Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 09.07.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на осми юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 106 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 11-01-511  2017/10.04.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция,с което на Община Каварна,гр.Каварна,обл.Добрич улица „Добротица“ №26,представлявана от Н.Г.С.-на длъжност *** е наложено административно наказание  „Имуществена санкция“ в размер на 300/триста/ лева за нарушение на чл.3 ал.2 от Закона за счетоводството,на  основание чл.77 ал.1 във връзка с чл.78 ал.1 от Закона за счетоводството.

В жалбата си въззивникът развива съображения за незаконосъобразност,неправилност и необоснованост на обжалваното наказателно постановление.Въззивникът твърди в жалбата си,че в АУАН и НП не се съдържат данни за лице извършило описаното нарушение,което според въззивника съставлява съществено нарушение на процесуалните правила,тъй като ограничава правото на защита на наказаното лице,което е лишено от възможността да разбере за какво нарушение е наказано.

В открито съдебно заседание ,въззивникът редовно призован не се явява.Представлява се от процесуален представител,който поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания.Процесуалния представител на въззивника твърди в пледоарията си,че нито по Закона за счетоводството,нито по Закона за местното самоуправление и местната администрация е вменено задължение,посочено в наказателното постановление,за което отговорност да носи ***а на общината.Счита също така,че е нарушено правото на защита на въззивника,тъй като не е посочена конкретика,как точно лицето представляващо Общината е извършило цитираното нарушение.Претендира за присъждане на разноските,направени по делото.

Административнонаказващия орган,редовно призован,участва в производството чрез надлежно упълномощен процесуален представител,който счита обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено от съда.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

От фактическа страна с акт за установяване на административно нарушение №11-01-511/12.10.2017г. съставен от П.М.К.–на длъжност главен финансов инспектор от „Трети отдел“ на дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“ при Агенцията за държавна финансова инспекция е констатирано,че с Решение № 65 по Протокол № 33/13.05.2014г. Общински съвет гр.Каварна на основание чл.21 от ЗМСМА и във връзка с чл.16 и чл.18 от Закона за социалното подпомагане е дал съгласието си за разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“,като държавно делегирана дейност с капацитет 30 места в сградния фонд на Община Каварна с адрес ул.“***“ № ** ет.*.Със Заповед № РД-01-889/23.07.2014г. изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е разрешил откриването на социалната услуга с капацитет 25 места,считано от 01.09.2014г.С Договор от 30.06.2014г. Община Каварна,представлявана от ***-*** е възложила управлението на социалните услуги на Община Каварна чрез създаване на Център за обществена подкрепа на фирма „***“ООД гр.***,лицензиран и регистриран доставчик на социални услуги за деца и семейства,по смисъла на Закона за закрила на детето и Закона за социалното подпомагане за срок от 10 години,считано от датата на фактическото стартиране на социалните дейности чрез финансиране от републиканския бюджет.

Дейността на ЦОП се финансира от Републиканския бюджет,според установените в съответната година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности.Средствата са целеви и са постъпвали в общинския бюджет с цел финансиране на одобрените социални дейности.

При извършената проверка на счетоводните регистри на Община Каварна се установява,че по разплащателната сметка на Община Каварна с наименование „Бюджет приходи“  са постъпили от Централния бюджет по сметка „Бюджети,касови трансфери от ЦБ“ парични средства по партиди както следва: обща субсидия,субсидия ФРС,капиталови разходи,изравнителна субсидия и зимно почистване.

По отношение на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ не е намерена партида,отделна самостоятелна извън посочените.Паричните средства за социална услуга „Център за обществена подкрепа“ са част от постъпилата по партида „Обща субсидия“ за община Каварна за финансовата 2016 година.

При проверка на счетоводните регистри на община Каварна се установява,че не са налице счетоводни записи за счетоводно регистриране,отразяване и начисляване следните издадени фактури от фирма „***“ООД гр.*** за извършените разходи от ЦОП гр.Каварна,във връзка с упражняваната от него дейност през 2016 година,входирани в Община Каварна,както следва:1.Със съпроводително писмо,подписано от управителя на “***“ ООД гр.*** вх.№ РД-01-675/08.02.2016г. в Община Каварна е представена фактура за плащане на услугата № 0000000466/01.02.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец януари 2016 година.2.Със съпроводително писмо подписано от управителя на „***“ООД гр.*** вх.№ РД-01-1260/02.03.2016г. в Община Каварна е представена фактура за плащане на услугата № 0000000476/01.03.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец февруари 2016 година.3. Със съпроводително писмо подписано от управителя на „***“ООД гр.*** вх.№ РД-01-1982/05.04.2016г. в Община Каварна е представена фактура за плащане на услугата № 0000000488/01.04.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец март 2016 година.4. Със съпроводително писмо подписано от управителя на „***“ООД гр.*** вх.№ РД-01-2709/09.05.2016г. в Община Каварна е представена фактура за плащане на услугата № 0000000498/03.05.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец април 2016 година.5. Със съпроводително писмо подписано от управителя на „***“ООД гр.*** вх.№ РД-01-3270/06.06.2016г. в Община Каварна е представена фактура за плащане на услугата № 0000000512/01.06.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец май 2016 година.6. Със съпроводително писмо подписано от управителя на „***“ООД гр.*** вх.№ РД-01-3978/05.07.2016г. в Община Каварна е представена фактура за плащане на услугата № 0000000529/01.07.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец юни 2016 година.7.Със съпроводително писмо подписано от управителя на „***“ООД гр.*** вх.№ РД-01-4637/03.08.2016г. в Община Каварна е представена фактура за плащане на услугата № 0000000545/01.08.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец юли 2016 година.8.Със съпроводително писмо подписано от управителя на „***“ООД гр.*** вх.№ РД-01-5201/07.09.2016г. в Община Каварна е представена фактура за плащане на услугата № 0000000571/02.09.2016г. на стойност 3581.25 лева за месец август 2016 година.9.Със съпроводително писмо подписано от управителя на „***“ООД гр.*** вх.№ РД-01-5904/05.10.2016г. в Община Каварна е представена фактура за плащане на услугата  № 0000000575/03.10.2016г. на стойност 3581.25 лева за месец септември 2016 година.10.Със съпроводително писмо подписано от управителя на „***“ООД гр.*** вх.№ РД-01-6694/08.11.2016г. в Община Каварна е представена фактура за плащане на услугата  № 0000000600/03.11.2016г. на стойност 3581.25 лева за месец октомври 2016 година.

Общо в периода от 01.01.2016г. до 31.10.2016г. “***“ ООД гр.***,управляваща социалните услуги чрез Центъра за обществена подкрепа в гр.Каварна е изразходила за дейността на центъра бюджетни средства,предоставени от държавата в общ размер от 52 525 лева,като е издала 10 броя фактури,които не са регистрирани като протекло стопанско събитие в Община Каварна,не са начислени в счетоводните регистри и не са отразени на разход в регистрите на Общината.Същите не са намерили счетоводно отражение и към края на отчетния период-31.12.2016г.

Предвид липсата на взети счетоводни записвания за начисляване на посочената услуга в издадените фактури от фирма „***“ООД гр.*** в счетоводството на Община Каварна не е налице формирано задължение към доставчика „***“ООД гр.*** по издадените от него 10 броя фактури през 2016 година.

Горното се потвърждава от писмо от Община Каварна изх.№ РД-01-5122/20.09.2017г. до финансовата инспекция от Община Каварна,подписано от главния счетоводител на Общината и извършената съдебно-счетоводна експертиза от вещо лице по гражданско дело № 19/2017 година с цел установяване счетоводното отразяване в счетоводните регистри на Община Каварна на издадени фактури от доставчика „***“ООД гр.*** и тяхното плащане.

Община Каварна е юридическо лице,първостепенен разпоредител с бюджетни кредити с адрес на управление: гр.Каварна улица „Добротица“ № 26 и попада в обхвата на финансова инспекция по реда на чл.4 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция.Община Каварна има качеството на бюджетно предприятие по смисъла на §1 т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

С оглед на гореизложените фактически данни,актосъставителят е приел,че за периода от 01.2016г. до 31.12.2016 година Община Каварна не е осъществявала текущото счетоводно отчитане на всички стопански операции,които водят до изменения на имущественото и финансовото им състояние,финансовите резултати от дейността,паричните потоци и собствения капитал,в хронологичен ред.Деянието е квалифицирано като нарушение  на чл.3 ал.2  от Закона за счетоводството.АУАН е подписан от нарушителя без възражения.В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН постъпили бланкетни писмени възражения срещу акта.

