Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е     

гр. Каварна  25.04.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на тридесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО Г.

при секретаря Анастасия Митева,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 12 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН,образувано по повод жалба от Н.Г.Б. ЕГН ********** *** против Наказателно постановление № 08/30.10.2017г. на Началника на РУ гр.Каварна,с което на основание чл.212 от ЗОБВВПИ на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500/петстотин/ лева за виновно нарушаване на разпоредбата на чл.56 ал.1 от ЗОБВВПИ.

         Жалбата е подадена в срок от лице активно легитимирано и имащо правен интерес от атакуване на наказателното постановление,поради което е допустима.

В жалбата се твърди,че НП е незаконосъобразно издадено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и не са посочени всичски елементи от състава на административното нарушение,за което е издадено и се отправя молба същото да бъде отменено.В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и поддържа жалбата на сочените в нея основания.

За административнонаказващият орган,редовно призован,не се явява представител в съдебно заседание.Представя преписката по проведеното производство.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Административнонаказателното производство е образувано с представения по делото АУАН № 08/09.06.2017г. съставен от мл.експерт Т.П.Т. ***.В акта е посочено,че на 07.04.2017г. при извършена проверка в сградата на РУ Каварна е установено,че  Н.Г.Б. ЕГН ********** е съхранявал ловното си оръжие-гладкоцевна пушка марка „ТОЗ 34“ кал.12 с №  ***,без да е получил валидно разрешение за съхранение,носене и употреба на огнестрелно оръжие,в периода от 31.03.2017г. до 07.04.2017г.

Като нарушена е посочена разпоредбата на чл.56 ал.1 от ЗОБВВПИ.АУАН е съставен в присъствието на двама свидетели и на нарушителя и е предявен.Въз основа на така издадения акт е издадено обжалваното наказателно постановение в което е описана същата фактическа обстановка и за нарушена е посочена същата разпоредба.По делото е разпитан актосъставителят,който сочи,че се води регистър на лицата на които е издадено разрешение за носене на оръжие,като на жалбоподателят е било издадено разрешение за съхранение и носене на ловно оръжие,което е изтекло на 30.03.2017г.

Видно от приложеното към административната преписка Разрешение № 134/30.03.2012г.на жалбоподателя се разрешава да съхранява ловна пушка марка „ТОЗ 34“ кал.12 с №  ***,като разрешението важи до 30.03.2017г.

При така установената фактическа обстановка,съдът намира,че жалбата е основателна.

Видно от АУАН и НП жалбоподателят е санкциониран за нарушение на разпоредбата на чл.56 ал.1 от ЗОБВВПИ.В тази разпоредба е посочено,че лицето получило разрешение за придобиване,може да съхранява,носи и/или употребява огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на разрешение за съответните дейности от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице,или от началника на РУ на МВР.Следователно тази разпоредба предвижда задължение за лицата придобили разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие,да се снабдят с разрешение за съхранение и носене на същото.Тази разпоредба се отнася до лицата,придобили разрешение за придобиване по реда на чл.50 от ЗОБВВПИ,но за същото огнестрелно оръжие,за което се отнася разрешението за придобиване,все още не са придобивали разрешение за носене и съхранение по реда на чл.56 ал.1 от ЗБВВПИ.За лицата на които вече е било издавано разрешение за носене и съхранение по реда на чл.56 ал.1 от ЗОБВВПИ,какъвто е и случая на жалбоподателя,възниква задължението по чл.87 ал.1 от ЗОБВВПИ,а именно в едномесечен срок преди изтичането на срока по чл.84 ал.2 лицето получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях или разрешения  по чл.81а следва да подаде заявление по образец за подновяване на разрешението до директора на ГДНП на МВР или до съответния началник на РУ на МВР.Описанието на извършеното нарушение в обстоятелствената част на АУАН и НП,както и събраните по делото доказателства сочат на извършено нарушение по чл.87 ал.1 от ЗОБВВПИ,която е следвало да се посочи като нарушена норма.Квалифицирането на нарушението като такова по чл.56 ал.1 от ЗОБВВПИ от административнонаказващият орган е довело до съществено противоречие между словесното описание на нарушението и посочената като нарушена правна норма,което е нарушение на чл.42 т.4 и 5 и чл.57 ал.5 от ЗАНН и е основание за отмяна на НП.

Друго съществено процесуално нарушение допуснато от актосъставителя и АНО е,че в издаденото НП не е посочено мястото където е извършено нарушението.Разпоредбата на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН предвижда,че в НП следва да се посочи датата и мястото на извършването му,както и обстоятелствата при които е извършено.В АУАН и НП е посочено как е установено нарушението-при проверка в сградата на РУ Каварна,но не е посочено мястото където е извършено нарушението,което следва да е мястото където лицето е съхранявало огнестрелното оръжие.В случая това е постоянния адрес на жалбоподателя в гр.Каварна улица „***“ № 8.Мястото на извършване на нарушението е съществен реквизит от съдържанието на АУАН и НП съгласно разпоредбите на чл.42 т.3 и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН и не може да се предполага или извлича от останалите данни по делото.

Мотивиран от гореизложените съображения съдът счита,че обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено изцяло,поради което на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН

 

                                     Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 08/30.10.2017г. на Началника на РУ гр.Каварна,с което на основание чл.212 от ЗОБВВПИ на Н.Г.Б. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500/петстотин/ лева за виновно нарушаване на разпоредбата на чл.56 ал.1 от ЗОБВВПИ.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: