Р Е Ш Е Н И Е

№ ………….

гр. Каварна, 17.06.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на седемнадесети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М., като разгледа НАХД № 121 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 72, ал. 4 от Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР) и е образувано по жалба на В.И.Г., ЕГН **********,***, против заповед за задържане на лице рег. №  283 зз - 38/17.06.2019 г.

В жалбата се излага, че заповедта е издадена при съществени процесуални нарушения, поради което се моли да бъде отменена като незаконосъобразна.

В съдебно заседание жалбоподателя лично и чрез процесуалния си представител моли за отмяна на заповедта, поради нейната незаконосъобразност и необоснованост.

Ответната страна, младши разузнавач „Криминална полиция” А.М.Г. - полицейски служител при РУ Полиция гр. Каварна оспорва жалбата.

Районна прокуратура Каварна не изпраща представител по делото.

Каварненски районен съд, като взе предвид становищата на страните и извърши служебна проверка за законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК, въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира следното от фактическа страна:

С процесната Заповед за задържане на лице с рег. № 283 зз-38/17.06.2019 г. на А.М.Г. – мл. Разузнавач „КП” при РУ Полиция гр. Каварна, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, "във връзка с чл. 216, ал. 1 от НК по ДП № 95/2019 г. по описа на РУ Каварна”, се нарежда задържането на лицето В.И.Г. за срок до 24 часа в помещение за временно задържане на РУ Каварна, издадена в 10.10 ч. на 17.06.2019 г.

На задържания са разяснени правата му по чл. 72, ал. 3, 4, 5 и 6 и чл. 73 ЗМВР, същият е подписал и декларация приложение № 1 към чл. 15, ал. 2 ЗМВР.

Установява се от представената по делото докладна записка от ст.разследващ полицай при РУ Шабла, че на 16.06.2019 г. в 19.00 ч. е получено съобщение в ОДЧ на РУ Каварна от Г.З.Г., служител в Първо РУ на МВР Добрич, че около 18.00 ч. в района на морска зона Каварна водач на лек автомобил **** с британска регистрация е счупил предно ляво стъкло на личният му автомобил След проведени ОИМ е установено, че извършител на деянието е В.Г.И. с ЕГН ********** ***. След извършване на деянието същият се е укрил. Заведено е ЗМ в Регистър Образец 1 по описа на РУ Шабла, при условията и реда на „Вътрешни правила за организация на работа в Министерството на вътрешните работи по заявителски материал за престъпления от общ характер” и се работи в условията на Досъдебно производство № 95/2019 г. за извършено престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК.

От представеното ДП 95/2019 г. по описа на РУ Каварна е видно, че към настоящия момент макар и за краткото време от образуване на прозводството са събрани писмени доказателства – протокол за оглед на местопроизшествие, фотоалбум за посетено местопроизшествие, протокол за доброволно предаване, справка от централна база КАТ по рег. номер, справка за съдимост и гласни - разпити на свидетели.  

При така установеното от фактическа страна, съдът формира следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК. 

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Оспорената заповед е издадена от компетентен полицейски орган по смисъла на чл. 57, ал. 1 от ЗМВР, в пределите на материалната му компетентност по чл. 72, ал. 1 от ЗМВР.

Заповедта съдържа и предвидените задължителни реквизити: името, длъжността и местоработата на служителя, издал заповедта, основание за задържане, данни, идентифициращи данни за задържаното лице, дата и час на задържането. Изрично е посочено в заповедта, че същата се издава на основание чл. 72, ал. 1, т.1 от ЗМВР във връзка с чл. 216, ал.1 от НК - правно основание за издаването й, и във връзка с воденото ДП № 95/2019 г. РУ Каварна - фактическо основание. Неоснователни поради това са доводите на процесуалния представител за обратното. Посоченото в заповедта се подкрепя и от докладната записка по случая.

В закона е предоставена възможност на полицейския орган да действа при условията на оперативна самостоятелност, при наличието на законовите предпоставки за това. Процесната заповед е издадена на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, съгласно която полицейските органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление. В заповедта, като фактическо основание за задържане на лицето е посочено: "чл. 216, ал. 1 от НК". Действително, фактическото основание "чл. 216, ал. 1 от НК" е доста лаконично, но от съпътстващата преписка се установяват релевантните за случая обстоятелства.

Основно право и задължение на органите в структурата на МВР и конкретно на полицейските органи е разследването на престъпления, съобразно чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗМВР. Нормата на чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР изисква да са налице данни, че лицето е извършило престъпление, а не да му е повдигнато обвинение или да са налице достатъчно данни за образуването на наказателно производство. За да кореспондира правното с фактическото основание за издаване на заповедта не е необходимо лицето към този момент да е било привлечено като обвиняем, а е достатъчно да са налице данни за извършеното престъпление, каквито данни са събрани от полицейските органи при задържането на лицето. Въпросите дали конкретно лице е извършител на конкретно деяние и дали то е извършено от него виновно, подлежат на пълно, всестранно и обективно разследване в рамките на наказателното производство. За целите на задържането по реда на чл. 72 от ЗМВР наличието на такива категорични данни, които да обвързват жалбоподателя със соченото нарушение, не са задължителни, като задържането се извършва не поради несъмненост на фактите, а с оглед тяхното изясняване.

Следва да се уточни, че понятието "данни" по смисъла на ЗМВР и понятието "достатъчно данни" по смисъла на чл. 207, ал. 1 от НПК имат различно съдържание. За да бъде образувано досъдебно производство по реда на НПК, е необходимо да са налице достатъчно данни, които да обосноват основателно предположение, че има извършено престъпление. При налагането на ПАМ "задържане за 24 часа" по чл. 72 от ЗМВР са необходими само данни за извършено престъпление, т. е. тези данни може да не са достатъчни за образуване на досъдебно производство, но да са достатъчни да се направи извод, че задържаното лице има съпричастност към извършването на съответното престъпление.

В случая от приобщените по делото доказателства - докладна записка,  протокол за оглед на местопроизшествие, фотоалбум и протоколи за разпит на свидетели, безспорно се установява, че са били налице данни за извършено престъпление. В докладната записка, изготвена от ст.разследващ полицай Б.М., са изнесени данни за получен сигнал, за извършено престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК и съпричастност на жалбоподателя В.Г. към извършване на същото, както и са събрани гласни и писмени доказателства. Тези данни според съда са напълно достатъчни, за да се направи предположение, че жалбоподателят има съпричастност към извършване на престъпление, посочено в заповедта – унищожаване на чужда движима вещ  /чл. 216, ал. 1 от НК/.

Както бе изложено по-горе, нормата на чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР изисква да са налице данни, че лицето е извършило престъпление, а не да му е повдигнато обвинение или да са налице достатъчно данни за образуването на наказателно производство. Преценката дали тези данни осъществяват състав на престъпление по НК се прави на по-късен етап и то не от полицейските органи, постановили задържането, а от разследващите такива. Посочването на конкретната форма на изпълнителното деяние и квалификацията според съответното предложение от фактическия състав на деянието също не е дължимо от полицейския орган. Точната /прецизирана/ правна квалификация е дължима от органа, компетентен да повдигне наказателно обвинение за престъпление, извършено на територията на Република България – прокурора /чл. 46, ал. 1 от НПК/.

Въз основа на изложеното съдът обуславя крайния си извод, че задържането на жалбоподателя В.Г.И. е извършено на предвидено в закона основание – налице са данни за извършено престъпление. Посоченото като фактическо основание в заповедта – чл. 216, ал. 1 от НК /унищожаване или повреждане/ и изложените в докладната записка и свидетелски показания, са достатъчни за създаването на обосновано подозрение за извършването на престъпна деятелност. Съществувала е необходимост от задържането на жалбоподателя в името на обществения интерес, който е следвало да бъде предпочетен над правото на зачитане на личната му свобода.

Съгласно нормата на чл. 39, ал. 1 от АПК фактите и обстоятелствата от значение за правния спор се установяват чрез обяснения, декларации на страните или на техни представители, сведения, писмени и веществени доказателствени средства, заключения на вещи лица и други средства, които не са забранени със закон и които са редовно събрани по реда на АПК или специални закони (аргумент от чл. 39, ал. 2 от АПК).

При горния анализ се налага извод за доказан фактически състав по чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР. Заповедта съответства на материалния закон и на неговата цел, а подадената срещу нея жалба следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Каварненски районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.Г., ЕГН **********,***, срещу Заповед за задържане на лице рег. №  283 зз - 38/17.06.2019 г., издадена от А.М.Г. - младши разузнавач „Криминална полиция” -  при РУ Каварна, ОДМВР Добрич.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Добрич в 14 - дневен срок от днес.

Решението е изготвено и обявено на страните в съдебно заседание, проведено на 17.06.2019 г.

ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ………………..