П Р О Т О К О Л

                                                                гр. Каварна 31.05.2016г.

 

            Каварненски районен съд в публично съдебно заседание на тридесет и първи май  през две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

                                                                     Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                                    Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ сложи за разглеждане

НОХД № 139 по описа за 2016  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ П.Х.А. редовно призован се явява  лично и с назначения на досъдебното производство служебен защитник адв.  М.К. ***.

ЗАЩИТНИКЪТ адв.  М.М.К. редовно призована се явява.

СЪДЪТ по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ.  К. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице  процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл. 272 от НПК СЪДЪТ снема самоличността на обвиняемия.

П.Х.А. – ЕГН: **********, роден на ***г. в гр. ***, бълг. гражданин, българин, с постоянен гр. ***, кв. „***“, ул. „***“ № ** и настоящ адрес ***, с висше образование, безработен, неженен, осъждан.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемия  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

Нови искания по чл. 275 от НПК не бяха направени.

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по  ДП № 08/2016г.  по описа  на РУ МВР гр. Каварнла между защитника на обвиняемия   П.Х.А. - адв. М.К. ***  и прокурор при РП Каварна, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият  П.Х.А. – ЕГН: **********, роден на ***г. в гр. ***, бълг. гражданин, българин, с постоянен гр. ***, кв. „***“, ул. „***“ № ** и настоящ адрес ***, с висше образование, безработен, неженен, осъждан на 29.02.2016 г. в с. ***, общ. Каварна, ул. «***» № ** е осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на «Енерго Про мрежи» АД гр. Варна посредством поставяне на мостов кабел 6 кв.мм между входящият  и изходящият ел. предпазители на електрическото табло вътре в къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

 Престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното от обвиняемия П.Х.А., с ЕГН ********** престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК да му се определи следното наказание с приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ”б” от НК: Да бъде заменено наказанието «Лишаване от свобода» с наказанието «Пробация”, като бъдат наложени следните пробационни мерки на  основание чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 от НК:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 12 (дванадесет) месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (чл. 42б, ал. 1 от НК);

- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12 (дванадесет) месеца;

- „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 150 часа за една година.

Да се наложи и наказание „Глоба“ в размер на 200 лв.

Направени по делото разноски – няма.

Веществени доказателства – 1 бр. меден проводник тип ПВ-А1 – 6 квм.мм, сив на цвят на основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК да се отнеме в полза на Държавата и да се унищожи като маловажен.

Причинени имуществени вреди няма.

 

ПРОКУРОРЪТГосподин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. К.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

ОБВИНЯЕМИЯТ  П.Х.А.  заяви, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен   с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

      ПРОКУРОР РП:                                                  ЗАЩИТНИК:

                        (СТЕФАН ПЕНЧЕВ)                               (АДВ. М. К.)

 

                                                                                              ОБВИНЯЕМ:

                                                                                             (П.А.)

                                                                                 

                                         

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ П.Х.А. – ЕГН: **********, роден на ***г. в гр. ***, бълг. гражданин, българин, с постоянен гр. ***, кв. „***“, ул. „***“ № ** и настоящ адрес ***, с висше образование, безработен, неженен, осъждан се признава за виновен в това, че на 29.02.2016 г. в с. ***, общ. Каварна, ул. «***» № ** е осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на «Енерго Про мрежи» АД гр. Варна посредством поставяне на мостов кабел 6 кв.мм между входящият  и изходящият ел. предпазители на електрическото табло вътре в къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

 Престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното от обвиняемия П.Х.А., с ЕГН ********** престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК СЪДЪТ му определя с приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ”б” от НК следните наказания: «Пробация”, като бъдат наложени следните пробационни мерки на  основание чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 от НК:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 12 (дванадесет) месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (чл. 42б, ал. 1 от НК);

- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12 (дванадесет) месеца;

- „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за 1 /една/ година.

НАЛАГА и наказание „Глоба“ в размер на 200.00 /двеста/ лв.

На основание чл. 53, ал. 1, б. “а“ от НК отнема в полза на Държавата  веществени доказателства – 1 бр. меден проводник тип ПВ-А1 – 6 квм.мм, сив на цвят, записани под № 6/2016г. в регистъра за веществени доказателства  на КРС.

След влизане  на определението в сила  отнетите   в полза на Държавата веществени  доказателства да бъдат  унищожени като вещ  с незначителна стойност съгласно чл. 8, ал. 2 от Инструкция за осъществяване на взаимодействието между Агенцията  за държавни вземания и ВСС.

 

 

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото поради постигнато между страните споразумение, поради което и на основание чл. 382 от НПК

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 139/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в с.з. на 31.05.2016г., което приключи в 14.20  часа.

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: