Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 09.07.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на осми юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 108 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 11-01-514  2017/05.04.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция,с което на Община Каварна,гр.Каварна,обл.Добрич улица „Добротица“ №26,представлявана от Н.Г.С.-на длъжност ***е наложено административно наказание  „Имуществена санкция“ в размер на 200/двеста/ лева за нарушение на чл.24 ал.1 във връзка с чл.16 ал.1 т.4 от Закона за счетоводството,на основание чл.77 ал.1 във връзка с чл.78 ал.1 от Закона за счетоводството.

В жалбата си въззивникът развива съображения за незаконосъобразност,неправилност и необоснованост на обжалваното наказателно постановление.Въззивникът твърди в жалбата си,че в АУАН и НП не се съдържат данни за лице извършило описаното нарушение,което според въззивника съставлява съществено нарушение на процесуалните правила,тъй като ограничава правото на защита на наказаното лице,което е лишено от възможността да разбере за какво нарушение е наказано.

В открито съдебно заседание ,въззивникът редовно призован не се явява.Представлява се от процесуален представител,който поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания.Процесуалния представител на въззивника  счита,че  *** на Община Каварна е изпълнила точно задълженията си по закон и след като и е представен съставеният финансов отчет от длъжностните лица,тя го е подписала и предоставила.Счита,че от страна на *** на Община Каварна няма извършено виновно нарушение на Закона за счетоводството.Претендира за присъждане на разноските,направени по делото.

Административнонаказващия орган,редовно призован,участва в производството чрез надлежно упълномощен процесуален представител,който счита обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено от съда.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

От фактическа страна с акт за установяване на административно нарушение №11-01-514/12.10.2017г. съставен от П.М.К.–на длъжност главен финансов инспектор от „Трети отдел“ на дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“ при Агенцията за държавна финансова инспекция е констатирано,че с Решение № 65 по Протокол № 33/13.05.2014г. Общински съвет гр.Каварна на основание чл.21 от ЗМСМА и във връзка с чл.16 и чл.18 от Закона за социалното подпомагане е дал съгласието си за разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“,като държавно делегирана дейност с капацитет 30 места в сградния фонд на Община Каварна с адрес ул.“***“ № ** ет.*.Със Заповед № РД-01-889/23.07.2014г. изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е разрешил откриването на социалната услуга с капацитет 25 места,считано от 01.09.2014г.С Договор от 30.06.2014г. Община Каварна,представлявана от ***-***е възложила управлението на социалните услуги на Община Каварна чрез създаване на Център за обществена подкрепа на фирма „***“ООД гр.***,лицензиран и регистриран доставчик на социални услуги за деца и семейства,по смисъла на Закона за закрила на детето и Закона за социалното подпомагане за срок от 10 години,считано от датата на фактическото стартиране на социалните дейности чрез финансиране от републиканския бюджет.Целта на създаване на Центъра за обществена подкрепа е да предлага разнообразен спектър от социални услуги за деца и семейства,в подкрепа на специфичните им индивидуални и общностни нужди и личностно развитие на територията на Община Каварна.Дейността на ЦОП се финансира от Републиканския бюджет,според установените в съответната година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности по чл.50 ал.1 от ЗДБРБ за 2016г. за финансиране на текущи разходи в делегираните от държавата дейности.

При извършената проверка за законосъобразност свързана с определянето,начисляването,представянето и отчитането на субсидия,предоставена от държавния бюджет на Център за обществена подкрепа за 2016година чрез Община Каварна се установява следното:Видно от отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2016г.  при уточнен план „държавни дейности“ в размер на 62075 лева заложен в бюджета на общината за 2016 година,за делегираната от държавата дейност „Център за обществена подкрепа гр.Каварна“ с код по ЕКБ 5805 „Центрове за обществена подкрепа“ не са отчетени данни за изразходване на предоставените от държавата средства.Установява се,че фирамата управляващата социалните услуги на територията на Община Каварна „***“ ООД гр.*** ежемесечно е представяла технически и финансов отчет за извършените д0ейности за периода от 01.01.2016г. до 31.10.2016г.Представяла е и ежемесечно издавана фактура за извършените разходи от Център за обществена подкрепа гр.Каварна във връзка с упражняваната от същия дейност,входирани в Община Каварна,както следва:1.С писмо вх.№ РД-01-675/08.02.2016г. “***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.януари 2016 година и фактура № 0000000466/01.02.2016г. на стойност 5968.75 лева.Издадената фактура не е осчетоводена текущо и не е намерила отражение в счетоводните регистри на Община Каварна до 31.12.2016г. в резултат на което разходът за месеца не е отразен в разходната част на бюджета за 2016 година на Община Каварна;2. С писмо вх.№ РД-01-1260/02.03.2016г. “***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.февруари 2016 година и фактура № 0000000476/01.03.2016г. на стойност 5968.75 лева.Издадената фактура не е осчетоводена текущо и не е намерила отражение в счетоводните регистри на Община Каварна до 31.12.2016г. в резултат на което разходът за месеца не е отразен в разходната част на бюджета за 2016 година на Община Каварна;3.С писмо вх.№ РД-01-1982/05.04.2016г. “***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.март 2016 година и фактура № 0000000488/01.04.2016г. на стойност 5968.75 лева.Издадената фактура не е осчетоводена текущо и не е намерила отражение в счетоводните регистри на Община Каварна до 31.12.2016г. в резултат на което разходът за месеца не е отразен в разходната част на бюджета за 2016 година на Община Каварна;4. С писмо вх.№ РД-01-2709/09.05.2016г. “***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.април 2016 година и фактура № 0000000498/03.05.2016г. на стойност 5968.75 лева.Издадената фактура не е осчетоводена текущо и не е намерила отражение в счетоводните регистри на Община Каварна до 31.12.2016г. в резултат на което разходът за месеца не е отразен в разходната част на бюджета за 2016 година на Община Каварна;5.С писмо вх.№ РД-01-3270/06.06.2016г.“***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.май 2016 година и фактура № 0000000512/01.06.2016г. на стойност 5968.75 лева.Издадената фактура не е осчетоводена текущо и не е намерила отражение в счетоводните регистри на Община Каварна до 31.12.2016г. в резултат на което разходът за месеца не е отразен в разходната част на бюджета за 2016 година на Община Каварна;6.С писмо вх.№ РД-01-3978/05.07.2016г.“***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.юни 2016 година и фактура № 0000000529/01.07.2016г. на стойност 5968.75 лева.Издадената фактура не е осчетоводена текущо и не е намерила отражение в счетоводните регистри на Община Каварна до 31.12.2016г. в резултат на което разходът за месеца не е отразен в разходната част на бюджета за 2016 година на Община Каварна;7.С писмо вх.№ РД-01-4637/03.08.2016г.“***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.юли 2016 година и фактура № 0000000545/01.08.2016г. на стойност 5968.75 лева.Издадената фактура не е осчетоводена текущо и не е намерила отражение в счетоводните регистри на Община Каварна до 31.12.2016г. в резултат на което разходът за месеца не е отразен в разходната част на бюджета за 2016 година на Община Каварна;8.С писмо вх.№ РД-01-5201/07.09.2016г.“***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.август 2016 година и фактура № 0000000571/02.09.2016г. на стойност 3581.25 лева.Издадената фактура не е осчетоводена текущо и не е намерила отражение в счетоводните регистри на Община Каварна до 31.12.2016г. в резултат на което разходът за месеца не е отразен в разходната част на бюджета за 2016 година на Община Каварна;9.С писмо вх.№ РД-01-5904/05.10.2016г.“***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.септември 2016 година и фактура № 0000000575/03.10.2016г. на стойност 3581.25 лева.Издадената фактура не е осчетоводена текущо и не е намерила отражение в счетоводните регистри на Община Каварна до 31.12.2016г. в резултат на което разходът за месеца не е отразен в разходната част на бюджета за 2016 година на Община Каварна;10.С писмо вх.№ РД-01-6694/08.11.2016г.“***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.октомври 2016 година и фактура № 0000000600/03.11.2016г. на стойност 3581.25 лева.Издадената фактура не е осчетоводена текущо и не е намерила отражение в счетоводните регистри на Община Каварна до 31.12.2016г. в резултат на което разходът за месеца не е отразен в разходната част на бюджета за 2016 година на Община Каварна.

Общо за периода от 01.01.2016г. до 31.10.2016г. .“***“ ООД гр.***,управляваща социалните услуги чрез Центъра за обществена подкрепа в гр.Каварна е предоставило в Община Каварна 10/десет/  броя отчети и фактури за извършени дейности на обща стойност 52 525 лева,които не са намерили счетоводно отражение в регистрите на общината и не са посочени в разходната част на бюджета.

С писмо изх.№ РД-01-5484/05.10.2017г. от Община Каварна,на финансовата инспекция е представено извлечение от информационната система ИСО на Министерство на финансите,от която е видно,че ГФО на Община Каварна за 2016 година е представен в МФ на 22.02.2017 година.

Съгласно изискванията на т.1.4 на заповед № ЗМФ-1338/22.12.2015г. на Министъра на финансите е подписана от *** на Община Каварна Информация относно процеса на оповестяване във връзка с изготвянето на годишния финансов отчет на Община Каварна за 2016 година.Видно от  същата Н.Г.С. е декларирала,че годишния финансов отчет на Община Каварна за 2016 година отразява всички факти,явления и процеси,настъпили и протекли в бюджетната организация през отчетния период.

Община Каварна е юридическо лице,първостепенен разпоредител с бюджетни кредити с адрес на управление: гр.Каварна улица „Добротица“ № 26 и попада в обхвата на финансова инспекция по реда на чл.4 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция.Община Каварна има качеството на бюджетно предприятие по смисъла на §1 т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

С оглед на гореизложените фактически данни,актосъставителят е приел,че Община Каварна представлявана от –***и ръководител е изготвила годишен финансов отчет за 2016г.,който не представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на Община Каварна за 2016 година.Деянието е квалифицирано като нарушение  на чл.24 ал.1 във връзка с чл.16 ал.1 т.4 от Закона за счетоводството.АУАН е подписан от нарушителя без възражения.В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН постъпили бланкетни писмени възражения срещу акта.

Въз основа на акта  било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на Община Каварна,гр.Каварна,обл.Добрич улица „Добротица“ №26,представлявана от Н.Г.С.-на длъжност ***е наложено административно наказание  „Имуществена санкция“ в размер на 200/двеста/ лева за нарушение на чл.24 ал.1 във връзка с чл.16 ал.1 т.4 от Закона за счетоводството,на основание чл.77 ал.1 във връзка с чл.78 ал.1 от Закона за счетоводството.

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели-П.М.К. и К.Д.Д.,както и от приложените по делото писмени доказателства: Наказателно постановление № 11-01-514 2017/05.04.2018г. издадено от Директора на АДФИ,акт за установяване на административно нарушение №  № 11-01-514/12.10.2017г.,Възражение против АУАН № 11-01-514/12.10.2017г.,Заповеди № ФК-10-817/18.08.2017г. и № ФК-10-952/28.09.2017г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция,Справка изх.№ РД-01-4932/12.09.2017г. за отговорните длъжностни лица в Община Каварна през периода  от 01.01.2016г. до 23.08.2017г.,Решение № 65 по Протокол № 33/13.05.2014г. за разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“,като държавно делегирана дейност в Община Каварна,Договор за управление на социални услуги от 30.06.2014г.,Бюджет начален план за 2016 година на Община Каварна,Отчет за касово изпълнение на бюджета/извлечение за дейност „ЦОП гр.Каварна за 2016 година,Справка приложение № 5 към отчета за касово изпълнение на бюджета за 2016 година за разпределение на средствата от предходния остатък от 2016 година,Съпроводително писмо вх.№ РД-01-675/08.02.2016г. с което “***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.януари 2016 година и фактура № 0000000466/01.02.2016г. на стойност 5968.75 лева,Съпроводително писмо   вх.№ РД-01-1260/02.03.2016г. с което “***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.февруари 2016 година и фактура № 0000000476/01.03.2016г. на стойност 5968.75 лева.,Съпроводително писмо вх.№ РД-01-1982/05.04.2016г. с което  “***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.март 2016 година и фактура № 0000000488/01.04.2016г. на стойност 5968.75 лева,Съпроводително писмо вх.№ РД-01-2709/09.05.2016г. с което “***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.април 2016 година и фактура № 0000000498/03.05.2016г. на стойност 5968.75 лева,Съпроводително писмо вх.№ РД-01-3270/06.06.2016г.,с което “***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.май 2016 година и фактура № 0000000512/01.06.2016г. на стойност 5968.75 лева,Съпроводително писмо вх.№ РД-01-3978/05.07.2016г.,с което “***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.юни 2016 година и фактура № 0000000529/01.07.2016г. на стойност 5968.75 лева,Съпроводително писмо вх.№ РД-01-4637/03.08.2016г. с което “***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.юли 2016 година и фактура № 0000000545/01.08.2016г. на стойност 5968.75 лева,Съпроводително писмо вх.№ РД-01-5201/07.09.2016г. с което “***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.август 2016 година и фактура № 0000000571/02.09.2016г. на стойност 3581.25 лева,Съпроводително писмо вх.№ РД-01-5904/05.10.2016г.с което “***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.септември 2016 година и фактура № 0000000575/03.10.2016г. на стойност 3581.25 лева,Съпроводително писмо вх.№ РД-01-6694/08.11.2016г.,с което “***“ ООД гр.*** е предоставило  в Община Каварна технически и финансов отчет за работата на ЦОП-Каварна за м.октомври 2016 година и фактура № 0000000600/03.11.2016г. на стойност 3581.25 лева,Писмо изх.№ РД-01-5484/05.10.2017 година от Община Каварна,съдържащо информация,относно датата на представяне на ГФО за 2016 година в МФ,Извлечение от информационната система ИСО на МФ за представен ГФО на Община Каварна за 2016 година,Информация относно процеса на оповестяване във връзка с изготвянето на годишния финансов отчет на Община Каварна за 2016 година.

При извършената служебна проверка съдът констатира,че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити,нарушението е описано пълно и ясно,с всички съставомерни признаци от обективна страна,включително са посочени и доказателствата които го потвърждават.Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН,а така също и санкционната норма в НП,предвид на което не е налице нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели П.М.К.-актосъставител и свидетеля при съставяне на акта К.Д.Д.,които потвърждават фактическото извършване на нарушението,изясняват формата и естеството,датата на осъществяването му.Изнесените от тях данни,са в пълна корелация с писмените доказателствени източници,показанията им са безпротиворечиви,взаимнодопълващи се,логични,поради което съдът ги счита за обективни и достоверни.В настоящото производство не се установиха данни за заинтересованост,под каквато и да било форма,от изхода на делото.

При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна страна,включително и такава относно редовността  на АУАН,съобразно правомощията си  и релевираните възражения с жалбата,съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения,които да обуславят неговата отмяна.Актовете са издадени от компетентен орган,спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им,съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН.Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се,според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство.Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно,пълно и ясно,възпроизведени са твърдения за факти,които покриват основните съществени признаци на деянието,поради което позволяват неговата индивидуализация-обща с оглед датата и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл.24 ал.1във връзка с чл.16 ал.1 т.4 от Закона за счетоводството,отделно и като административнонаказателен състав по чл.77 ал.1 от Закона за счетоводството,налице са и обективните елементи от състава на нарушението.По отношение на прилагането на нормата на чл.77 ал.1 от Закона за счетоводството,то съдът счита,че субект на нарушението по чл. чл.24 ал.1 във връзка с чл.16 ал.1 т.4 от Закона за счетоводството е именно Община Каварна,която е юридическо лице,първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и има качеството на бюджетно предприятие по смисъла на §1 т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

От друга страна преценката за законосъобразността на НП,по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,досежно описанието на нарушението ,се свежда до това изложени ли са фактически твърдения за обективните признаци от състава на административното нарушение което според АНО е осъществено.И тъй като последното очевидно е сторено,в самия санкционен акт се съдържат констатации,че на 22.02.2017г. Община Каварна в качеството си на бюджетно предприятие  по смисъла на §1 т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството,представлявано от *** Н.Г.С. е изготвила годишен финансов отчет за 2016 година,който не представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на Община Каварна за 2016 година,тъй като в него не са отразени неразплатени задължения към „***“ООД гр.***,извършващи социални услуги чрез Център за обществена подкрепа гр.Каварна,на обща стойност 52 525 лев,като финансовия отчет е подписан от *** на общината и е представен пред Министерство на финансите на 22.02.2017г.,поради което няма как да се приеме,че е било нарушено правото на защита на жалбоподателя и същият не е разбрал какво точно нарушение се твърди да е извършил,за което и се наказва.Именно този е критерият за преценка съществеността на допуснатото процесуално нарушение на правилата на ЗАНН.Ето защо,липсва каквото и да е било процесуално нарушение.

Материалната компетентност на органите-актосъставителя и тази на АНО издал процесното НП не се оспорва от жалбоподателя,същата е нормативно установена,съгласно разпоредбата на чл.35 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция.Със Заповед № ФК-10-817/18.08.2017г. Директора на Агенция за държавна финансова инспекция е възложил на П.М.К.,главен финансов инспектор ИРМ гр.Добрич да извърши финансова инспекция на Община Каварна,като задачата е свързана с проверка за законосъобразност,свързана с определянето,начисляването,представянето и отчитането на субсидия,предоставена от държавния бюджет на Център за обществена подкрепа за 2016 година.

С оглед на горепосочените гласни и писмени доказателства,настоящия съдебен състав намира за безспорно установено,че Община Каварна в качеството си на бюджетно предприятие  по смисъла на §1 т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството,представлявано от *** Н.Г.С. е изготвила годишен финансов отчет за 2016 година,който не представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на Община Каварна за 2016 година,тъй като в него не са отразени неразплатени задължения към „***“ООД гр.***,извършващи социални услуги чрез Център за обществена подкрепа гр.Каварна,на обща стойност 52 525 лев,като финансовия отчет е подписан от *** на общината и е представен пред Министерство на финансите на 22.02.2017г.,поради което е осъществен състава на нарушение по 24 ал.1 във връзка с чл.16 ал.1 т.4 от Закона за счетоводството,поради което правилно и законосъобразно е ангажирана от АНО отговорността на Община Каварна като юридическо лице по чл.77 ал.1 от Закона за счетоводството.

Съдът констатира обаче неправилно приложение на материалния закон.Наказващият орган санкционирал Община Каварна,гр.Каварна,обл.Добрич улица „Добротица“ №26,представлявана от Н.Г.С.-на длъжност ***,на основание чл.77 ал.1 от Закона за счетоводството с имуществена санкция от 200/двеста/ лева,размер който посочената норма не предвижда.Чл.77 ал.1 от Закона за счетоводството предвижда имуществена санкция в размер от 300 до 2000 лева.Като е наложил по-малка от предвидената минимална такава Наказващият орган е приложил неправилно материалния закон,което прави наказателното постановление неправилно и като такова подлежи на отмяна.

По отношение на искането за присъждане на разноски в случай на отмяна на наказателното постановление,направено от жалбоподателя,чрез процесуалния му представител,същото се явява неоснователно по следните съображения:

Първоинстанционното производство пред районния съд по обжалване на наказателни постановления е по Закона за административните нарушения и наказания и е със смесен характер,образуват се административнонаказателни дела.

В ЗАНН не е уредена отговорността за разноските на страните и съгласно чл.84 от ЗАНН,доколкото в този закон няма особени правила,за призоваване и връчване на призовки и съобщения,извършване на опис и изземване на вещи,определяне разноски на свидетели и вещи лица,изчисляване на срокове,както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления,на касационни жалби пред окръжния съд и предложения за възобновяване,се прилагат разпоредбите на Наказателнопроцесуалния кодекс.

В производството пред районния съд по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления,при субсидиарно прилагане на НПК,когато наказателното постановление е отменено,не се присъждат разноски в полза на нарушителя,както когато подсъдимият бъде оправдан в  наказателното производство не се присъждат разноски срещу държавата.Разпоредбата на чл.190 ал.1 от НПК съгласно която ,когато подсъдимият бъде признат за невинен,разноските остават за сметка на държавата,се отнася за направените разноски по обвинението за свидетели и вещи лица посрещнати от сумите,предвидени в бюджета на съда.Приложимият процесуален закон  изобщо не признава на жалбоподателя по административнонаказателно дело право на разноски за воденето му.

Следва да бъде оставена без уважение молба вх.№ 2226/21.06.2018г. подадена  от Н.Г.С. ЕГН ********** с адрес ***,с настояща месторабота-***на Община Каварна,чрез процесуалния си представител-адв.***, за приемане на прилежащи доказателства към депозирана жалба от Н.С. срещу Наказателно постановление  № 11-01-514 2017/05.04.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция,с пощенско клеймо на получаване на пратката-19.06.2018г.,тъй като с обявяването на АНХД № 108/2018г. по описа на КРС за решение на 08.06.2018г. е преклудирана  възможността за приобщаване към доказателствения материал на допълнителни доказателства.

Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 предл.трето от ЗАНН,съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-514  2017/05.04.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция,с което на Община Каварна,гр.Каварна,обл.Добрич улица „Добротица“ №26,представлявана от Н.Г.С.-на длъжност ***е наложено административно наказание  „Имуществена санкция“ в размер на 200/двеста/ лева за нарушение на чл.24 ал.1 във връзка с чл.16 ал.1 т.4 от Закона за счетоводството,на основание чл.77 ал.1 във връзка с чл.78 ал.1 от Закона за счетоводството.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.***-процесуален представител на жалбоподателя по АНХД № 108/2018г. по описа на Каварненски Районен съд за присъждане на направените по делото разноски.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 2226/21.06.2018г. подадена от  Н.Г.С. ЕГН ********** с адрес ***,с настояща месторабота-***на Община Каварна,чрез процесуалния си представител-адв.***, за приемане на прилежащи доказателства към депозираната жалба срещу Наказателно постановление  № 11-01-514 2017/05.04.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: