Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 Днес 24.06.2019г. Веселина Узунова - съдия докладчик по АНХД № 123/2019г. по описа на  Районен съд Каварна, при докладване на делото установих, че въззивника Е.Я., гражданин на Украйна, роден на ***г. в Украйна, с паспорт FG486309, валиден до 01.06.2027г., чрез адв.Х.Д.К., съдебен адрес ***, офис 8, с жалба вх.№2093 от 07.06.2019г. е образувано АНД№112/2019г. С жалбата обжалва едно и също наказателно постановление № 34/17.05.2019г., поради което съдът намира, че двете дела следва да бъдат обединени в едно дело, както с оглед процесуална икономия, така и с оглед правилното изясняване на случая, като двете производства продължат да се разглеждат под № 112/2019г.  /номера на по-рано образуваното дело/, като материалите по АНХД № 123/2019г. следва да се приложат към АНХД № 112/2019г.

 Предвид изложеното и на основание чл.84 от Особени разпоредби на ЗАНН във връзка с  чл.41, ал.3 от НПК,

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

 ОБЕДИНЯВАМ на основание чл.84 от Особени разпоредби на ЗАНН във връзка с  чл.41 ал.3 от НПК производствата по АНХД № 112/2019г. и АНХД № 12320/2019г. и двете по описа на Районен съд Каварна, в едно производство, което да продължи като АНХД № 112/2019 година по описа на РС Каварна.

Препис от разпореждането да се връчи на страните.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………