Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  21.07.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

            при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 114 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „КАЛИАКРИЯ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД с ЕИК № ***** и седалище и адрес на управление с.Т.,п.к.9654,жилищен комплекс „КАЛИАКРИЯ ГАРДЪНС“,А.К. ***,чрез представляващия го Управител Т.А.Я. против Наказателно постановление №1/20.04.2016г. на Директора на Областно пътно управление –Добрич,специализирано звено на Агенция“Пътна инфраструктура“ ,с което на основание чл.53 ал.1 и чл.54 от Закона за пътищата,за нарушаване разпоредбите на чл.26 ал.2 т.1 б.“в“ от Закона за пътищата на юридическото лице-жалбоподател е наложено административно наказание: „Имуществена санкция“ в размер на 3000/три хиляди/ лева.Жалбоподателят„КАЛИАКРИЯ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД с ЕИК № ***** и седалище и адрес на управление с.Т.,п.к.9654,жилищен комплекс „КАЛИАКРИЯ ГАРДЪНС“,А.К. ***,чрез представляващия го Управител Т.А.Я.,моли да бъде отменено Наказателно постановление №1/20.04.2016г. на Директора на Областно пътно управление –Добрич,специализирано звено на Агенция“Пътна инфраструктура“ с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения.В жалбата се излага,че към административнонаксазателната преписка не са приложени никакви доказателства или констатации,че рекламното съоръжение не е било демонтирано своевременно,веднага след получаване на заповедта за това.Освен това според жалбоподателя както в АУАН № 1/20.01.2016г.,Заповед № РД-22-387/04.05.2015г. и Констативен протокол за демонтаж на рекламно съоръжение № 9/24.07.2015г. не е установен периода на „нарушението“.В съдебно заседание жалбоподателя,чрез процесуалния си представител поддържа жалбата на сочените в нея основания,като се изтъква допълнителен мотив за отмяна на атакуваното наказателно постановление свързан с това,че акта за установяване на административно нарушение е издаден след изтичане на срока по чл.34 ал.1 от ЗАНН-повече от три месеца след установяване на нарушението.

Въззиваемата страна,чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна,а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Със Заповед № РД-22-387/04.05.2015г. на инж.П.С.,Началник отдел „ППИ“ в Агенция „Пътна инфраструктура“ е отнето Разрешение № 1049/06.12.2011г. за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение,разположено в обхвата на път I-9,км. 50+550 дясно,с площ от 12 кв.м.,собственост на „Калиакрия Пропърти Мениджмънт“ЕООД.Разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение е отнето на основание чл.26 ал.9  във връзка с чл.57 ал.4 т.3 от Закона за пътищата-поради забавяне плащането на дължимите годишни такси по чл.22 ал.4 от Тарифата за таксите,които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ и продължаващо извършване на специалното ползване на пътищата за периода от 01.01.2014г. до 10.02.2015г.С писмо изх.№ 53-00-23/15.01.2015г. получено на 23.01.2015г. юридическото лице е уведомено,че при неплащане на дължимите такси и продължаващо извършване на специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламното съоръжение,последното следва да бъде демонтирано.

На 24.07.2015г. комисия в състав инж.А.М.-главен експерт в отдел „ИРД“ в ОПУ-Добрич,Т.М.,*** и Т.Я.-представляващ „Калиакрия Пропърти Мениджмънт“ЕООД е констатирала,че рекламното съоръжение е демонтирано и километричното положение е освободено.Съставен и подписан от лицата е Констативен протокол за демонтаж на рекламното съоръжение № 9/24.07.2015г.

На 20.01.2016г. длъжностното лице А.З.М. е съставила АУАН №1/20.01.2016г.,в който актосъставителя е посочил,че за периода  от 05.05.2015г. до 23.07.2015г. рекламното съоръжение разположено в обхвата на път I-9,км. 50+550 дясно,с площ от 12 кв.м.,собственост на „Калиакрия Пропърти Мениджмънт“ЕООД е експлоатирано от юридическото лице без разрешение за специално ползване на пътищата,издадено от администрацията,управляваща пътя-Агенция “Пътна инфраструктура“,с което е нарушил разпоредбите на чл.26 ал.2 т.1 б.“в“ от Закона за пътищата.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на „Калиакрия Пропърти Мениджмънт“ЕООД с ЕИК № ***** и седалище и адрес на управление с.Т.,п.к.9654,жилищен комплекс „КАЛИАКРИЯ ГАРДЪНС“,А.К. ***,представлявано от Т.А.Я. е наложено административно наказание –имуществена санкция на основание чл.53 ал.1 и чл.54 от Закона за пътищата  в размер на 3000/три хиляди/лева.В атакуваното наказателно постановление е обективирана констатацията,че установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства:Заповед № РД-22-387/04.05.2015г. на инж.П.С.,Началник отдел „ППИ“ в Агенция „Пътна инфраструктура“,Констативен протокол за демонтаж на рекламното съоръжение № 9/24.07.2015г.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля А.З.М.-актосъставител,която поддържа констатациите си отразени в АУАН и констативния протокол.Според актосъставителя констатираното нарушение се изразява в това,че  рекламното съоръжение е престояло два месеца без документи на пътя  I-9 и не е платена таксата за този период,поради което е съставен акт.Видно от показанията на актосъставителя нарушението е установено с протокол за демонтаж на рекламното съоръжение,което е извършено два месеца след отнемането на разрешителното за експлоатация.

Със Заповед № АИО-12-178/20.12.2013г. и.д. Директор ОПУ-Добрич е определил длъжностните лица,които да съставят АУАН за констатирани нарушения така,както е оправомощен директора на ОПУ в т.6 от Пълномощно изх.№ П-247/28.07.2014г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

Жалбата е допустима като подадена в законоустановения срок от легитимирано лице срещу подлежащо на обжалване пред Районен съд гр.Каварна наказателно постановление.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

В административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуални правила.

Обжалваното НП е издадено в административнонаказателно производство,за чието образуване със съставяне на АУАН/чл.36 ал.1 от ЗАНН/ е била налице императивна забрана,установена в чл.34 ал.1 от ЗАНН.Срещу жалбоподателя е съставен АУАН № 1/20.01.2016г.-след изтичане на установения за това тримесечен преклузивен срок по чл.34 ал.1 от ЗАНН,който започва да тече от откриване на нарушителя.

Със Заповед № РД-22-387/04.05.2015г. на инж.П.С.,Началник отдел „ППИ“ в Агенция „Пътна инфраструктура“ е отнето Разрешение № 1049/06.12.2011г. за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение,разположено в обхвата на път I-9,км. 50+550 дясно,с площ от 12 кв.м.,собственост на „Калиакрия Пропърти Мениджмънт“ЕООД.Разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение е отнето на основание чл.26 ал.9  във връзка с чл.57 ал.4 т.3 от Закона за пътищата-поради забавяне плащането на дължимите годишни такси по чл.22 ал.4 от Тарифата за таксите,които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ и продължаващо извършване на специалното ползване на пътищата за периода от 01.01.2014г. до 10.02.2015г.С писмо изх.№ 53-00-23/15.01.2015г. получено на 23.01.2015г. юридическото лице е уведомено,че при неплащане на дължимите такси и продължаващо извършване на специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламното съоръжение,последното следва да бъде демонтирано.

На 24.07.2015г. комисия в състав инж.А.М.-главен експерт в отдел „ИРД“ в ОПУ-Добрич,Т.М.,*** и Т.Я.-представляващ „Калиакрия Пропърти Мениджмънт“ЕООД е констатирала,че рекламното съоръжение е демонтирано и километричното положение е освободено.Съставен и подписан от лицата е Констативен протокол за демонтаж на рекламното съоръжение № 9/24.07.2015г.

На 20.01.2016г. длъжностното лице А.З.М. е съставила АУАН №1/20.01.2016г.,в който актосъставителя е посочил,че за периода  от 05.05.2015г. до 23.07.2015г. рекламното съоръжение разположено в обхвата на път I-9,км. 50+550 дясно,с площ от 12 кв.м.,собственост на „Калиакрия Пропърти Мениджмънт“ЕООД е експлоатирано от юридическото лице без разрешение за специално ползване на пътищата,издадено от администрацията,управляваща пътя-Агенция “Пътна инфраструктура“,с което е нарушил разпоредбите на чл.26 ал.2 т.1 б.“в“ от Закона за пътищата.

Тези установени по делото обстоятелства по категоричен начин обосновават извод,че най-късно към 24.07.2015г. авторът на деянието за което е съставен АУАН е бил известен на административната структура,към която се числят длъжностните лица,компетентни да съставят АУАН за това нарушение,т.е. към тази дата нарушителят е бил открит.

При така установеното откриване най-късно на 24.07.2015г. на автора на нарушението,санкционирано с обжалваното НП,тримесечния срок за съставяне на АУАН е изтекъл най-късно на 26.10.2015г./понеделник-работен ден/.В нарушение на императивната забрана за образуване на административнонаказателно производство след изтичане на три месеца от откриване на нарушителя,срещу жалбоподателя е съставен АУАН на 20.01.2016г.

При положение,че вмененото на жалбоподателя нарушение се изразява в бездействие,което продължава във времето,актът не е съставен след изтичане на една година от извършване на нарушението,но 3-месечния срок установен в чл.34 ал.1 от ЗАНН за образуване на административнонаказателно производство срещу нарушителя със съставяне на АУАН срещу него,считано от откриването му,се включва в едногодишния срок от извършване на нарушението,установен в същата разпоредба.С други думи допустимо е да се образува административнонаказателно производство в едногодишен срок от извършване на нарушението само и единствено ако срокът,започнал да тече от откриване на нарушителя е спазен,но с оглед доказателствата по делото настоящия случай не е такъв.

Горните изводи не се опровергават от обстоятелството,че с констативен протокол от 11.12.2015г. е установено неявяването на представител на „Калиакрия Пропърти Мениджмънт“ЕООД за съставяне на актове за установяване на административно нарушение по Закона за пътищата,за което са били отправени покани към Управителя на „Калиакрия Пропърти Мениджмънт“ЕООД с изх.№ 53-00-738/20.11.2015г. и изх.№ 53-00-739/20.11.2015г.,които са получени на 03.12.2015г.,видно от приложеното копие от обратна разписка.Тримесечния срок за съставяне на АУАН от откриване на нарушителя като конкретно лице е установен за установяване на допълнителни индивидуализиращи данни на лицето,както и за отправяне на покана до него за явяване за съставяне на АУАН.Този срок не подлежи на спиране и прекъсване и е според закона достатъчен за извършване на всички гореизброени действия,включително и за съставяне на АУАН в отсъствието на надлежен представител на търговското дружество.Ето защо със съставянето на АУАН след изтичане на 3-месечния срок от откриване на нарушителя,административнонаказателното производство е образувано при съществено нарушение на административно-производствените правила.

Освен изложеното следва да се отбележи,че в атакуваното НП наказанието е било наложено на основание чл.54 ал.1 във връзка с чл.53 ал.1 от Закона за пътищата.Всяка една от тези две  цифрово посочени разпоредби съдържа отделни хипотези.За яснота на обвинението наказващият орган е бил длъжен да прецизира и конкретизира кое точно предложение има предвид за да може привлеченият към административнонаказателна отговорност да организира защитата си в пълен обем.

По изложените съображения атакуваното НП е незаконосъобразно и следва да бъде отменено,без съдът да изследва в мотивите на решението въпросите по фактическото поведение на наказаното лице,неговата противоправност и съставомерност като административно нарушение,както и по индивидуализацията на наложената санкция.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 предл. трето  от ЗАНН,съдът

 

Р    Е   Ш    И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №1/20.04.2016г. на Директора на Областно пътно управление –Добрич,специализирано звено на Агенция“Пътна инфраструктура“ ,с което на „КАЛИАКРИЯ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД с ЕИК № ***** и седалище и адрес на управление с.Т.,п.к.9654,жилищен комплекс „КАЛИАКРИЯ ГАРДЪНС“,А.К. ***,представлявано от Т.А.Я. с ЕГН **********,на  основание чл.53 ал.1 и чл.54 от Закона за пътищата,за нарушаване разпоредбите на чл.26 ал.2 т.1 б.“в“ от Закона за пътищата е наложено административно наказание: „Имуществена санкция“ в размер на 3000/три хиляди/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.    

 

 

                                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: