Р Е Ш Е Н И Е

Гр.Каварна, 25.04.2017г.

В     ИМЕТО   НА    НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на двадесет и пети април, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш. и в присъствието на прокурора ……………, като изслуша докладваното от съдията АНД №109 по описа за 2017г., въз основа на закона и доказателствата по делото

Р   Е   Ш   И   :

ПРИЗНАВА обвиняемия  Д.С.М. с ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, не осъждан, неженен, живее на семейни начала, безработен, ЗА ВИНОВЕН в това, че  на 23.10.2016г. в землището на гр.Каварна по асфалтов път ****, без редовно писмено позволително транспортирал от горския фонд дърва за огрев от дървесен вид „ясен“, с обща кубатура 0.5 пространствени кубически метра на стойност 23 лева, собственост на ДЛС гр.Балчик -  престъпление по чл.235, ал.6, вр. с ал.2, пр.1 от НК.

На основание чл.78а, ал.1 от НК, ОСВОБОЖДАВА Д.С.М. с ЕГН **********, от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА, в размер на 300.00 /триста/лева.

ОСЪЖДА Д.С.М. с ЕГН **********, със снета самоличност, да заплати държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева по сметка на Каварненски районен съд за издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15/петнадесет/ дневен срок от днес пред Добрички окръжен съд по реда на глава ХХІ от НПК.

                                                                       

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………

 

М О Т И В И

 

към Решение №… /….2017г. по АНД №109 по описа на Каварненски  районен съд за 2017г.

 

Производството е по реда на глава ХХVІІІ НПК - нов, обнародван ДВ бр.86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г.

Районният прокурор при Каварненска районна прокуратура е внесъл в съда мотивирано постановление от 30.03.2017г., с което е направил предложение за освобождаване на обвиняемия Д.С.М. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а от НК, за извършено престъпление по 235, ал.6, вр. с ал.2, пр.1 от НК, изразило се в това, че 23.10.2016г. в землището на гр.Каварна по асфалтов път Каварна-Раковски, без редовно писмено позволително транспортирал от горския фонд дърва за огрев от дървесен вид „ясен“, с обща кубатура 0.5 пространствени кубически метра, на стойност 23.00 лева, собственост на ДЛС гр.Балчик, като случаят е маловажен.

На основание чл.376 НПК, с разпореждане №265 от 04.04.2017г. съдията-докладчик по делото е насрочил последното за разглеждане в открито съдебно заседание по реда на глава ХХVІІІ НПК.

В съдебно заседание КРП, редовно призована, не изпраща представител.

Обвиняемият в проведеното съдебно заседание се явява лично и с упълномощен представител - адв.М.В., прави самопризнания по случая.

Каварненският районен съд, след като обсъди събраните в производството доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, приема за безспорно установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Обвиняемия Д.С.М. с ЕГН **********, роден  на ***г***, българско гражданство, основно образование, не осъждан, неженен, живее на семейни начала, безработен.

На инкриминираната дата 23.10.2016г. по асфалтов път гр.Каварна – с.Раковски, обв.М. се движел с каруцата си. Бил спрян за проверка от свидетелите С. и П., служители в ДЛС Балчик, които били на обход на горски стопански участък. Установено било, че обвиняемият транспортира дърва за огрев от дървесен вид „ясен“, с обща кубатура 0.5 куб.метра. Изяснено било, че обв.М. не притежава превозен билет за транспортираните дърва, както и контролна, горска, производствена марка. Самият обвиняем твърди, че на инкриминираната дата решил да вземе дърва от дървесния пояс край пътя. В пояса намерил отрязани дървета метровки, като самия той не разполагал с инструмент за рязане. Натоварил половин кубик, и когато излязъл на пътя бил спрян за проверка. Съставен му бил АУАН по Закона за горите. Освен това била иззета каруцата, дървата в нея и амунициите на коня. Според св.С., който е старши лесничей към ТПДЛС гр.Балчик, обв.М. му е познат като системен нарушител по закона за горите. От приложената справка се установява, че на М. от 2011г. до сега са му били съставени десет АУАН по Закона за горите.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Именно изложената фактическа обстановка по безспорен и категоричен начин се потвърждава от събраните в хода на съдебното производство доказателствени материали, конкретно обяснения на обвиняемия, актуална към 20.03.2017г. справка за съдимост на Д.М. /лист 9 от досъдебното производство/, протоколите за разпит на свидетелите П.П.П. и Л.Я.С., както и справката за съставяна АУАН – л.15.

Изброявайки доказателствените материали, въз основа на които формира изводите си, съдът не констатира противоречия, налагащи обсъждане и с така направеното уточнение, а и като преценява от друга страна, че е взел всички мерки, за да осигури разкриването на обективната истина, при гарантирането на правата на страните в съдебното производство, приема за установени, при това по несъмнен начин, времето, мястото и авторството на извършеното и вменено на обвиняемия престъпно деяние, съобразно гореизложената фактическа обстановка.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Като приема, че именно изложената фактическа обстановка, по същество съвпадаща с възприетата от обвинението, се потвърждава от събраните в производството доказателства, съдът намира, че с деянието си обвиняемия Д.С.М. е осъществил, както от обективна, така и от субективна страна, признаците от състава на престъплението по чл.235, ал.6, вр. с ал.2,пр.1 от НК.

От обективна страна, на 23.10.2016г. М. транспортира дърва за огрев от дървесен вид“ясен“ с обща кубатура 0.5 куб.метра, като не притежава превозен билет за транспортираните дърва, както и контролна, горска, производствена марка.

От субективна страна, деянието е извършено от подсъдимия при пряк умисъл като форма и вид на вината. Същия напълно е осъзнавал противоправния характер на поведението си, чиито забранени от закона последици непосредствено е преследвал, като това се установява по несъмнен начин при анализ на фактическата обстановка, във връзка с деянието. Очевидно е, че М. е съзнавал и не е могъл да не съзнава, че не трябва да взема горното количество дърва без позволително, още повече, че неведнъж му е налагано административно наказание.

ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО:

С оглед особеностите на конкретния случай и събраните доказателства, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а НК, за освобождаване на обвиняемия Д.С.М. - пълнолетен, от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, тъй като за консумирания състав на престъпление, извършено умишлено, чл.235, ал.6 предвижда наказание "лишаване от свобода" до една година или пробация, или глоба от сто до триста лева; видно от приложените по делото справки за съдимост на М. не е осъждан, а и в рамките на казуса не намира приложение разпоредбата на чл.78а, ал.7 НК.

При определяне размера на наказанието глоба, в предвидените съгласно чл.78а, ал.1 от НК граници, съдът счита, че следва да бъде определено наказание в минимален размер. Основания за това се извеждат от личността на обвиняемия – млада възраст, както и очевидно тежкото и материално положение.

Ето защо съдът счита, че глоба в размер на 300.00 лева ще съдейства в достатъчна степен за осъществяване предупредителното и превъзпитателно действие на наказанието и ще бъде достатъчна като размер, за постигане на целите на същото.

С оглед характера и изхода на делото, обвиняемия Д.С.М. следва да бъде осъден да заплати държавна такса в размер на 5,00 /пет лева/, за издаването на един брой изпълнителен лист по сметка на Каварненски районен съд.

По изложените съображения СЪДЪТ постанови решението си.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….