Р Е Ш Е Н И Е

 

       /14.12.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на тринадесети ноември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 107/2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по жалба на Н.Г.С., ЕГН **********,  срещу наказателно постановление (НП) № 11-01-510 от 05.04.2018 г., издадено от Г.М.Н.– директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София, с което на основание чл. 77, ал. 1 във вр. с чл. 78 от Закона за счетоводството (ЗСч) и заповед № ЗМФ-458/11.05.2017 г. на Министъра на финансите, на жалбоподателя е  наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева за нарушение на чл. 16, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 3, ал. 2 от ЗСч.

 НП е обжалвано от наказаното физическо лице в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. В жалбата си оспорва наказателното постановление като незаконосъобразно. Навеждат се и доводи за неправилност и необоснованост на обжалвания административен акт. Жалбоподателят твърди, че посочените в НП факти не се субсумират в сочената правна квалификация, както и че липсвало точно посочване в коя разпоредба на ЗСч се съдържат вменените задължения. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител  поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление с твърдението, че за жалбоподателя не е съществувало задължение да осчетоводява текущо процесните фактури, поради неприемане на работата, за която са издадени.

Административнонаказващият орган, чрез процесуалния си представител в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна и пледира за потвърждаване изцяло на наказателното постановление. Твърди, че в хода на съдебното следствие по един безспорен начин, с всички допуснати и приобщени доказателства към административната преписка е доказано извършване на посоченото в НП административно нарушение и виновността на жалбоподателя.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл. 314 НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

През периода 23.08.2017 г. – 28.09.2017 г. е извършена финансова инспекция на Община Каварна от П.М.К. – на длъжност главен финансов инспектор от „Трети отдел“ на дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“ при Агенцията за държавна финансова инспекция. При проверката е установено, че в Община Каварна функционира Център за обществена подкрепа (ЦОП), създаден с решение № 65 от 13.05.2014 г. на ОбС - Каварна. В изпълнение на това решение, на 30.06.2014 г., между община Каварна, от една страна като възложител и „***“ ООД, от друга страна като изпълнител, е сключен договор за управление на социални услуги. Дейността на Центъра за обществена подкрепа е финансирана от републиканския бюджет според установените в съответната година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Средствата са целеви и постъпват в общинския бюджет с цел финансиране на одобрените социални дейности. Субсидията на ЦОП е превеждана на община Каварна заедно с общата субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 50, ал. 1 от ЗДБРБ за 2016 г. за финансиране на текущи разходи в делегираните от държавата дейности. Със съпроводителни писма, подписани от управителя на „“ ООД, гр. София, в община Каварна ежемесечно са представяни отчети към договора за управление на социални услуги, съдържащи технически и финансов отчет за работата на ЦОП Каварна за съответния месец и фактура за плащане на услугата.

При извършената проверка на счетоводните регистри на Община Каварна е установено, че по разплащателната сметка на Община Каварна с наименование "Бюджет приходи" са постъпили от Централния бюджет по сметка "Бюджети, касови трансфери от ЦБ" парични средства по партиди както следва: обща субсидия, субсидия ФРС, капиталови разходи, изравнителна субсидия и зимно почистване. По отношение на социалната услуга "Център за обществена подкрепа" не е намерена партида, отделна самостоятелна извън посочените. Паричните средства за социална услуга "Център за обществена подкрепа" са част от постъпилата по партида "Обща субсидия" за община Каварна за финансовата 2016 година.

При проверка на счетоводните регистри на община Каварна е установено, че не са налице счетоводни записи за счетоводно регистриране, отразяване и начисляване на издадени 10 бр. фактури /подробно индивидуализирани в акта/ от фирма "***" ООД гр. София, за извършените разходи от ЦОП гр. Каварна, във връзка с упражняваната от него дейност през 2016 година, входирани в Община Каварна. Установено е още, че общо в периода от 01.01.2016 г. до 31.10.2016 г. "***" ООД гр.София, управляваща социалните услуги чрез ЦОП в гр. Каварна е изразходила за дейността на центъра бюджетни средства, предоставени от държавата в общ размер от 52 525 лева, като е издала 10 броя фактури, които не са регистрирани като протекло стопанско събитие в Община Каварна, не са начислени в счетоводните регистри и не са отразени на разход в регистрите на Общината. Същите не са намерили счетоводно отражение и към края на отчетния период - 31.12.2016 г. Предвид липсата на взети счетоводни записвания за начисляване на посочената услуга в издадените фактури от фирма "***" ООД гр. София в счетоводството на Община Каварна не е налице формирано задължение към доставчика "***" ООД гр. София по издадените от него 10 броя фактури през 2016 година.

За така установеното нарушение П.К. – главен финансов инспектор в дирекция „Извънпланова инспекционна дейност” при АДФИ, съставила акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 11-01-510/12.10.2017 г., в който приела, че Н.Г.С., в периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. в гр. Каварна, в качеството си на кмет и ръководител на община Каварна не е организирала текущото счетоводно отчитане в общината в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството. В резултат на това не са осчетоводени текущо и не са намерили отражение в счетоводните регистри на Община Каварна към 31.12.2016 г. представените от "***" ООД гр. София фактури за извършени разходи на обща стойност 52 525 лева за предоставени социални услуги чрез Центъра за обществена подкрепа в гр. Каварна. Деянието е квалифицирано като нарушение  на чл. 16, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 3, ал. 2 от ЗСч.

Въз основа на акта  било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на Н.Г.С. е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 77, ал. 1 във вр. с чл. 78 от Закона за счетоводството (ЗСч) и заповед № ЗМФ-458/11.05.2017 г. на Министъра на финансите, за нарушение на чл. 16, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 3, ал. 2 от ЗСч.

Фактическата обстановка беше установена от съда след преценка на показанията на изслушаните в съдебно заседание свидетели П.М.К. – актосъставител и К.Д.Д. - свидетел при съставяне и връчване на акта, както и от приобщените по реда на чл. 238 НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намери, че жалбата е неоснователна, по следните съображения:

При извършената служебна проверка съдът констатира, че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити, нарушението е описано пълно и ясно, с всички съставомерни признаци от обективна страна, включително са посочени и доказателствата които го потвърждават. Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН, а така също и санкционната норма в НП, предвид на което не е налице нарушение на чл. 57 ал. 1 т. 5 от ЗАНН.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели, които потвърждават фактическото извършване на нарушението, изясняват формата и естеството, времето на осъществяването му. Изнесените от тях данни, са в пълно съответствие с писмените доказателствени източници, показанията им са безпротиворечиви, взаимнодопълващи се, логични, поради което съдът ги счита за обективни и достоверни. В настоящото производство не се установиха данни за заинтересованост, под каквато и да било форма, от изхода на делото.

При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна страна, включително и такава относно редовността  на АУАН, съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения, които да обуславят неговата отмяна. Актовете са издадени от компетентен орган, спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им, съгласно чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Административн- наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се, според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство. Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно, пълно и ясно, възпроизведени са твърдения за факти, които покриват основните съществени признаци на деянието, поради което позволяват неговата индивидуализация, налице са и обективните елементи относно надлежната персонификация на правния субект - нарушител. По отношение на прилагането на нормата на чл. 3, ал. 2 от ЗСч, съдът счита, че субект на нарушението по чл. 16, ал. 1, т. 3, ЗСч  е именно жалбоподателя, като ръководител на община Каварна, който е овластен и задължен да организира текущото счетоводно отчитане в общината в съответствие с разпоредбите на закона.

Законът за счетоводството въвежда изисквания за счетоводната отчетност по предмет и време. По предмет се отчитат всички стопански операции, които водят до изменения на имуществото; на финансовото състояние; на паричните потоци и на собствения капитал. Стопанските операции се отчитат чрез водене на съответните счетоводни сметки. По време счетоводното отчитане е в хронологичен ред, съобразно осъществяването на всяка стопански операция във времето и нейното текущо отразяване в счетоводството. Съгласно § 1, т. 14 от ДР на ЗСч. "отчетен период" е календарната година (01 януари - 31 декември). Отчетните периоди са периоди за задължително отчитане на задължените лица спрямо фиска, като след изтичане на отчетния период са въведени задължения за подаване на декларации и разчитане с държавния бюджет. Отчетният период не дерогира задължението на лицата да водят текуща и пълна счетоводна отчетност, показваща моментното състояние на предприятието.

Практически всяка стопанска операция следва да намери своето отражение първо в съответния първичен документ, чрез съответната счетоводна статия в съответния вторичен документ и това отразяване следва да става хронологично и в рамките на всеки период ден, месец, тримесечие, година. След като изискването на чл. 3, ал. 2 от ЗСч е основно насочено към хронологичното отразяване на съответната операция, то е недопустимо непълното й отразяване или отразяването й след последващи по време операции, тъй като така би се обезмислила целта на текущото счетоводно отчитане - да гарантира отражение на активите и пасивите в едно предприятие, на негово действително финансово състояние към даден времеви момент. Затова този вид счетоводство е именувано "текущо", тъй като то се прави за всяка стопанска операция към момента на извършването й. Този вид счетоводство се извършва на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗСч., което означава, че първичните счетоводни документи следва да се отразяват в съответните регистри, журнали, дневници, оборотни ведомости и т. н. Именно с оглед изложеното съдът намира за несъстоятелно възражението на жалбоподателя, за  липсата на задължения да отрази счетоводно процесните 10 фактури, поради неприемане на извършената работа за която са издадени. Горната защитна позиция на жалбоподателя не намира опора в закона, където липсва разписана възможност за такова процедиране.

Обжалваното Наказателно постановление решаващият съдебен състав намери за материалноправно законосъобразно. Същото е издадено при правилно приложение на материалния закон. След като по делото е безспорно установено, че в периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. в гр. Каварна, в качеството си на кмет и ръководител на община Каварна, Н.С. не е организирала текущото счетоводно отчитане в общината в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството, в резултат на което не са осчетоводени текущо и не са намерили отражение в счетоводните регистри на Община Каварна към 31.12.2016 г. представените от "****" ООД гр. София фактури за извършени разходи на обща стойност 52 525 лева за предоставени социални услуги чрез Центъра за обществена подкрепа в гр. Каварна, то правилно и законосъобразно наказващият орган, е приел, че тя е осъществила фактическия състав на нарушение на чл. 16, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 3, ал. 2 от ЗСч, за което следва да бъде наказана в качеството й на ръководител на предприятието – община Каварна, на основание чл. 78, ал. 1 от ЗСч.

Наложеното наказание правилно е определено от административнонаказващия орган по вид и по размер, в минималния такъв според закона, при съобразяване на обстоятелствата по чл. 27 от ЗАНН, в това число тежестта на конкретното нарушение и степента на обществената му опасност, отчитайки обстоятелството, че същото е първо такова на жалбоподателя.

Процесният случай не е маловажен по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, тъй като нарушението засяга  особено важни обществени отношения, касаещи финансовата дисциплина при разходване на публични средства.

По изложените съображения, съдът намира атакуваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11-01-510 от 05.04.2018 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София, с което на Н.Г.С., ЕГН **********, с адрес ***, е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева, за нарушение на чл. 16, ал. 1,  т. 3, във вр. с чл. 3, ал. 2 от Закона за счетоводството, на основание чл. 77, ал. 1 във вр. с чл. 78 от Закона за счетоводството и заповед № ЗМФ-458/11.05.2017 г. на Министъра на финансите.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено, пред Административен съд гр. Добрич, на основанията предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….