Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Каварна, 09.05.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на девети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                       Председател: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

         

 

при участието на секретаря А.М.,

при участието на прокурора ……………..,

след като разгледа докладваното от съдията НАХД 105 по описа за 2016г.

 

Р Е Ш И:

 

            ПРИЗНАВА обвиняемия Ф.Х.И. *** с ЕГН **********, български гражданин, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.04.2016 г. в град К. не е изпълнил Заповед за незабавна защита №* от 30.03.2016г., по Закона за защита от домашното насилие издадена от Районен съд гр. Каварна, по Гражданско дело №101/2016г. с което му се забранява да приближава Е.С.Н. от град К. , жилището й находящо се в град гр.К., ул.“В.“ №**, местата за социални контакти и отдих на пострадалата на разстояние не по малко от 20 метра, за срок до приключване на производството по настоящото дело е приближи на по малко от 20 метра Е.С.Н. като е бил до жилището, в което живее, поради което и на основание чл.296, ал. 1, във връзка с чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000/хиляда/лв.

 

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съдгр.Добрич.

 

           

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


МОТИВИ към решението по НАХД  № 105  по описа на Каварненския

районен съд за 2016 година  … състав.

 

Срещу обвиняемият Ф.Х.И. *** с ЕГН **********, български гражданин, неосъждан, е образувано и водено досъдебно производство за престъпление по чл. 296, ал.1 от НК, за това, че на 12.04.2016 г. в град Каварна не е изпълнил Заповед за незабавна защита №3 от 30.03.2016г., по Закона за защита от домашното насилие издадена от Районен съд гр. Каварна, по Гражданско дело №101/2016г. с което му се забранява да приближава Е.С.Н. от град Каварна , жилището й находящо се в град гр.К., ул.“В.“ №**, местата за социални контакти и отдих на пострадалата на разстояние не по малко от 20 метра за срок до приключване на производството по настоящото дело е приближи на по малко от 20 метра Е.С.Н. като е бил до жилището, в което живее.

С постановление от 19.04.2016год. прокурор при КРП е приел, че са налице основанията за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по отношение на обвиняемия и е направил предложение за това.

Съдът като е взел предвид, че са налице основания за приложението на чл.78а от НК е насрочил делото заразглеждане по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

За КРП, уведомени- представител не се явява.

Обв. И. се явява в с.з. лично и с надлежно упълномощен защитник. Признава се за виновен по повдигнатото му обвинение, но заявява, че целта му е била не да наруши наложената му забрана, а да се срещне със сина си, който трябвало да му даде инструменти. Моли за минимално наказание

От събраните в наказателното производство доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемият Ф.И. *** със св.Е.С.Н.. От съмвестното им съжителство били родени две деца – непълнолетните С. Ф.Х. и А. Ф.Х.. Св.Н. и обв.И. живели над 20 години в дома на родителите на пострадалата. Тъй като обв.И. системно упражнявал тормоз над св.Н. и децата, преди около 2 месеца тя го изгонила от дома си като от тогава живеели разделени. Въпреки това обв.И. не преустановил действията си, което провокирало св.Н. да сезира Районен съд гр.Каварна с молба за предприемане на мерки за защита по закона за защита от домашно насилие. На 30.03.201бг.в PC-Каварна постъпила молба от Н. за извършено спрямо нея домашно насилие изразяващо се във физическо насилие и блъскане и ритане на заключената входна врата, крясъци и използване на обидни думи, държайки нож.

Във връзка с това е образуваното гражданско дело № 101/2016г.по описа на PC-Каварна била издадена Заповед за незабавна защита № 30.03.201бг. по смисъла на чл.18 ал.1 от ЗЗДН с която се задължава Ф.Х.И. ЕГН ********** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Е.С.Н. с ЕГН * **, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***. Заповедта забранявала на Ф.Х.И. с ЕГН ********** да приближава Е.С.Н. с ЕГН ********** и жилището й на адрес *** 6, местата и за социални контакти и отдих, на разстояние по-малко от 20 метра за срок до приключване на производството.Тази заповед не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповед за защита или отказа на съда. Заповедта за незабавна защита №3/30.03.201бг. влязла сила на 30.03.2016г. и била връчена на И. на 30.03.2016г.лично.

На 12.04.2016г. пострадалата Н. сигнализирала РУ МВР-Каварна относно факта, че обвиняемия не е изпълнил заповедта за незабавна защита, тъй като около 19.00часа, се е приближил на по-малко от 20 метра спрямо нея и дома и на ул.В. №**. И. приближил дома на пострадалата и по специално гаража, който се използвал за лятна кухня, където била тогава Н. заедно със свидетелката С.А.Б..Приближил се на крачка от прозореца на гаража и започнал да вика, обижда, псува, като искал да вземе семейното легло. Заплашил Н. с телесни увреждания и действия срещу имуществото й. Навън излязъл малкият им син А. и го избутал от прозореца на гаража и го помолил да престане, тъй като го чува цялата махала. Обвиняемия викал около 10-15минути и след това отишъл до магазина, където употребил алкохол. Свидетел на тези действия станала С. Б..

 

Квалификацията на извършеното деяние по чл. 296, ал.1 от НК се обуславя от обстоятелството, че обв.И. се е приближил до дома на св.Н. и до нея самата на по-малко разстояние от 20 метра. Това минимално разстояние било регламентирано и инкорпорирано в издадената стрямо обв.И. в Заповед за незабавна защита №3 от 30.03.2016г., по Закона за защита от домашното насилие издадена от Районен съд гр. Каварна, по Гражданско дело №101/2016г.

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от всички събрани по делото доказателства, които като непротиворечиви и взаимно допълващи се, а именно: Постановление за привличане на обвиняем и обяснения на обвиняем, протоколи за разпити на свидетели, Определение №97/30.03.2016г. на КРС, Заповед за незабавна защита №3 от 30.03.2016г. издадена от Районен съд гр. Каварна, по Гражданско дело №101/2016г.  справка съдимост на обвиняемия и негови характеристични данни.

В хода на досъдебното производство обвиняемият се признава за виновен по повдигнатото му обвинение и разказва обстоятелствата около извършването му. В с.з. обвиняемият и неговия процесуален представител не оспорват описаната в Пстановланието на КРП фактическа обстановка.

С оглед гореизложеното, Съдът счита, че с деянието си обв.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по 296, ал.1 от НК, като на 12.04.2016 г. в град Каварна не е изпълнил Заповед за незабавна защита №3 от 30.03.2016г., по Закона за защита от домашното насилие издадена от Районен съд гр. Каварна, по Гражданско дело №101/2016г. с което му се забранява да приближава Е.С.Н. от град Каварна , жилището й находящо се в град гр.К., ул.“В.“ №**, местата за социални контакти и отдих на пострадалата на разстояние не по малко от 20 метра за срок до приключване на производството по настоящото дело е приближи на по малко от 20 метра Е.С.Н. като е бил до жилището, в което живее.

Съдът приема, че от показанията на свидетеля Н., Б. и обв.И. по безспорен начин се доказва факта на приближаване и изричане на откровени заплахи спрямо св.Н. и нейното имущество от страна на обв.И..

О 

 

 

 

т обективна страна изпълнителното деяние на престъпния състав на  чл. 296, ал.1 от НК е осъществено чрез извършените от обвиняемия на действия по приближаване до дома или личността на св.Н. от страна на обв.И.. Тези негови действия са в нарушение на изрично издадена Заповед, с която той лично е бил запознат. Престъплението не е резултатно и за довършването му е достатъчно самия факт на осъществяване на това деяние. Престъплението е формално, на просто извършване.

Субект - пълнолетно вменяемо физическо лице.

Съдът приема че от субективна страна посоченото деяние е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК от страна на обвиняемия, тъй като същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е неговите общественоопасни последици, но въпреки това го е осъществил. Макар и в обясненията в качеството на обвиняем той да заявява, че не целта е била да се срещну със сина си, от свидетелските показания се доказва безспорно че целта на вербалната му агресия е била именно св.Н..

Субективни причини - незачитане на установения в страната ред.

 

При определяне вида и размера на наказанието съдът взе предвид следното:

На първо място КРС съобрази кумулативното наличие на предпоставките по смисъла на чл.78 “а “от НК- обвиняемия е пълнолетно лице и предвидената за умишленото престъпление по чл.296 ал.1 от НК законова санкция е лишаване от свобода до 3 години илри глоба до пет хиляди лева. Обв. И. не е осъждан за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван  от наказателна отговорност по  реда на чл.78”а” от НК до настоящият момент, от деянието му не са причинени имуществени вреди. Съдът прие, че в случая не са налице вредни последици, което разкрива една по ниска степен на обществена опасност на извършеното престъпление, в сравнение с обикновените случаи от този вид. Съдът въз основа на наличната доказателствена съвкупност е склонен да счита настоящото деяние за инцидентен и нетипичен за обвиняемия противоправен акт, като приема, че проведеното срещу него наказателно преследване в голяма степен е произвело целения от закона предупредителен, възпиращ и превъзпитателен ефект върху личността на И.. В случая кумулативно са налице всички предпоставки по чл. 78А от НК, и отсъстват пречки той да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното престъпление, като му се наложи административно наказание "Глоба".

При определяне размера на наказанието, съдът взе предвид ниската степен на обществена опасност на личността на обвиняемия, добрите му характеристики, необремененото му съдебно минало, направеното признание и изразеното критично отношение към стореното, както и степента на обществена опасност на деянието, която също прецени като по-ниска от обичайната опасност на този вид престъпления, с оглед количеството, теглото и стойността на наркотика.

Воден от горното съдът намери, че административната санкция следва да се определи при явен превес на смекчаващите вината и отговорността обстоятелства, в минималния определен в закона размер, а именно – "Глоба" в размер на 1 000 лева. Именно този размер на административното наказание съответства в пълна степен на интензитета и обществената опасност на деянието, и съдържа потенциал да постигне в пълна степен целите на административното наказание, предвидени в чл. 12 от ЗАНН – най-вече да превъзпита обвиняемия да съблядава занапред законите и установения правен ред.

 

            Мотивиран от изложеното, съдът постанови решението си.

                                                                                                                                        

РАЙОНЕН СЪДИЯ: