Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  05.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на девети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 125 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 67/11.04.2016г. на Началника на Митница Варна,с което на ЕТ „Свети-Ан-А.А.“ ЕИК**** е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000/хиляда/ лева за нарушение по чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/,на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е отнета в полза на държавата стоката,предмет на нарушение: Етилов алкохол-6,5л/35,8 % vol-1бр. ПВЦ туба,заприходени на складова разписка № 18/19.02.2016г. на МБ Добрич при Митница Варна,на основание чл.124а ал.1 във връзка с чл.126 от ЗАДС е наложено на ЕТ „Свети-Ан-А.А.“ ЕИК****  административно наказание-лишаване от право да упражнява търговска дейност в обект: магазин за хранителни стоки,находящ се ****,стопанисван от ЕТ „Свети-Ан-А.А.“.

         В жалбата си въззивникът развива съображения за незаконосъобразност,неправилност и необоснованост на обжалваното наказателно постановление.Въззивникът твърди в жалбата си,че след връчването на АУАН № 63/19.02.2016г. в тридневния срок е депозирал писмени обяснения в които излага,че намерената в складовото помещение на едноличния търговец ракия е собственост на А.С.,като в тази връзка е представил Справка-декларация и Акцизен данъчен документ,от които е видно,че А.С. е изварявал ракия в специализиран малък обект за дестилиране и тубата която е намерена в склада е поръчана от съпруга на А.А.Я.-собственик и представляващ ЕТ“Свети-Ан-А.А.“,за собствена консумация и сутринта на същия ден А. е донесъл тубата с ракия и я оставил в магазина.Освен това в жалбата се твърди,че АНО не е взел под внимание доказателствата,че намерената ракия е произведена в специализиран малък обект за дестилиране и следва да и бъде определено наказание по ставката на чл.31 т.6 от ЗАДС,а не по два пъти по-високата ставка регламентирана в чл.31 т.5 от ЗАДС.

В открито съдебно заседание ,въззивникът редовно призован,явява се лично.Представлява се от процесуален представител,който поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания.

Административнонаказващия орган,редовно призован,участва в производството чрез надлежно упълномощен процесуален представител,който счита обжалваното наказателно постановленише за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено от съда.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажират становище по жалбата.

Съдът,след преценка на събраните по делото гласни и писмени доказателства,приема за установено от фактическа страна следното:

На 12.02.2016г. Т.М.Н.-старши митнически инспектор към Митница Варна,И.Г.Н.-главен митнически инспектор към Митница Варна,с участието на И. Г.-разузнавач към ГПУ Каварна и П.В.Д.-командир на отделение към ГПУ Каварна извършили проверка на търговски обект находящ се в с.Б., общ.К. в Общинския парк,представляващ магазин за хранителни стоки стопанисван от ЕТ“Свети-Ан-А.А.“ еик**** с адрес на управление с.Б., ул.“Ч.“ №7.В хода на проверката в присъствието на г-жа М.Д.Т. служител в обекта са проверени стилажите и рафтовете на обекта.Високоалкохолните напитки и тютюневите изделия са били облепени с валидни български акцизни бандероли.В задната част на обекта на около 1,5 метра от касата е констатирано че се държи прозрачна ПВЦ туба съдържаща прозрачна течност с мирис на ракия.Изискан е от служителката  в обекта данъчен документ по ЗАДС или фактура,или митническа декларация,или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител,когато компютърната система не работи,или друг документ удостоверяващ плащането,начисляването или обезпечаването на акциза,но такъв не е представен на митническите служители извършващи проверката,до края на самата проверка.Течността е задържана и подробно описана в Опис на иззети акцизни стоки № 16BG2000А007409/12.02.2016г..Тубата е била запечатана  с поставена слепка „Под митнически контрол“ с подписите на М.Д.Т. и И.Н. и акцизна пломба № 0595604.След проведен телефонен разговор с управителката на обекта А.А.Я. ЕГН **********,същата е поканена да се яви в МБ Добрич на 19.02.2016г. за даване на писмени обяснения,измерване количеството и алкохолния градус на намерената течност.За извършената проверка е съставен Протокол за извършена проверка № 16BG 2000А007409/12.02.2016г.На 19.02.2016г. А.А.Я. ***.В нейно присъствие е премахната акцизна пломба № 0595604 и слепка „Под митнически контрол“.В дадените писмени обяснения същата твърди,че въпросната течност е собственост на лицето А.С. и оставена за съхранение в обекта за няколко часа,поради отсъствието и от селото.Г-жа Я. е представила  при явяването си в МБ Добрич справка декларация по чл.45 ал.2 от ППЗАДС,АДД№ 0000000056/14.10.2015г. и фискален бон № 000279 за течността на името на А.С..В присъствието на управителката е замерено количеството и алкохолния градус на задържаната течност и се установило,че прозрачна ПВЦ туба с надпис на етикета „Балдаран“ с вместимост 11 литра съдържаща 6,5 литра течност с мирис на ракия с измерен алкохолен градус 35,8 % vol при 20 градуса целзии.Измерването на количеството е извършено с разграфена кофа с вместимост 5 литра,а алкохолния градус с алкохоломер Ludwig Schneider идент№ 9026,Германия с обхват 30-40% vol.Течността е предадена за съхранение в склад на Митница Варна.На същата дата-19.02.2016г. в присъствието на въззивника в МБ Добрич му е съставен АУАН за нарушение по чл.126 от ЗАДС,който му е предавен и подписан без възражения.

В законоустановения срок пред административнонаказващия орган не е постъпило възражение по акта,при което той издал атакуваното пред съда наказателно постановление,приемайки фактическите констатации,отразени в акта за доказани.

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена  въз основа на гласните доказателства-показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели Т.М.Н.-актосъставител и И.Г.Н.-свидетел при установяване на нарушението и М.Д.С.-свидетел по съставяне на акта и писмените доказателства приложени към административнонаказателната преписка.Същите са безпротиворечиви и анализирани в своята съвкупност не налагат различни изводи.Безспорно е установено по делото,че в търговския обект представляващ магазин за хранителни стоки,стопанисван от ЕТ“Свети-АН-А.А.“ при извършена съвместна проверка от митнически служители и служители на ГПУ-Каварна,в присъствието на М.Т.,която е служител в обекта е намерена пластмасова туба с течност с мирис на ракия.Туебата е запечатана с митнически лепки и с подписа на митническия служител И.Н. и на служителката в магазина и е задържан на основание чл.107 от ЗАДС.В присъствието на едноличния търговец ,една седмица по-късно,в МБ Добрич е разпечатана бутилката,премахната е лепката и замерен алкохолния градус и литража.Алкохола е с процентно съдържание което по ЗАДС трябва да има документ за платен акциз.Количеството е измерено с разграфена кана,а алкохолния градус със сертифициран спиртомер.Констатирано е нарушение изразяващо се в държане на акцизни стоки без документ,удостоверяващ плащането на акциз и на ЕТ е съставен акт за нарушение по ЗАДС.По делото липсват доказателства  алкохолът да е бил собственост на трето лице,което да го е съхранявало в търговския обект стопанисван от въззивника,при което безспорно следва да се приеме,че той е бил в негово държане. При така установената по делото фактическа обстановка,въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление по отношение законосъобразността,обосноваността и правилността му,съдът прави следните правни изводи:

Относно допустимостта на жалбата.

Жалбата е подадена в законоустановения срок от легитимирано чрез правния си интерес лице,поради което е приета от съда като допустима..

Относно компетентността на органа издал обжалвания административен акт:

Съдът намира,че АУАН  е съставен от компетентно длъжностно лице по смисъла на чл.128 ал.2 от ЗАДС-митнически орган,а обжалваното наказателно постановление  е издадено от комтентен орган-Началника на „Митница-Варна“ упълномощен с това правомощие от Директора на Агенция „Митници“ със Заповед № ЗАМ-229/32-61741/08.03.2016г..

Относно процесуалната законосъобразност на обжалвания административен акт:

Служебната проверка на въззивния съд констатира,че обжалваното наказателно постановление и акта за установяване на административно нарушение,въз основа на който е издадено не страдат от процесуални нарушения,даващи основание за неговата отмяна.В АУАН и НП фигурират всички нужни реквизити,които гарантират правото на защита на нарушителя и възможността да разбере в какво точно е обвинен.Спазена е процедурата за издаването им регламентирана в ЗАНН.Нарушението е описано по начин изчерпващ всички обстоятелства при които е извършено,посочени са всички факти,касаещи съставомерните признаци на нарушението,посочени са конкретните обстоятелства,при които нарушението е било извършено,нарушението е правилно квалифицирано.Всичко това е гарантирало правото на нарушителя да разбере какво именно нарушение му се вменява,за да може адекватно да организира защитата си по него.

В АУАН нарушението е описано конкретно откъм форма на изпълнително деяние измежду визираните такива в чл.126 от ЗАДС и в достатъчна степен е индивидуализирано от гледна точка на установените на място факти и обстоятелства.По този начин в него са изложени ясно и безпротиворечиво твърдения за релевантните факти,което дава възможност на нарушителя да разбере,че се касае за осъществена от негова страна  първа форма на изпълнителното деяние на чл.126 от ЗАДС,а именно „държане“ на акцизни стоки без изискуемите от закона документи..В НП изпълнителното деяние коректно е разписано,като АНО е конкретизирал нарушението с оглед формата на изпълнителното му деяние,съобразявайки установената фактическа обстановка и наличния доказателствен материал,без да е извършено допълване или изменение на релевантните за обвинението факти.

Относно материално-правната законосъобразност и обоснованост на обжалвания административен акт:

Както бе посочено и по-горе,въз основа на събраните по делото доказателства съдът приема за безспорно доказани фактическите обстоятелства,изложени в АУАН,респ. в НП.Действително от намерената в

търговски обект находящ се в с.Б., общ.К. в Общинския парк,представляващ магазин за хранителни стоки стопанисван от ЕТ“Свети-Ан-А.А.“ еик**** с адрес на управление с.Б., ул.“Ч.“ №* течност не са били иззети проби ,чрез които в лаболаторни условия да се установи „какъв с точност е вида и произхода на алкохола“,какво е действителното алкохолно съдържание по обем,за да се прецени дали тя отговаря на дефиницията за „етилов алкохол“,съдържаща се в чл.9 т.1 от ЗАДС.В настоящия случай процентът алкохолно съдържание на намерената течност е бил измерен със служебен уред  Алкохоломер-спиртомер  Ludwig Schneider идент. № 9026,Германия с обхват 30-40% vol,със свидетелство за проверка № 481-07-ФХ/2000.Видно от последното,което е приложено към делото е,че посочения алкохоломер е преминал проверка неограничена със срок на валидност през месец май 2000 г.Замерването на алкохолния градус е било извършено  в присъствието на жалбоподателя.,следователно той е бил запознат  с установеното от контролните органи съдържание по обем.В хода на административнонаказателното производство,а и в хода на съдебното производство въззивникът не е оспорил така извършеното замерване-нито установеното количество течност,нито алкохолното съдържание по обем на течността,не е възразил срещу него,не е поискал лаболаторно изследване на течността.С оглед на това и въпреки липсата на взети проби за лаболаторен анализ от процесната течност,доколкото извършените замервания на нейното количество и алкохолно съдържание са извършени с измервателни средства от одобрен тип и не са оспорени от жалбоподателя,то съдът ги намира за безспорно установени.

         За така установената акцизна стока-Етилов алкохол-6,5л/35,8 % vol жалбоподателят не е представил изискуемите от ЗАДС данъчен документ или фактура,или митническа декларация,или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител,когато компютърната система не работи,или друг документ удостоверяващ плащането,начисляването или обезпечаването на акциза.Доколкото тази стока е била установена в търговски обект находящ се в с.Б., общ.К. в Общинския парк,представляващ магазин за хранителни стоки стопанисван от ЕТ“Свети-Ан-А.А.“ еик**** с адрес на управление с.Б., ул.“Ч.“ №*,то безспорно следва да се приеме,че тя се е намирала в негова фактическа власт.Настоящия съдебен състав намира за безспорно установено по делото,че именно жалбоподателят е държател на тази акцизна стока-ракия,без да притежава документи,удостоверяващи плащането,начисляването или обезпечаването на акциза,поради което е осъществил състава на вмененото му административно нарушение.

ЗАДС урежда два режима за начисляването и заплащането на данък акциз върху алкохолните напитки,включително ракии и удостоверяването им,в зависимост от това дали са бутилирани или не.

Предмет на настоящото нарушение е именно наливна алкохолна напитка-ракия.Същата не е била поставена предварително в нарочно предназначена за продажба потребителска опаковка,а е налята в импровизиран съд-ПВЦ туба.Начисляването на данък акциз върху наливните алкохолни напитки-ракии се удостоверява с данъчен документ по чл.84 ЗАДС,издаден от собственика или наемателя на специализирания малък обект за дестилиране/чл.43 ал.1 т.1 от ЗАДС/ при освобождаването на стоката за потребление-изваждането и от обекта за дестилиране/чл.20 ал.2 т.1а/.

Държането,респективно предлагането,продаването или превозването на наливни алкохолни напитки-ракия,без такъв данъчен документ,независимо от причините за липсата му  осъществява състава на нарушение по чл.126 от ЗАДС.Субект на това нарушение може да бъде всяко физическо или юридическо лице,тъй като законът не изисква то да притежава някакво специално качество,напр. регистрация по ЗАДС като производител или складодържател.

Правилно АНО в атакуваното НП е посочил,че нарушението на жалбоподателя/неговото изпълнително деяние/се е изразило в „държане“ на следните акцизни стоки-Етилов алкохол-6,5л/35,8 % vol за които не притежава данъчен документ по ЗАДС, или фактура,или митническа декларация,или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител,когато компютърната система не работи,или друг документ удостоверяващ плащането,начисляването или обезпечаването на акциза,като тази стока е била установена в търговски обект находящ се в с.Б., общ.К. в Общинския парк,представляващ магазин за хранителни стоки стопанисван от ЕТ“Свети-Ан-А.А.“ еик**** с адрес на управление с.Б., ул.“Ч.“ №*.Посочено е,че това представлява нарушение на чл.126 от ЗАДС,която разпоредба от своя страна предвижда налагане на глоба за:“…за физическите лица,или с имуществена санкция-за юридическите лица и едноличните търговци,в двойния размер на дължимия акциз,но не по-малко от 1000лв./при първо установено нарушение/а при повторно нарушение-не по-малко от 2000 лева,като и в насока относно приложение на чл.57 ал.1 т.7 от ЗАНН,намира за правилно определена санкцията,която АНО е наложил на ЕТ“Свети-Ан-А.А.“ еик**** с адрес на управление с.Б., ул.“Ч.“ №*,за осъщественото от него нарушение.

Ето защо съдът счита,че правилно административнонаксазващият орган е наложил имуществена санкция в нейния минимален размер-1000 лева,като е съобразил и обстоятелството,че това нарушение се явява първо за нарушителя,а също така и обстоятелството,че двойния размер на дължимия акциз за откритият предмет на нарушението,надвишава законоустановеният от 50.00лева.Така определената на жалбоподателя в този размер имуществена санкция не може да бъде намалявана от съда,поради което наказателното постановление като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено,а жалбата против него да бъде оставена без уважение,като неоснователна.

Законосъобразно,на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС,вещите предмет на нарушението са били отнети в полза на Държавата.

Предпоставка,за да се приеме деянието за съставомерно е липсата на доказателство,което е следвало към момента на извършената в търговския обект находящ се в с.Б., общ.К. в Общинския парк,представляващ магазин за хранителни стоки стопанисван от ЕТ“Свети-Ан-А.А.“ еик**** с адрес на управление с.Б., ул.“Ч.“ №* проверка или на един по-късен етап в административнонаказателното производство той да представи,а именно-надлежен документ удостоверяващ плащането,начисляването или обезпечаването на дължимия акциз за открития в горепосочения търговски обект- Етилов алкохол-6,5л/35,8 % vol.

 Не се доказа изложеното в жалбата и поддържано в съдебно заседание твърдение,че въпросната течност е собственост на лицето А.С. и оставена за съхранение в обекта за няколко часа,поради отсъствието на жалбоподателката от селото,като тубата която е намерена в склада е поръчана от съпруга на жалбоподателката за собствена консумация и сутринта на същия ден А.С. я е донесъл и оставил в магазина и в тази връзка Г-жа Я. е представила  при явяването си в МБ Добрич справка декларация по чл.45 ал.2 от ППЗАДС,АДД№ 0000000056/14.10.2015г. и фискален бон № 000279 за течността на името на А.С..Според настоящия съдебен състав представеният от жалбоподателката акцизен данъчен документ,не удостоверява плащането на дължимия акциз за намерената при извършената проверка на 12.02.2016г. държана от жалбоподателката акцизна стока,поради което не променя извода за извършено нарушение по чл.126 от ЗАДС.

Съдът намира,че определеното спрямо жалбоподателя наказание е в съответствие с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и отговаря на целите на чл.12 от ЗАНН,като не са налице основания за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН,т.е. не е налице „маловажен случай“ на административно нарушение по чл.126б ал.2 от ЗАДС,вр. с чл.28 от ЗАОНН и чл.93 т.9 от НК,тъй като двойния размер на дължимия акциз за предмета на нарушението надхвърля този по чл.126б ал.2 от ЗАДС,при който нарушението следва да се квалифицира като маловажно.При тълкуване на посочената норма/чл.28/ следва да се съобразят същността и целите на административнонаказателното производство,уредено в ЗАНН,като се има предвид и субсидиарното приложение на НК и НПК.Административнонаказателния процес е строго регламентирана дейност,при която за извършено нарушение се налага съответно наказание,като прилагането на санкцията е винаги въпрос на законосъобразност.В случая с НП е наложено административно наказание-имуществена санкция за неизпълнение на задължение към държавата,регламентирано в ЗАДС.Поначало обществената опасност на този вид нарушения е определена  от законодателя като висока,тъй като същите представляват неизпълнение на задължения към държавата при осъществяване на финансовата и дейност.Именно поради това и нормативно определените минимуми на административни наказания за тях са във висок размер,без за налагането им да се изисква  някакъв минимален брой или стойност на вещите,предмет на нарушението.Целта на ЗАДС е свързана с облагането на високооборотни и скъпи стоки,които не служат за задоволяване на основни потребности на населението и са засилени,както предвидения контрол,така и отговорността при нарушения по същия,които чувствително увреждат фискалните интереси на държавата.Стойността на предмета на нарушението при формалния характер на състава на отговорността по чл.126 от ЗАДС,няма отношение при преценката за наличието или значителността/респ.липсата или незначителността/ на вредните последици и не представлява смекчаващо отговорността обстоятелство,което пък да влияе на обществената опасност в контекста на легалната дефиниция на маловажния случай по чл.93 т.9 от НК.С оглед на изложеното настоящия състав приема,че не са налице основанията за прилагане на чл.28 от ЗАНН,което по правните си последици представлява освобождаване на нарушителя от административнонаказателна отговорност.

Що се отнася до наложеното на  основание чл.124а ал.1 във връзка с чл.126 от ЗАДС на ЕТ „Свети-Ан-А.А.“ ЕИК****  административно наказание-лишаване от право да упражнява търговска дейност в обект: магазин за хранителни стоки,находящ се ****,стопанисван от ЕТ „Свети-Ан-А.А.“,настоящия съдебен състав счита,че не  следва да вземе отношение,тъй като горепосочената принудителна  административна мярка,наложена със Заповед № ЗМ-2000-230/32-99046/11.04.2016г. е прекратена със Заповед № ЗМ-2000-288/32-119156/28.04.2016г.

Предвид всичко изложено по-горе съдът намира атакуваното НП № 67/11.04.2016г. на Началника на Митница Варна  за правилно и законосъобразно и като такова ще следва да го потвърди.

Мотивиран от горните съображения и на основание чл.63 ал.1,предложение първо от ЗАНН,този съдебен състав на РС-Каварна

 

                                             Р    Е    Ш    И

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 67/11.04.2016г. на Началника на Митница Варна,с което на ЕТ „Свети-Ан-А.А.“ ЕИК**** е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000/хиляда/ лева за нарушение по чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/,на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е отнета в полза на държавата стоката,предмет на нарушение: Етилов алкохол-6,5л/35,8 % vol-1бр. ПВЦ туба,заприходени на складова разписка № 18/19.02.2016г. на МБ Добрич при Митница Варна.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

    

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: