Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

гр. Каварна,05.06.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на пеи юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря А.М.  и редовното призоваване и неявяване на представител на Районна прокуратура  гр.Каварна, след като разгледа докладваното от съдията АНХД № 140 по описа за 2017г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

На основание данните по делото и закона,съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

         ПРИЗНАВА Г.Д.И. с ЕГН ********** с адрес *** българско гражданство,по произход българка,висше образование ,работи като п.-н.,разведена,неосъждана за ВИНОВНА в това,че на 10.03.2014г. в гр.Каварна е потвърдила неистина,а именно,че брака е прекратен през септември 2011г. поради развод,в частен документ-декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност,в който по изрична разпоредба на закон-чл.25 ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност/“При извършване на разпоредителни сделки страните са длъжни да представят пред нотариуса деклапрация за гражданство и гражданско състояние по образец,утвърден от министъра на правосъдието“/ е специално задължена да удостовери истината и е употребила този документ чрез пълномощника си М.Р.Б./упълномощен с пълномощно от 10.03.2014г./ като доказателство за невярно удостоверените  обстоятелства в нотариалното производство по съставянето на нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот от 11.03.2014г. с ***, дело ***по описа на нотариус П.М. с рег.№** на Нотариалната камара и район на действие РС гр.Каварна,поради  което и на основание чл.313 ал.3 във връзка с ал.1 от НК във връзка с  чл.78а ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ,като и налага административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/лева.

ОСЪЖДА Г.Д.И.,със снета по-горе самоличност,да заплати в полза на Държавата по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 67/шестдесет и седем/ лева,представлява направените по ДП № 222/2016г. по описа на РУ Каварна разноски по изготвяне на СГЕ.

На  основание   чл.319 ал.1 от НПК решението подлежи на обжалване  и  протест в 15/петнадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението е изготвено,пред Добрички Окръжен съд.

 

                                                             

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

МОТИВИ към Решение №…… по НАХД № 140/2017г. по описа на Каварненски Районен съд от 05.06.2017г.

                             гр.Каварна 13.06.2017г.

Производството е по реда на чл.375 и сл.от НПК вр. с чл.78а от НК.

С постановление от 10.05.2017г. на Районна прокуратура гр.Каварна е направено предложение обвиняемата по Досъдебно производство № 222/2016г. на РУ на МВР гр.Каварна Г.Д.И.  ЕГН ********** ***,разведена,неосъждана,помощник нотариус при ***,да бъде освободена от наказателна отговорност и да и бъде наложено административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК) за извършено от нея престъпление по чл. 313 ал.3 вр. с ал.1 от НК.

В съдебно производство РП-Каварна,редовно призована,не изпраща представител.

Обвиняемата Г.Д.И.,редовно призована не се явява лично,представлява се от адв.М.К.от АК гр.Добрич,редовно упълномощена и приета по делото.От името на своята подзащитна упълномощеният защитник изразява съгласие с предложението на Районна прокуратура гр.Каварна,че са налице всички основания за прилагане разпоредбата на чл.78а от НК.

Съдът като се запозна със събраните по делото доказателства,приема за установено следното:

С нотариален акт за собственост на недвижим имот въз основа на писмени доказателства от 06.10.2011г. с № ***,том ***,рег.№ ***,дело № *** от 2011г. на Нотариус ***с рег.№ *** на Нотариалната камара и район на действие РС гр.Каварна Л.Х.К.и баща и Х.Л.Д.били признати за собственици на поземлен имот с площ 571 кв.м./земеделска територия,изоставено трайно насаждение/,находящ се в местността „***“ в землището на с.***,общ.Каварна.

Също на 06.10.2011г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том ***,рег.№ ***,дело № *** от 2011г. на Нотариус ***,Л.Х.К.и Х.Л.Д.,представляван от К.,продали на Г.Д.И. и М.Г.П.½ ид.част от имота.В нотариалния акт като продажна цена е вписана сумата от 500 лева,но според свидетеля И.С.И.само И. е заплатила сумата от 1500 лева.По онова време обвиняемата Г.Д.И. била омъжена за свидетеля И.С.И.и придобитото представлявало съпружеска имуществена общност.

Сключеният между Г.Д.И. и И.С.И.граждански брак на 20.09.1997г. бил прекратен с Решение № 32/05.04.2012г. по гр.д.№ 141/2012г. на РС гр.Каварна,влязло в сила на 05.04.2012г.,с което бил допуснат развод по взаимно съгласие и било утвърдено споразумение относно личните  и имуществените отношения.В частта му относно имуществените отношения споразумението не обхващало  горепосочения подземлен имот.И. получила копие от решението на 11.04.2012г.,а И.-на 22.04.2012г.

На 10.03.2014г. обвиняемата И. декларирала в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност,утвърдена от Министъра на правосъдието със Заповед № ЛС-04-224/20.06.2003г.,че е разведена,като предишния и брак,сключен през 1997г. е прекратен поради развод през септември 2011г.В декларацията били подчертани думите“разведен/а/“ и „развод“ и обвиняемата изписала саморъчно годината на сключване на брака-1997г.,за месец и година на прекратяване на брака „септември 2011г.“ и трите си имена.Декларацията била подписана от нея и заверена от Нотариус П.М. с рег.№** на Натариалната камара и район на действие РС гр.Каварна.

Декларираното от обвиняемата И. не отговаряло на истината,тъй като бракът и не бил прекратен през месец септември 2011г.,а на 05.04.2012г.,т.е.- след придобиването на  идеалната част от имота.

Също на 10.03.2014г. обвиняемата И. и Л.Х.К.,лично и като пълномощник на баща си Х.Л.Д.,упъномощила свидетеля М.Р.Б. да продаде съсобствените им идеални части от имота и за целта да ги представлява пред нотариус,да подава,получава и подписва всички необходими документи,както и да получи от тяхно име договорената продажна цена.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 11.03.2014г. ***,дело ***на Нотариус П.М. с рег.№** на Нотариалната камара и район на действие РС гр.Каварна Л.Х.К.,Х.Л.Д.,Г.Д.И.,М.Г.П.и Г. И. П. чрез пълномощника си М.Р.Б. продали горепосочения имот в землището на с.***,общ.Каварна на Г.Х.Й..В нотариалния акт като продажна цена е вписана сумата от 1000 лева.На досъдебното производство М.Р.Б. и Г.Х.Й.заявили,че имотът е продаден респективно закупен за посочената сума.От извлеченията от банковите сметки  на И. в „***“ЕАД обаче е видно,че на 11.03.2014г.,т.е в деня на сделката същата е внесла по една от разплащателнвите си сметки сумите от 8700 лева и 500 лева,два дни по-късно/на 13.03.2014г./ още 1300 лева,а на 11.03.2014г. е превела от същата тази сметка по сметката на М.Г.П.5000 лева и по друга своя сметка 3615 лева.

Посредством невярното деклариране в декларацията за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от 10.03.2014г. свидетелят И. бил лишен от правото си да се разпореди с имота.Същият заявил,че продажбата е станала без негово знание и съгласие.

Според заключението на вещото лице по назначената за нуждите на делото графическа експертиза обвиняемата И. е изпълнила целият ръкописен текст и е положила подпис за декларатор в декларацията за гражнаство и гражданско състояние по чл.25 ал.8 от ЗННД,заверена на 10.03.2014г. от Нотариус ***.

Изложената фактическа обстановка Съдът намира за установена според всички събрани по делото  доказателства,както и в писмените доказателства и доказателствени средства  съдържащи се в материалите по ДП № 222/2016г. по описа на РУ Каварна-обясненията на обв.И.,представляващи по своята същност признание,показанията на свидетелите-П.Д.М.,М.Р.Б.,Г.Х.Й.,И.С.И.,копие на НА за покупко-продажба от 06.10.2011г.,копие на Решение № 32/12 на КРС,Копие на Нот.акт за покупко-продажба от 11.03.2014г.,Копие на молба от *** до Служба по вписванията,Копие на молба от М.Б. до ***,за насрочване на сделка,копие на пълномощно от М. и Т.П.и с 4бр.дещкларации,копие на пълномощно от Л.К.,баща и и Г.И.,Копие на Декларация за за ГГС по чл.25 ал.8 от ЗННД от Х.Й.,Копие на Декларация по чл.25 ал.8 от Л.К.,Копие на Нот.акт за собственост на недвижим имот  от 06.10.2011г.,Копие на Нот.акт за покупко-продажба от 06.10.2011г.,Копие на Удостоверение за вписвания,справка съдимост,характеристични данни.

Всички доказателства разгледани поотделно и в съвкукпност налагат следните изводи:

С деянието си обвиняемата Г.Д.И. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.313 ал.3 вр. с ал.1 от НК,тъй като на  10.03.2014г. в гр.Каварна е потвърдила неистина,а именно,че брака е прекратен през септември 2011г. поради развод,в частен документ-декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност,в който по изрична разпоредба на закон-чл.25 ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност/“При извършване на разпоредителни сделки страните са длъжни да представят пред нотариуса деклапрация за гражданство и гражданско състояние по образец,утвърден от министъра на правосъдието“/ е специално задължена да удостовери истината и е употребила този документ чрез пълномощника си М.Р.Б./упълномощен с пълномощно от 10.03.2014г./ като доказателство за невярно удостоверените  обстоятелства в нотариалното производство по съставянето на нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот от 11.03.2014г. с ***,дело ***по описа на нотариус П.М. с рег.№** на Нотариалната камара и район на действие РС гр.Каварна.

Налице са всички елементи от обективната страна на състава на това престъпление.Обвиняемата Г.Д.И. съзнателно и с ясно определена цел е потвърдила неистина в декларацията за ГГС от 10.03.2014г. досежно обстоятелството,че брака е прекратен през септември 2011г. поради развод.Установено е по безспорен и несъмнен начин че сключеният между Г.Д.И. и И.С.И.граждански брак на 20.09.1997г. бил прекратен с Решение № 32/05.04.2012г. по гр.д.№ 141/2012г. на РС гр.Каварна,влязло в сила на 05.04.2012г.,с което бил допуснат развод по взаимно съгласие и било утвърдено споразумение относно личните  и имуществените отношения.В частта му относно имуществените отношения споразумението не обхващало  горепосочения поземлен имот.И. получила копие от решението на 11.04.2012г.,а И.-на 22.04.2012г.Т.е безспорно е,че отразените в декларацията за ГГС от 10.03.2014г. обстоятелства обективно не отговарят на фактическото положение.Безспорно тази декларация е частен документ,тъй като е била съставена от недлъжностно лице  и с нея е била дадена възможност на лицата да удостоверят наличието или липсата на определени факти или обстоятелства.Тази декларация по силата на чл.125 ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност се изисква за удостоверяване  гражданството и гражданското състояние на лицата,в това число и семейното им положение.Процесната декларация била подадена от обвиняемата Г.Д.И. пред Нотариус П.М. с рег.№** на Нотариалната камара и район на действие РС гр.Каварна,като доказателство за нотариално удостовереното обстоятелство.

От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл.Обвиняемата Г.Д.И. съзнавала,че обстоятелството което удостоверява в процесната декларация е неистинско,но въпреки това подала деклапрация пред нотариуса,с ясното съзнание,че така отразеното в него обстоятелство,ще послужи като основание за осъществяване на сделката  обективираната с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 11.03.2014г. ***,дело ***на Нотариус П.М. с рег.№** на Нотариалната камара и район на действие РС гр.Каварна.Посредством невярното деклариране в декларацията за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от 10.03.2014г. свидетелят И. бил лишен от правото си да се разпореди с имота.Същият заявил,че продажбата е станала без негово знание и съгласие.Обвиняемата Г.Д.И. съзнавала общественоопасния характер на деянието,свързан с невярното деклариране и искала настъпването на общественоопасните последици от деянието.

С оглед установената фактическа обстановка,съдът намира,че са налице кумулативните предпоставки за освобождаване на обвиняемата Г.Д.И. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК,тъй като: 1/ За извършеното от нея престъпление е предвидено наказание до три години „лишаване от свобода” или „глоба“ от сто до триста лева;2/ деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ,раздел ІV от НК и 3/причинени имуществени вреди от престъплението няма.

При индивидуализацията на наказанието на обвиняемата Г.Д.И. съдът не отчита отегчаващи отговорността обстоятелства.Смекчаващи отговорността обстоятелства са признаване на вината,липсата на предходни осъждания.Поради изложеното на обвиняемата следва да се наложи наказание при наличие само на смекчаващи отговорността обстоятелства

Като взе предвид посочените горе обстоятелства,съдът определи наказанието „глоба” в минималния по чл.78а  ал.1 от НК размер-1000 лева.

Съдът прие,че този размер е достатъчен за реализиране на наказателната превенция спрямо обвиняемата Г.Д.И.,като в същото време ще действа възпиращо по отношение на обвиняемата срещу извършване на нови подобни прояви за в бъдеще.

Водим от изложеното,съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: