Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  17.09.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на трети септември  две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 127 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Жалбоподателят Й.В.Й. ЕГН ********** с адрес: ***,чрез адв.Н.К.-ДАК,моли да бъде отменено Наказателно постановление № 1/25.04.2018г. издадено от Началника на РСПБЗН-Шабла,с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения,като излага конкретни доводи..Моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление,като незаконосъобразно.В хода на въззивното производсство чрез пълномощника си доразвива доводите изложени в жалбата.

         Въззиваемата страна оспорва жалбата и моли наказателното постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         На 29.03.2018г. във ветеринарна аптека находяща се в гр.Ш., общ.Ш., обл.Д. *******,стопанисвана от „Р.““ООД с управител Й.В.Й. е извършена проверка за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.При проверката на която,видно от показанията на св.К.П.Е. е присъствувал и  е констатирано,че уреда за първоначално гасене в обекта не е в срок на техническо обслужване.

         При така установените факти,свидетеля К.П.Е. приела,че от страна на управителя на обекта е извършено нарушение на чл.5 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.Нарушението според актосъставителя се изразявало в това,че уреда за първоначално гасене в обекта не е в срок на техническо обслужване.

         Въз основа на така установените факти,св.Кр.Е. съставила АУАН № 1/16.04.2018г. в отсъствие на жалбоподателя и в присъствието на свидетелите при съставяне на акта-Д.Г.А. и Г.М.С.,удостоверено чрез полагането на подписите им под акта.В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН били депозирани възражения срещу констатациите по акта.

         При пълна идентичност на описаното нарушение  и неговата правна квалификация на 25.04.2018г. било издадено атакуваното наказателно постановление от Началника на РСПБЗН-Шабла.В него на жалбоподателя като управител на обекта е наложено административно наказание –глоба в размер на 50/петдесет/ лева за нарушение на чл.5 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите,на основание чл.265 ал.2 от ЗМВР.

         Приетата от съда фактическа обстановка по делото се установява от показанията на свидетелите  К.П.Е.,Д.Г.А. и Г.М.С.,както и от събраните по делото писмени доказателства-писмо/отговор на възражение по АУАН№1/16.04.2018г./,Протокол № 1786/02.04.2018г.,изготвен от „Либра Асист“ЕООД,Справка за актуално състояние на „Р.“ООД,Покана до Й.В.Й. с рег.№ 180 от 30.03.2018г.,Възражение от Й.В.Й. с вх.№ 150 от 23.04.2018г. на РС ПБЗН Шабла,приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 от НПК,които документи съдът кредитира изцяло,тъй като същите са непротиворечиви в своята цялост и изясняват фактическата обстановка по начина възприет от съда.Съдът кредитира показанията на свидетеля К.П.Е.,относно извършената проверка на обекта и установеното при нея.Свидетелката лично е установила,че уреда за първоначално гасене в обекта не е в срок на техническо обслужване.

         При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

         При служебна проверка на НП и АУАН,съдът констатира,че са допуснати съществени процесуални нарушения при издаването,респ.съставянето им,което влече незаконосъобразност на атакуваното постановление и налага отмяната му,без да е необходимо произнасяне по същество на спора.Както в акта,така и в атакуваното наказателно постановление е посочена за нарушена разпоредбата на чл.5 от от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.Посочената разпоредба съдържа осемнадесет хипотези.Тоест нарушението по чл.5 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите,може да се осъществи чрез множество изпълнителни деяния и в случая не е ясно посочено при кое от тях е осъществен от обективна страна състава на нарушението.При тази процесуална ситуация е налице несъответствие между фактическото и юридическо обвинение.Според цитираната в НП и АУАН за нарушена правна норма следва изводът,че жалбоподателят е извършил нарушението при всички форми на изпълнителното деяние,което не съответства на обстоятелствата,при които се сочи да е извършено нарушението.

         В процесното НП на жалбоподателя е наложено административно наказание-„глоба“ в размер на 50 лева за нарушение на подзаконов нормативен акт по прилагането на ЗМВР-Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите,издадена въз основа на законовата делегация по чл.125 ал.2 от ЗМВР.Безспорно по делото е установено че уреда за първоначално гасене в обекта не е в срок на техническо обслужване.За това нарушение съгласно цитираната подзаконова нормативна уредба във връзка с ал.1 на чл.265 от ЗМВР следва да носи отговорност собственика или ръководителя на обекта,като по делото е установено,че жалбоподателя като управител на търговския обект носи отговорност за това нарушение.Но наказващият орган е допуснал съществено процесуално нарушение като е определил административното наказание на жалбоподатгеля по чл.265 ал.2 от ЗМВР,без при описанието на нарушението да посочи допълнителния съществен признак за приложение на привилигерованата разпоредба,а именно дали е налице „маловажен случай“ по смисъла на чл.265 ал.2 от ЗМВР.Видно от текста на санкционната разпоредба,за да се наложи санкцията в по-нисък размер по ал.2 следва случаят да е маловажен,което задължително следва да намери отражение и в словесното описание на нарушението.

         В обжалваното НП не е посочено,че нарушението представлява „маловажен случай“,а единствено в правното основание за налагане на глобата е посочен чл.265 ал.2 от ЗМВР.Наказващият орган е следвало да посочи и връзката на ал.2 с чл.265 ал.1 от ЗМВР,доколкото в ал.1 е описан съставът на нарушението.Описанието на предявеното с НП административнонаказателно обвинение съдържа обективните признаци от състава ал.1 на чл.265 от ЗМВР,но деянието е квалифицирано по ал.2.Поради това съдът приема,че наказващият орган е допуснал съществено процесуално нарушение,като в НП не е дал пълно и точно описание на нарушението и не е посочил съответната правна квалификация.По този начин значително е затруднено правото на защита на жалбоподателя,който не може да разбере дали му е вменено нарушение по основния състав/каквото е описано в словесната част на НП/ или маловажен случай на такова нарушение/каквото се налага по чл.265 ал.2 от ЗМВР,посочен като правно основание за налагане на глобата.

         Горепосочените процесуални нарушения са от категорията на съществените,тъй като пряко рефлектират върху правото на защита на наказаното лице,ограничавайки възможността му да я реализира в пълен обем,най-малко затова,защото препятстват както него,така и съда във възможността да узнаят кой е нарушеният закон,а също и в какво се е изразило нарушението,при какви фактически положения е реализирано то,какви факти и обстоятелства следва нарушителят да оборва,както и защо му е вменено нарушение което представлява маловажен случай,каквото се налага по чл.265 ал.2 от ЗМВР,а в словесната част на наказателното постановление е описано за вменено нарушение по основния състав.Така установените процесуални нарушения са неотстраними в настоящата въззивна инстанция,предвид контролните функции на същата и се явяват основание за отмяна на постановлението,поради неговата незаконосъобразност.

         С оглед на гореизложеното настоящия съдебен състав намира,че Наказателно постановление № 1/25.04.2018г. издадено от Началника на РСПБЗН-Шабла,с което на Й.В.Й. ЕГН **********-управител на ветеринарна аптека „Р.““ООД с адрес гр.Ш., общ.Ш., обл.Д.на основание чл.265 ал.2 от ЗМВР е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 50/петдесет/ лева за нарушение на чл.5 от Наредба № 8121з-647/091.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите,следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

         Така мотивиран,Съдът

Р    Е    Ш    И :

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1/25.04.2018г. издадено от Началника на РСПБЗН-Шабла,с което на Й.В.Й. ЕГН **********-управител на ветеринарна аптека „Р.““ООД с адрес гр.Ш., общ.Ш., обл.Д.на основание чл.265 ал.2 от ЗМВР е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 50/петдесет/ лева за нарушение на чл.5 от Наредба № 8121з-647/091.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите,като незаконосъобразно.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: