Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ___/04.11.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 145/2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на П.Г.П. против Наказателно постановление №02-25/19.05.2016г., издадено от Началника на отдел „Рибарство и контрол – Черно море” при ИАРА Бургас, с което на основание чл.70, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, на жалбоподателя била наложена глоба, в размер на 1500 лева за извършено нарушение на чл.32, ал.1 от ЗРА – Приложение №1, буква „б”, т.9 и Заповед №РД 09-217/15.04.2016г., т.I, т.2, издадена от министъра на земеделието и храните, отнети били в полза на държавата на осн. чл.90, ал.1 от ЗРА: 114бр. калкан с общо тегло 271.320 кг., от които 8 бр. маломерни екземпляри, 1бр. хрилна мрежа, с дължина 100м., 1бр. риболовен кораб с външна маркировка ***, 1бр. двигател ***, с №*** и е постановено жалбоподателят да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8139.60 лева, съгл. т.46 от приложение към чл.1, във вр. с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси.

НП е обжалвано от наказаното физическо лице в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. В жалбата си оспорва наказателното постановление, като навежда доводи за издаването му в нарушение на чл.53 от ЗАНН, при опорочена процедура по установяване на административното нарушение и налагане на административното наказание, непосочване на доказателствата потвърждаващи извършеното нарушение. Оспорва изцяло фактическата обстановка отразена в НП, като твърди, че описаната риба не е ловена от него, той никога не я е виждал, същата никога не е била на отнетия в полза на държавата риболовен кораб, както и не му е известно хрилна мрежа с дължина 100 м. от кого, кога и от къде е иззета. С изложените мотиви се моли за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата, по изложените в нея аргументи. Твърди, че събраните в процеса доказателства не доказват авторството и вината на жалбоподателя по вмененото му с НП административно нарушение.

Административнонаказващият орган, чрез процесуалния си представител в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна и пледира за потвърждаване изцяло на наказателното постановление. Твърди, че в хода на съдебното следствие по един безспорен начин, с всички допуснати и приобщени доказателства към административната преписка е доказано умишленото извършване на посоченото в НП административно нарушение, а именно стопански риболов на квотиран вид риба от вида „калкан”, през период на въведена забрана за риболов на калкан, което представлява нарушение на чл.32, ал.1 ЗРА. Наложена е глоба в минималния предвиден в закона размер, като наказващия орган действайки в условията на обвързана компетентност прилагайки санкционната разпоредба на чл.70, ал.1 ЗРА, е отнел рибата, риболовните уреди, средствата и предмета на нарушението и е постановил заплащане на обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8139.60 лева.

Съдът, като съобрази изложените от страните доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл.314 НПК, вр. с чл.84 ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

На 11.05.2016г. служителите на ИАРА гр.Добрич и ГПУ Каварна получили сигнал за извършван незаконен улов на калкан. Организирали операция за проверка на сигнала и установяване на евентуалния нарушител, като разположили екипи за извършване наблюдение на бреговата част между с.*** и гр.***. Служителите на ИАРА Добрич Г.Я. и Д. Я. били разположени в гориста местност на брега до с.*** и извършвали наблюдение в района с технически уреди – бинокли. В процеса на наблюдение забелязали лодка, от която при достигането й до брега двама души започнали да слизат и отново да се качват носейки нещо. Свидетелят Я. се свързал с колегите си от мобилната група и гранична полиция и ги насочил към мястото където се намирала лодката и екипажа. До пристигането на служителите на ГПУ Каварна, свидетелят Я. и колегата му извършвали непрекъснато наблюдение на лицата с бинокъл. Когато се уверили че при тях има полицейски служители също се насочили към мястото. При пристигането си видели на брега разтоварените чували, в които имало риба – калкан. Граничният полицай им обяснил, че нарушителите не се подчинили на полицейското разпореждане и се отправили към нерегламентираната лодкостоянка в района на къмпинг ***. Той им описал лодката, включително и данните за външната й маркировка. Отивайки до лодкостоянката свидетелят Я. видял лодката, спрямо която извършвали наблюдение, като външната й маркировка отговаряла на тази дадена им от граничния полицай. От колегите си разбрал, че тази лодка е на жалбоподателя П., който в момента бил отседнал в намиращия се наблизо ресторант. Свидетелят Я. съставил на място констативен протокол № 086-172/11.05.2016г., в който описал установеното нарушение, както и отказа на П.П. да подпише протокола. Поради невъзможността на място да бъде извършено измерване на улова с цел точното му описване в акта, жалбоподателят бил призован да се яви на следващия ден в ГПУ Каварна, където бил съставен АУАН №017313/12.05.2016г., и след запознаване със съдържанието му връчен на П.П..

Въз основа на съставения на АУАН № А 0017313/12.05.2016г., предявен и връчен надлежно на жалбоподателя на 13.05.2016г., било издадено НП № 02-25 на 19.05.2016г. от Началника на отдел „Рибарство и контрол – Черно море” гр.Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол” при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което на П.Г.П. било наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 500 лв. за извършено нарушение на чл.32, ал.1 от ЗРА, отнети били в полза на държавата на осн. чл.90, ал.1 от ЗРА: 114бр. калкан с общо тегло 271.320 кг., от които 8 бр. маломерни екземпляри, 1бр. хрилна мрежа, с дължина 100м., 1бр. риболовен кораб с външна маркировка ***, 1бр. двигател ***, с №*** и е постановено жалбоподателят да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8139.60 лева, съгл. т.46 от приложение към чл.1, във вр. с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси.

Описаната фактическа обстановка установена от събраните писмени доказателства и показанията на свидетеля Я. се потвърждават изцяло от показанията на свидетеля Д.П. ***, участвал в мобилната група по установяване на нарушението. Същият заяви, че след получено обаждане от инспектора от Д. /св.Г.Я./ заедно с колегите си се насочили към къмпинг ***, където предполагали, че ще излезе лодката, за да я пресрещнат. Пристигайки на указаното място установили, че там вече има един граничен полицай, а до него на брега разтоварени чували с риба - калкан, един чувал с мрежи и други риболовни принадлежности. След като се легитимирали, той им казал, че нарушителите са излезли на това място, разтовари ли са чувалите, не са изпълнили полицейското му разпореждане и отново влезли в морето. Казал им още, че е разпознал единия от нарушителите, видял е външната маркировка на лодката, както и че същата се е отправила към лодкостоянката и е изтеглена на брега. Отивайки до посоченото място свидетелят видял лодката с посочената външна маркировка, която си личало, че била току що извадена от водата. Била мокра отвътре, в нея имало водорасли, мокри ръкавици, двигателят бил на мястото си - още топъл. Около лодката освен служителите на полицията нямало други лица. Било взето решение лодката да бъде транспортирана по вода до Д., откъдето имало възможност да бъде натоварена на колесар и прибрана за съхранение до приключване на производството. По време на изземване на лодката жалбоподателят не се появил, въпреки, че служителите на полицията го видели да стои в намиращото се наблизо кафе и да ги наблюдава. Впоследствие П. отишъл в Д. и поискал да знае на какво основание се задържа и изземва лодката му. В негово присъствие бил съставен констативен протокол, в който лодката била описана и същият му бил връчен. На следващия ден рибата била измерена и изтеглена в присъствието на граничните полицаи, а в последствие бил съставен АУАН в присъствието на нарушителя и адвоката му, който му бил предявен и връчен лично.

Показанията на разпитания свидетел М. А. – ст.граничен полицай в ГПУ Каварна освен, че потвърждават останалите гласни доказателства допълват същите относно начина на установяване на нарушението и нарушителя. Свидетелят показа, че след подаден сигнал  от радиолокационния център за малък плавателен съд, който се движи нерегламентирано и хаотично, към брега и отново навътре в морето, заедно с колегите от наряда започнали наблюдение с бинокли. Лодката на няколко пъти се насочвала към различни места от брега, а в последствие се изнесла южно от къмпинга, пред военното поделение, в района на мишените. Пристигайки на мястото където лодката е излязла, свидетелят установил, че това е лодката, която са наблюдавали, както и че от нея са разтоварени чували с риба и риболовни принадлежности, като едно от лицата оставяло последния чувал. При появата на полицейския автомобил едното от лицата се закрило с някаква дреха, а другото лице избутало лодката във водата, запалило двигателя и я насочило към къмпинга. Свидетелят видял лицето, като е сигурен, че й той ги е видял, разпоредил му да спре, но той не се подчинил. Свидетелят видял добре лодката, както и външната й маркировка. Съобщил данните на другите колеги от наряда, те се отправили към къмпинг ***, а той останал при разтоварения улов и касетките с мрежи, като през цялото време наблюдавал движението на лодката до акустирането й на брега. Видял, че от нея слизат двете лица, едното от които избягало в посока резиденцията, а другото по пътя и близкото заведение. Свидетелят е категоричен в показанията си, че лодката която е разтоварила рибата е тази която в последствие била спряна на лодкостоянката и иззета. Двамата с колегата му И.В. обиколили района и в близкото заведение установили нарушителя П., когото той видял по-рано да се качва в лодката и да я откарва до лодкостоянката. След извършената проверка на документите му за самоличност, служителите на ИАРА съставили на място в присъствието на нарушителя констативен протокол за установеното нарушение.

Показанията на тримата свидетели съдът преценява, като обективни, непротиворечиви и взаимнодопълващи се, кореспондиращи изцяло със събрания писмен доказателствен материал, поради което ги кредитира изцяло.

В пълно противоречие с така описаните по-горе гласни доказателства са показанията на водения от жалбоподателя свидетел Д.Д.Г.. Същият заяви, че на 11.05.2016г. през деня били заедно с П. който го помолил да му помогне за двигател, който е взел, да го пробва на лодката. В 17.00 часа свидетелят отишъл в дома на П., помогнал му да качат двигателя в колата и заедно отишли до морето, в района на къмпинг „Добруджа”. Сложили двигателя, но тъй като имало вятър П. предложил да изчакат малко и по-късно той да му помогне да избутат лодката в морето. Отседнали в близкото заведение на ****. Свидетелят заяви също, че след поставяне на двигателя не са вкарвали лодката във водата /според останалите свидетелски показания конфискуваната лодка, собственост на жалбоподателя е била мокра отвън и от вътре, с топъл двигател, и в непосредствена близост с водата/. Около 19.00 часа в заведението където били отседнали влезли гранични полицаи единият се представил и поискал документ за самоличност от П.. След като погледнал картата му казал „Този е” отишъл до джипа и му връчил един лист. П. станал от масата и тръгнал, а в по-късните часове свидетелят разбрал, че лодката му е отнета. Около 19.20 часа свидетелят си заминал. 

 Показанията на този свидете, съдът намира за изолирани, неубедителни, вътрешно противоречиви и противоречащи на всички останали гласни и писмени доказателства, и с оглед личните си непосредствени впечатления от начина на депозирането им счита, че не следва да ги кредитира.

Свидетелските показания на Д.Г. освен на останалите гласни доказателства, противоречат и на обясненията на самия жалбоподател П.П. при подаване на сигнал до националния телефонен номер 112, където той заявява „Излязох от морето. Оставих си лодката на брега. Връщам се след половин час и лодката ми я няма с двигателя.”

Въз основа на гореустановената фактическа обстановка настоящият състав прави следните правни изводи:

По допустимостта на жалбата

Същата е процесуално допустима, доколкото е подадена от надлежно легитимирана страна – наказаното физическо лице, в преклузивния срок по чл.59, ал.2 ЗАНН, както и срещу подлежащо на обжалване НП. С оглед на това жалбата е породила присъщия й суспензивен и деволутивен ефект.

По приложението на процесуалния закон

При разглеждане на дела по оспорени наказателни постановления районният съд е винаги инстанция по същество – чл.63, ал.1 ЗАНН. Това означава, че съдът следва да провери законосъобразността на постановлението, т.е. дали правилно са приложени процесуалният и материалният закони, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – аргумент от чл.314, ал.1 НПК, вр. с чл.84 ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие, съдът служебно (чл.13, чл.107, ал.2 и чл.313-314 НПК, вр. с чл.84 от ЗАНН) констатира, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи; в предвидената от закона писмена форма и съдържание – чл.42 и чл.57 ЗАНН.

Налице е и редовна процедура по връчването на АУАН на жалбоподателя. НП също е връчено надлежно на санкционираното лице, но и по правило това обстоятелство има отношение единствено към началото на преклузивния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН, но не и към законосъобразността на неговото издаване, което хронологически предхожда връчването му.

При преценка на доказателствата, съдът намира, че депозираната жалба е неоснователна, поради което наказателното постановление следва да бъде потвърдено като законосъобразно и обосновано. Съгласно чл.32, ал.1 от ЗРА Във водните обекти по чл.3, ал.1, т.1 и 2 се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване съгласно приложение № 1”. Съгласно посоченото приложение касаещо сроковете на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаване е забранен уловът на калкан във водите на Черно море – с всякакъв вид риболовни уреди за период от 60 дни, считано от 15 април. Посочената разпоредба, е обвързана със състава на нормата на чл.70, ал.1 от ЗРА, която санкционира всяко лице, което лови риба и други водни организми в период на забраната по чл.32, ал.1 ЗРА. Видно от процесния АУАН и НП на П.Г.П. е вменено нарушение на чл.32, ал.1 от ЗРА и е прието, че е осъществил и състава на чл.70, ал.1 от ЗРА.

Предвид събраните по делото доказателства, съдът намира административното нарушение за безспорно доказано, респ. за установено, че на 11.05.2016г. в 17.30 часа на къмпинг „***”, в Черно море П.Г.П., в качеството си на капитан на риболовен кораб ***, е извършил стопански риболов на квотиран вид риба от вида „калкан”- 271,320 кг., през периода на въведена забрана за риболов на калкан. Както бе посочено по-горе съдът изцяло кредитира показанията на разпитаните по делото свидетели Г.А.Я., Д.П.П. и М.В.А., които са логични, взаимно допълващи се и кореспондиращи по между си. И тримата с категоричност посочват П.Г., като едно от лицата, които на горепосочената дата излизайки от морето с лодка с външна маркировка ***, в района на къмпинга в ***, разтоварил от същата, описаните в акта и НП, чували с улов от риба-калкан и риболовни принадлежности. Посочените свидетели излагат непосредствени, непротиворечиви възприятия, както за лицето осъществило посочените действия, мястото на извършването им, протеклата проверка и поведението на жалбодателя, като индивидуализират по безспорен начин риболовния кораб и нарушителя.

Съдът не дава вяра на показанията на свидетеля Д.Г., като счита че същите са нелогични, противоречиви и не кореспондират с останалите събрани по делото доказателства. Съдът възприема същите като част от защитна позиция на жалбодателя, целяща оневиняването му и отмяна на наложеното административно наказание.

В конкретния случай жалбодателят е осъществявал риболов на квотиран вид риба от вида „калкан”, през периода на въведена забран, което по изложените по-горе съображения дава основание да бъде характеризиран същия като стопански по смисъла на ЗРА.  Жалбодателят може да бъде субект на вмененото му административно нарушение, защото е без значение за осъществяването на състава на нарушението дали извършителят е физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец, тъй като приложимата санкционна норма на чл.70, ал.1 от ЗРА си служи с израза "който", което от своя страна води до извода, че особено качество за субекта на административното нарушение не се изисква и такъв безспорно може да бъде и физическо лице, както е и в настоящия случай.

 Предвид горното съдът счита, констатациите на административно наказващите органи за законосъобразни, доказани и обосновани. Спазени са изискванията на разпоредбата на чл.42 от ЗАНН. Издаденото НП съдържа всички необходими реквизити, съгласно чл.57 от ЗАНН, като при съставянето му и издаването на акта за нарушение не са допуснати нарушения на административно наказателния процес.

АУАН е предявен на нарушителя, същият е вписал своите възражения и е получил препис от него, за което се е подписал. Формално са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, като съставеният АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление съдържат всички реквизити, посочени в цитираните разпоредби. Конкретно са посочени датата, времето/часа/, мястото на извършване на административното нарушение, т.е. конкретния воден обект и населеното място, в което местоизвършването на нарушението попада. Както АУАН, така и издаденото въз основа на него наказателно постановление, съдържат подробно, ясно и конкретно словесно описание на извършеното административно нарушение –извършване на стопански риболов на квотиран вид риба от вида калкан, през период на въведена забрана, от което става несъмнено ясно, че нарушителят П. е осъществил описанато административно нарушение. Наложеното наказание глоба в размер на 1 500 лв. съответства на материално правната норма в ЗРА и е съобразено по размер с характера на осъщественото нарушение.

Правилно и съгласно чл.90, ал.1 от ЗРА в полза на държавата са отнети 114бр. калкан с общо тегло 271.320 кг., от които 8 бр. маломерни екземпляри, 1бр. хрилна мрежа, с дължина 100м., 1бр. риболовен кораб с външна маркировка ***, 1бр. двигател ***, с №*** и е постановено на осн. чл.90, ал.2 от ЗРА, жалбоподателят да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8139.60 лева, съгл. т.46 от приложение към чл.1, във вр. с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси.

В конкретния случай не са налице предпоставките на т.нар "маловажен случай" по смисъла на чл.28 от ЗАНН и чл.93, т.9 от НПК, като в този смисъл е достатъчно да се отбележи, че осъщественото от жалбодателя административно нарушение не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност от обичайните случаи на нарушение от този вид, като при установяването му нарушителят е демонстрирал в значителна степен незачитане на установените правила и норми относно въведения ред за ползването и опазването на рибните ресурси.

АУАН и НП са съставени, респ. издадени от компетентни органи в съответствие с разпоредбата на чл.91, ал.1 и ал.4 от ЗРА, поради което процесното наказателно постановление, като законосъобразно, обосновано и основателно, следва да бъде потвърдено изцяло.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-25/19.05.2016г. на Началника на отдел „Рибарство и контрол – Черно море” гр.Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол” при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което на П.Г.П., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл.70, ал.1 от ЗРА, във вр. с чл.32, ал.1 от ЗРА е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 500 лв., на основание чл.90, ал.1 от ЗРА са отнети в полза на държавата 114бр. калкан с общо тегло 271.320 кг., от които 8 бр. маломерни екземпляри, 1бр. хрилна мрежа, с дължина 100м., 1бр. риболовен кораб с външна маркировка ***, 1бр. двигател ***, с №*** и е постановено на осн. чл.90, ал.2 от ЗРА, жалбоподателят да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8139.60 лева, съгл. т.46 от приложение към чл.1, във вр. с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси.

Решението може да се обжалва с касационна жалба, по реда на АПК, чрез Каварненски районен съд пред Административен съд Добрич, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..