Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  03.10.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на втори септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                                РАЙОНЕНСЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 112 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление №001/20.04.2016г. издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ гр.Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ със седалище гр.Бургас,с което на Й.Д.М. с ЕГН ********** с адрес *** на основание 56 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 1500/хиляда и петстотин/лева,на основание чл.56 ал.1 от ЗРА за извършено административно нарушение на чл.17 ал.12 т.1 и т.2 от ЗРА;административно наказание  „глоба“ в размер на 500/петстотин/ лева,на основание чл.85 ал.1 от ЗРА,за извършено административно нарушение на чл.18г ал.4 от ЗРА.

            На основание чл.90 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ са отнети в полза на държавата ,поради извършени административни нарушения на чл.17 ал.12,т.1 и т.2 от ЗРА и на чл.18г ал.4 от ЗРА,за извършването на които са наложени административни наказания,съответно по чл.56 ал.1 от ЗРА и по чл.85а ал.1 от ЗРА-9.050кг риба от вида „калкан“,които са на съхранение в сектор „РК“ гр.Добрич,8 бр. немаркирани хрилни мрежи/закотвени/,с размер на окото 400мм.,оставени на съхранение в сектор „РК“ гр.Добрич.

На основание чл.90 ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ е постановено Й.Д.М. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси,чийто общ размер възлиза на 271,50 лева,което е изчислено за 9.050кг риба от вида „калкан“,по 30лв. за 1 кг,в размер общо на 271,50 лева,съгласно т.46 от Приложението към чл.1,във връзка с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси,в сила от 07.12.2001г.,в полза на републиканския бюджет по посочената банкова сметка ***.

Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице.С жалбата е направено искане за неговата отмяна като незаконосъобразно,с мотив,че е издадено при неизяснена фактическа обстановка,неправилно е приложен материалния закон,а при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила.В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Процесуалния представител на административнонаказващият орган оспорва жалбата и в хода по същество развива конкретни съображения за неоснователност на същата.Моли атакуваното постановление да бъде потвърдено.

Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

От събраните по делото писмени доказателства,от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели ,както и от становището на процесуалния представител на жалбоподателя и административнонаказващият орган,съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 16.02.2016г. в 19,40ч. е подаден сигнал от М.Г.М. *** за извършване на стопански риболов на калкан без специално разрешително във водите на Черно море в близост до лодкостоянка Крапец в землището на с.Крапец от лицето Й.Д.М. капитан на р/к ШБ ****При извършена последваща проверка от страна на служител на ИАРА гл.специалист Г.А.Я. е установил наличието на 8бр.немаркирани съгласно ЗРА хрилни мрежи/закотвени/ с око 40мм. за улов на калкан и 4бр. калкан:1бр. с размер58см и тегло 3,45кг,1бр. с размер 52 см и тегло 2,55кг,1бр. с размер 46см. и тегло 1,60кг,1бр. с размер 47см. и тегло 1,45кг,на борда на р/к ШБ ****В акт № 0017306/156.02.2016г. е констатиран,че извършеното деяние от страна на Й.Д.М. обективирано в констативен протокол на ГП № УРИ-442900-28 от М.Г.М. *** и последваща проверка от гл.специалист Г.А.Я. служител на ИАРА обективирана в констативен протнокол № 086-57/16.02.2016г.,представлява извършено административно нарушение на чл.17 ал.12 т.1 и т.2 и чл.18г ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите и регламент на ЕС № 1005/2008г.Жалбоподателят Й.Д.М. е подписал акта без възражение.Въз основа на него на 20.04.2016г.било издадено атакуваното наказателно постановление.При издаване на НП № 001/20.04.2016г. административнонаказващият орган е възприел изцяло фактическите констатации,описани в акта за установяване на административно нарушение.Административнонаказващият орган на основание 56 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ е наложил на жалбоподателя административно наказание  „глоба“ в размер на 1500/хиляда и петстотин/лева,на основание чл.56 ал.1 от ЗРА за извършено административно нарушение на чл.17 ал.12 т.1 и т.2 от ЗРА;административно наказание  „глоба“ в размер на 500/петстотин/ лева,на основание чл.85 ал.1 от ЗРА,за извършено административно нарушение на чл.18г ал.4 от ЗРА.На основание чл.90 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ са отнети в полза на държавата ,поради извършени административни нарушения на чл.17 ал.12,т.1 и т.2 от ЗРА и на чл.18г ал.4 от ЗРА,за извършването на които са наложени административни наказания,съответно по чл.56 ал.1 от ЗРА и по чл.85а ал.1 от ЗРА-9.050кг риба от вида „калкан“,които са на съхранение в сектор „РК“ гр.Добрич,8 бр. немаркирани хрилни мрежи/закотвени/,с размер на окото 400мм.,оставени на съхранение в сектор „РК“ гр.Добрич.На основание чл.90 ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ е постановено Й.Д.М. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси,чийто общ размер възлиза на 271,50 лева,което е изчислено за 9.050кг риба от вида „калкан“,по 30лв. за 1 кг,в размер общо на 271,50 лева,съгласно т.46 от Приложението към чл.1,във връзка с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси,в сила от 07.12.2001г.,в полза на републиканския бюджет по посочената банкова сметка ***.

От показанията на разпитания в съдебно заседание актосъставител Г.А.Я. и свидетеля Д.Я.М.-гл.специалист „Рибарство и контрол“ към ИАРА Добрич,очевидец при установяване на нарушението се установява,че акта е съставен съгласно подаден сигнал от М.М.-***.Актосъставителя и свидетеля Д.М. са присъствували на място като извършили последваща проверка като служители на ИАРА.Видно от показанията на актосъставителя и св.Д.М. улова на риба е бил свален от лодката от Гранична полиция заедно с 3бр. касетки с мрежи-хрилни мрежи закотвени.По данни на капитана хрилните мрежи са били с око 400мм.Според актосъставителя и св.М. рибата е измерена със служебна везна на ИАРА.Констатиран е размера,също със служебна рулетка и килограмите на рибата.Не е констатирана маломерна риба,но е констатирано,че няма специално разрешително за извършване на улов на калкан.В показанията си актосъставителя и св.Д.М. твърдят,че мрежите не са били маркирани с определени марки по ЗРА.От показанията на актосъставителя се установява,че при извършената проверка във връзка с установяване на посочените нарушения по ЗРА са иззети мрежите които са на съхранение в Сектор „Рибарство и контрол“ гр.Добрич и рибата която е била с общо тегло 9кг-4 бр.калкан.Въз основа на констативен протокол на ГП № УРИ-442900-28 съставен от М.Г.М. *** и констативен протокол № 086-57/16.02.2016г. на гл.специалист Г.А.Я. служител на ИАРА е съставен АУАН.

От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел М.Г.М. се установява,че той в качеството си на служител в РДГП-Бургас е съставил констативен протокол от 16.02.2016г. по повод на извършена проверка на рибарска лодка с рег.№  ШБ ****При извършване на проверката от служители на Гранична полиция е установено,че се извършва риболовна дейност.Констатиран е на борда улов и три касетки с мрежи.В лодката са били трима души.Жалбоподателят е заявил,че е собственик на риболовната лодка.Впоследствие лицата които са извършвали риболовна дейност  с лодка рег.№ ШБ 5890 са предадени на служителите на ИАРА.Свидетеля М. твърди в показанията си,че е присъствувал при съставянето на АУАН от служители на ИАРА.В негово присъствие са измерени и претеглени калканите.Замерването е извършено и в присъствие на нарушителя,по твърдение на св.М..

От представените в съдебно заседание на 17.06.2016г. от страна на АНО писмени доказателства-заявление №00916-155/2016г.,Фактура № 9400122560/29.02.2016г.,заявление № 19-С01-222/29.02.2016г.,приложение № 1 към заявлението за проверка средства за измерване,заявени за проверка и фактура № 9400119844/29.02.2016г. се установява,че контролните органи на ИАРА разполагат с маркирани контролна везна и рулетка,които са заявени за проверка съгласно Наредбата за средствата за измерване,които подлежат на метрологичен контрол.

Представеното и прието като писмено доказателство в съдебно заседание на 02.09.2016г. свидетелство № 080083/17.12.2002г. удостоверява придобита правоспособност за извършване на стопански риболов от лицето Й.Д.М..От представените и приети в същото съдебно заседание Заповед № А-333/29.05.2014г. на Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор/ДАМТН/;Заявление С 01-084/04.03.2014г.-за ролетка  фбр.№ 813/2012г.;Регистър на извършените последващи проверки-за ролетка фабр.№ 813/2012г.;заявление за последваща проверка № 00919-001-222/29.02.2016г. и Приложение № 1 1 към заявлението относно ролетка фабр.№ 813/2012г.;Заявление № 00-916-155/29.02.2016г. и фактура № 9400122560/29.02.2016г. за периодична проверка на измервателни уреди използвани от офиси на ИАРА в гр.Добрич,гр.Балчик,гр.Шабла,гр.Каварна и с.Дуранкулак се установява,че използваните за измерване служебни уреди са сертифицирани и преминали съответните периодични и последващи проверки от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор/ДАМТН/.От приложеното и прието като писмено доказателство по делото  писмо рег.№ В-1519/30.06.2016г. на Дирекция“Морска администрация“-Варна“ се установява,че лицето Й.Д.М. ЕГН ********** не фигурира в електронния регистър на морските лица на ИА“Морска администрация“,като проверката е извършена към 29.06.2016г.

Представената от страна на АНО и приета в съдебно заседание справка от регистъра на риболовните кораби по чл.16 ал.1 т.4 от ЗРА,съдържа данни за риболовен кораб ШБ 5890 към дата 16.02.2016г.-външна маркировка на риболовния кораб,име на плавателния съд:ЕМОНА,пристанище на регистрация: Шабла,собственик на кораба:Й.Д.М. с ЕГН **********,включително данни за капитана на посочения риболовен кораб по смисъла на чл.18 ал.1 т.2 от ЗРА,включително за целите на чл.18г ал.3 от ЗРА и чл.19 ал.11 от ЗРА,във връзка с & 10 от ПР на ЗРА:Й.Д.М. с ЕГН **********,лични данни на капитана или друго физическо лице,извършващи риболова от името и за сметка на титуляра на разрешителното/безсрочно/ за стопански риболов № 08108302/15.01.2014г.: Й.Д.М. с адрес ***.От представените и приети като писмено доказателство по делото декларации за произход от риболов № 0824926-0824934 се установява,че са подавани от името на Й.Д. Мирчев,чието име е посочено,като капитан на РК Шабла ****

Процесният АУАН,видно от Заповед на Министъра на земеделието и храните № РД 09-25 от 21.01.2014г. издадена на основание чл.47 ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл.91 ал.1 и ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите е издаден от оторизиран орган,оправомощен да съставя актове за установяване на административни нарушения за нарушения на разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите извършени на територията на цялата страна,по реда на Закона за административните нарушения и наказания,при спазване на разпоредбите за съставянето и подписването му и съдържа всички реквизити съгласно чл.42 от ЗАНН.Наказателното постановление е издадено от компетентен орган при спазване на процедурата на чл.52-58 от ЗАНН и съдържа необходимите реквизити по смисъла на чл.57 от ЗАНН.Съгласно Заповед на Министъра на земеделието и храните № РД 09-25 от 21.01.2014г. издадена на основание чл.47 ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл.91 ал.1 и ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите-административнонаказващият орган притежава нормативно установено властническо правомощие скрепено със съответната материална и териториална компетентност да издава юридически актове с които да налага по административен ред административни наказания.

Въз основа на установената и изложена по-горе фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата се преценя от съда за процесуално допустима,като предявена от надлежно легитимирано лице,имащо правен интерес от обжалване и в законоустановения 7-дневен срок/видно от разписката за получено НП—21.04.2016г. и от датата на депозиране пред АНО на жалбата на жалбоподателя-27.04.2016г.

Разгледана по същество жалбата е основателна,по следните съображения:

Извършвайки служебна проверка за законосъобразност на наказателното постановление от процесуалноправна страна,съобразно правомощията си в настоящото производство,съдът констатира допуснато съществено нарушение на процесуалните правила,довело до ограничаване правото на защита на наказаното лице,което е основание за отмяна на НП.

            От материално правна страна:

            Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана на основание чл.56 ал.1 от ЗРА за извършено административно нарушение на чл.17 ал.12 т.1 и т.2 от ЗРА;административно наказание  „глоба“ в размер на 500/петстотин/ лева,на основание чл.85 ал.1 от ЗРА,за извършено административно нарушение на чл.18г ал.4 от ЗРА.

            Разпоредбата на чл.56 ал.1 от ЗРА предвижда налагане на глоба за този,който извършва стопански риболов без разрешително или във воден обект,различен от Черно море и река Дунав,в нарушение на чл.17 ЗРА.

            Нормата на чл.17 ал.1 ЗРА определя предпоставките за извършване на стопански риболов.Съгласно тази разпоредба стопански риболов се извършва законосъобразно само във водите на Черно море и река Дунав и след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми от физически лица,юридически лица и еднолични търговци.

            Съгласно чл.17 ал.12 т.1 и т.2 от ЗРА специално разрешително за улов на квотиран вид риба във водите на Черно море се издава за календарна година на кораб който 1.е включен в списък на одобрените риболовни кораби за улов на квотирани видове риба,одобрен със заповед на изпълнителния директор на ИАРА;2. Има валидно разрешително за стопански риболов.

            Според &1 т.28 от ДР на ЗРА:“Риболов-стопански“ е риболов по смисъла на т.26-дейност при която се извършва улов на риба и други водни организми в определените за това обекти с разрешени уреди и средства,с цел стопанска дейност и реализиране на доход,независимо от това,дали дейността се извършва постоянно,сезонно или временно.За стопански риболов по смисъла на този закон се смята и риболов извършван с уреди,различни от тези по чл.24 ал.1 и/или при който уловената риба или други водни организми е в размер надхвърлящ определените в чл.24 ал.3 количества“.

            Според &1 т.26 от ДР на ЗРА „Риболов е поставянето на разрешени уреди и средства във водата за улов на риба и други водни организми,изваждането на улова от водата,неговото пренасяне и превозване.“Всяка една от трите посочени по-горе дейности самостоятелно и независимо една от друга представлява риболов по смисъла на параграф 1,т.26 от ДР на ЗРА.

            Съдът намира процесното НП за издадено при съществени нарушения на процесуалните правила водещи до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.Същото е било издадено при пренасяне на описаната в АУАН фактическа обстановка,както и при същото описание на нарушението.Деянието следва да бъде описано пълно,ясно и точно,още в АУАН и след това в Наказателното  постановление.Ив АУАН и в НП няма описание,чрез какви конкретни действия е осъществен стопанския риболов с 8бр.немаркирани съгласно ЗРА хрилни мрежи/закотвени/ с око 40мм. за улов на калкан –дали в поставяне на мрежите от наказаното лице,дали в тяхното изваждане,дали в пренасяне,дали в превозване на улова,т.е. няма описано изпълнително деяние.Вместо описването му,просто е посочено,че това деяние е осъществено.Тази констатация се отнася както за НП,така и за АУАН.

            Следователно е налице нарушение на изискването на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,съгласно чиято разпоредба:чл.57 ал.1 „Наказателното постановление трябва да съдържа:5.Описание на нарушението,датата и мястото,където е извършено,обстоятелствата при които е извършено,както и доказателствата които го потвърждават“.

Същото се отнася и за съдържанието на АУАН.При АУАН е нарушена разпоредбата на чл.42 т.4 от ЗАНН:чл.42“ Актът за установяване на административното нарушение трябва да съдържа:4.Описание на нарушението и обстоятелствата,при които е било извършено.“

Съдът намира,че непълното описание  на установеното нарушение в акта,опорочава последния,като е налице липса на съществен реквизит-„налице и липса на описание въз основа на какви извършени от нарушителя действия е възприето,че е извършен такъв риболов.Разпоредбите и на чл.42 и на чл.57 от ЗАНН са безусловно императивни тъй като осигуряват правото на защита  на привлечения към административнонаказателна отговорност,в чието съдържание се включва и правото да знае точно какво административно нарушение се твърди,че е извършил за да може да организира защитата си в пълен обем.В случая процесуалното нарушение не е от категорията нарушения в акта,които могат да се санират по реда на чл.53 ал.2 от ЗАНН,тъй като е съществено.

Безспорно при така даденото описание на нарушението или по скоро при липсата на неговото описание,доколкото нито в АУАН,нито в НП не се сочи какви са конкретните действия извършени от жалбоподателя и възприети от контролните органи като „стопански риболов“ е нарушено в значителна степен правото на защита на жалбоподателя,като същият не е могъл да разбере срещу какви конкретни факти следва да се защитава.

Всичко това води до извода за издаване на процесното НП при съществено нарушение на процесуалните правила,което от своя страна е самостоятелно основание за неговата отмяна.

Така даденото описание на нарушението препятства и съда  да провери дали в действителност жалбоподателят е осъществявал дейност,която може да бъде окачествена на първо място като „риболов“,след което като стопански такъв.Единствено от показанията на разпитаните в хода на съдебното следствие свидетели съда може да прави изводи за това какви действия от страна на жалбоподателя са били възприети от актосъставителя като такива изпълващи дейността „стопански риболов“,доколкото същият би могъл да бъде извършен посредством няколко различни действия,включени в характеристиката за „риболов“ и при наличието на специална цел,а именно стопанска такава,съдът намира за безусловно необходимо посочването на тези действия именно и в санкционния акт като елемент от обективната страна на нарушението,елемент който следва да бъде доказан от административнонаказващият орган в хода на производството и срещу който да може да ангажира доказателства жалбоподателя.

По отношение на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя ангажирана на основание чл.85а ал.1 от ЗРА,за извършено административно нарушение на чл.18г ал.4 от ЗРА.

При издаване на наказателното постановление в частта относно наложеното на жалбоподателя административно наказание на основание чл.85а ал.1 от ЗРА,за извършено административно нарушение на чл.18г ал.4 от ЗРА са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,което е достатъчно основание за отмяна на наказателното постановление,без да е необходимо да се разглеждат въпросите по съществото на делото.Съгласно разпоредбите на чл.57 ал.1 т.5 и 6 от ЗАНН наказателното постановление трябва да съдържа описание на нарушението,датата и мястото където е извършено,обстоятелствата при които е извършено,както и доказателствата които го потвърждават,а така също и законовите разпоредби които са били нарушени виновно.В процесния случай в атакуваното наказателно  постановление е описана една фактическа обстановка,която е в противоречие  с посочената нарушена законова разпоредба.В наказателното постановление санкцията която е наложена на жалбоподателя за вмененото му във вина нарушение по чл.18г ал.4 от ЗРА е на основание чл.85а ал.1 от ЗРА.Следва да се отбележи,че тази разпоредба  визира налагане на административно наказание по отношение на лице което не представи документите по чл.49а от ЗРА,а не по отношение на лице което извършва риболов в нарушение на чл.18г ал.1 или ал.4 от ЗРА.Следва да се има предвид,че санкцията която се налага за извършено административно нарушение по чл.18г ал.1 или ал.4 от ЗРА е предвидена в разпоредбата на чл.58а ал.1 от ЗРА:“Който извършва риболов в нарушение на чл.18г ал.1 или ал.4 се наказва с глоба от 500 до 1000 лева.“

              Посоченото противоречие между изложените факти и посочената законова разпоредба,която се твърди,че е нарушена е съществено процесуално нарушение,тъй като от една страна води до ограничаване правото на  защита на жалбоподателя който няма възможност да разбере какво точно нарушение се твърди,че е извършил и да организира защитата си в пълен обем,а от друга това противоречие внася  непълнота относно  правнорелевантните факти и състава на извършеното административно нарушение,които подлежат на доказване в административнонаказателния процес.В конкретния случай процесуалното нарушение е  съществено,тъй като е довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя и не е от категорията нарушения,които могат да се преодолеят по реда на  чл.53 ал.2 от ЗАНН и не би могло да се санира в последващия стадий на административнонаказателното производство. Процесуалното нарушение се съдържа в самото наказателно постановление с което е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя.Същото е издадено в нарушение на чл.57 т.5 и 6 от ЗАНН,тъй като не са посочени изчерпателно всички фактически обстоятелства на нарушението и е налице противоречие между  фактическата обстановка и правното основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя.

С оглед на изложените съображения Съдът намира,че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

На основание чл.90 ал.1 от ЗРА административнонаказващият орган е постановил отнемане в полза на държавата на 9.050кг риба от вида „калкан“,които са на съхранение в сектор „РК“ гр.Добрич,8 бр. немаркирани хрилни мрежи/закотвени/,с размер на окото 400мм.,оставени на съхранение в сектор „РК“ гр.Добрич.

На основание чл.90 ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ е постановено Й.Д.М. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси,чийто общ размер възлиза на 271,50 лева,което е изчислено за 9.050кг риба от вида „калкан“,по 30лв. за 1 кг,в размер общо на 271,50 лева,съгласно т.46 от Приложението към чл.1,във връзка с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси,в сила от 07.12.2001г.,в полза на републиканския бюджет по посочената банкова сметка ***.

С оглед изхода на процеса и отпадане административнонаказателната отговорност на жалбоподателя липсва основание за отнемане на 9.050кг риба от вида „калкан“,които са на съхранение в сектор „РК“ гр.Добрич,8 бр. немаркирани хрилни мрежи/закотвени/,с размер на окото 400мм.,оставени на съхранение в сектор „РК“ гр.Добрич.Освен това разпоредбата на чл.90 ал.1 от ЗРА не предвижда  при ангажиране административнонаказателната отговорност на основание чл.85а ал.1 от ЗРА уловената риба и другите водни организми,както и уредите,средствата и приспособленията,с които те са уловени,да се отнемат в полза на държавата.Разпоредбата на чл.90 ал.1 от ЗРА предвижда,че в случаите по чл.56,58,60,62,чл.66 ал.4 и 5,70,73-77,81 и 86 уловената риба и другите водни организми,както и уредите,средствата и приспособленията,с които те са уловени,да се отнемат в полза на държавата.С оглед изхода на процеса и отпадане административнонаказателната отговорност на жалбоподателя липсва и основание за заплащане на обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси,чийто общ размер възлиза на 271,50 лева,което е изчислено за 9.050кг риба от вида „калкан“,по 30лв. за 1 кг,в размер общо на 271,50 лева,съгласно т.46 от Приложението към чл.1,във връзка с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси,в сила от 07.12.2001г.,в полза на републиканския бюджет по посочената банкова сметка ***.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,Съдът

                                           Р   Е   Ш   И :

            ОТМЕНЯ Наказателно постановление №001/20.04.2016г. издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ гр.Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ със седалище гр.Бургас,с което на Й.Д.М. с ЕГН ********** с адрес *** на основание 56 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 1500/хиляда и петстотин/лева,на основание чл.56 ал.1 от ЗРА за извършено административно нарушение на чл.17 ал.12 т.1 и т.2 от ЗРА;административно наказание  „глоба“ в размер на 500/петстотин/ лева,на основание чл.85 ал.1 от ЗРА,за извършено административно нарушение на чл.18г ал.4 от ЗРА,на основание чл.90 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ са отнети в полза на държавата ,поради извършени административни нарушения на чл.17 ал.12,т.1 и т.2 от ЗРА и на чл.18г ал.4 от ЗРА,за извършването на които са наложени административни наказания,съответно по чл.56 ал.1 от ЗРА и по чл.85а ал.1 от ЗРА-9.050кг риба от вида „калкан“,които са на съхранение в сектор „РК“ гр.Добрич,8 бр. немаркирани хрилни мрежи/закотвени/,с размер на окото 400мм.,оставени на съхранение в сектор „РК“ гр.Добрич и на основание чл.90 ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ е постановено Й.Д.М. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси,чийто общ размер възлиза на 271,50 лева,което е изчислено за 9.050кг риба от вида „калкан“,по 30лв. за 1 кг,в размер общо на 271,50 лева,съгласно т.46 от Приложението към чл.1,във връзка с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси,в сила от 07.12.2001г.,в полза на републиканския бюджет по посочената банкова сметка ***.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: