Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 03.08.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на шести юли две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

            при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 131 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 28-0000098 от 16.03.2016г. на Началник ОО”АА“ гр.Добрич ,определен от Министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ЗАвП;чл.189 ал.4 от ЗДвП и чл.47 ал.2 от ЗАНН,с което на Р.П.Д. ЕГН ********** *** на основание чл.53 ал.1 от ЗАНН и чл.178в ал.5 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.8 ал.1 от Наредба № 36 от 15 май 2006г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС,на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания/заглавие доп.-ДВ бр.89 от 2010г.//издадена от Министерството на транспорта,обн.ДВ бр.46 от 06.06.2006г.//Наредба № 36/15.05.2006г. на МТИТС/  е наложено административно наказание по вид „глоба“ в размер на 500/петстотин/ лева.

С жалбата се иска отмяна на процесното НП.В жалбата не се сочат доводи за исканата отмяна на процесното НП,като се посочва,че е било незаконосъобразно.

Административнонаказващия орган/АНО/ след редовно призоваване,не се явява.В съпроводително писмо се предлага  процесното НП да бъде потвърдено.Посочва се също така,че при издаването му е съобразено с материалните и процесуални правила.

Процесното НП е връчено на 15.04.2016г.,видно от разписка за получен препис от наказателно постановление № 28-0000098 към акт № 214391,а жалбата е подадена при АНО с рег.№ 52-00-15-2109/2/ на 18.04.2016г.Ето защо съдът намира,че жалбата е процесуално допустима за произнасяне,тъй като е подадена в 7-дневния срок по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Разгледана по същество,жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните,преценени потделно и в тяхната съвкупност,се установи следното от фактическа страна:

На 22.02.2016г. около 14.10ч. по главен път от гр.Каварна за гр.Балчик срещу КПП Топола жалбоподателят Р.П.Д. ЕГН ********** управлява товарен автомобил марка И..... и прикачено полуремарке с рег.№*** кат.О4 извършва обществен превоз на товари по маршрут Каварна-Варна/видно от пътен лист № 0011557/22.02.2016г./ без товар със заверено копие № 173580009 към международен лиценз.Проверяващите по време на проверката са установили,че водача Р.П.Д. извършва обществен превоз на товари без да представи валидно удостоверение за психическа годност/УПГ/.Представя УПГ № 088158 валидно до 04.10.2015г.За така констатираното нарушение на ЗДвП на водача на товарен автомобил марка И..... и прикачено полуремарке с рег.№*** кат.О4 бил съставен АУАН бл.№ 214391 от 22.02.2016г.,като актосъставителят е приел,че с деянието си жалбоподателят е нарушил чл.8 ал.1 от Наредба № 36/15.05.2006г. на МТИТС.Жалбоподателят е подписал акта,като е посочил във възраженията си ,че не е посочена дата,докога  е валидно удостоверението за психическа годност.Въз основа на така съставения акт и материалите съдържащи се в преписката е издадено Наказателно постановление № 28-0000098 от 16.03.2016г. на Началник ОО”АА гр.Добрич” ,определен от Министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ЗАвП;чл.189 ал.4 от ЗДвП и чл.47 ал.2 от ЗАНН,с което на Р.П.Д. ЕГН ********** *** на основание чл.53 ал.1 от ЗАНН и чл.178в ал.5 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.8 ал.1 от Наредба № 36/15.05.2006г. на МТИТС/  е наложено административно наказание по вид „глоба“ в размер на 500/петстотин/ лева.

Така изложената фактическа обстановка се потвърждава и от останалите събрани по делото доказателства,както и от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели Т.С.Т. и П.Х.Й..При така установената фактическа обстановка съдът приема,че жалбоподателят е извършил  визираното в акта нарушение по следните правни съображения: Установи се по безспорен начин,че жалбоподателят е извършил визираното в наказателното постановление нарушение,тъй като  извършва обществен превоз на товари без да представи валидно удостоверение за психическа годност/УПГ/,като представя УПГ № 088158 което е с изтекъл срок на годност от 04.10.2015г.

Това е така защото съгласно чл.8 ал.1 на Наредба № 36/15.05.2006г. на МТИТС,при всяко постъпване на работа и при извършване на дейността като водач на таксиметрови автомобили или водач на автомобили за обществен превоз на пътници или товари,както и за председател на изпитна комисия,лицата представят удостоверение за психологическа годност.На следващо място,съгласно чл.8 ал.2 от  Наредба № 36/15.05.2006г. на МТИТС удостоверението за психическа годност е с валидност за срок от три години от датата на неговото издаване,с изключение на случаите,в които се издава след навършване на 65 години.Жалбоподателят не попада в случаите над 65 години.Съгласно административнонаказателната разпоредба на чл.178в ал.5 от ЗДвП действаща към датата на извършване на нарушението се наказва с глоба в размер на 500 лева водач,който извършва таксиметрови или обществени превози на пътници или товари без валидно удостоверение за психическа годност.Административнонаказващият орган правилно е квалифицирал нарушението,което е било осъществено,както от обективна,така и от субективна страна и правилно е приложил съответната административнонаказателна разпоредба на Закона за движение по пътищата,като се е съобразил с разпоредбата на чл.53 ал.2 от ЗАНН и като е взел предвид,че осъществяването на нарушението и самоличността на лицето са били установени по безспорен начин.Съдът не констатира наличие на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП,които да опорочават самото НП и да повлекат неговата отмяна,актът и наказателното постановление са издадени в сроковете установени в чл.34 от ЗАНН.Относно застъпеното в жалбата становище,че в представеното от жалбоподателя удостоверение липсвала датата за неговата валидност,то в Наредба № 36/15.05.2006г. на МТИТС този срок е достатъчно добре уреден и не дава възможност за неговото свободно тълкуване.Жалбоподателят е бил изпаднал в нарушение пет месеца преди проверката от служителите на ОО“АА“ гр.Добрич,поради което настоящия съдебен състав не смята,че следва да се приложи института на чл.28 от ЗАНН,поради периода от време през който  водача е осъществявал дейността си по извършване на обществен превоз на товари в нарушение на изискванията на закона.

            По отношение размера на наложеното наказание,следва да се има предвид,че размера му е константен и не може да бъде променен и правилно е приложен като размер.

            Предвид на гореизложеното,съдът намира,че обжалваното наказателно постановление е обосновано,правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено,а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

            Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 предл.Първо от ЗАНН,съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 28-0000098 от 16.03.2016г. на Началник  ОО”АА“ гр.Добрич ,определен от Министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ЗАвП;чл.189 ал.4 от ЗДвП и чл.47 ал.2 от ЗАНН,с което на Р.П.Д. ЕГН ********** *** на основание чл.53 ал.1 от ЗАНН и чл.178в ал.5 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.8 ал.1 от Наредба № 36 от 15 май 2006г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС,на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания/заглавие доп.-ДВ бр.89 от 2010г.//издадена от Министерството на транспорта,обн.ДВ бр.46 от 06.06.2006г.//Наредба № 36/15.05.2006г. на МТИТС/  е наложено административно наказание по вид „глоба“ в размер на 500/петстотин/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: