Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

                                              гр. Каварна, 28.04.2017г.

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на двадесет и осми април две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при участието на секретаря Е.Ш. и редовното призоваване и неявяване на представител на Районна прокуратура гр.Каварна, след като разгледа докладваното от съдията АНХД № 106  по описа за 2017г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

На основание данните по делото и закона,съдът

Р  Е  Ш  И :

         ПРИЗНАВА Д.Е.Ч. ЕГН **********,роден на ***г***,общ.Каварна,обл.Добрич улица „***“ № ** вх.* ет.* ап.*,българско гражданство,средно образование,реабилитиран за ВИНОВЕН в това,че на 19.09.2016г. в гр.Каварна без надлежно разрешително изискуемо по ЗКНВП,държал в себе си високорисково наркотично вещество-марихуана/коноп/ с общо нетно тегло 0,45 грама,разпределено на две части-1бр. полиетиленов плик със суха кафяво-зеленикава тревна маса с грамаж 0,24 грама със съдържание на активен компонент,тетрахидроканабинол 3,32% и 1бр. полиетиленов плик със суха зелено-кафява тревна маса с грамаж 0,21 грама и съдържание на активен компонент,тетрахидроканабинол 3,25%,всичко на обща стойност 2,70лв.,като случаят е маловажен,поради което и на основание чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 от НК във връзка с  чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ,като му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/лева в полза на бюджета на съдебната власт,по сметката на Районен съд гр.Каварна,както и 5,00/пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист

На основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК се отнема в полза на Държавата вещественото доказателство-1бр. полиетиленов плик със суха кафяво-зеленикава тревна маса с грамаж 0,24 грама със съдържание на активен компонент,тетрахидроканабинол 3,32% и 1бр. полиетиленов плик със суха зелено-кафява тревна маса с грамаж 0,21 грама и съдържание на активен компонент,тетрахидроканабинол 3,25%

         Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Добрички Окръжен съд в 15/петнадесет/ дневен срок от днес.

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

МОТИВИ към Решение №…… по НАХД № 106/2017г. по описа на Каварненски Районен съд от 28.04.2017г.

                             гр.Каварна 09.05.2017г.

Производството е по чл. 375 – 380 от НПК.

С постановление от 28.03.2017г. Каварненска районна прокуратура предлага Д.Е.Ч. ЕГН **********,роден на ***г***,общ.Каварна,обл.Добрич улица „***“ №***,българско гражданство,средно образование,реабилитиран,да бъде освободен от наказателна отговорност с  налагане на административно наказание.

КРП е изпратила материалите по делото на Каварненски районен съд за налагане на административно наказание  по реда на чл.375 и сл. от НПК.

Предложеният за освобождаване от наказателна отговорност,редовно призован,не се явява,представлява се от адв.М.К. от АК гр.Добрич.

Упълномощеният защитник на предложеният за освобождаване от наказателна отговорност моли подзащитния му да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание „глоба“ като бъде приложена разпоредбата на чл.78а ал.5 от НК,да бъде наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева. в минимален размер,тъй като Ч. е имал добро процесуално поведение по време на досъдебното производство,съдействал е на разследващите органи за разкриване на обективната истина.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства,прие за установено от фактическа страна следното:

Досъдебно производство №174/2016г. по описа на РУ Каварна е образувано срещу Д.Е.Ч. *** за извършено престъпление по чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 вр. с ал.1 от НК.

         На 19.09.2016г. е било образувано досъдебното производство по чл.354 а ал.3 т.1 от НК по описа на РУ Каварна-за това,че на 19.09.2016г. в гр.Каварна на улица „Ч.“ в близост до старата т.б. „Х.“,без надлежно разрешително  Д.Е.Ч. ЕГН ********** е държал високорисково наркотично вещество:марихуана-суха тревна маса с нетно тегло 0,55 грама.

В хода на разследването бил извършен оглед на местопроизшествие,оглед на веществени доказателства,разпити на свидетели,назначена физико-химическа експертиза,били приобщени писмени доказателства.

На 19.09.2016г.около 16.00ч. в РУ Каварна било получено съобщение,че на улица „Ч.“ в гр.Каварна до старата т.б. „Х.“ при извършена проверка на лицето Д.Е.Ч. ЕГН ********** в него е била намерена зеленикава суха тревна маса с общ грамаж 0,55 грама.Ч. доброволно е предал намереното количество тревна маса.При първоначалните изследвания с бърз полеви тест -KIT D4D се установило,че изследваният растителен материал отговаря на наркотично вещество „канабис“/марихуана/.

В обясненията си Ч. сочи,че е закупил тревата от гр.Варна за собствена употреба.В хода на разследването при проведени разпити на М.И.К.,познат на Ч. се установява,че последният е закупил канабиса от К.Г.Щ. от гр.Каварна,техен общ познат.

С протокол за доброволно предаване от 19.09.2016г. обвиняемият е предал 1 бр. полиетиленов плик със суха кафяво-зеленикава тревна маса с грамаж 0,26 грама и 1бр. полиетиленов плик със суха зелено-кафява сутревна маса с грамаж 0,29 грама.

Назначена била съдебно физико-химическа експертиза която установява,че нетното тегло на наркотичното вещество с маса 0,24 грама  е със съдържание на активен компонент,тетрахидроканабинол 3,32% на стойност 1,44 лева.

Другата част с нетно тегло от 0,21 грама и съдържание на активен компонент,тетрахидроканабинол е 3,25% на стойност 1,26 лева.

Марихуаната по смисъла на ЗКНВП приложение 1 към чл.3 ал.2 от закона се включва към „растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях,забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”.

Изложената фактическа обстановка,Съдът прие за безспорна  въз основа на доказателствата събрани по  ДП № 174/2016г. по описа на РУ-Каварна,присъединени по реда на чл.283 от НПК,към доказателствения материал по делото,а именно-протокол за оглед на месдтопроизшествие,фотоалбуми-3бр.,протоколи за претърсване и изземване-2бр.,протокол за доброволно предаване,тестер за наркотици,експертна справка,физико-химическа експертиза,протокол за оценка на наркотични вещества,опис на веществени доказателства по ДП № 174/2016г.,протоколи за разпит на свидетелите М.И.К.,В.Г.И.,Ф.Д.Ф.,К.Г.Щ.,Й.Д.Д..

При така приетата като безспорна фактическа обстановка,Съдът намира,че Д.Е.Ч. от обективна и  субективна страна е осъществил  състава на престъпление по чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 т.1 вр. с ал.1 от НК.

Фактическата обстановка по делото е установена по безспорен и категоричен начин,след внимателен анализ на всички събрани и проверени по надлежния процесуален ред писмени доказателства и при спазване на процесуалните изисквания за събирането и проверката им.Събраните по делото доказателствени материали са безпротиворечиви,взаимно допълващи се и установяват по несъмнен начин релевантните за отговорността на предложеният обстоятелства.

От обективна страна предложеният за освобождаване от наказателна отговорност без надлежно разрешително е държал в себе си високо рисково наркотично вещество-марихуана/коноп/ с общо нетно тегло 0,45 грама,разпределено на две части -1бр. полиетиленов плик със суха кафяво-зеленикава тревна маса с грамаж 0,24 грама със съдържание на активен компонент,тетрахидроканабинол 3,32% и 1 бр. полиетиленов плик със суха зелено-кафява тревна маса с грамаж 0,21 грама и съдържание на активен компонент,тетрахидроканабинол с 3,25%,всичко на обща стойност 2,70 лв.

         От субективна страна съставомерното деяние е извършено при форма на вината-пряк умисъл.Предложеният за освобождаване от наказателна отговорност е съзнавал,че държи високорисково наркотично вещество марихуана/коноп/ с общо нетно тегло 0,45 грама .Освен това е предвиждал че държането на високорисковото наркотично вещество-„марихуана” е без надлежно разрешение.

         Въз основа на обосновано приетата за установена фактическа обстановка настоящата съдебна инстанция счита,че извършеното от предложеният Д.Е.Ч. е престъпление по чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 вр. с ал.1 от НК.Тук следва да се имат предвид следните обстоятелства-изхождайки от критерия за маловажен случай следва да се има предвид,че количеството наркотик е малко-нетно тегло 0,45 грама,като стойността на предмета на престъпното деяние е ниска в размер на 2,70 лева,веществото е било предназначено за лично ползване,а не за разпространение,липсват данни за настъпили други вредни последици,оказаното съдействие от страна на предложения за разкриване на обективната истина по делото чрез давани от него обяснения,депозирани във фазата на досъдебното производство,подбудите за извършване на деянието,несложния начин на извършване на деянието и ниската обществена опасност на последното в сравнение с обикновените случаи от този вид или от всичко казано дотук следва категоричния извод,че деянието предмет на обвинението срещу Д.Е.Ч. следва да се квалифицира като маловажен случай по смисъла на чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 вр. с ал.1 от НК.

          Предвид изложеното досежно съставомерността и правната квалификация на деянието и  като  взе предвид,че Каварненска Районна прокуратура  е предложила Д.Е.Ч. да бъде освободен от наказателна отговорност,съдът счете,че са налице предпоставките на чл.78а от НК за налагане на административно наказание: за извършеното от Д.Е.Ч. престъпление се предвижда наказание „Глоба” до 1000/хиляда/лева,предложеният за освобождаване от наказателна отговорност не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV от НК,както и не представлява  голяма обществена опасност.Налице са основанията предложеният да бъде освободен от наказателна отговорност с прилагане на административно наказание по реда на чл.375 от НПК.

Съдът като обсъди самостоятелно събраните по делото доказателства намира,че в конкретния случай не е налице нито една от хипотезите,визирани в разпоредбата на чл.9 ал.2 от НК.Настоящата съдебна инстанция не счита,че деянието на обвиняемия поради своята малозначителност не е общественоопасно,нито че неговата обществена опасност е явно незначителна.Малкото количество и ниската стойност на държаното наркотично вещество,както и младата възраст на обвиняемия,чистото му съдебно минало са обстоятелства които дефинират извършеното от него престъпление по чл.354а от НК като маловажен случай по смисъла на чл.93 т.9 от НК.Законодателят обаче е криминализирал в разпоредбата на чл.354а ал.5 от НК и маловажните случаи на този вид престъпления,доколкото същите засягат обществените отношения,свързани със здравето на гражданите.Именно този предмет на престъплението обуславя обществената опасност на деянията от този вид,дори в случаите,когато се касае за държане  на малко количество наркотично вещество,на ниска стойност и/или с ниска стойност на активния наркотичнодействащ компонент.В тази връзка следва да се отчете,че престъпленията по чл.354а от НК се извършват,а и засягат най-често лицата в младежка възраст,както и че същите напоследък бележат все по-висок ръст.

Ето защо съдът счита,че прилагането на нормата на чл.9 ал.2 от НК за деяния,осъществяващи състава на чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 т.1 от НК,на практика би засилило тази тенденция,тъй като би дало възможност на младите хора съвсем безнаказано да държат  било за лична употреба,било с цел разпространение,малки количества високорискови наркотични вещества,тъй като те не биха носили наказателна отговорност за държането му.Общоизвестен факт е и възможното пристрастяване към процесните видове наркотични вещества,за което също следва да се държи сметка.

При индивидуализация на административното  наказание,Съдът отчете следните смекчаващи  отговорността обстоятелства: към момента на деянието предложеният за освобождаване от наказателна отговорност не е осъждан,направени самопризнания и оказано съдействие на разследващите органи за разкриване на обективната истина в хода на досъдебното производство.С оглед на изложеното,Съдът  намира,че на Д.Е.Ч. следва  да бъде наложено минималното предвидено в  текста на закона административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/ лева.

Съдът намира,че така определеното наказание се  явява целесъобразно и достатъчно,за да окаже своето възпитателно и  възпиращо въздействие върху предложения за освобождаване от наказателна отговорност,при извършване на други  подобни нарушения за в бъдеще.

Водим от изложеното,съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: