Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  14.07.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на шестнадесети  юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М. като разгледа докладваното от съдията НАХД № 145 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Образувано е по жалба на “Джи Ди“ЕООД седалище и адрес на управление  гр.Добрич улица „С.З.“ №**, ЕИК:** с управител Г.К.Д. ЕГН **********  против Наказателно постановление № В-0042814/20.04.2017г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание 230а във връзка с чл.192 т.2 от Закона за защита на потребителите му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.Жалбоподателят “Джи Ди“ЕООД седалище и адрес на управление  гр.Добрич улица „С.З.“ №**, ЕИК:** с управител Г.К.Д. ЕГН **********,моли да бъде отменено Наказателно постановление № В-0042814/20.04.2017г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати нарушения на процесуалния и материалния закон.Отделно от това в жалбата се твърди,че описаното в акта и атакуваното наказателно постановление не отговаря на обективната истина.В жалбата са обективирани твърдения,че жалбоподателят е изпълнил указанията на контролните органи,като е закупил регистър за рекламациите и се е явил на указаната дата-12.08.2016г. в Община Каварна но не е намерил представители на КЗП за да им връчи изискуемите документи.В жалбата се сочи още,че не е извършена преценка дали не е налице  хипотеза на маловажен случай на административно нарушение.

         В съдебно заседание жалбоподателя,чрез процесуалния си представител поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         Въззиваемата страна,чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна,а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

         От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

         При извършена проверка от служители на РД при Комисия за защита на потребителите/КЗП/ на 10.08.2017г.г. в обект снек-бар „Докторовата къща“ находящ се в с.Т., общ.Ш. обл.Д., ул.“П.“ №*е установено,че  търговецът „Джи Ди ЕООД извършва туристическа дейност „ресторантьорство“ в стопанисвания от него обект-снек-бар „Докторовата къща“ находящ се в с.Т., общ.Ш. обл.Д., ул.“П.“ №*,като предлага за консумация: топли напитки,алкохолни и безалкохолни напитки,кухненска продукция.

         Обекта работи при проверката и обслужва клиенти.

         На видно място в обекта е поставено удостоверение за утвърдена категория две звезди за снек-бар „Докторовата къща“ с рег.№ 00191 издадено на 07.07.2014г.,валидно до 07.07.2019г. с капацитет 28 места на закрито/22 места на открито,издадено от Община Шабла на лице извършващо дейност „Джи Ди“ЕООД.

         Обявените цени и услуги са в еднакъв размер за всички туристи,като част от тях не се поставят в по-неблагоприятно положение основано на различни принципи.

         При поискване от длъжностни лица не се представя регистър на предявените рекламации.

         С констативен протокол № К-0231595/10.08.2016г. на търговеца е дадено разпореждане на основание чл.192 т.2 от ЗЗП да представи на 12.08.2016г. в 10.00ч. в Община Каварна регистър на предявените рекламации,заведен за обекта.

         Управителят на „Джи Ди“ЕООД  или упълномощено от него лице не се явяват.

         Изпратени са два броя уведомителни писма с изх.№ В-03-2598 от 19.10.2016г. и изх.№ В-03-2697 от 26.10.2016г. за представяне на изисканите документи и приключване на проверката.

         На 04.11.2016г. длъжностното лице Н.В.А. е съставила АУАН № К-0042814,в който актосъставителя е посочил,че търговецът „Джи Ди“ЕООД е възпрепятствал длъжностните лица при осъществяване на правомощията им по чл.192 от Закона за защита на потребителите и не е изпълнил разпореждане да представи изисканите документи,с което е нарушил разпоредбата на чл.230а от Закона за защита на потребителите.

         Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на “Джи Ди“ЕООД седалище и адрес на управление  гр.Добрич улица „С.З.“ №**, ЕИК:** с управител Г.К.Д. ЕГН ********** на основание 230а във връзка с чл.192 т.2 от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

         Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Н.В.А.-актосъставител и Е.Н.Д.-присъствувала при проверката на 10.08.2016г.,които поддържат констатациите си отразени в АУАН и констативния протокол и са категорични,че към момента на проверката е констатирано,че в обекта няма заведен и при поискване от длъжностните лица,не се представя регистър на предявените рекрамации,като с констативния протокол от 10.08.2016г. е дадено разпореждане на търговеца,на основание чл.192 т.2 от Закона за защита на потребителите да представи на 12.08.2016г. в 10.00ч. в Община Каварна регистър на предявените рекламации,заведен за обекта,пред длъжностните лица на Комисията за защита на потребителите.Еднопосочни са показанията на актосъставителя Н.В.А. и свидетеля Е.Н.Д. относно факта,че на 12.08.2016г. служители на Комисия за защита на потребителите са били в Община Каварна,в часовия диапазон от 09.00 до 14.00-14.30ч.В тази насока са показанията на актосъставителя Н.А.:“…На датата 12.08.2016г. на която дата дадохме нареждане да се яви търговеца,бяхме в Община Каварна,от 09.00часа до 14.30 часа.“,както и показанията на свидетеля Е.Н.Д.:“…Съставихме констативен протокол и насрочихме документална проверка на 12.08.2016г. в изнесената приемна за приключване на проверките,която приемна беше в Община Каварна.На насрочената документална проверка,представляващ дружеството не се яви…Включително и аз,като водещ на проверки,присъствах и писах актове в приемната на Общшина Каварна.Искам да кажа,че имам съставени актове на същата дата“.

         От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел Х.К.Д. съпруга на жалбоподателя се установява,че при проверката от страна на служители на КЗП са и поискали регистър на рекламациите и са дадени указания регистъра за рекламациите да бъде представен  в приемната на КЗП в Община Каварна на 12.08.2016г.Пристигнали са заедно със съпруга си в гр.Каварна на 12.08.2016г. и свидетелката Дренска е закупила двата регистъра-един за снек-бара и един за къщата и предала на съпруга си регистрите.Свидетелката твърди в показанията си,че съпругът и е посетил приемната на КЗП в Община Каварна на 12.08.2016г. но понеже е нямало служител в офиса и не са имали физическа възможност да чакат в най-активния месец на сезона,са се прибрали  защото по обяд туристите освобождават стаите.

         При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

         Жалбата е допустима като депозирана в законоустановения 7-дневен срок и от лице което има правен интерес.

         Независимо от основанията,посочени от жалбоподателя,съдът подложи на цялостна преценка обжалваното наказателно постановление,какъвто е обхватът на въззивната проверка и констатира следното:

         В административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения.АУАН е съставен  от компетентно длъжностно лице,съобразно приложената по делото Заповед № 479 ЛС/05.05.2015г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите.Наказателното постановление е издадено в рамките на преклузивния срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН от компетентния админинстративнонаказващ орган,съобразно приложената по делото Заповед № 171/09.03.2017г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите,съдържа необходимите реквизити по чл.57 от ЗАНН и е надлежно връчено на нарушителя.

         Съдът намира,че е налице пълно описание на нарушението  и на обстоятелствата при които е било извършено същото,съобразно разпоредбата на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

         От описанието на нарушението,както в АУАН,така и в обжалваното НП става пределно ясно какъв документ е бил изискан на проверката в обекта на 10.08.2016г. и че същият документ-регистър за рекламациите не е бил представен.Посочена е и датата/12.08.2016г./ на която е било разпоредено управителят или упълномощено от него лице да се яви лично  и да представи в приемната на КЗП в Община Каварна изискания документ и на която дата управителят на „Джи Ди“ЕООД  или упълномощено от него лице не се явяват.Посочена е и датата на извършване на нарушението-04.11.2016г.Тази дата съвпада с датата на съставяне акта за установяване на административно нарушение № К-0042814 и това е датата на която след анализ на събраните доказателства  актосъставителят е констатирал,че търговецът „Джи Ди“ЕООД е възпрепятствал длъжностните лица при осъществяване на правомощията им по чл.192 от Закона за защита на потребителите и не е изпълнил разпореждане да представи изисканите документи,с което е нарушил разпоредбата на чл.230а от Закона за защита на потребителите.

         Налице е и пълно съответствие между описанието на изискания посредством Констативен протокол № К-0231595/10.08.2016г. документ и този описан в обжалваното наказателно постановление.Нарушението както в акта,така и в наказателното постановление е изписано текстово  съобразно съдържанието на съответния текст по чл.230а във връзка с чл.192 т.2 от Закона за защита на потребителите,като разминаване на фактическо и правно положение не съществува.

         Горните съображения на съда  обосноваха извода,че за жалбоподателя не е настъпило объркване досежно това какво нарушение и по кой текст му е вменено,както и кога е извършено същото,та това да рефлектира върху ефективното  реализиране на правото  му на защита против наказателното постановление.

         Предвид изложеното,съдът намира,че наказателното постановление е законосъобразно в процесуален аспект.

         По отношение на визираното нарушение и приложимия материален закон съдът установи следното:

         Съгласно чл.192 т.2 от Закона за защита на потребителите длъжностните лица на контролните органи по чл.191 имат право да изискват необходимите документи във връзка с осъществявания от тях контрол.

         От своя страна нормата на чл.230а от Закона за защита на потребителите повелява,че за възпрепятстване на длъжностните лица при осъществяване на правомощията им по чл.192 и 192а и за неизпълнение на разпореждане по чл.192а ал.1 т.2 и ал.2 на виновните лица се налага глоба,а на едноличните търговци и юридическите лица-имуществена санкция,в размер от 1000 до 3000 лева.

         На “Джи Ди“ЕООД е наложена имуществена санкция  в размер на 1000 лева за това,че е възпрепятствал длъжностните лица при осъществяване на правомощията им по чл.192 от Закона за защита на потребителите и не е изпълнил разпореждане да представи изисканите документи,с което е нарушил разпоредбата на чл.230а от Закона за защита на потребителите.

         От събраните по делото доказателства се установява следното:

         При извършена проверка от служители на РД при Комисия за защита на потребителите/КЗП/ на 10.08.2017г.г. в обект снек-бар „Докторовата къща“ находящ се в с.Т., общ.Ш. обл.Д., ул.“П.“ №*е установено,че  търговецът „Джи Ди ЕООД извършва туристическа дейност „ресторантьорство“ в стопанисвания от него обект-снек-бар „Докторовата къща“ находящ се в с.Т., общ.Ш., ул.“П“ №*,като предлага за консумация: топли напитки,алкохолни и безалкохолни напитки,кухненска продукция.Обекта работи при проверката и обслужва клиенти.На видно място в обекта е поставено удостоверение за утвърдена категория две звезди за снек-бар „Докторовата къща“ с рег.№ 00191 издадено на 07.07.2014г.,валидно до 07.07.2019г. с капацитет 28 места на закрито/22 места на открито,издадено от Община Шабла на лице извършващо дейност „Джи Ди“ЕООД.

         Обявените цени и услуги са в еднакъв размер за всички туристи,като част от тях не  не се поставят в по-неблагоприятно положение основано на различни принципи.

         При поискване от длъжностни лица не се представя регистър на предявените рекламации.

         С констативен протокол № К-0231595/10.08.2016г. на търговеца е дадено разпореждане на основание чл.192 т.2 от ЗЗП да представи на 12.08.2016г. в 10.00ч. в Община Каварна регистър на предявените рекламации,заведен за обекта.

         Управителят на „Джи Ди“ЕООД  или упълномощено от него лице не се явяват.

         Изпратени са два броя уведомителни писма с изх.№ В-03-2598 от 19.10.2016г. и изх.№ В-03-2697 от 26.10.2016г. за представяне на изисканите документи и приключване на проверката.

         В хода на съдебното производство  не се установи различна фактическа обстановка от описаната в АУАН и в издаденото въз основа на него наказателно постановление.Конкретните обстоятелства по нарушението са установени от свидетелите Н.В.А. и Е.Н.Д.,които пресъздават свои непосредствени възприятия,придобити в хода на проверката и чиито показания са последователни и логични и се подкрепят от приетите по делото писмени доказателства,като липсва индиция за тяхната заинтересованост.Няма основание да не се дава вяра на тези свидетели,нито да се счита,че техните показания не са достатъчни за несъмнено установяване на обективната истина,още повече,че същите се подкрепят от приетите по делото писмени доказателства.

         Изложената фаактическа облстановка съдът намира за безспорно установена въз основа на разпитаните в хода на съдебното дирене  свидетели Н.В.А. и Е.Н.Д.,както и от приложените и приети  по делото писмени доказателства- констативен протокол № К-0231595/10.08.2016г.,два броя уведомителни писма с изх.№ В-03-2598 от 19.10.2016г. и изх.№ В-03-2697 от 26.10.2016г. за представяне на изисканите документи и приключване на проверката.

         Що се отнася до наведените основания за отмяна на наказателното постановление,съдът констатира тяхната неоснователност предвид на следното:

         Основното възражение на жалбоподателя е свързано с факта на явяването му на документалната проверка на 12.08.2016г. в приемната на Комисията за защита на потребителите в Община Каварна,като твърдението му е,че в приемната на 12.08.2016г. в 10.00ч. не е имало представител на Комисията за защита на потребителите.От друга страна еднопосочни са показанията на актосъставителя Н.В.А. и свидетеля Е.Н.Д. относно факта,че на 12.08.2016г. служители на Комисия за защита на потребителите са били в Община Каварна,в часовия диапазон от 09.00 до 14.00-14.30ч.В тази насока са показанията на актосъставителя Н.А.:“…На датата 12.08.2016г. на която дата дадохме нареждане да се яви търговеца,бяхме в Община Каварна,от 09.00часа до 14.30 часа.“,както и показанията на свидетеля Е.Н.Д.:“…Съставихме констативен протокол и насрочихме документална проверка на 12.08.2016г. в изнесената приемна за приключване на проверките,която приемна беше в Община Каварна.На насрочената документална проверка,представляващ дружеството не се яви…Включително и аз,като водещ на проверки,присъствах и писах актове в приемната на Община Каварна.Искам да кажа,че имам съставени актове на същата дата“.Съдът цени като последователни,логически свързани и достоверни показанията на свидетелите-актосъставителя Н.В.А. и свидетеля Е.Н.Д..При разпита им не се установиха данни,от които да се заключи заинтересованост или предубеденост на разпитаните служители на Комисията за защита на потребителите.Те са изпълнявали служебните си задължения,не са имали лично познанство и отношения с жалбоподателя и другия свидетел по делото Х.К.Д..Не са налице доказателства по делото,които да опровергават описаната от свидетелите А. и Д. фактическа обстановка.От друга страна свидетеля Х.К.Д./съпруга на жалбоподателя/  има интерес да изложи по-различна фактическа обстановка,която да благоприятства жалбоподателя.Освен това показанията и се явяват опосредени,тъй като за факта,че в приемната на 12.08.2016г. в 10.00ч. не е имало представител на Комисията за защита на потребителите,тя е узнала от съпруга си и няма непосредствени впечатления от този факт.Ето защо показанията на Х.К.Д. разкриват колебания и особености,които пречат да се приемат за изцяло достоверни.

         Предвид тези събрани по делото доказателства съдът счита,че отразеното от жалбоподателя в жалбата относно факта,че в приемната на 12.08.2016г. в 10.00ч. не е имало представител на Комисията за защита на потребителите е негова защитна версия,неотговаряща на истината и целяща отмяна на наложеното  му административно наказание.

         Правилно,въз основа на събраните доказателства е прието,че се касае за извършено административно нарушение  и след подробно описание на фактическата обстановка,възприемайки я изцяло така,както е била установена от проверяващите,административнонаказващият орган правилно е квалифицирал извършеното и правилно е било определено наказание към предвидения в чл.230а от ЗЗП минимален размер.

         Настоящия съдебен състав счита,че липсва законово основание за намаляване размера на наказанието,тъй като наложеното такова е определено в законовия минимум от 1000/хиляда/ лева,а разпоредбата на чл.27 ал.5 от ЗАНН не допуска определяне на наказанията под  предвидения най-нисък размер.

         Съдът намери,че правилно от страна на наказващия орган не е била приложена хипотезата на чл.28 от ЗАНН,тъй като конкретния случай не показва занижена степен на обществена опасност в сравнение с обичайните случаи от този вид и в този смисъл правилно е било прието,че дружеството следва да бъде санкционирано за извършеното административно нарушение.Основна цел на Закона за защита на потребителите е осигуряване реализирането в пълен обем на правата на потребителите в техните отношения с търговците.Ето защо не може да става дума за компромис с тези права и толериране на подобни нарушения,поради което  конкретното нарушение не би могло да бъде квалифицирано по чл.28 от ЗАНН.

         С оглед изложеното,съдът намира,че наказателното постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

         Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

Р    Е    Ш    И :

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № В-0042814/20.04.2017г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на “Джи Ди“ЕООД седалище и адрес на управление  гр.Добрич улица „С.З.“ №**, ЕИК:** с управител Г.К.Д. ЕГН ********** на основание 230а във връзка с чл.192 т.2 от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: