Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  18.09.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на втори септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш. като разгледа докладваното от съдията НАХД № 109 по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Производството по делото е образувано по жалба на В.А.В. ЕГН ********** с адрес *** срещу Наказателно постановление № 88/17.09.2018г. на Началника на РУ гр.Каварна с което му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300/триста/лева,на основание чл.257 ал.1 от ЗМВР,за нарушение на чл.64 ал.1 от ЗМВР.Жалбоподателят счита издаденото наказателно постановление за незаконосъобразно и необосновано,а наказанието за несправедливо наложено.Счита така издадения правораздавателен акт за незаконосъобразен-постановен при неизяснена фактическа обстановка и в нарушение на материалния закон.В молба  в която изразява становище по хода на делото жалбоподателят сочи,че при издаването на атакуваното наказателно постановление е допуснато съществено процесуално нарушение изразяващо се в това,че с издаденото наказателно постановление му е наложено наказание за извършено нарушение,за което не му е повдигнато относимо за случая обвинение.Освен това административно-наказващият орган е определил наказание в средния размер на предвиденото в санкционната норма,като същевременно липсват мотиви защо не е наложено минимално предвиденото наказание.

         Моли,съдът да отмени Наказателно постановление № 88/2018г. на Началника на РУ-Каварна или да измени същото,като намали наложеното наказание.

         Жалбоподателят редовно призован за съдебно заседание,не се явя,не се представлява.

         Въззиваемата страна-РУ гр.Каварна,редовно призована,не се явява представител в с.з.При депозиране на административнонаказателната преписка в Районен съд гр.Каварна,АНО не изразява становище по жалбата.

         Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

         Настоящия съдебен състав на Каварненски Районен съд,като прецени събраните доказателства по делото по отделно и в тяхната съвкупност,приема за установено следното:

         Жалбата е подадена в законоустановения срок и е процесуално допустима.

         От показанията на свидетелите Д.Щ.И.,С.П.С. и Н.Д.Т. се установява,че на посочената в акта дата-31.08.2018г. горепосочените свидетели в качеството си на полицейски служители и техни колеги от Криминална полиция посетили адрес на улица „Т.“с цел да извършат обиск,тъй като преди това са задържали сина на нарушителя-А.,съвместно с още две момчета в които намерили наркотични вещества.Жалбоподателя не присъствувал на адреса когато полицейските служители пристигнали на място.Актосъставителя се обадил по мобилния телефон на жалбоподателя и му разяснил,че следва да се яви на адреса където живее да съдейства на колегите от Криминална полиция като отключи входната врата,за да бъде извършен обиск,тъй като е имало съмнения,че там се съхраняват наркотични вещества.Няколко минути по-късно жалбоподателят пристигнал.Полицейските служители които са разпитвани в хода на съдебното следствие са категорични,че жалбоподателя е бил в явно нетрезво състояние,като е държал в себе си бутилка с остатъчен алкохол.Още с появяването си започнал да се държи грубо,арогантно.Служител от Криминална полиция разпоредил на жалбоподателя да отключи входната врата,но той отказал да изпълни полицейското разпореждане да отключи дома си,както и да преустанови действията си изразяващи се в арогатно поведение по отношение на полицейските служители.Държал се нагло,вулгарно,употребявал нецензурни думи.Впоследствие след като жалбоподателя отказал съдействие,с твърдението,че няма ключове за дома си,ръководството на РУ Каварна се разпоредило  и оставило пост пред жилището,като запечатали с лепки възможностите за входове-прозорци,врати и на следващия ден извършили обиск.Жалбоподателя бил придружен до Районното управление,където бил задържан за 24 часа.След задържането в РУ-Каварна св.Н.Т. съставил акт за административно нарушение по ЗМВР за това,че след като е надлежно предупреден с поведението си да не пречи на полицейските служители да изпълняват служебните си задължения,лицето не се подчинява.

         Съставеният акт е бил предявен на жалбоподателя,който собственоръчно го подписал,получил е препис от акта и е уведомен,че в 3-дневен срок може да направи допълнителни обяснения или възражения.В акта жалбоподателя е попълнил,че има възражения.В посочения 3-дневен срок жалбоподателя не е подал възражения в РУ Каварна.

         Въз основа на АУАН № 88/31.08.2019г./бл.№ 452313/ било издадено оспорваното  Наказателно постановление № 88/17.09.2018г. в обстоятелствената част на което административнонаказващият орган е възприел описаната в акта фактическа обстановка.

         Приложена е и приета като писмено доказателство по делото Заповед № 8121-1371/2015г. удостоверяваща делегираната на Началника на РУ Каварна компетентност да издава НП по ЗМВР,както и Заповед №  8121з-1371/11.11.2015г. за оправомощаване на длъжностни лица от Министерството на вътрешните работи да издават наказателни постановления по Закона за Министерството на вътрешните работи.

         Въз основа на събраните по делото доказателства,настоящия съдебен състав намира,че от обективна и субективна страна жалбоподателят е извършил състава на нарушението по чл.64 ал.1 от ЗМВР,като в АУАН и НП е посочена правилната квалификация на деянието.Съдът констатира,че при съставяне на АУАН  и издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,които да са предпоставка за отмяна на НП само на това основание.В акта,а в последствие и в наказателното постановление нарушението е описано достатъчно ясно,като са посочени всички елементи от обективната страна на състава му,както и допълнителните относими към него обстоятелства.По този начин е осигурена възможност на нарушителя да разбере за извършването на какво конкретно нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност,респективно да организира пълноценно защитата си.От събраните по делото доказателства се установява по несъмнен начин,че В.А.В. е осъществил от обективна страна състава на нарушението по чл.64 ал.1 от ЗМВР.Съгласно императивната разпоредба на чл.64 ал.1 от ЗМВР полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи,организации,юридически лица и граждани,когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции.Разпорежданията се издават писмено или устно.Съобразно чл.57 ал.1 от ЗМВР полицейски органи са органите на  Главна дирекция“Криминална полиция“,Главна дирекция „Охранителна полиция“,Главна дирекция „Гранична полиция“,Областните дирекции,Специализирания отряд за борба с тероризма,Дирекция „Сигурност на Министерството на вътрешните работи“ и звената „Общинска полиция“,които пряко осъществяват някои от дейностите по чл.6 ал.1,т.1-3,6 и 7.С оглед извършване на полицейската проверка,на жалбоподателя му е било разпоредено да отключи входната врата,но той отказал да изпълни полицейското разпореждане да отключи дома си,както и да преустанови действията си изразяващи се в арогатно поведение по отношение на полицейските служители.Държал се нагло,вулгарно,употребявал нецензурни думи.Впоследствие след като жалбоподателя отказал съдействие,с твърдението,че няма ключове за дома си,ръководството на РУ Каварна се разпоредило  и оставило пост пред жилището,като запечатали с лепки възможностите за входове-прозорци,врати и на следващия ден извършили обиск.Разпореждането е изхождало от полицейски орган по смисъла на чл.57 ал.1 от ЗМВР,с властнически функции и е било в кръга на неговата компетентност.Вместо това обаче В.А.В. демонстративно отказва да го изпълни,с което осуетява проверката и влиза във вербален контакт с полицейските служители.Тези обстоятелства са свързани с главния факт на доказване,а именно,че е било дадено законосъобразно разпореждане,което не е било изпълнено от нарушителя и в съществената си част касаеща конкретните действия и поведение на жалбоподателя,макар и оспорвани от последния в жалбата,не можаха да се опровергаят с насрещни доказателства-гласни или писмени такива.Ето защо изложеното дава основание на Съда да приеме за доказано по несъмнен начин,че с действията си жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.64 ал.1 от ЗМВР,поради което правилно е била ангажирана  отговорността му за това нарушение.

         С оглед гореизложеното нарушението е несъмнено установено по всички свои елементи от състава му.

         Що се отнася до определеното от наказващия орган за него наказание-глоба по чл.257 ал.1 от ЗМВР в размер на 300/триста/ лева:

         В чл.257 ал.1 от ЗМВР е предвидено,за този който не изпълни разпореждане на орган на МВР,направено в изпълнение на функциите му,ако извършеното не съставлява престъпление да се наказва с глоба от 100 до 500 лева.В конкретния случай наказващият орган е наложил глоба в размер на  300 лева.Съдът счита,че при определяне на наказанието наказващият орган не е  спазил разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и не е обсъдил всички обстоятелства имащи значение за определяне на наказанието,както и не е съобразил същото с тежестта на конкретното нарушение и с личността на нарушителя.При така установеното съдът намира,че за постигане на целите на наказанието  спрямо жалбоподателя е достатъчно определяне на наказанието в минимално предвидения от закона размер,а именно сто лева,като в тази си част наказателното постановление бъде изменено и размера на наложената глоба бъде намален от 300 лева на 100 лева.

         Воден от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 предл.второ от ЗАНН,съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И :

         ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 88/17.09.2018г. издадено от Началник РУ Каварна с което на В.А.В. ЕГН ********** с адрес ***,на основание чл.257 ал.1 от ЗМВР е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300/триста/лева,в ЧАСТТА досежно размера на наложената глоба,като я НАМАЛЯВА от 300лв. на 100 лв.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

                                                                           

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: