Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ___/08.08.2017г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на единадесети юли през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М. като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 137/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на Д.Н.Н. против Наказателно постановление /НП/ № 17-0283-000088/18.04.2017 г., издадено от Началник група към ОДМВР Добрич, РУ Каварна, с което на основание чл.179, ал.2, пр.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП и чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, на жалбоподателя са наложени административни наказания глоби в размер на: 200 лв. за нарушение на чл.23, ал.1 от ЗДвП; 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП; 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, за нарушение на чл.123, ал.1, т.3, б.”в” от ЗДвП.

НП е обжалвано от наказаното физическо лице в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. В жалбата си оспорва наказателното постановление, като неправилно, необосновано и незаконосъобразно, издадено при неизяснена и неправилно отразена в АУАН и НП фактическа обстановка. Навеждат се доводи за наличие на допуснати процесуални нарушения в хода на цялото административно производство, водещи до ограничаване правото му на защита, неправилна квалификация на нарушението и недостатъчно конкретизирана приложима санкционна разпоредба. Моли се за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят поддържа жалбата, по изложените в нея аргументи.

Административнонаказващият орган, редовно уведомен, не изпраща представител и не изразява становище.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл.314 НПК, вр. с чл.84 ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

На 02.04.2017г. около 11.00 часа Т.З.У. се движел с велосипеда си по ул.Шипка в посока ул.Искър. На кръстовището на ул.Шипка и ул.Сава Ганчев, спрял на знак „Стоп”, за да пропусне движещия се по ул.Сава Ганчев автомобил. В същото време жалбоподателят Д.Н. *** в посока ул.Хр.Смирненски, като също спрял на знак „Стоп” на кръстовището на ул.Шипка и ул.Сава Ганчев. След като велосипедиста пропуснал движещия се по пътя с предимство лек автомобил, продължил движението си напред в посока ул.Искър. Жалбоподателят също потеглил, като предприел маневра завой на ляво, при извършването на която с предната дясна част на автомобила ударил задната гума на велосипеда. От съприкосновението велосипедиста – свидетелят У. паднал на земята. Жалбоподателят усетил удара и видял падналия на земята велосипедист, но не спрял, за да му укаже помощ, а продължил движението си по ул.Сава Ганчев и се прибрал у дома си. Свидетелят У. ***, където уведомил полицейските органи за възникналото произшествие и посочил другия участник. Тъй като познавал жалбоподателя, У. завел органите на полицията до дома му, след което всички заедно отишли на мястото на произшествието. След изясняване на обстоятелствата около възникване на ПТП и оглед на велосипеда и автомобила, В.А. – мл.автроконтрольор при РУ Каварна съставил акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, сер.Г № 164641/02.04.2017г., в който вписал, че на 02.04.2017г., около 11.00 часа в гр.Каварна по ул.Райко Даскалов”, посока кръстовището с ул.”Сава Ганчев”, Д.Н. управлява лек автомобил С.****, водача не спазва необходимата дистанция от движещото се пред него ППС – велосипед и когато то спира на кръстовището на пътен знак Б2 и след което потегля водача на автомобила също потегля и го блъска в задната част, след което напуска произшествието без да спре и да установи какви са последиците, без да уведоми служителите на МВР. Водачът не представя СРМПС и полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност”, с което е нарушил чл.23, ал.1, чл.100, ал.1, т.2 и т.3, чл.123, ал.1, т.1 и т.3, б.”в” от ЗДвП. Актът е ставен в присъствие на жалбоподателя и му е връчен срещу подпис. В същия Н. отбелязал, че няма възражения.

Въз основа на така съставения АУАН на 18.04.2017г. било издадено обжалваното НП, в което било вписано, че на 02.04.2017г., около 11.00 часа в гр.Каварна на ул.Райко Даскалов”, като водач лишен от СУМПС - С.****, държава България, при обстоятелства: в гр.Каварна по ул.Райко Даскалов, посока кръстовището с ул. Сава Ганчев, управлява лек автомобил С.****. Водачът не спазва необходимата дистанция от движещото се пред него ППС – велосипед и когато то спира на кръстовището на пътен знак Б2 и след като потегля и го блъска в задната част, след което напуска произшествието без да спре и да установи какви са последиците, без да уведоми служителите на МВР. Водачът не представя СРМПС. Административнонаказващия орган е приел, че с описаното Н.  е извършил следните нарушения: 1/ водачът на ППС не се движи на такова разстояние от движещото се пред него друго превозно средство, че да може да избегне удряне в него, когато то намали скоростта или спре рязко, ПТП, с което виновно е нарушил чл.23, ал.1 от ЗДвП, поради което на осн. чл.179, ал.2, пр.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева; 2/ не носи свидетелство за регистрация на МПС, което управлява или за тегленото от МПС ремарке, с  което виновно е нарушил чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП, поради което на осн.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 лева; 3/ при наличие на разногласия относно обстоятелствата за ПТП го напуска, не уведомява службата за контрол, како и не изпълнява указанията й, с  което виновно е нарушил чл.123, ал.1, т.3, б.”в” от ЗДвП, поради което на осн. чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок 1 месец.

Гореописаната фактическа обстановка се установява след анализ на събраните по делото доказателства и доказателствени средства за тяхното установяване: показанията на разпитаните свидетели П.Я.П., Т.З.У. и актосъставителя В.Н.А., АУАН бланков № 164641, съставен на 02.04.2017г.; заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи; карти от  bg maps и снимки на гр.Каварна, ул.Шипка от Street View 04.2012.

Въз основа на гореустановената фактическа обстановка настоящият състав прави следните правни изводи:

По допустимостта на жалбата

Същата е процесуално допустима, доколкото е подадена от надлежно легитимирана страна – наказаното физическо лице, в преклузивния срок по чл.59, ал.2 ЗАНН, както и срещу подлежащо на обжалване НП.

По приложението на процесуалния закон

При разглеждане на дела по оспорени наказателни постановления районният съд е винаги инстанция по същество – чл.63, ал.1 ЗАНН. Това означава, че съдът следва да провери законосъобразността на постановлението, т.е. дали правилно са приложени процесуалният и материалният закони, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – аргумент от чл.314, ал.1 НПК, вр. с чл.84 ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие, съдът служебно (чл.13, чл.107, ал.2 и чл.313-314 НПК, вр. с чл.84 от ЗАНН) констатира, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи; в предвидената от закона писмена форма и съдържание – чл.42 и чл.57 ЗАНН.

Налице е и редовна процедура по връчването на АУАН на жалбоподателя. НП също е връчено надлежно на санкционираното лице, но и по правило това обстоятелство има отношение единствено към началото на преклузивния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН, но не и към законосъобразността на неговото издаване, което хронологически предхожда връчването му.

Настоящият състав на съда приема обаче, че при съставянето на АУАН и НП е допуснато съществено нарушение на процесуалния закон – чл.42, т.4 и т.5, т.9 и чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, в каквато насока са и оплакванията на жалбоподателя.

На първо място описаната в акта и наказателното постановление фактическа обстановка относно мястото на настъпилото ПТП не съответства на действителното място на нарушение. Установи се от събраните в хода на съдебното производство гласни и писмени доказателства, че процесното ПТП е възникнало не на посоченото в АУАН място - кръстовището на ул.Райко Даскалов и ул.Сава Ганчев /такова кръстовище в гр.Каварна няма/, или посоченото в НП място – на ул.Райко Даскалов в посока кръстовището с ул.Сава Ганчев, а на кръстовището на ул.Шипка и ул.Сава Ганчев.

В разпоредбите на чл.42, т.3 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, законодателят е предвидил като задължителни реквизити на АУАН и НП посочването на мястото и датата на извършване на нарушението. Безспорно, конкретното и правилно посочване на мястото на нарушението е абсолютно необходим реквизит на НП, тъй като чрез него се описва и индивидуализира нарушението и се очертава предмета на доказване, поради което погрешното му посочване не може да бъде поправено в процеса на обжалването на наказателното постановление.

С оглед на изложеното, настоящият съдебен състав намира, че погрешното и неясно посочване на мястото на извършване на нарушението в НП представлява нарушение на нормата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, което съществено опорочава административнонаказателната процедура и накърнява правото на защита на жалбоподателя. Съдът отчита, че ако въпросното процесуално нарушение бе допуснато само в АУАН, то би могло да бъде преодоляно посредством разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН, но т.к. текстът на тази норма касае нередности в АУАН, а не в НП тя не е от значение в конкретния случай. Описаното дава основание на съдът да определи допуснатото от АНО процесуално нарушение като съществено и неотстранимо, водещо като правна последица отмяна на атакуваното НП, без обсъждане на нарушението по същество.

Въпреки горното съдът намира за необходимо само за пълнота на изложеното да отбележи, че както в АУАН, така и в НП словесното описание на нарушението не отговаря на правната квалификация, която е посочена, доколкото се сочи, че водачът "напуска произшествието без да спре и да установи какви са последиците, без да уведоми служителите на МВР", като нито в АУАН, нито в НП се сочат какви са били конкретните задължения, както и какви са били причинените вреди. Съгласно чл.123, ал.1, т.3, б.”в” от ЗДвП, когато при произшествието са причинени само имуществени вреди, ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания. Не е описан словесно състава на така квалифицираното по този текст чл.123, ал.1, т.3, б.”в” от ЗДвП нарушение. Така описаното схематично нарушение и при разминаване с посочената правна квалификация е невъзможно да се прецени какво е било конкретното властническо волеизявление на АНО в процесния случай. Цялата разпоредба на чл.123 от ЗДвП излага различни обязаности за участниците в ПТП, кое от изброените в тази норма в случая не е изпълнил не става ясно. Нито в АУАН, нито в НП се сочи, че е липсвало съгласие между участниците в ПТП-то относно обстоятелствата свързани с него. Нито в АУАН, нито в НП се сочи, че от ПТП-то са настъпили имуществени вреди, както и не са описани същите.

Волята на административнонаказващия орган трябва да е ясна и категорична и не може да се извежда по пътя на тълкуването. Всяко противоречие, което води до невъзможност да се разбере какво точно нарушение е вменено на наказаното лице, води до нарушаване правото му на защита и е абсолютно основание за отмяна на НП.

Съобразно изложените фактически и правни доводи, така протеклата фаза на административнонаказателното производство по установяване на административно нарушение и по налагане на административно наказание е опорочена поради неправилно приложение на материалния закон и допуснати нарушения на процесуалните правила, съществено засегнали правото на защита на наказаното лице и поставили го в невъзможност да разбере, в какво конкретно нарушение е обвинено. Тези констатации на съда са достатъчни за обосноваване отмяната на издадения санкционен акт като незаконосъобразен и неправилен, поради което и обсъждането на допълнително наведените доводи на процесуалния представител на жалбоподателя досежно други процесуални пропуски се явява излишно.

Поради гореизложеното и на основание чл.63, ал.1, изр.1, предл.последно от ЗАНН, СЪДЪТ

 

Р Е Ш И:

 

 ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 17-0283-000088/18.04.2017 г., издадено от С.П.Р. - на длъжност Началник група към ОДМВР Добрич, РУ Каварна, с което на жалбоподателя Д.Н.Н., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл.179, ал.2, пр.2 от ЗДвП, му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 лв. за нарушение на чл.23, ал.1 от ЗДвП; на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП; на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, за нарушение на чл.123, ал.1, т.3, б.”в” от ЗДвП, като незаконосъобразно и неправилно.

Решението може да се обжалва с касационна жалба, по реда на АПК, чрез Каварненски районен съд пред Административен съд Добрич, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..