Р Е Ш Е Н И Е

гр. Каварна 09.06.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното съдебно заседание на шести юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

            при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 113 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба на “КАЛИАКРИЯ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД с ЕИК № *** и седалище и адрес на управление с.Т., п.к.**, жилищен комплекс “КАЛИАКРИЯ ГАРДЪНС”, ***, чрез представляващия го Управител Т.А.Я. с ЕГН **********, против Наказателно постановление № 2/20.04.2016г. издадено от Директора на Областно пътно управление - Добрич, с което са му наложени следните наказания: на осн. чл. 53, ал. 1 и чл.54 от Закона за пътищата – имуществена санкция в размер на 3000/три хиляди/ лева.

            В жалбата си въззивникът излага становище, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено като недопустимо, неоснователно и незаконосъобразно, тъй като е издадено при неизяснена фактическа обстановка, неправилно е приложен материалният закон, а при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на административно- производствените правила. Излага подробни мотиви за становището си.

            В съдебно заседание въззивникът се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител, който поддържа жалбата на посочените в нея основания. Счита, че НП трябва да бъде отменено, защото същото е недоказано и неправилно. Моли съда да отмени НП.

            КРП - редовно призована - представител не се явява.

            Въззиваемата страна, редовно призована се представлява от главен юрисконсулт, който счита жалбата за неснователна и моли НП да бъде потвърдено.

            Съдът въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание прави следните изводи:

            Жалбата е процесуално допустима, подадена е в срока за обжалване от надлежна страна и приета за разглеждане от съда.

            Атакуваното постановление е издадено от компетентен орган, с оглед на представената от АНО заповеди и пълномощно, които установяват неговата компетенстност, като тази на актосъсавителя да изготви АУАН произтича директно от разпоредбите на чл.56, ал.2 от Закона за пътищата.

            След преценка доводите на въззивника и становището на въззиваемата страна, с оглед събраните по делото доказателства по делото, Съдът прие за установено от фактическа страна следното:

            Жалбата е основателна.

            На 20.01.2016г. св. А.З.М. – главен експерт в отдел „Инвестиционно ремонтни дейности“ в Областно пътно управление гр.Добрич, съставил Акт за установяване на административно нарушение №2/20.01.2016г. против “КАЛИАКРИЯ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД с ЕИК № *** и седалище и адрес на управление с.Т., п.к.**, жилищен комплекс “КАЛИАКРИЯ ГАРДЪНС”, ***, чрез представляващия го Управител Т.А.Я. с ЕГН **********, в който отразил следните констатации:

Със Заповед №РД-22-386/04.05.2015 г. на инж.П.С., Началник отдел „ППИ“ в Агенция „Пътна инфраструктура“ е отнето Разрешение №1048/06.12.2011 г. за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, разположено в обхвата на път 1-9, км. 49+080 дясно, с площ от 12 кв. м. , собственост на „Калиакрия Пропърти Мениджмънд“ЕООД. Разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение е отнето на основание чл.26, ал.9, във връзка с чл.57, ал.4, т.З от Закона за пътищата — поради забавяне плащането на дължимите годишни такси по чл.22, ал.4 от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ и продължаващо извършване на специалното ползване на пътищата за периода от 01.01.2014 г. до 10.02.2015 г. С писмо изх.№53-00-23/15.01.2015г., получено на 23.01.2015г. юридическото лице е уведомено, че при неплащане на дължимите такси и продължаващо извършване на специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламното съоръжение, последното следва де бъде демонтирано.

На 24.07.2015 г. комисия в състав инж.А.М. - главен експерт в отдел „ИРД“ в ОПУ-Добрич, Т. М., Ръководител РПС-Балчик към ОПУ-Добрич и Т.Я. - представляващ „Калиакрия Пропърти Мениджмънд“ЕООД е констатирала, че рекламното съоръжение е демонтирано и километричното положение е освободено. Съставен и подписан от лицата е Констативен протокол за демонтаж на рекламното съоръжение №10/24.07.2015 г.

За периода от 05.05.2015 г. до 23.07.2015 г. рекламното съоръжение разположено в обхвата на път 1-9, км. 49+080 дясно, с площ от 12 кв. м. , собственост на „Калиакрия Пропърти Мениджмънд“ЕООД е експлоатирано от юридическото лице без разрешение за специално ползване пътищата, издадено от администрацията, управляваща пътя - Агенция „Пътна инфраструктура“.

Гореописанато деяние актосъставителят квалифицирал като нарушение на разпоредбите на чл.26, ал.2, т.1, б.“в“ от Закона за пътищата.

            В последствие въз основа на цитирания АУАН, Директор ОПУ-Добрич издава атакуваното Наказателно постановление, в което изцяло възприема констатациите на актосъставителя относно установената фактическа обстановка, доказателствата, обосноваващи становището на актосъставителя и правната квалификация и приема, че въззивното дружество следва да бъде санкционирано съгласно разпоредбата на чл.53, ал.1 и чл.54 от Закона за пътищата, като му наложил имуществена санкция в размер на 3000/три хиляди/ лева.

Съдът приема приложените по делото писмени доказателства. В хода на съдебното производство като свидетел бе разпитана актосъставителя А.З.М.. В показанията си актосъставителят заявява, че след като е била издадена Заповед №РД-22-386/04.05.2015 г. за отнемане Разрешение №1048/06.12.2011 г. за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, в продължение на повече от два месеца въззивното дружество не предприело действия по премахване на рекламното съоръжение. Едва на 23.07.2015г. дружеството-нарушител демонтирало съоръжението. На 24.07.2015г. комисия в състав – актосъставителя, Т. М. – Р-л. РПС - Балчик и Т.Я. – представител на „Калиакрия Пропърти Мениджмънт“ЕООД констатирали, че рекламното съоръжение, собственост на „Калиакрия Пропърти Мениджмънт“ЕООД е било демонтирано. Бил съставен Констативен протокол, в който било отразено това. Впоследствие, няколко месеца по-късно при извършена проверка от служители при АПИ-София, на св.М. било разпоредено, че следва да състави АУАН за извършено от въззивното дружество административно нарушение. На 20.01.2016г. бил изготвенв АУАН, който не бил надлежно връчен, тъй като представител на въззивното дружество не се явил за връчването му.

Като доказателства по делото бяха приети и приложени: разрешение за специално ползване на пътища чрез експлоатация на рекламни съоръжения №1048 от 06.12.2011г.; заповед №РД-22-386/04.05.2015г. на Агенция „Пътна инфраструктура“; известие за  доставяне  ИД PS 9300 00JQ4W 2 с дата 03.06.2015г; констативен протокол  за демонтирана рекламно съоръжнение №10 от 24.07.2015г; писмо с №53-00-739/20.11.2015г.; известие за доставяне с ИД PS 9300 00KPHG Z  с дата 03.12.2015г.; констативен протокол от 11.12.2015г.;  акт за установяване на административно нарушение №2/20.01.2016г.; наказателно постановление № 2/20.04.2016г.; пълномощно № ФРД-02-13 от 28.07.2014г., заповед №АИО-12-178/20.12.2013г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ Областно пътно управление гр.Добрич; пълномощно № ФРД-02-36 от 04.12.2013г.;  протокол №4345/12.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, като приема същите за обективни, достоверни и съответстващи на всички останали събрани и приложени в хода на административно наказателното производство доказателства.

В същото време съдът установи, че в хода на административно наказателното производство са допуснати съществени нарушения както на процесуалния, така и на материалния закон.

На първо място от текста на АУАН и НП не става ясно кога точно е извършено твърдяното нарушение, или ако не е еднократен акт, то кой е бил периода на извършването му. От текста на АУАН и НП е видно, че като начало на извършване на нарушението е приета датата 05.05.2015г. На тази дата актосъставителят и администранивно наказващия орган са приели, че е влязла в сила Заповед №РД-22-386/04.05.2015 г. за отнемане Разрешение №1048/06.12.2011 г. за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение. От текста на самата Заповед е видно, че същата е издадена на 04.05.2015г., както и че същата следва да се сведе до знанието на наказаното лице, което от своя страна съгласно същата Заповед има право да я обжалва в 14-дневен срок по реда на АПК. Никъде в текста на Заповедта не е отразено, че същата следва да бъде незабавно изпълнина и евентуалното й обжалване не спира нейното действие. От приложената от административно наказващият орган обратна разписка е видно, че заповедта е връчена на дзружеството-нарушител на 03.06.2015г.На практика едва на тази дата въззивното дружество е било запознато с текста на заповедта и едва от 04.06.2015г. за него е започнал да тече 14-дневния срок за обжалване. Т.е. датата на която Заповедта реално е влязла в законна сила е не по-рано от 18.06.2015г. Едва след тази дата евентуалното нейно неизпълнение би следвало да се квалифицира като административно нарушение.

Съдът приема, че при съставяне на АУАН е допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 34, ал.1 ЗАНН. От текста на АУАН е видно, че същия е съставен на 20.01.2016г., а датата, която актосъставителят е приела като крайна на довършване на нарушението е 23.07.2015г. От приложените писмени доказателства – Констативен протокол от 24.07.2015г. и от свидетелските показания на самия актосъставител е видно, че най-късно на 24.07.2015г. е бил установен нарушителя - „Калиакрия Пропърти Мениджмънт“ЕООД. Т.е. от този момент за актосъставителя е започнал да тече предвидения в чл.34, ал.1 от ЗАНН срок за съставяне на АУАН. От показанията на актосъставителя става ясно, че акта е съставен след изрично разпореждане от ръководството на АПИ няколко месеца след извършване и установяване на нарушението. Тоест, ако Ръководството на АПИ-София не бе извършило проверка на дейността на ОПУ-Добрич, проверката на контролните органи в конкретиката на фактите, не би била осъществена и съответното деяние не би било квалифицирано като административно нарушение. Едва на 20.11.2015г. Директор на ОПУ-Добрич е изпратил до въззивното дружество писмо-покана до представвяващия дружеството-нарушител, с което го кани в ОПУ-Добрич за съставяне и връчване на АУАН. В писмото изрично е посочено, че представител на дружество „Калиакрия Пропърти Мениджмънт“ЕООД следва да се яви на осн.чл.40, ал.1 от ЗАНН в 7-дн. срок в ОПУ-Добрич. Поканата е била получена на 03.12.2015г. На 11.12.2015г. е бил съставен Констативен протокол, удостоверяващ неявяването на представител на дружеството в ОПУ-Добрич. С изпращане на поканата на 20.11.2015г. не се удължава срокът по чл. 34, ал.1 ЗАНН, тъй като нарушителят е бил установен най-късно на 24.07.2015г. и актосъставителят е разполагал с 3-месечен срок да състави АУАН. Този срок е изтекъл на 23.10.2015г., т.е. един месец преди първата покана до „Калиакрия Пропърти Мениджмънт“ЕООД за явяване за съставяне и връчване на АУАН. Обстоятелството, че при съставяне на констативния протокол на 24.07.2015г. и в следващите три месеца не са били установени нарушенията, вписани няколко месеца по-късно в АУАН и НП, не дава основание на административно наказващия орган да приеме, че спрямо жалбоподателя не са изтекли предвидените в чл.34, ал.1 от ЗАНН срокове. За изчисляване на сроковете, посочени в чл. 34 от ЗАНН, е достатъчно да се установи нарушителя, оттам да се установи кога е извършено нарушението. Последното е било необходимо, за да се установи конкретния момент, от който нарушението е потвърдено, чрез съответното заключение и от там да бъде съобразен тримесечния срок,съобразно чл. 34, ал.1 от ЗАНН. Тежестта на доказване законосъобразното изпълнение на административно производствените правила, в това число и спазване на давностните срокове, принадлежи на административно наказващият орган. С оглед гореизложените мотиви, настоящия състав приема, че ангажираните от въззиваемата страна доказателства не дават достатъчно основание да се формира извод, че относно установеният в НП предмет на нарушение, нарушителя е открит в срока от 20.10.2015 г. до 20.01.2016 г., когато е съставен АУАН.

Допуснатите процесуални нарушения са съществени и не са от категорията нарушения, които биха могли да се преодолеят по реда на чл. 53, ал. 2 ЗАНН, тъй като са довели до ограничаване на правото на защита на жалбоподателя, тъй като не е могъл да разбере в какво точно е обвинен. В конкретния случай, нормите, които са нарушени от страна на актосъставителя и административно-наказващия орган, са императивни и допуснатите процесуални нарушения са толкова съществени, че опорочават целия административно-наказателен процес и правят атакуваното пред съда наказателно постановление изцяло незаконосъобразно.

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Съдът

 

Р   Е    Ш   И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2/20.04.2016г. издадено от Директора на Областно пътно управление - Добрич, с което на “КАЛИАКРИЯ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД с ЕИК № *** и седалище и адрес на управление с.Т., п.к.**, жилищен комплекс “КАЛИАКРИЯ ГАРДЪНС”, ***, чрез представляващия го Управител Т.А.Я. с ЕГН ********** са наложени следните наказания: на осн. чл. 53, ал. 1 и чл.54 от Закона за пътищата – имуществена санкция в размер на 3000/три хиляди/ лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд гр.Добрич в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че решението и мотивите са изготвени.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: