Р Е Ш Е Н И Е

 

       /04.02.2098 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на двадесет и втори януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 109/2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по жалба на Н.Г.С., ЕГН **********,  срещу наказателно постановление (НП) № 11-01-513 от 05.04.2018 г., издадено от Г.М.Н. – директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София, с което на основание чл. 77, ал. 1 във вр. с чл. 78 от Закона за счетоводството (ЗСч) и заповед № ЗМФ-458/11.05.2017 г. на Министъра на финансите, на жалбоподателя е  наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева за нарушение на чл. 24, ал. 1, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗСч.

 НП е обжалвано от наказаното физическо лице в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. В жалбата си оспорва наказателното постановление като незаконосъобразно. Навеждат се и доводи за неправилност и необоснованост на обжалвания административен акт. Жалбоподателят твърди, че не е подписвал на 22.02.2017 г. в гр. Каварна, в качеството си на кмет, годишен финансов отчет за 2016 г., а от друга страна, че същият представлява вярно и честно имущественото и финансовото състояние на община Каварна за 2016 г., т.к. в него са отразени вярно и точно наличните средства. Твърди също, че получените средства за издръжка на ЦОП не са изразходвани за други дейности, налични са и не са отразени в разходната част на бюджета защото не са заплатени. Издадените от „С.С.“ ООД фактури не били осчетоводени за 2016 г., т.к. не са представени в отдел „Бюджет, финанси и счетоводство”. С оглед изложените твърдения, счита че отразеното в годишния финансов отчет за 2016 г. на общ.Каварна, представлява вярно и честно отразяване на имущественото и финансовото състояние на община Каварна за 2016 г.  В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител  поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление с твърдението, че за жалбоподателя не е съществувало задължение да осчетоводява текущо процесните фактури, а от там и да ги отрази в годишния финансов отчет, поради неприемане на работата, за която са издадени,

Административнонаказващият орган, чрез процесуалния си представител в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна и пледира за потвърждаване изцяло на наказателното постановление. Твърди, че в хода на съдебното следствие по един безспорен начин, с всички допуснати и приобщени доказателства към административната преписка е доказано извършване на посоченото в НП административно нарушение и виновността на жалбоподателя.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл. 314 НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

През периода 23.08.2017 г. – 28.09.2017 г. е извършена финансова инспекция на Община Каварна от П.М.К. – на длъжност главен финансов инспектор от „Трети отдел“ на дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“ при Агенцията за държавна финансова инспекция. При проверката е установено, че в Община Каварна функционира Център за обществена подкрепа (ЦОП), създаден с решение № 65 от 13.05.2014 г. на ОбС - Каварна. В изпълнение на това решение, на 30.06.2014 г., между община Каварна, от една страна като възложител и „С.С.“ ООД, от друга страна като изпълнител, е сключен договор за управление на социални услуги. Дейността на Центъра за обществена подкрепа е финансирана от републиканския бюджет според установените в съответната година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Средствата са целеви и постъпват в общинския бюджет с цел финансиране на одобрените социални дейности. Субсидията на ЦОП е превеждана на община Каварна заедно с общата субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 50, ал. 1 от ЗДБРБ за 2016 г. за финансиране на текущи разходи в делегираните от държавата дейности. Със съпроводителни писма, подписани от управителя на „С.С.“ ООД, гр. София, в община Каварна ежемесечно са представяни отчети към договора за управление на социални услуги, съдържащи технически и финансов отчет за работата на ЦОП Каварна за съответния месец и фактура за плащане на услугата.

При извършената проверка за законосъобразност свързана с определянето, начисляването, представянето и отчитането на субсидията предоставена от държавния бюджет на ЦОП за 2016 г., чрез община Каварна е установено от отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2016 г., при уточнен план „държавни дейности” в размер на 62075 лева заложен в бюджета на общината за 2016 г., за делегираната от държавата дейност „Център за обществена подкрепа гр. Каварна” с код по ЕКБ 5805 „Център за обществена подкрепа” не са отчетени данни за изразходване на представените от държавата средства. Установено е, че фирмата управляваща социалната услуга на територията на Община Каварна „С.С.“ ООД гр. София ежемесечно е представяла технически и финансов отчет за извършените дейности за периода от 01.01.2016 г. до 31.10.2016 г., както и е издавала ежемесечно фактури за извършените разходи от ЦОП, във връзка с упражняваната от същия дейност, които са входирани в Община Каварна. При проверка е установено, че през посочения период „С.С.“ ООД е представило в община Каварна общо 10 бр. отчети и фактури /подробно индивидуализирани в акта/, за извършени дейности на обща стойност 52 525 лева, които не са намерели счетоводно отражение в регистрите на общината. С писмо изх. № РД-01-5484/05.10.2017 г. от Община Каварна, на финансовата инспекция е представено извлечение от информационната система ИСО на Министерство на финансите, от която е установено, че ГФО на община Каварна за 2016 г. е представен в МФ на 22.02.2017 г. Установено е също, че съгласно изискванията на т.1.4 на заповед № 3МФ-1338/22.12.2015 г. на МФ е подписана от кмета на Община Каварна Информация относно процеса на оповестяване във връзка с изготвянето на годишния финансов отчет на Община Каварна за 2016 г., в която Н.Г.С. е декларирала, че годишния финансов отчет на община Каварна за 2016 г. отразява всички факти, явления и процеси, настъпили и протекли в бюджетната организация през отчетния период.

За така установеното нарушение П.К. – главен финансов инспектор в дирекция „Извънпланова инспекционна дейност” при АДФИ, съставила акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 11-01-513/12.10.2017 г., в който приела, че Н.Г.С.,***, в качеството си на кмет и първостепенен разпоредител с бюджета на общината по силата на чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси е подписала годишен финансов отчет за 2016 г., който не представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на община Каварна за 2016 г., т.к. в него не са отразени неразплатени задължения към „С.С.“ ООД гр.София, извършващо социални услуги чрез Център за обществена подкрепа гр. Каварна, на обща стойност 52 525 лв. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 24, ал. 1, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗСч.

Въз основа на акта  било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на Н.Г.С. е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 77, ал. 1 във вр. с чл. 78 от Закона за счетоводството (ЗСч) и заповед № ЗМФ-458/11.05.2017 г. на Министъра на финансите, за нарушение на чл. 24, ал. 1, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗСч.

Фактическата обстановка беше установена от съда след преценка на показанията на изслушаните в съдебно заседание свидетели П.М.К. – актосъставител и К.Д.Д. - свидетел при съставяне и връчване на акта, С.В.Я. ***, както и от приобщените по реда на чл. 238 НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намери, че жалбата е неоснователна, по следните съображения:

При извършената служебна проверка съдът констатира, че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити, нарушението е описано пълно и ясно, с всички съставомерни признаци от обективна страна, включително са посочени и доказателствата които го потвърждават. Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН, а така също и санкционната норма в НП, предвид на което не е налице нарушение на чл. 57 ал. 1 т. 5 от ЗАНН.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели, които потвърждават фактическото извършване на нарушението, изясняват формата и естеството, времето на осъществяването му. Изнесените от тях данни, са в пълно съответствие с писмените доказателствени източници, показанията им са логични и взаимнодопълващи се, поради което съдът ги счита за обективни и достоверни.

При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна страна, включително и такава относно редовността  на АУАН, съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения, които да обуславят неговата отмяна. Актовете са издадени от компетентен орган, спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им, съгласно чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Административн- наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се, според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство. Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно, пълно и ясно, възпроизведени са твърдения за факти, които покриват основните съществени признаци на деянието, поради което позволяват неговата индивидуализация, налице са и обективните елементи относно надлежната персонификация на правния субект - нарушител. Съдът счита, че субект на нарушението по чл. 24, ал. 1 ЗСч  е именно жалбоподателят, като ръководител на община Каварна, който е овластен и задължен да отговаря за съставянето, съдържанието и публикуването на финансовите отчети и на годишните доклади в общината в съответствие с разпоредбите на закона. Законът за счетоводството въвежда изисквания за финансовите отчети, да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствения капитал.

Обжалваното Наказателно постановление решаващият съдебен състав намери за материалноправно законосъобразно. Същото е издадено при правилно приложение на материалния закон. След като по делото е безспорно установено, че въпреки издаването и представянето в Община Каварна на  10 бр. отчети и фактури от „С.С.“ ООД, за извършени дейности на обща стойност 52 525 лв., същите не са били осчетоводени текущо и не са намерили отражение в счетоводните регистри на община Каварна до 31.12.2016 г., в резултат на което и разходите за съответните месеци не са отразени в разходната част на бюджета за 2016 г. на Община Каварна, което от своя страна е довело и до невярното отразяване на финансовото състояние на Община Каварна за 2016 г. в подадения на 22.02.2017 г. годишен финансов отчет на Община Каварна, в който не са били отразени неразплатените задължения към доставчика на социалната услуга, на обща стойност 52 525 лв. и за, който ГФО жалбоподателката е декларирала, че отразява вярно всички факти, явления и процеси настъпили и протекли в бюджетната организация през отчетния период, то правилно и законосъобразно наказващият орган, е приел, че тя е осъществила фактическия състав на нарушение на чл. 24, ал. 1, вр. с чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗСч, за което следва да бъде наказана в качеството й на ръководител на предприятието – община Каварна, на основание чл. 78, ал. 1 от ЗСч.

Наложеното наказание правилно е определено от административнонаказващия орган по вид и по размер, в минималния такъв според закона, при съобразяване на обстоятелствата по чл. 27 от ЗАНН, в това число тежестта на конкретното нарушение и степента на обществената му опасност, отчитайки обстоятелството, че същото е първо такова на жалбоподателя.

Процесният случай не е маловажен по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, тъй като нарушението засяга  особено важни обществени отношения, касаещи финансовата дисциплина при разходване на публични средства.

По изложените съображения, съдът намира атакуваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11-01-513 от 05.04.2018 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София, с което на Н.Г.С., ЕГН **********, с адрес ***, е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева, за нарушение на чл. 24, ал. 1, във вр. с чл. 16, ал. 1,  т. 4 от Закона за счетоводството, на основание чл. 77, ал. 1 във вр. с чл. 78 от Закона за счетоводството и заповед № ЗМФ-458/11.05.2017 г. на Министъра на финансите.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено, пред Административен съд гр. Добрич, на основанията предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….