Въз основа на акта  било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на Община Каварна,гр.Каварна,обл.Добрич улица „Добротица“ №26,представлявана от Н.Г.С.-на длъжност *** е наложено административно наказание  „Имуществена санкция“ в размер на 300/триста/ лева за нарушение на чл.3 ал.2 от Закона за счетоводството,на  основание чл.77 ал.1 във връзка с чл.78 ал.1 от Закона за счетоводството.

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели-П.М.К. и К.Д.Д.,както и от приложените по делото писмени доказателства: Наказателно постановление № 11-01-511 2017/10.04.2018г. издадено от Директора на АДФИ,акт за установяване на административно нарушение  № 11-01-511/12.10.2017г.,Възражение против АУАН № 11-01-511/12.10.2017г.,Заповеди № ФК-10-817/18.08.2017г. и № ФК-10-952/28.09.2017г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция,Справка изх.№ РД-01-4932/12.09.2017г. за отговорните длъжностни лица в Община Каварна през периода  от 01.01.2016г. до 23.08.2017г.,Решение № 65 по Протокол № 33/13.05.2014г. за разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“,като държавно делегирана дейност в Община Каварна,Договор за управление на социални услуги от 30.06.2014г.,Фактура за плащане на услугата № 0000000466/01.02.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец януари 2016 година.,Фактура за плащане на услугата № 0000000476/01.03.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец февруари 2016 година, Фактура за плащане на услугата № 0000000488/01.04.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец март 2016 година,Фактура за плащане на услугата № 0000000498/03.05.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец април 2016 година,Фактура за плащане на услугата № 0000000512/01.06.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец май 2016 година,Фактура за плащане на услугата № 0000000529/01.07.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец юни 2016 година,Фактура за плащане на услугата № 0000000545/01.08.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец юли 2016 година,Фактура за плащане на услугата № 0000000571/02.09.2016г. на стойност 3581.25 лева за месец август 2016 година,Фактура за плащане на услугата  № 0000000575/03.10.2016г. на стойност 3581.25 лева за месец септември 2016 година,Фактура за плащане на услугата  № 0000000600/03.11.2016г. на стойност 3581.25 лева за месец октомври 2016 година,като всички горепосочени фактури са представени от форма „***“ООД гр.***,Писмо изх.№ РД-01-5122/20.09.2017г. от Община Каварна,Писмо от Община Каварна изх.№ РД-01-5122/20.09.2017г.,Съдебно счетоводна експертиза от вещо лице по гражданско дело № 19/2017 година.

При извършената служебна проверка съдът констатира,че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити,нарушението е описано пълно и ясно,с всички съставомерни признаци от обективна страна,включително са посочени и доказателствата които го потвърждават.Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН,а така също и санкционната норма в НП,предвид на което не е налице нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели П.М.К.-актосъставител и свидетеля при съставяне на акта К.Д.Д.,които потвърждават фактическото извършване на нарушението,изясняват формата и естеството,датата на осъществяването му.Изнесените от тях данни,са в пълна корелация с писмените доказателствени източници,показанията им са безпротиворечиви,взаимнодопълващи се,логични,поради което съдът ги счита за обективни и достоверни.В настоящото производство не се установиха данни за заинтересованост,под каквато и да било форма,от изхода на делото.

При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна страна,включително и такава относно редовността  на АУАН,съобразно правомощията си  и релевираните възражения с жалбата,съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения,които да обуславят неговата отмяна.Актовете са издадени от компетентен орган,спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им,съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН.Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се,според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство.Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно,пълно и ясно,възпроизведени са твърдения за факти,които покриват основните съществени признаци на деянието,поради което позволяват неговата индивидуализация-обща с оглед датата и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл.3 ал.2 от Закона за счетоводството,отделно и като административнонаказателен състав по чл.77 ал.1 от Закона за счетоводството,налице са и обективните елементи от състава на нарушението.По отношение на прилагането на нормата на чл.77 ал.1 от Закона за счетоводството,то съдът счита,че субект на нарушението по чл.3 ал.2 от Закона за счетоводството е именно Община Каварна,която е юридическо лице,първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и има качеството на бюджетно предприятие по смисъла на §1 т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

От друга страна преценката за законосъобразността на НП,по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,досежно описанието на нарушението ,се свежда до това изложени ли са фактически твърдения за обективните признаци от състава на административното нарушение което според АНО е осъществено.И тъй като последното очевидно е сторено,в самия санкционен акт се съдържат констатации,че в периода от 01.2016г. до 31.12.2016 година Община Каварна в качеството си на бюджетно предприятие по смисъла на §1 т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството не е осъществявала текущото счетоводно отчитане на всички стопански операции,които водят до изменения на имущественото и финансовото им състояние,финансовите резултати от дейността,паричните потоци и собствения капитал,в хронологичен ред.В резултат на това не са осчетоводени текущо и не са намерили отражение в счетоводните регистри на общината към 31.12.2016 година представените от „***“ООД гр.*** фактури за извършени разходи на обща стойност 52 525 лева за предоставени социални услуги чрез Центъра за обществена подкрепа в гр.Каварна,поради което няма как да се приеме,че е било нарушено правото на защита на жалбоподателя и същият не е разбрал какво точно нарушение се твърди да е извършил,за което и се наказва.Именно този е критерият за преценка съществеността на допуснатото процесуално нарушение на правилата на ЗАНН.Ето защо,липсва каквото и да е било процесуално нарушение.

Материалната компетентност на органите-актосъставителя и тази на АНО издал процесното НП не се оспорва от жалбоподателя,същата е нормативно установена,съгласно разпоредбата на чл.35 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция.Със Заповед № ФК-10-817/18.08.2017г. Директора на Агенция за държавна финансова инспекция е възложил на П.М.К.,главен финансов инспектор ИРМ гр.Добрич да извърши финансова инспекция на Община Каварна,като задачата е свързана с проверка за законосъобразност,свързана с определянето,начисляването,представянето и отчитането на субсидия,предоставена от държавния бюджет на Център за обществена подкрепа за 2016 година.

Обжалваното Наказателно постановление решаващият съдебен състав намери за материалноправно законосъобразно.Същото е издадено при правилно приложение на материалния закон- чл.77 ал.1 от Закона за счетоводството и чл.3 ал.2 от Закона за счетоводството.

Съгласно чл.3 ал.2 от Закона за счетоводството предприятията осъществяват текущото счетоводно отчитане на всички стопански операции,които водят до изменения на имущественото и финансовото им състояние,финансовите резултати от дейността,паричните потоци и собствения капитал,в хронологичен ред.С оглед на горепосочените гласни  доказателства-показанията на свидетелите П.М.К.-актосъставител и свидетеля при съставяне на акта К.Д.Д.,както и писмените такива-Справка изх.№ РД-01-4932/12.09.2017г. за отговорните длъжностни лица в Община Каварна през периода  от 01.01.2016г. до 23.08.2017г.,Решение № 65 по Протокол № 33/13.05.2014г. за разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“,като държавно делегирана дейност в Община Каварна,Договор за управление на социални услуги от 30.06.2014г.,Фактура за плащане на услугата № 0000000466/01.02.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец януари 2016 година.,Фактура за плащане на услугата № 0000000476/01.03.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец февруари 2016 година, Фактура за плащане на услугата № 0000000488/01.04.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец март 2016 година,Фактура за плащане на услугата № 0000000498/03.05.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец април 2016 година,Фактура за плащане на услугата № 0000000512/01.06.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец май 2016 година,Фактура за плащане на услугата № 0000000529/01.07.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец юни 2016 година,Фактура за плащане на услугата № 0000000545/01.08.2016г. на стойност 5968.75 лева,за месец юли 2016 година,Фактура за плащане на услугата № 0000000571/02.09.2016г. на стойност 3581.25 лева за месец август 2016 година,Фактура за плащане на услугата  № 0000000575/03.10.2016г. на стойност 3581.25 лева за месец септември 2016 година,Фактура за плащане на услугата  № 0000000600/03.11.2016г. на стойност 3581.25 лева за месец октомври 2016 година,като всички горепосочени фактури са представени от форма „***“ООД гр.***,Писмо изх.№ РД-01-5122/20.09.2017г. от Община Каварна,Писмо от Община Каварна изх.№ РД-01-5122/20.09.2017г.,Съдебно счетоводна експертиза от вещо лице по гражданско дело № 19/2017 година,настоящия съдебен състав намира за безспорно установено,че в периода от 01.2016г. до 31.12.2016 година Община Каварна в качеството си на бюджетно предприятие по смисъла на §1 т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството не е осъществявала текущото счетоводно отчитане на всички стопански операции,които водят до изменения на имущественото и финансовото им състояние,финансовите резултати от дейността,паричните потоци и собствения капитал,в хронологичен ред и в резултат на това не са осчетоводени текущо и не са намерили отражение в счетоводните регистри на общината към 31.12.2016 година представените от „***“ООД гр.*** фактури за извършени разходи на обща стойност 52 525 лева за предоставени социални услуги чрез Центъра за обществена подкрепа в гр.Каварна.С оглед на гореизложеното настоящия съдебен състав намира,че е осъществен състава на нарушение по чл.3 ал.2 от Закона за счетоводството,поради което правилно и законосъобразно е ангажирана от АНО отговорността на Община Каварна като юридическо лице по чл.77 ал.1 от Закона за счетоводството.

Според настоящия състав на съда,правилно административнонаказващият орган е наложил административно наказание „Имуществена санкция “ на въззивника.Община Каварна е юридическо лице,първостепенен разпоредител с бюджетни кредити с адрес на управление: гр.Каварна улица „Добротица“ № 26 и попада в обхвата на финансова инспекция по реда на чл.4 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция.Община Каварна има качеството на бюджетно предприятие по смисъла на §1 т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

Процесният случай не е маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН,тъй като нарушението засяга  особено важни обществени отношения,касаещи финансовата дисциплина при разходване на публични средства.

Наложеното наказание правилно е определено от АНО по вид и по размер ,в минималния такъв според закона ,при съобразяване на обстоятелствата по чл.27 от ЗАНН,в това число тежестта на конкретното нарушение и степента на обществената му опасност,отчитайки обстоятелството,че същото е първо такова на въэзивника.

По отношение на искането за присъждане на разноски в случай на отмяна на наказателното постановление,направено от жалбоподателя,чрез процесуалния му представител,същото се явява неоснователно по следните съображения:

Първоинстанционното производство пред районния съд по обжалване на наказателни постановления е по Закона за административните нарушения и наказания и е със смесен характер,образуват се административнонаказателни дела.

В ЗАНН не е уредена отговорността за разноските на страните и съгласно чл.84 от ЗАНН,доколкото в този закон няма особени правила,за призоваване и връчване на призовки и съобщения,извършване на опис и изземване на вещи,определяне разноски на свидетели и вещи лица,изчисляване на срокове,както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления,на касационни жалби пред окръжния съд и предложения за възобновяване,се прилагат разпоредбите на Наказателнопроцесуалния кодекс.

В производството пред районния съд по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления,при субсидиарно прилагане на НПК,когато наказателното постановление е отменено,не се присъждат разноски в полза на нарушителя,както когато подсъдимият бъде оправдан в  наказателното производство не се присъждат разноски срещу държавата.Разпоредбата на чл.190 ал.1 от НПК съгласно която ,когато подсъдимият бъде признат за невинен,разноските остават за сметка на държавата,се отнася за направените разноски по обвинението за свидетели и вещи лица посрещнати от сумите,предвидени в бюджета на съда.Приложимият процесуален закон  изобщо не признава на жалбоподателя по административнонаказателно дело право на разноски за воденето му.

Следва да бъде оставена без уважение молба вх.№ 2224/21.06.2018г. подадена  от Н.Г.С. ЕГН ********** с адрес ***,с настояща месторабота-*** на Община Каварна,чрез процесуалния си представител-адв.***, за приемане на прилежащи доказателства към депозирана жалба  срещу Наказателно постановление  № 11-01-511 2017/10.04.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция,с пощенско клеймо на получаване на пратката-19.06.2018г.,тъй като с обявяването на АНХД № 106/2018г. по описа на КРС за решение на 08.06.2018г. е преклудирана  възможността за приобщаване към доказателствения материал на допълнителни доказателства.

Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 предл.първо от ЗАНН,съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11-01-511  2017/10.04.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция,с което на Община Каварна,гр.Каварна,обл.Добрич улица „Добротица“ №26,представлявана от Н.Г.С.-на длъжност *** е наложено административно наказание  „Имуществена санкция“ в размер на 300/триста/ лева за нарушение на чл.3 ал.2 от Закона за счетоводството,на  основание чл.77 ал.1 във връзка с чл.78 ал.1 от Закона за счетоводството.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.***-процесуален представител на жалбоподателя по АНХД № 106/2018г. по описа на Каварненски Районен съд за присъждане на направените по делото разноски.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 2224/21.06.2018г. подадена от  Н.Г.С. ЕГН ********** с адрес ***,с настояща месторабота-*** на Община Каварна,чрез процесуалния си представител-адв.***, за приемане на прилежащи доказателства към депозираната жалба срещу Наказателно постановление  № 11-01-511 2017/10.04.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: