Р    Е    Ш   Е    Н   И  Е

                                              гр. Каварна,09.09.2019г.

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на девети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря ***и редовното призоваване и неявяване на представител на Районна прокуратура  гр.Каварна , след като разгледа докладваното от съдията АНХД № 136  по описа за 2019г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

На основание данните по делото и закона,съдът

                                                    Р  Е  Ш  И :

ПРИЗНАВА Г.Д.А. с ЕГН **********,роден на ***г. в гр.***,постоянен и настоящ адрес ***,български гражданин,със средно образование,пенсионер,женен,неосъждан за ВИНОВЕН в това,че на ***.2019г. в гр.Шабла по улица „***“ е управлявал моторно превозно средство-мотопед марка „***“ с рама № ***,което не е регистрирано по надлежния ред,предвиден  в Наредба № I-45/24.03.2000г. за регистриране,отчет,пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните МПС изд. от МВР,поради  което и на основание чл.345 ал.2 във връзка с  чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ,като му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/лева в полза на бюджета на съдебната власт,по сметката на Районен съд гр.Каварна,както и 5,00/пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

На  основание   чл.319 ал.1 от НПК решението подлежи на обжалване  и протест в 15/петнадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението е изготвено,пред Добрички Окръжен съд.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

МОТИВИ към Решение №…… по НАХД № 136/2019г. по описа на Каварненски Районен съд от 09.09.2019г.

гр.Каварна 17.09.2019г.

Производството е по реда на чл.375 и сл.от НПК вр. с чл.78а от НК.

С постановление от 05.07.2019г. на Районна прокуратура гр.Каварна е направено предложение обвиняемият по БПП№ 49/2019г.по описа  на РУ на МВР гр.Шабла Г.Д.А. с ЕГН **********,роден на ***г. в гр.Каварна,постоянен и настоящ адрес ***,български гражданин,със средно образование,пенсионер,женен,неосъждан,да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК) за извършено от него престъпление по чл. 345 ал.2 във връзка с ал.1 от НК.

В съдебно производство РП-Каварна,редовно призована,не изпраща представител.

Обвиняемият Г.Д. А.,редовно призован се явява лично,разбира обвинението,признава се за виновен и дава обяснения по случая.

Съдът като се запозна със събраните по делото доказателства,приема за установено следното:

От фактическа страна:

Обвиняемият Г.Д.А. *** не бил павоспособен воач и не притежавал свидетелство за управление на МПС.На 01.06.2019г. същият закупил закупил мотопед марка „***“ с рама № ***.Моторното превозно средство не било регистрирано  по надлежния ред,предвиден в Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране,отчет,спиране от движение и пускане в движение,временно отнемане,прекрагтяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета,теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства,издадена от министъра на вътрешните работи и не било снабдено с регистрационни табели.Независимо от това на ***.2019г. обвиняемият А. управлявал мотопеда.Около 20,45ч. се движел с него по улица „***“ в гр.Шабла.В същото време в изпълнение на служебните си задължения,служителите на РУ гр.Шабла  В.Х.Х.и М.Г.М.извършвали обход по улица „***“ със служебния автомобил и забелязали обвиняемия да управлява мотопеда.Спрели го за проверка пред дома му на улица „***“ № ** и установили,че не притежава свидетелство за управление на МПС,а мотопедът не е регистриран.На обвиняемият бил съставен акт за установяване на административно нарушение.

Обвиняемият Г.Д.А. с ЕГН ********** е роден на ***г. в гр.Каварна.Има постоянен и настоящ адрес ***.Същият е български гражданин,със средно образование,пенсионер,женен.Обвиняемият е неосъждан.С Решение № 17/18.11.1997г. по а.н.х.д.№ 31/1997г. на РС гр.Каварна в сила от 18.11.1997г. е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба“ в размер на 10000 лева,като липсват данни за плащане на глобата.Същият има добри характеристични данни.Срещу него не се водят други досъдебни производства.

По доказателствата:

Така възприетата фактическа обстановка се доказва по безспорен начин от събраните в с.з. доказателства посредством приложените по БПП № 49/2019г. по описа на РУ гр.Шабла  доказателствени средства,преценени по реда на чл.378 ал.2 от НПК: протоколи за разпит на свидетели,протокол за разпит на обвиняем,протокол за оглед на местопроизшествие,фотоалбум,Справка за водач нарушител,Справка от база-КАТ,копие на АУАН,Справка УИС,ДСМПИС,характеристични данни,справка съдимост-всички приобщени по реда на чл.283 от НПК и преценени по реда на чл.378 ал.2 от НПК.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите В.Х.Х.,М.Г.М.,обясненията на обвиняемия Г.Д.А. като логични,обективни,взаимно допълващи се и съответствуващи на останалата доказателствена съвкупност,както и приобщените по предвидения в НПК ред писмени доказателства като кореспондиращи помежду си и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

Непосредствен обект на престъплението по чл.345 от НК са обществените отношения във връзка с  регистрирането на моторни превозни средства.Законът за движение по пътищата императивно установява,че по пътищата отворени за обществено ползване се допускат само моторни хпревозни средства,които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер,поставени на определени за това места.Редът за регистриране,отчет,пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета,теглени от тях,се определя с Наредба на Министъра на вътрешните работи,съгласуван с министъра на транспорта и министъра на отбраната.

При така констатираното,настоящия състав намира,че обв.Г.Д.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345 ал.2 във връзка с ал.1 от НК.Същият на ***.2019г. в гр.Шабла по улица „***“ е управлявал моторно превозно средство-мотопед марка „***“ с рама № ***,което не е регистрирано по надлежния ред,предвиден  в Наредба № I-45/24.03.2000г. за регистриране,отчет,пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните МПС изд. от МВР.

Обвиняемият Г.Д.А. е осъществил изпълнителното деяние на визирания престъпен състав,като на посочената дата по обвинението ***.2019г. в гр.Шабла по улица „***“ е управлявал моторно превозно средство-мотопед марка „***“ с рама № ***,което не е регистрирано по надлежния ред,предвиден  в Наредба № I-45/24.03.2000г. за регистриране,отчет,пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните МПС изд. от МВР.

Престъплението е на просто извършване и за неговото довършване не е нужно да са извлечени облаги или други ползи.Субект на разглежданото престъпление може да бъде всяко наказателноотговорно лице/собственика на МПС или всеки,който го управлява/.

Обвиняемият е вменяем,следователно е наказателно отговорно лице.

От субективна страна,обвиняемият Г.Д.А. е извършил престъплението умишлено с пряк умисъл,като е съзнавал общественоопасния характер на деянието си,знаел е,че автомобила не е регистриран,че поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата,отворени за обществено ползване,но въпреки това го е привел в движение и управлявал до спирането от полицейските служители.

В конкретния случай не може да се приеме,че извършеното от обвиняемия

Г.Д.А. разкрива явно незначителна обществена опасност,поради което то е непрестъпно,съгл.чл.9 ал.2 от НК.Касае се за формално престъпление,при което следва да се приеме,че съгласно законодателната логика осъществяването на признаците на престъплението от обективна и субективна страна разкрива достатъчно висока степен на обществена опасност,за да бъде криминализирано и без да е необходимо да са настъпили някакви други вредни последици.Хипотезата на чл.9 ал.2 от НК можеше успешно да се коментира ако важни обстоятелства са налагали управлението на нерегистриран автомобил и обвиняемият не е имал друга възможност  ,освен да го използва.Незнанието на обстоятелството,че управлението на нерегистрирано МПС е престъпно,не е извинително съгласно древната максима „ignoracio juris neminem excusat“ /незнанието на закона не е извинително/.Видно от справката за нарушител/водач на обвиняемия същия няма нарушения на правилата за движение по пътищата,които го характеризират като дисциплиниран водач.

Предвид горното,съдът прецени,че с действията си обвиняемият Г.Д.А. е осъществил изпълнителното деяние на визирания престъпен състав,като на посочената дата по обвинението ***.2019г. в гр.Шабла по улица „***“ е управлявал моторно превозно средство-мотопед марка „***“ с рама № ***,което не е регистрирано по надлежния ред,предвиден  в Наредба № I-45/24.03.2000г. за регистриране,отчет,пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните МПС изд. от МВР.

С оглед установената фактическа обстановка,съдът намира,че са налице кумулативните предпоставки за освобождаване на обвиняемия Г.Д. А. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК,тъй като: 1/ За извършеното от него престъпление е предвидено наказание „лишаване от свобода“ до една година или глоба от 500 лева до 1000 лева;2/ деецът не е осъждан за престъпление от общ характер 3/ същият е освобождаван веднъж от наказателна отговорност  по реда на глава VІІІ,раздел ІV от НК преди повече от двадесет години,поради което в съответствие с утвърдената практика/в т.ч. Тълкувателно решение № 2/2018г. постановено по Тълкувателно дело № 2/2017г. на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд/ институтът на чл.78а от НК е приложим повторно и 4/от престъплението не са причинени имуществени вреди.

При определяне наказанието Глоба,съдът съобрази размера и с тежестта на престъплението,както и с материалното и имотното състояние на дееца.Обвиняемият реализира ниски годишни доходи,видно от попълнената от него и приложена декларация за семейно и имотно състояние.

Като взе предвид посочените горе обстоятелства,съдът определи наказанието „глоба” в минималния по чл.78а ал.1 от НК размер-1000 лева.

Съдът прие,че този размер е достатъчен за реализиране на наказателната превенция спрямо него,като в същото време ще действа възпиращо по отношение на обвиняемия срещу извършване на нови подобни прояви за в бъдеще.

Водим от изложеното,съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: