Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 06.07.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на пети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 119 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 44/20.03.2017г. на Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“,с което на Община Шабла Булстат: ****с адрес гр.Шабла обл.Добрич улица „Равно поле“ № 35,представлявана от М.А.Ж.-*** е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева,на основание чл.200 ал.1 т.1 б.“б“ от Закона за водите“ за нарушение по чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите.

         Жалбоподателят Община Шабла Булстат: ****с адрес гр.Шабла  обл.Добрич улица „Равно поле“ № 35,представлявана от М.А.Ж.-***  чрез жалбата си моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно.Твърди се,че в Акта за установяване на административно нарушение № 216/29.11.2016г. не се съдържат каквито и да е било констатации,касаещи надвишаване на дебит,а още по-малко замервания на текущ дебит,а още по-малко се сочи  на коя конкретна дата наказаното лице е допуснало дебит на изпомпваната от кладенеца вода,като в тази връзка счита изложеното в акта и НП нарушение за недоказано,немотивирано и необосновано.Жалбоподателят счита също така,че е налице и възможност  за освобождаване на дееца от административно-наказателна отговорност,чрез прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН,като изразява становище,че изложените от АНО мотиви за неприложимост на разпоредбата на чл.28б.“а“ от ЗАНН са бланкетни-лишени от каквато и да е било конкретност и/или задълбоченост.

         В открито съдебно заседание,въззивникът редовно призован,представлява се от процесуален представител,който поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания.

         Административнонаказващия орган,редовно призован,не се явява представител.Депозирано е писмено становище за отхвърляне на жалбата като неоснователна и да бъде потвърдено Наказателно постановление № 44/20.03.2017г.,издадено от Директора на БДЧР,като правилно и законосъобразно.

         Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен  материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа страна:

         На 08.11.2016г. инж.Ф.И.,мл.експерт в дирекция „Контрол“ в Басейнова дирекция“Черноморски регион“ е извършил проверка по разрешително № 2151 0312/20.12.2012г. за водовземане от подземни води,чрез водовземно съоръжение ТК“Община Шабла-Крапец“,намиращ се в имот **** в землището на с.Крапец,общ.Шабла,обл.Добрич.Видно от Констативен протокол № 687 В от 08.11.2016г. при проверката са присъствували Г.К.гл.експерт“Екология“ към Община Шабла и С.Р. ст.експерт в дирекция“Контрол при Басейнова дирекция “Черноморски регион“.Община Шабла е титуляр на разрешително № 2151 0312/20.12.2012г. за водовземане на подземни води,чрез водовземно съоръжение ТК“Община Шабла-Крапец“,находящ се в ПИ ****,с разрешен годишен воден обем 10 000 куб.метра,за питейно-битово водоснабдяване на с.Езерец и с.Крапец,общ.Шабла.Видно от Констативен протокол № 687 В от 08.11.2016г. във водовземно съоръжение ТК“Община Шабла-Крапец“,намиращ се в имот **** в землището на с.Крапец,общ.Шабла,обл.Добрич е монтирано разходомерно устройство/РУ/ с № D01WI012364 O с показания при проверката 238191 куб.м.,като РУ е с пломба на БДЧР и се поддържа в изправно състояние.Както беше отбелязано по-горе разпределението на разрешения годишен обем за целта на ползване на подземни води е 10000 куб.м.За периода от 01.01.2016г. до датата на проверката-08.11.2016г./312 дни/ разрешеното количество е 8 548 куб.метра.Иззетото водно количество  за 312 дни е 47 033 куб.метра,с което надвишението на разрешения обем от 8 548 куб.м. е 38 485 куб.метра.От показанията на разпитания в съдебно заседание актосъставител-Ф.Ф.И. се установява, че надвишението на разрешения обем от 8 548 куб.м. е установен по водомери и дневник,който е воден в края на всеки месец,като са засечени данните по дневника.С писмо изх.№ 08-00-366/21.11.2016г. е изпратена покана за съставяне на АУАН.На 29.11.2016г. в БДЧР се явил упълномощен представител на титуляра на разрешителното,на който е съставен и връчен АУАН,за неизпълнение на условие в разрешително за водовземане от подземни води № 2151 0312/20.12.2012г.  по чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите.В тридневния срок по чл.44 ал.1 от ЗАНН до Директора на БДЧР е постъпило писмено възражение по повод съставения и връчен АУАН.Въз основа на АУАН и останалите материали по административната преписка било издадено атакуваното наказателно постановление с което на Община Шабла Булстат: ****с адрес гр.Шабла обл.Добрич улица „Равно поле“ № 35,представлявана от М.А.Ж.-*** е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева,на основание чл.200 ал.1 т.1 б.“б“ от Закона за водите“ за нарушение по чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите.

         Със своя Заповед № 195/04.08.2016г.  Директора на БДЧР-Варна оправомощил длъжностни лица от Дирекция „Контрол“ на БДЧР да извършват контролни проверки,да съставят констативни протоколи и АУАН по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда.Инж.Ф.Ф.И.,мл.експерт в Дирекция“Контрол“ е сред оправомощените лица в тази заповед.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на приетите по делото писмени доказателства,приобщени по реда на чл.283 от НПКАУАН № 216/29.11.2016г. по описа на БДЧР-Варна,възражение с вх.№ 08-00-366/1/01.12.2016г.,Становище по направено възражение с изх.№ 08-00-366/3/12.12.2016г.,доклад за връчен АУАН за констатирани нарушения по Закона за водите от инж.Ф.И.,мл.експерт в Дирекция“Контрол“ в БДЧР,пълномощно-нотариално заверено с рег.№ 482/25.11.2016г.,писмо-покана до Кмета на Община Шабла,изх.№ 08-00-3666/21.11.2016г. за съставяне на АУАН,ведно с известие за доставка,Констативен протокол от проверка с № 687в от 08.11.2016г.,Разрешително № 2151 0312/20.12.2012г.,уведомително писмо от „Водоснабдяване и канализация“АД с вх. № 26-00-225/30.01.2017г.,ведно с Декларация по чл.194б от Закона за водите за ползваните водни количества за 2016г.,Справка-отчет за 2016г. на иззетите водни количества и копие на страница от дневник за измерените водни количества по показания на водомерно устройство № D01WI012364 O,както и въз основа на показанията на свидетелите Ф.Ф.И. и Е.П.Х..

         Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите Ф.Ф.И. и Е.П.Х. като логични,непротиворечиви и кореспондиращи с останалите доказателства по делото.Останалите писмени доказателства по делото  съдът намира за непротиворечиви в тяхната цялост,поради което им даде вяра.

         При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема следното:

         Жалбата е процесуално допустима,тъй като изхожда от легитимирано лице,депозирана е в предвидения от закона преклузивен срок срещу акт подлежащ на обжалване.Разгледана по същество,жалбата е неоснователна,като съображенията на съда в тази насока са следните:

         Настоящия съдебен състав намира,че актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни органи.Доказателство за това съдът извлича от съдържанието на приложената Заповед № 195/04.08.2016г. издадена от   Директора на БДЧР-Варна,както и разпоредбите на чл.201 ал.1 и ал.2 от Закона за водите.

         Съдът констатира,че в хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,водещи до опорочаване на същото и ограничаващи правото на защита на лицето,сочено като нарушител.Издаването на НП извън срока,посочен в чл.52 ал.1 изр.1 от ЗАНН не следва да се отчита като съществено процесуално нарушение,тъй като този срок е инструктивен и с неговото изтичане не се преклудира правото на наказващия орган да издаде съответния санкционен акт,доколкото не е изтекъл шестмесечния срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН.

         Съгласно разпоредбата на чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите водоползвателите-титуляри на разрешителни,имат задължение да изпълняват условията в издадените им  разрешителни по реда на този закон и комплексните разрешителни,издадени по реда на Закона за опазване на околната среда.За гарантиране общозадължителния характер на нормите,определящи дължимо поведение,в Глава дванадесета от ЗВ законодателят е предвидил  санкционни последици за физически и юридически лица,в случай на извършване на административно нарушение.Разпоредбата на чл.200 ал.1 т.1 б.“б“ от Закона за водите предвижда санкция за физически или юридически лица за ползване на води без необходимото за това основание или в отклонение на предвидените условия в разрешителното или договора.Административнонаказателната отговорност е диференцирана в зависимост от количеството на ползваните води,като законодателят е разделил количествата в четири групи-до 1литър на секунда; от 1 до 10 литра на секунда;от 10 до 100 литра на секунда и над 100 литра на секунда.В Разрешително № 2151 0312/20.12.2012г. е заложена стойност на средноденонощен проектен дебит—1,43 л/сек.Стойността по-горе се намира във втората група-от 1 до 10 литра на секунда,като предвидената от законодателя санкция за ползване без основание на води с количество от 1 до 10 литра на секунда е от 500 до 5000 лева.

         Видно от събраните пред настоящата съдебна инстанция писмени и гласни доказателства санкционираното административно нарушение от фактическа страна съставляна извършено водовземане от процесния обект за периода от 01.01.2016г. до 08.11.2016г. е  47033 куб.м.Лимитът на ползваната вода по разрешителното е до 10000 куб.метра годишно,като използваният воден обем се определя по показания на монтиран в устието на сондажа водомер № D01WI012364 O ,сертифициран и пломбиран с пломба на БДЧР.За периода от 01.01.2016г. до 08.11.2016/датата на извършване на проверката/,т.е. за 312 дни/ ,разрешеното водовземане е 8 548 куб.метра воден обем.,като за горепосочения период превишението над разрешените параметри е с 38 385 куб.метра и безспорно е нарушение на чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите,която норма вменява задължение за водоползвателите-титуляри на разрешителни да изпълняват дадените им разрешителни.При проверката на БДЧР е съставен Констативен протокол с № 687в от 08.11.2016г. отразяващ описаните по-горе обстоятелства. Същият е официален документ и се ползва с обвързваща доказателствена сила за посочените факти,изрично удостоверени в него.Проверката е извършена в присъствието на представител на Община Шабла и същият не е възразил по отношение на констатациите в него.За това нарушение правилно е  приложена и санкционната норма на чл.200 ал.1 т.1 б.“б“ от Закона за водите,предвиждаща имуществена санкция за юридическо лице,което ползва води в отклонение от предвидените условия в разрешителното с количество от 1л./сек. до 10л./сек.

         Предвид всичко изложено съдът приема за установено и доказано по несъмнен начин,че Община Шабла превишавайки разрешения годишен лимит на ползваната вода за периода от 01.01.2016г. до 08.11.2016г. е извършила нарушение по чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите,за което нарушение има предвидена санкционна норма  по чл.200 ал.1 т.1 б.“б“ от Закона за водите,квалифицирана с оглед количеството ползвани води 38 485 куб.метра,определени на база литър на секунда равняващо се на 1,43л./сек,с цел определяне размера на санкцията.

         Субективната страна на нарушението не следва да се обсъжда доколкото отговорността на юридическите лица и еднолични търговци за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност е обективна и безвиновна.

         Настоящия съдебен състав счита,че липсва законово основание за намаляване размера на наказанието,тъй като наложеното такова е определено в законовия минимум от 500/петстотин/ лева,а разпоредбата на чл.27 ал.5 от ЗАНН не допуска определяне на наказанията под  предвидения най-нисък размер.

         Настоящия съдебен състав намира за неоснователно възражението на въззивника за допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила поради липса на дата на нарушението.В акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление е посочен периода от 01.01.2016г. до 08.11.2016г.,който позволява да се извърши преценката по чл.34 от ЗАНН,поради което процедурата по санкциониране е проведена законосъобразно.

         В жалбата са изложени аргументи за приложението на чл.28 от ЗАНН.Съдът счита,че не са налице предпоставките на посочената разпоредба и случаят не е маловажен.В ЗАНН няма легална дефиниция на понятието „маловажен случай“,затова с оглед препращащата норма на чл.11 от същия закон следва да намери приложение легалната дефиниция на това понятие,посочена в чл.93 т.9 от НК-извършеното административно нарушение,с оглед липсата на вредни последици или незначителността им и другите смекчаващи отговорността обстоятелства,представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи от същия вид.В конкретния случай няма основание да се приеме,че деянието е с по-ниска степен на обществена опасност  в сравнение с други сходни и типични за деянието хипотези.Съдът споделя изложените аргументи за липса на основание за приложение на чл.28 от ЗАНН както в самото наказателно постановление,както и в представеното писмено становище  от юрисконсулт Й.П..Закона за водите определя висока степен на обществена опасност на деянията нарушаващи неговите норми и именно за това отговорността  за нарушения на законови разпоредби на ЗВ е по-строга.За да е осъществен състава на чл.200 ал.1 т.1 б.“б“ от Закона за водите не се изисква наличие на вредоносен резултат,а е достатъчно само неизпълнение на възложените задължения.Това,че нарушението е извършено за първи път е смекчаващо отговорността обстоятелство и предполага налагане на наказание в по-нисък или минимален размер ,както е в случая,но не и задължително приложение на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

         Преди издаване на наказателното постановление наказващият орган е изпълнил задълженията си по чл.52 ал.4 от ЗАНН и е обсъдил подаденото възражение срещу акта,като е изложил мотиви за липса на основание за приложение на чл.28 от ЗАНН

         С оглед изложеното съдът счита,че обжалваното Наказателно постановление № 44/20.03.2017г. на Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ се явява законосъобразно,правилно и обосновано и като такова следва да бъде потвърдено.

         Водим от изложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р    Е    Ш    И:

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 44/20.03.2017г. на Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“,с което на Община Шабла Булстат: ****с адрес гр.Шабла обл.Добрич улица „Равно поле“ № 35,представлявана от М.А.Ж.-*** е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева,на основание чл.200 ал.1 т.1 б.“б“ от Закона за водите“ за нарушение по чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: