2016г. в Община Каварна е представен отчет към Договор за управление на социални услуги, съдържащ технически и финансов отчет за работата на ЦОП Каварна за м.септември 2016г. и фактура за плащане на услугата №0000000575/03.10.2016г. на стойност 3581.25 основание за неначисляване на ДДС по чл.40, т.1 от ЗДДС. Въпреки това Община Каварна не е превела дължимите средства на ЦОП гр.Каварна за м.септември 2016г.

Фирма „С.С.“ ***, гр.София е потърсила правата си по съдебен ред, в резултат на което е образувано гр.д.№18/2017г. по описа на РС Каварна. С Решение №62/15.06.2017г. Община Каварна е осъдена да заплати на „С.С.“ *** гр.София дължимата сума по фактура №0000000575/03.10.2016г. в размер на 3581.25. лева, ведно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК, до датата на окончателното плащане в размер на 209.12 лева, сумата от 853.25 лева, представляваща разноски в съдебното изпълнение и сумата 550.00 лева, представляваща адвокатско възнаграждение, общо в размер на 5778.21 лева. Въз основа на издаден изпълнителен лист от Районен съд Каварна в полза на „С.С.“ *** гр.София, Частен съдебен изпълнител В.Р. е завела изпълнително дело №20177360400094, за сумата от 5778.21 лева, като е входирала в Община Каварна Покана за доброволно плащане в двуседмичен срок на основание чл.428, ал.1 от ГПК. сумата е преведена на ЧСИ от Община Каварна с б.б. 14.08.2017г.

Видно от представените на финансовата инспекция първични счетоводни документи, общата субсидия за делегираните от държавата дейности за м.септември 2016г. е получена в Община Каварна на 09.09.2016г.

Съгласно чл.38, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, орган на изпълнителната власт о общината е кметът на общината. За периода от 02.11.2015г. и към настоящия момент, съгласно справка за отговорните длъжностни лица с изх.№РД-01-4932/12.09.2017г. кмет на Община Каварна е Н.С., обявена с Решение №195/02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия Каварна. Съгласно чл.11, ал.1 и ал.3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), кметът е първостепенен разпоредител с бюджет на общината.

С оглед на горните фактически данни, актосъставителят е приел, че кметът на Община Каварна Н.С. не е предоставила в регламентирания срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет /от 10.09.2016г. до 20.09.2016г./ дължимите средства за м.септември 2016г. в размер на 2382 лева на доставчика на социална услуга фирма „С.С.“ *** гр.София. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.46, ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет за 2016г., на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция.

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели – П.М.К. и К.Д.Д., както и от приложените пи делото писмени доказателства: Наказателно постановление №11-01-508 2017 /05.04.2018г.;  Акт за установяване на административно нарушение №11-01-508/12.10.2017г.; Възражение против АУАН №11-01-508/16.10.2017г.;  Заповед №ФК-10-81/18.08.2017г. и  №ФК-10-952/28.09.2017г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция; справка изх.№РД-01-4932/12.09.2017г. за отговорните длъжностни лица в Община Каварна през периода от 01.01.2016г. до 23.08.2017г.; Решение №65 по Протокол №33/13.05.2014г. за разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“, като държавно делигирана дейност в Община Каварна; Договор за управление на социални услуги от 30.06.2014г.; Писмо вх.№РД-01-5904/05.10.2016г. входирано в Община Каварна за представяне на отчет към Договор за управление на социални услуги, съдържащ технически и финансов отчет за работата на ЦОП Каварна за м.септември 2016г.; Фактура за предоставени социални услуги №0000000575/03.10.2016г. от „С.С.“ *** гр.София; Хронологичен регистър за осчетоводената получена субсидия през м.септември в Община Каварна от държавния бюджет; Решение №62/15.06.2017г. на РС Каварна, за присъдени суми по фактура №0000000575/03.10.2016г. Покана за доброволно изпълнение вх.№РД-01-4016/27.07.2017г.;  Банково бордеро от 14.08.2017г. за превеждане на дължимата субсидия на „С.С.“ *** гр.София за м.септември 2016г.; Сумата преведена по сметка на съдия-изпълнителя и писмените доказателства представени от въззивника с молба с вх.№2236/21.06.2018г.: Заповед №1045/30.09.2016г.; Правила за изграждане и функциониране на система за финансово управление и контрол в Община Каварна; Заповед №266/31.03.2016г. за определяне на длъжностните лица за поемане на задължения и др.; Заповед №127/04.03.2014г. за актуализация на Инструкция за осъществяване на предварителен контрол и на други контролни дейности към „Система за управление и контрол в общинска администрация Каварна“; Инструкция за осъществяване на предварителен контрол и на други контролни дейности към „система за управление и контрол в общинската администрация Каварна“; Искания за даване на писмени обяснения от М.Г., М.Т., С.Я. С.К.; Отговор от С.К., началник отдел „ДСД“.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели П.М.К. актосъставител и К.Д.Д. свидетел при съставянето на акта, които кореспондират с  доказателствения материал и потвърждават фактическото извършване на нарушението.

         При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна страна, включително и такава относно редовността  на АУАН, съобразно правомощията си и релевираните възражения с жалбата, съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения, които да обуславят неговата отмяна. Акта е издаден от компетентен орган, спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им, съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се, според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство. Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно, пълно и ясно, възпроизведени са твърдения за факти, които покриват основните съществени признаци на деянието, поради което позволяват неговата индивидуализация - обща с оглед датата и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл.46 ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016г., отделно и като административнонаказателен състав по чл.32 ал.1 т.1 от ЗДФИ, налице са и обективните елементи относно надлежната персонификация на правния субект - нарушител. По отношение на прилагането на нормата на чл.32 ал.1 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) то съдът счита, че субект на нарушението по чл. 46 ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016г.  е именно кмета като първостепенен разпоредител със средства от бюджета, поради което правилно наказанието е било наложено именно на Н.Г.С., в качеството и на кмет, т.к. в рамките на  упражнената инспекционна дейност от контролните органи е установено, че нарушението е извършено от длъжностно лице, на което е вменено управлението и контрола на бюджетните средства, какъвто се явява Кмета  на Общината.

От друга страна преценката за законосъобразността на НП, по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, досежно описанието на нарушението се свежда до това изложени ли са фактически твърдения за обективните признаци от състава на административното нарушение, което според АНО е осъществено. И тъй като последното очевидно е сторено, в самия санкционен акт се съдържат констатации, че към 19.09.2016г. в гр.Каварна, Община Каварна, област Добрич в качеството си на Кмет и първостепенен разпоредител с бюджета на общината по силата на чл.11 ал.1 и ал.3 от Закона за публичните финанси, не е предоставила на доставчика на социални услуги фирма „С.С.“ *** гр.София средствата за месец септември 2016г. в размер на 2382 лева, представляващи 1/3 от определената субсидия за третото тримесечие на 2016г. за управление на Центъра за обществена подкрепа в гр.Каварна, в регламентирания срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет, поради което няма как да се приеме, че е било нарушено правото на защита на жалбоподателя и същият не е разбрал какво точно нарушение се твърди да е извършил, за което и се наказва. Именно този е критерият за преценка съществеността на допуснатото процесуално нарушение на правилата на ЗАНН. Ето защо липсва каквото и да е било процесуално нарушение.

         Материалната компетентност на органите - актосъставителя и тази на АНО издал процесното НП не се оспорва от жалбоподателя, същата е нормативно установена, съгласно разпоредбата на чл.35 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция. Със Заповед № ФК-10-817/18.08.2017г. Директора на Агенция за държавна финансова инспекция е възложил на П.М.К. - главен финансов инспектор от Агенция за държавна финансова инспекция, да извърши финансова инспекция на Община Каварна, като задачата е свързана с проверка за законосъобразност, свързана с определянето, начисляването, представянето и отчитането на субсидия, предоставена от държавния бюджет на Център за обществена подкрепа за 2016 година.

         Обжалваното Наказателно постановление решаващият съдебен състав намери за материалноправно законосъобразно. Същото е издадено при правилно приложение на материалния закон - чл.32 ал.1 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция и чл.46 ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016г.

Въззивника е санкциониран по реда на чл.32 ал.1 т.1 от ЗДФИ, съгл. който при упражняване на инспекционна дейност  по реда на закона виновните длъжностни лица, както и лицата които работят по граждански договори за управление и контрол, ако деянието не съставлява престъпление, се наказват за нарушение на нормативен акт, уреждащ бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, ако не е предвидено наказание в съответния нормативен акт с глоба в размер от 200 лева до 2000 лева.С разпоредбата на чл.18а ал.7 от Закона за социалното подпомагане е вменено в задължение на кметът на общината  при възлагането на управлението на социални услуги по ал.3 да предостави на доставчика целия размер на финансовите средства, съставляващи финансовия стандарт за съответните делегирани от държавата дейности, в рамките на сроковете, в които се осъществява предоставянето на субсидиите от държавния бюджет. В чл.46 ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016г. са посочени сроковете, в които се осъществява предоставянето на субсидиите от държавния бюджет. Следователно  в дейността по изпълнение на горепосоченото задължение  Кмета на общината има качеството на длъжностно лице и като такова е длъжно да спазва нормативните актове уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност. За неспазването на финансовата дисциплина, съгласно чл.32 ал.1 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция именно на Кмета на общината следва да бъде наложено административно наказание.

         Настоящия съдебен състав  счита за безспорно установено в случая, че  към 19.09.2016г. в гр.Каварна, Община Каварна, област Добрич Н.Г.С., в качеството си на Кмет и първостепенен разпоредител с бюджета на общината по силата на чл.11 ал.1 и ал.3 от Закона за публичните финанси, не е предоставила на доставчика на социални услуги фирма „С.С.“ *** гр.София средствата за месец септември 2016г. в размер на 2382 лева, представляващи 1/3 от определената субсидия за третото тримесечие на 2016г. за управление на Центъра за обществена подкрепа в гр.Каварна, в регламентирания срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет, с тези си действия, според настоящия състав на съда, жалбоподателят в качеството му на кмет виновно, при форма на вината пряк умисъл е извършил вмененото му нарушение и правилно за това му е наложено наказание.

От изложеното по-горе съдът прави извод, че обвинението предмет на издаденото НП е доказано от обективна и субективна страна.

Според настоящия състав на съда, правилно административнонаказващият орган е наложил административно наказание „Глоба“ на жалбоподателя. Същият е санкциониран като длъжностно лице – Кмет и като такова е длъжен да спазва нормативните актове уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност.

Процесният случай не е маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като нарушението засяга  особено важни обществени отношения, касаещи финансовата дисциплина при разходване на публични средства. Наложеното наказание правилно е определено от АНО по вид и по размер, в минималния такъв според закона, при съобразяване на обстоятелствата по чл.27 от ЗАНН,в  това число тежестта на конкретното нарушение и степента на обществената му опасност, отчитайки обстоятелството, че същото е първо такова на жалбоподателя.

По горните съображения, съдът намира атакуваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран, на основание чл. 63, ал. 1, предл. 1 ЗАНН, КАВАРНЕНСИЯТ РАЙОНЕН СЪД,

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №11-01-508 2017/05.04.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на Н.Г.С. с ЕГН ********** с адрес ***, с настояща месторабота – кмет на град Каварна е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200(двеста) лева, за нарушение на чл.46 ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016г., на основание чл.32 ал.1 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….