Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

гр. Каварна, 26.04.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на двадесет и шести април две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при участието на секретаря Е.Ш. и редовното призоваване и неявяване на представител на Районна прокуратура гр.Каварна, след като разгледа докладваното от съдията АНХД № 110  по описа за 2017г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

На основание данните по делото и закона,съдът

Р  Е  Ш  И :

         ПРИЗНАВА Д.И.Н. ЕГН ********** роден на ***г***,българско гражданство,средно образование,неосъждан,неженен,безработен за ВИНОВЕН в това,че на *** в гр.Каварна,без надлежно разрешително изискуемо по ЗКНВП,държал в себе си високорисково наркотично вещество-марихуана/коноп/ с общо нетно тегло 0,27 грама,със съдържание на активен компонент,тетрахидроканабинол 2,85% на стойност 1,62 лева,поради което и на основание чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 от НК във връзка с  чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ,като му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/лева в полза на бюджета на съдебната власт,по сметката на Районен съд гр.Каварна,както и 5,00/пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист

На основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК се отнема в полза на Държавата вещественото доказателство-суха тревна маса запечатана в хартиен плик марихуана/коноп/ с общо нетно тегло 0,27 грама,със съдържание на активен компонент,тетрахидроканабинол 2,85% на стойност 1,62 лева-на съхранение в РУ Каварна.

         Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Добрички Окръжен съд в 15/петнадесет/ дневен срок от днес.

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

МОТИВИ към Решение №…… по НАХД № 110/2017г. по описа на Каварненски Районен съд от 26.04.2017г.

гр.Каварна 05.05.2017г.

Производството е по чл. 375 – 380 от НПК.

С постановление от 29.03.2017г. Каварненска районна прокуратура предлага Д.И.Н.  ЕГН ********** ***,българско гражданство,средно олбразование,неосъжгдан,неженен,безработен,да бъде освободен от наказателна отговорност с  налагане на административно наказание.

КРП е изпратила материалите по делото на Каварненски районен съд за налагане на административно наказание  по реда на чл.375 и сл. от НПК.

Предложеният за освобождаване от наказателна отговорност се явява в съдебно заседание, като дава обяснения по случая,признава се за виновен и заявява,че фактическата обстановка е отразена правилно  в постановлението на  Районна прокуратура гр.Каварна.Съжалява за извършеното и моли съда за снизхождение.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства,прие за установено от фактическа страна следното:

Досъдебно производство №179/2016г. по описа на РУ Каварна е образувано срещу Д.И.Н. *** за извършено престъпление по чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 вр. с ал.1 от НК.В хода на разследването бил извършен оглед на местопризшествие,оглед на веществени доказателства,разпити на свидетели,назначена физико-химическа експертиза,били приобщени писмени доказателства.

На *** на **** в гр.Каварна имало мероприятие-футболна  среща.В тази връзка имало организирано СПО от РУ Каварна.Свидетелите Ц.Р.Ц.,Й.Р.Р. и Р.П.Г. около 18.00ч. били на централния вход на стадиона.Тяхната задача била да извършват проверка на влизащите на територията на стадиона,за да не се внасят забранени вещи вътре.При проверка на обв.Д.И. Н. на носена от него синя платнена чанта,от портмоне изпаднало малко топче,кафявозеленикава маса,обвито в найлон.Обвиняемият с протокол за доброволно предаване е предал намереното количество тревна маса.При първоначалните изследвания с бърз полеви тест-KIT D4D се установило,че иезследваният растителен материал отговаря на наркотично вещество „канабис“/марихуана/.

Обвиняемият Н. сочи,че е закупил тревата от гр.Варна за собствено употреба.

С протокол за доброволно предаване от *** обвиняемият е предал 1бр. плик със суха кафяво-зеленикава тревна маса с грамаж 0,27 грама.

Назначена била съдебно-физико-химическа експертиза която установила,че нетното тегло на наркотичното вещество с маса 0,27 грама е със съдържание на активен комонент,тетрахидроканабинол 2,85% е на стойност 1,62 лева.

Марихуаната по смисъла на ЗКНВП приложение 1 към чл.3 ал.2 от закона се включва към „растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях,забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”.

Изложената фактическа обстановка,Съдът прие за безспорна  въз основа на доказателствата събрани по  ДП № 179/2016г. по описа на Р-Каварна,присъединени по реда на чл.283 от НПК,към доказателствения материал по делото,а именно-фотоалбум,протокол за доброволно предаване,тестер за наркотици,експертна справка,физико-химическа експертиза,протокол за оценка на наркотични вещества,протоколи за р азпит на свидетелите Ц.Р.Ц.,Й.Р.Р.,Р.П.Г..

При така приетата като безспорна фактическа обстановка,Съдът намира,че Д.И.Н. от обективна и  субективна страна е осъществил  състава на престъпление по чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 т.1 вр. с ал.1 от НК.

Фактическата обстановка по делото е установена по безспорен и категоричен начин,след внимателен анализ на всички събрани и проверени по надлежния процесуален ред писмени доказателства и при спазване на процесуалните изисквания за събирането и проверката им.Събраните по делото доказателствени материали са безпротиворечиви,взаимно допълващи се и установяват по несъмнен начин релевантните за отговорността на предложеният обстоятелства.

От обективна страна предложеният за освобождаване от наказателна отговорност без надлежно разрешително е държал в себе си високо рисково наркотично вещество-марихуана/коноп/ с общо нетно тегло 0,27 грама,със съдържание на активен компонент,тетрахидроканабинол 2,85% на стойност 1,62 лева.

 От субективна страна съставомерното деяние е извършено при форма на вината-пряк умисъл.Предложеният за освобождаване от наказателна отговорност е съзнавал,че държи високорисково наркотично вещество марихуана/коноп/ с общо нетно тегло 0,27 грама .Освен това е предвиждал че държането на високорисковото наркотично вещество-„марихуана” е без надлежно разрешение.

         Въз основа на обосновано приетата за установена фактическа обстановка настоящата съдебна инстанция счита,че извършеното от предложеният Д.И.Н.  е престъпление по чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 вр. с ал.1 от НК.Тук следва да се имат предвид следните обстоятелства-изхождайки от критерия за маловажен случай следва да се има предвид,че количеството наркотик е малко-нетно тегло 0,27 грама,като стойността на предмета на престъпното деяние е ниска в размер на 1,62 лева,веществото е било предназначено за лично ползване,а не за разпространение,липсват данни за настъпили други вредни последици,оказаното съдействие от страна на предложения за разкриване на обективната истина по делото чрез давани от него обяснения,депозирани във фазата на досъдебното производство,подбудите за извършване на деянието,несложния начин на извършване на деянието и ниската обществена опасност на последното в сравнение с обикновените случаи от този вид или от всичко казано дотук следва категоричния извод,че деянието предмет на обвинението срещу Д.И.Н. следва да се квалифицира като маловажен случай по смисъла на чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 вр. с ал.1 от НК.

         Предвид изложеното досежно съставомерността и правната квалификация на деянието и  като  взе предвид,че Каварненска Районна прокуратура  е предложила Д.И.Н. да бъде освободен от наказателна отговорност,съдът счете,че са налице предпоставките на чл.78а от НК за налагане на административно наказание: за извършеното от Д.И.Н. престъпление се предвижда наказание „Глоба” до 1000/хиляда/лева,предложеният за освобождаване от наказателна отговорност не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV от НК,както и не представлява  голяма обществена опасност.Налице са основанията предложеният да бъде освободен от наказателна отговорност с прилагане на административно наказание по реда на чл.375 от НПК.

Съдът като обсъдои самостоятелно събраните по делото доказателства намира,че в конкретния случай не е налице нито една от хипотезите,визирани в разпоребдата на чл.9 ал.2 от НК.Настоящата съдебна инстанция не счита,че деянието на обвиняемия поради своята малозначителност не е общественоопасно,нито че неговата обществена опасност е явно незначителна.Малкото количество и ниската стойност на държаното наркотично вещество,както и младата възраст на обвиняемия,чистото му съдебно минало са обстоятелства които дефинират извършеното от него престъпление по чл.354а от НК като маловажен случай по смисъла на чл.93 т.9 от НК.Законодателят обаче е криминализирал в разпоредбата на чл.354а ал.5 от НК и маловажните случаи на този вид престъпления,доколкото същите засягат обществените отношения,свързани със здравето на гражданите.Именно този предмет на престъплението обуславя обществената опасност на деянията от този вид,дори в случаите,когато се касае за държане  на малко количество наркотично вещество,на ниска стойност и/или с ниска стойност на активния наркотичнодействащ компонент.В тази връзка следва да се отчете,че престъпленията по чл.354а от НК се извършват,а и засягат най-често лицата в младежка възраст,както и че същите напоследък бележат все по-висок ръст.

Ето защо съдът счита,че прилагането на нормата на чл.9 ал.2 от НК за деяния,осъществяващи състава на чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 т.1 от НК,на практика би засилило тази тенденция,тъй като би дало възможност на младите хора съвсем безнаказано да държат  било за лична употреба,било с цел разпространение,малки количества високорискови наркотични вещества,тъй като те не биха носили наказателна отговорност за държането му.Общоизвестен факт е и възможното пристрастяване към процесните видове наркотични вещества,за което също следва да се държи сметка.

При индивидуализация на административното  наказание,Съдът отчете следните смекчаващи  отговорността обстоятелства: към момента на деянието предложеният за освобождаване от наказателна отговорност не е осъждан,направени самопризнания и оказано съдействие на разследващите органи за разкриване на обективната истина в хода на досъдебното производство.С оглед на изложеното,Съдът  намира,че на Д.И.Н. следва  да бъде наложено минималното предвидено в  текста на закона административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/ лева.

Съдът намира,че така определеното наказание се  явява целесъобразно и достатъчно,за да окаже своето възпитателно и  възпиращо въздействие върху предложения за освобождаване от наказателна отговорност,при извършване на други  подобни нарушения за в бъдеще.

Водим от изложеното,съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: