Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                      

                                        гр. Каварна 12.11.2019г.

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря ***,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 126 по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

Обжалван е електронен фиш серия К  № 2588120 на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП на К.Н.К. ЕГН ********** с адрес *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 850/осемстотин и петдесет/ лева.

Недоволен от  електронния фиш останал жалбоподателят К.Н.К. ЕГН ********** с адрес ***,който  го обжалва в законоустановения срок по чл.189 ал.8 от ЗДвП и моли електронния фиш да бъде отменен като незаконосъобразен.В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован се явява заедно с упълномощения от него защитник,който поддържа жалбата от името на сво доверител,на сочените в нея основания.

Ответникът в съдебното производство не се представлява в съдебно заседание.В съпроводително писмо,с което е изпратил административно наказателната преписка в съда,е изразил становище,че жалбата следва да остане без последствие,а наложеното наказание следва да се потвърди.

Районна прокуратура Каварна редовно призовани,не изпращат представител.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,приема за установено от фактическа страна следното:

На 26.02.2019г. в 18.52 ч. в обл.Добрич,общ.Каварна по ***от гр.Каварна в посока за гр.*** км: 51+488 в участъка на ***е било извършено засичане на скоростта и заснемане с автоматизирано техническо средство  TFR1-M инв.№ 641 на движещо се в посока  за гр.*** моторно превозно средство ***регистрационен номер ***.Техническото средство отчело,че автомобилът се движи със скорост 136 км/ч.извън населено място-при въведено ограничение на максимално допустимата скорост от 60 км/ч.Установено е,че собственик на когото е регистрирано МПС е К.Н.К. ЕГН ********** постоянен адрес ***.

При тази фактическа обстановка от ОД-МВР-Добрич е издаден електронен фиш          серия К  № 2588120,с който горното нарушение е квалифицирано по чл.21 ал.2 от ЗДвП.С електронния фиш на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 850 лева на основание чл.189 ал.4,във връзка с чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП.Електронния фиш е обжалван от жалбоподателя в срока по чл.189 ал.8 от ЗДвП пред съответния местно компетентен съд-Районен съд-Каварна.

От приложеното по делото заверено копие на протокол от последваща проверка извършена на 15.10.2018г. на средство за измерване на скоростта-мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-M инв.№ 641/13 в Лаболаторията за проверка на средствата за измерване при ГДНП се установява,че средството за измерване мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-M инв.№ 641/13 е технически изправно и направените с него измервания към дата 26.02.2019г. са в съответствие със Закона за измерванията.

В съдебно заседание на 18.10.2019г. съдът извърши в присъствие на жалбоподателя и процесуалния му представител видеонаблюдение на клип № 2955/26.02.2019г. от радар 641,качен на електронен носител-CD диск /DVD+R/,но от видеонаблюдението не може да се индивидуализира регистрационния номер на моторното превозно средство с измерена скорост от мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-M инв.№ 641/13 на дата 26.02.2019г. в 18:52:10ч. с оглед на което извърши допълнително съдебно следствено действие на автомобила на жалбоподателя на паркинга пред Районен съд гр.Каварна тъй като от видеоклипа се установява,че автомобилът чиято скорост е засечена на 26.02.2019г. в 18:52:10ч има монтирани допълнителни фарове за мъгла/халогени/.От извършения оглед на автомобил „***“ с рег.№ *** се установява,че същият няма допълнителни монтирани фарове за мъгла/халогени/,които ясно се виждат на видеоклип № 2955,с който е засечена скоростта на движение на 26.02.2019г. в 18:52:10ч. на лек автомобил,чиито регистрационен номер не може да се идентифицира.

От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел М.Г.И.,който е състудент на жалбоподателя в ***гр.***се  установява,че по същото време,на същия ден-26.02.2019г.,двамата с жалбоподателя са били на лекции в гр.***и пътуват ежеседмично в едната и другата посока.

При така установените факти,съдът намира от правна страна следното:

Производството е от административно-наказателен характер,при което е необходимо да се установи налице ли е деяние,което представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,същото извършено ли е от посоченото в акта лице и извършено ли е виновно-предпоставките са абсолютни,като тежестта на доказване лежи върху административно-наказващия орган.Съгласно чл.189 ал.14 от ЗДвП за неуредените в този закон случаи по съставянето на актовете,издаването и обжалването на наказателните постановления и фишове и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.Следва да се има предвид,че отразеното в Електронния фиш нарушение не се счита за доказано,т.е за безспорно установено.Това е така,тъй като по силата на чл.84 от ЗАНН в административнонаказателното производство са приложими правилата на НПК,а съгласно чл.16 от НПК обвиняемият/ в административно-наказателното производство това е лицето посочено като нарушител/ се счита за невинен до доказване на противното.Това означава,че е в тежест на административно-наказващия орган/по арг. на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.103 ал.1 от НПК/,тъй като именно той е субекта на административно-наказателното обвинение,да докаже по безспорен начин пред съда,с всички допустими доказателства,че от обективна страна има административно нарушение и  че от субективна страна  е извършено виновно от лицето посочено като нарушител. Настоящия съдебен състав намира за основателно възражението на жалбоподателя,че не е доказано извършването на нарушението от негова страна.

Действително приложения снимков материал съгласно чл.189 ал.15 от Закона за движение по пътищата,като изготвените технически средства и система,заснемаща и записваща датата,точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство,съставлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес,но в процесния случай не е доказано по безспорен и несъмнен начин извършването на административното нарушение по чл.21ал.2 от ЗДвП.Системата за установяване на такива нарушения сама,без човешка намеса ,индивидуализира нарушителя,посочвайки на отделен кадър от заснетия клип регистрационния номер на автомобила,който се движи с превишена скорост за съответния пътен участък.От приложения към ЕФ клип не може да се индивидуализира регистрационния номер на автомобила,за който в ЕФ се твърди,че на 26.02.2019г. в 18.52 ч. в обл.Добрич,общ.Каварна по ***от гр.Каварна в посока за гр.*** км: 51+488 в участъка на ***се движи със скорост 136 км/ч.извън населено място. В съдебно заседание на 18.10.2019г. съдът извърши в присъствие на жалбоподателя и процесуалния му представител видеонаблюдение на клип № 2955/26.02.2019г. от радар 641,качен на електронен носител-CD диск /DVD+R/,но от видеонаблюдението не може да се индивидуализира регистрационния номер на моторното превозно средство с измерена скорост от мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-M инв.№ 641/13 на дата 26.02.2019г. в 18:52:10ч. с оглед на което извърши допълнително съдебно следствено действие на автомобила на жалбоподателя на паркинга пред Районен съд гр.Каварна тъй като от видеоклипа се установява,че автомобилът чиято скорост е засечена на 26.02.2019г. в 18:52:10ч има монтирани допълнителни фарове за мъгла/халогени/.От извършения оглед на автомобил „***“ с рег.№ *** се установява,че същият няма допълнителни монтирани фарове за мъгла/халогени/,които ясно се виждат на видеоклип № 2955,с който е засечена скоростта на движение на 26.02.2019г. в 18:52:10ч. на лек автомобил,чиито регистрационен номер не може да се идентифицира.При тези фактически данни,настоящия съдебен състав намира,че приложеният към ЕФ клип не може да служи като доказателствено средство за фактите и обстоятелствата отразени в него. Съдът съобразява принципа,че обвинението за извършване на административно нарушение,в случая не може да почива на предположения.Преценявайки представените по делото доказателства,настоящия съдебен състав по свое вътрешно убеждение,намира,че те не водят до изводи,които са единствено възможни,изключващи всички останали.

Предвид изложеното дотук,съдебния състав намира,че вмененото на К.Н.К. ЕГН ********** с адрес ***  нарушение не е доказано по безспорен и несъмнен начин  в съответствие с изискването на чл.303 ал.2 от НПК,като са налице обстоятелства,анализирани по-горе,внасящи основателни съмнения в обвинителната теза на наказващия орган.

Липсата на безспорни доказателства  води до несъставомерност  на деянието,а оттам и до единствено логичния извод за незаконосъобразност на обжалваният Електронен фиш,обуславящ отмяната му.

Имайки предвид основния принцип,залегнал в ЗАНН,че тежестта на доказване на нарушението,се възлага на наказващия орган,в настоящия случай съдът приема,че с издаването на електронен фиш серия К  № 2588120  административнонаказващият орган е нарушил разпоредбата на чл.53 ал.1 от ЗАНН,като е наложил административно наказание на К.Н.К. ЕГН ********** с адрес ***,без да е установил по безспорен начин извършеното нарушение.

Така мотивиран,съдът счита,че електронен фиш серия К  № 2588120 на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП на К.Н.К. ЕГН ********** с адрес *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 850/осемстотин и петдесет/ лева,следва да бъде отменен,като незаконосъобразен,поради което и на основание чл.189 ал.14 от ЗДвП във връзка с чл.63 ал.1 предл.3 от ЗАНН

 

                                             Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯ електронен фиш серия К  № 2588120 на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП на К.Н.К. ЕГН ********** с адрес *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 850/осемстотин и петдесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

.