Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  07.07.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на пети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М. като разгледа докладваното от съдията НАХД № 138 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Жалбоподателят Д.Н.Н. ЕГН **********,пост.адрес ***,чрез адв.С.К.-ДАК,моли да бъде отменено Наказателно постановление № 17-0283-000073/06.04.2017г. издадено от Началник група в РУ Каварна към ОД на МВР Добрич,с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения.В съдебно заседание,чрез процесуалния си представител поддържа жалбата,като се навеждат основания за прилагане на чл.28 от ЗАНН с мотив,че конкретното деяние е с ниска степен на обществена опасност с оглед липсата на вредни последици от извършеното нарушение и се пледира за отмяна на атакуваното наказателно постановление.  

         За ответника-редовно призован,представител не се явява.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         На 02.04.2017г. около 11.00ч. в гр.Каварна на улица „Райко Даскалов Д.Н.Н. ЕГН ********** като водач на **** На кръстовището с улица „Сава Ганчев“  предизвиква ПТП с материални щети.При проверката се установява,че водачът,като водач и позвател на автомобила,няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“,валидна към момента на настъпване на произшествието.

         В хода на делото са разпитани свидетелите В.Н.А. и П.Я.П. от показанията на които се установява,че оперативния дежурен е изпратил по подаден сигнал от гражданин,полицейските служители А. и П. *** и „Райко Даскалов“ заради възникнало ПТП между лек автомобил и велосипедист.Велосипедиста се е движел по ул.“Райко Даскалов“,излизал е от кръстовището и след него е бил автомобила управляван от въззивника Д.Н.Н..При преминаването на кръстовището водачът на лекия автомобил е ударил отзад велосипеда,с предната дясна част на автомобила.Велосипедиста уведомил полицейските служители,че знае къде живее водача на л.а. предизвикал ПТП-то.Свидетеля П. заедно с велосипедиста отишли на адреса и след като се върнали,малко след тях на мястото на ПТП-то пристигнал и въззивника,който признал,че е закачил управляваното от велосипедиста колело,но преценил,че няма причинени щети и напуснал местопризшествието.При регистриране на катастрофата в системата актосъставителя В.А. установил,че автомобила няма гражданска отговорност.При огледа на автомобила св.В.Н. установил  охлузвания по бронята на автомобила ,в предната дясна част.С оглед направените констатации  св.В.А. съставил АУАН на Д.Н.Н.,за това,че като водач и ползвател,няма задължителна застраховка „Гражданска отговорност“,към момента на произшествието.Въз основа на акта било издадено  процесното наказателно постановление,с което на Д.Н.Н.  ЕГН ********** било наложено горепосоченото административно наказание.

         Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства-административнонаказателната преписка и показанията на свидетелите- В.Н.А. и П.Я.П..Съдът дава вяра на свидетелките показания,тъй като същите са последователни и изцяло кореспондират с установената по делото  фактическа обстановка,както и с приложените доказателства.Освен това жалбоподателят не представи в своя подкрепа никакви доказателства,от които би могло да се изведе обосновано предположение,че е не е извършил нарушението,за което е санкциониран по административен път.При така установената фактическа обстановка съдът намира,че жалбата е неоснователна,а наказателното постановление законосъобразно и обосновано.

         Съдът намира,че АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление,са съставени при спазване на изискванията,установени с разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН и съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити-описано нарушението и обстоятелствата,при които то е извършено,посочени са дата и място на извършване на деянието,както и нарушената законова разпоредба и нормата въз основа на която е определена санкцията,не са допуснати съществени   нарушения на процесуалните правила,водещи до порочност на административнонаказателното производство против него.Настоящия съдебен състав намира,че актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни органи.Доказателство за това съдът извлича от съдържанието на приложените Заповед №357з-42/07.01.2016г. на Директора на ОДМВР-Добрич и Заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи.

         Съгласно разпоредбата на чмл.189 ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.По делото не са представени доказателства,оборващи констатациите в акта за нарушение,поради което съдът приема фактическата обстановка в акта за нарушение за установена.

         По съществото на спора:

         Санкционната разпоредба на чл.638 ал.3 от КЗ предвижда,че лице,което не е собственик и управлява моторно превозно средство,във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се наказва с глоба от 400 лева.

         Съдът приема,че в случая жалбоподателят е нарушил задължението си вменено му с разпоредбата на чл.638 ал.3 от КЗ,тъй като в качеството си на водач на лек автомобил****,което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение,е нямал сключен договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите“,действащ към момента на извършената проверка-02.04.2017г.

         Съдът счита,че извършването на гореописаното административно нарушение от жалбоподателя е установено по несъмнен начин от доказателствените материали в делото,поради което правилно и законосъобразно е издадено обжалваното наказателно постановление за реализиране административнонаказателната отговорност на жалбоподателя за извършването на това нарушение.

         В случая правилно е определени размерът на административното наказание „глоба“ от наказващият орган.Правното основание за издаване на наказателното постановление е разпоредбата на чл.638 ал.3 от КЗ според която лице,което не е собственик и управлява моторно превозно средство,във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се наказва с глоба от 400 лева.В конкретния случай наложената глоба на жалбоподателя е в законово определения от законодателя размер от 400 лева и този размер определен в закона,съдът не може да намали.

         Във връзка с възражението за приложение на чл.28 от ЗАНН,съдът намира,че не се касае за маловажен случай.Проверката за липсата или наличието на предпоставките на чл.28 от ЗАНН е проверка по законосъобразността на наказателното постановление и подлежи на съдебен контрол съгласно ТР № 1/2007г. на ВКС.При тази проверка съдът не установи,че в конкретния случай са налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН,при което нарушението да се квалифицира като „маловажен случай“.Следва да се отчете характера на охраняваните  обществени отношения,на които законодателят е дал по-висока степен на защита.Тази защита не може да се преодолее чрез института на маловажния случай,а посочените в жалбата и в пледоарията на процесуалния представител на жалбоподателя доводи не са основание за освобождаването му от административнонаказателна отговорност.Не случайно законодателят е регламентирал,че сключването на договор за застраховка „гГражданска отговорност“ за всяко МПС е задължително,тъй като по този начин се гарантира правото на обезщетение от виновно поведение на водача на МПС на останалите участници в движението по пътищата.Не може да се приеме,че е налице липса или незначителност на вредните последици,предвид изложеното по-горе.

         С оглед на гореизложеното съдът направи крайния си извод,че обжалваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

         Мотивиран от изложените съображения и на основание чл.63 ал.1 предл.1 от ЗАНН,съдът

                                   Р    Е    Ш    И :

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0283-000073/06.04.2017г. издадено от Началник група в РУ Каварна към ОД на МВР Добрич,с което на Д.Н.Н. ЕГН ********** с адрес ***  на основание чл.638 ал.3 от Кодекса за застраховане/КЗ/ е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 400/четиристотин/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.   

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: