Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 22.04.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и девети март две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО Г.

 

при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 145 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С Наказателно постановление № 08-000520/298 от 14.11.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич на основание чл.79 ал.4 във връзка с чл.77 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и чл.48в ал.2 от Закона за чужденците в Република ***** на  „*****“ ЕООД с ЕИК ***** седалище и адрес на управление гр.Каварна улица „*****“ № 5,в качеството му на работодател е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 3000/три хиляди/ лева за извършено нарушение на чл.13 ал.1 във връзка с чл.77 ал.1 от Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят „*****“ ЕООД с ЕИК ***** седалище и адрес на управление гр.Каварна улица „*****“ № 5,представлявано от управителя Х.Г.У. и моли съда да го отмени като незаконосъобразно,постановено при нарушение на материалния закон и процесуалноправните норми и правила.В жалбата се твърди ,че обжалваното наказателно постановление не отговаря на съдържателните изисквания на чл.57 ал.1 т.5 и т.6 от ЗАНН,а АУАН № 08-000525/16.10.2017г. не е съставен и не е връчен по надлежния ред,поради което жалбоподателя е бил възпрепятстван да се запознае със съдържанието му и да реализира защитата си.В жалбата се оспорват и отразените в наказателното постановление фактически констатации ,че лицето В. Т.. не е изпълнявал самостоятелни трудови функции в момента на проверката и не е наеман на работа.

В жалбата се изразява становище,че констатираното нарушение попада в хипотезата на чл.28 от ЗАНН с мотив,че законосъобразен и съобразен със закона подход е да се налага наказание едва при последващо неизпълнение на дадени предписания на отговорното лице.

В съдебно заседание ппроцесуалния представител на жалбоподателя поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Въззиваемата страна,чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна,а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите  К.А.А.,С.И.Г.,В.К.П.,Т.Н.А.,А.А.П.,Н.А.Я.,както и от становището на процесуалния представител на ответника,съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 30.08.2017г. около 23.00ч.от инспектори в дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич-К.А.,Т.А. и Г. В.,съвместно със служители на ОД на МВР РУ Каварна,ДАНС и звено „Миграция“ към ОД на МВР е извършена проверка на цех за производство на хляб и хлебни изделия с адрес гр.Каварна улица „*****“ № 5 стопанисван от „*****“ ЕООД.В обекта е заварено да работи лицето Т..Т.,роден на ***г.,паспорт № ***,издаден на 25.07.2016г.,гражданин на Република Молдова.Завареното лице попълнило писмено сведение,от което е видно,че Т..Т. работи в цех за производство на закуски,стопанисван от „*****“ЕООД с определена трудова функция-опаковчик,т.е поставя опакования хляб в щайги и пълните щайги в колички за хляб,с определено работно място-опаковъчен цех,с три часова почивка в работното време и работно време-от 22.00 до 06.00ч.,с уговорен трудово възнаграждение в размер на 25 лева,които получава ежеседмично и с един почивен ден седмично без да е сключен писмен трудов договор с „*****“ЕООД и липса на командировъчна заповед.На 31.08.2017г. с изх.№ 17246098 от група „Миграция“ гр.Добрич е поискана писмена информация относно Т..Т. в която да се посочи дали лицето има разрешение за продължително пребиваване в Република *****,както и с писмо изх.№ 17246265 от Агенция по заетостта е изискана информация относно искано ли е разрешение от „*****“ЕООД за наемане на работа на граждани от страни извън Европейския съюз.От събраните по време на проверката документи се установява,че „*****“ЕООД в качеството си на работодател е приел на работа на 30.08.2017г. Т..Т.,роден на ***г.,паспорт № ***,издаден на 25.07.2016г.,гражданин на Република Молдова,който е незаконно пребиваващ на територията на Република *****,гражданин на трета държава.Резултатите от извършената проверка от К.А.,Т.А. и Г. В.-инспектори в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Добрич били обективирани в протокол за извършена проверка  № ПР1733376 от 29.09.2017г.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства имащи значение за изясняване на обстоятелствата по делото и разкриване на обективната истина: показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели- К.А.А.,С.И.Г.,В.К.П.,Т.Н.А.,А.А.П.,Н.А.Я.,НП № 08-000520/298  от 14.11.2017г. ведно с обратна разписка за връчване на НП;АУАН № 08-00520  от 16.10.2017г.;писмо с изх.№ 17253764/11.10.2017г. за връчване на протокол и покана за съставяне на АУАН,ведно с обратна разписка за връчването му;протокол  за извършена проверка изх.№ ПР173376/29.09.2017г.;призовка за представяне на документи от 01.09.2017г.;призовка по чл.47 ал.1 АПК;писмо с изх.№ 17246900/05.09.2017г. до началника на група „Миграция“ към ОД на МВР-Добрич; писмо с изх.№ 17246098/31.08.2017г. до началника на група „Миграция“ към ОД на МВР-Добрич;писмо с вх.№ 17284330/08.09.2017г. от ОД на МВР-Добрич;писмо с вх.№ 17286747/20.09.2017г.от Агенция по заетостта;Договор за продажба на дружествени дялове;Решение за продажба на дял от капитала на „*****“ЕООД;Пълномощно на Х.Г.У.;Учредителен акт на „*****“ЕООД;Декларация по чл.68 ал.1 т.3 от ЗТМТМ на Т..Т.;Възражение срещу АУАН с вх.№ 17293562/20.10.2017г.;пълномощно с рег.№ 2532 и № 2533/04.09.2017г.;Становище относно възражение срещу АУАН.

Актосъставителя е приел,че с действията си дружеството-работодател е допуснало нарушения на разпоредбите на чл.13 ал.1 във връзка с чл.77 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение е издадено обжалваното наказателно постановление,с което жалбоподателят е санкциониран на основание чл.79 ал.4 във връзка с чл.77 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и чл.48в ал.2 от Закона за чужденците в Република *****.

Наказателното постановление било връчено на представител на жалбоподателя на 03.05.2018г./видно от известие за доставяне/.

При обжалване на наказателното постановление пред Каварненски Районен съд са допуснати до разпит свидетелите,посочени в АУАН- К.А.А.,С.И.Г.,В.К.П.,свидетеля Т.Н.А. участвал при извършването на съвместната проверка на 30.08.2017г. съвместно със служители на ОД на МВР РУ Каварна,ДАНС и звено „Миграция“ към ОД на МВР в цех за производство на хляб и хлебни изделия с адрес гр.Каварна улица „*****“ № 5 стопанисван от „*****“ ЕООД,свидетеля А.П./***/ оказал съдействие на 30.08.2017г. на служители на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич при проверка на „*****“ЕООД,свидетеля Н.А.Я.-отговорник „Спомагателна дейност“ в „*****“ЕООД.Показанията на свидетелите К.А.А. и Т.Н.А. изцяло подкрепят описаната в АУАН и НП фактическа обстановка,а именно,че на 30.08.2017г. около 23.00ч.от инспектори в дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич-К.А.,Т.А. и Г. В.,съвместно със служители на ОД на МВР РУ Каварна,ДАНС и звено „Миграция“ към ОД на МВР е извършена проверка на цех за производство на хляб и хлебни изделия с адрес гр.Каварна улица „*****“ № 5 стопанисван от „*****“ ЕООД.В обекта е заварено да работи лицето Т..Т.,роден на ***г.,паспорт № ***,издаден на 25.07.2016г.,гражданин на Република Молдова.Завареното лице попълнило писмено сведение,от което е видно,че Т..Т. работи в цех за производство на закуски,стопанисван от „*****“ЕООД с определена трудова функция-опаковчик,т.е поставя опакования хляб в щайги и пълните щайги в колички за хляб,с определено работно място-опаковъчен цех,с три часова почивка в работното време и работно време-от 22.00 до 06.00ч.,с уговорен трудово възнаграждение в размер на 25 лева,които получава ежеседмично и с един почивен ден седмично без да е сключен писмен трудов договор с „*****“ЕООД и липса на командировъчна заповед.На 31.08.2017г. с изх.№ 17246098 от група „Миграция“ гр.Добрич е поискана писмена информация относно Т..Т. в която да се посочи дали лицето има разрешение за продължително пребиваване в Република *****,както и с писмо изх.№ 17246265 от Агенция по заетостта е изискана информация относно искано ли е разрешение от „*****“ЕООД за наемане на работа на граждани от страни извън Европейския съюз.От събраните по време на проверката документи се установява,че „*****“ЕООД в качеството си на работодател е приел на работа на 30.08.2017г. Т..Т.,роден на ***г.,паспорт № ***,издаден на 25.07.2016г.,гражданин на Република Молдова,който е незаконно пребиваващ на територията на Република *****,гражданин на трета държава.

Съдът,както с оглед изложените от жалбоподателя доводи,така и предвид императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му,обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание,прави следните изводи:

По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59 ал.1 от ЗАНН,подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст,от легитимиран субект,при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд/по местоизвършване на твърдяното нарушение/,поради което е процесуално допустима.

При разглеждане на дела по оспорени наказателни постановления районният съд е инстанция по същество,с оглед на което дължи цялостна проверка относно правилното приложение на материалния и процесуалния закон,независимо от основанията посочени от жалбоподателя.

В изпълнение на това свое правомощие съдът констатира,че в хода на административно-наказателната процедура не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.Административнонаказателното производство е започнало,протекло е и е приключило съобразно процесуалните изисквания на ЗАНН.В акта не са допуснати процесуални нарушения,водещи до неотстраними пороци на обжалваното наказателно постановление или ограничаващи правото на защита на административно-наказания.Актът е съставен от компетентен актосъставител по смисъла на чл.79 ал.1 от ЗТМТМ във връзка с приложената  към материалите по делото Заповед № ЧР-814/13.06.2016г. на Изпълнителния директор на „Главна инспекция по труда“.Спазени са изискванията на чл.79 ал.2 от ЗТМТМ,като актът е изпратен по пощата с обратна разписка и от приложеното по делото известие за доставяне се установява,че е получен от Д.Х.У.упълномощена от управителя на дружеството-жалбоподател да получава и подписва АУАН и наказателни постановления,издадени от НАП и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган по смисъла на чл.79 ал.4 ЗТМТМ  във връзка със Заповед № ЧР-964/15.08.2017г.Спазени са изискванията на чл.57 и 58 от ЗАНН,налице е съответствие между обстоятелствената част на акта за установяване на административно нарушение с  обстоятелствената част на наказателното постановление.Констатираното административно нарушение е описано точно и ясно,като са посочени всички елементи от състава на нарушението,както и съответстващата му правна квалификация.

По същество на нарушението съдът намира следното:

Съгласно разпоредбата на чл.13 ал.1 от ЗТМТМ не се разрешава наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на Република ***** граждани на трети държави.От събраните и коментирани по-горе доказателства по делото безспорно се установява,че към датата на установяване на нарушението-30.08.2017г. лицето Т..Т.,роден на ***г.,паспорт № ***,издаден на 25.07.2016г.,гражданин на Република Молдова  е пребивавал незаконно  на територията на Република *****,гражданин на трета държава,като не е имал достъп до пазара на труда в страната,както и че жалбоподателят е „работодател“ по смисъла на &1 т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.Т..Т.  е попълнил предоставената му от контролните органи в превод от български език на руски език декларация,в която е декларирал собственоръчно елементи на трудово правоотношение-работно време,работно място,размер на получаваното възнаграждение.С наемането на работа на лицето Т..Т.,роден на ***г.,паспорт № ***,издаден на 25.07.2016г.,гражданин на Република Молдова  ,което несъмнено беше установено в хода на делото от приобщените към доказателствения материал АУАН № 08-00520  от 16.10.2017г.;писмо с изх.№ 17253764/11.10.2017г. за връчване на протокол и покана за съставяне на АУАН,ведно с обратна разписка за връчването му;протокол  за извършена проверка изх.№ ПР173376/29.09.2017г.; призовка за представяне на документи от 01.09.2017г.;призовка по чл.47 ал.1 АПК;писмо с изх.№ 17246900/05.09.2017г. до началника на група „Миграция“ към ОД на МВР-Добрич; писмо с изх.№ 17246098/31.08.2017г. до началника на група „Миграция“ към ОД на МВР-Добрич;писмо с вх.№ 17284330/08.09.2017г. от ОД на МВР-Добрич;писмо с вх.№ 17286747/20.09.2017г.от Агенция по заетостта;Договор за продажба на дружествени дялове;Решение за продажба на дял от капитала на „*****“ЕООД;Пълномощно на Х.Г.У.;Учредителен акт на „*****“ЕООД;Декларация по чл.68 ал.1 т.3 от ЗТМТМ на Т..Т.;Възражение срещу АУАН с вх.№ 17293562/20.10.2017г.;пълномощно с рег.№ 2532 и № 2533/04.09.2017г.;Становище относно възражение срещу АУАН,съдът приема,че „*****“ ЕООД с ЕИК ***** е осъшествило от обективна страна състава на административно нарушение по чл.13 ал.1 от ЗТМТМ.

Санкционната норма на чл.77 ал.1 от ЗТМТМ/действаща към момента на установяване на нарушението/ предвижда,че на работодател,нарушил разпоредбата на чл.13 ал.1 от ЗТМТМ,когато нарушението не съставлява престъпление,се налага глоба или имуществена санкция в размер определен по чл.48в от Закона за чужденците в Република *****,освен ако не подлежи на по-тежко наказание.

Прилагайки тази санкционна разпоредба,наказващият орган следва да съобрази на първо място кой е субектът на административнонаказателната отговорност, т.е  да притежава качеството „работодател“ по смисъла на &1 т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. Според законовата дефиниция „работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образование/ предприятие, учреждение,организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни/, което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение.

В случая е безспорно,че „*****“ ЕООД с ЕИК ***** е юридическо лице,което е наело на работа лицето Т..Т.,роден на ***г.,паспорт № ***,издаден на 25.07.2016г.,гражданин на Република Молдова,поради което именно „*****“ ЕООД притежава качеството работодател, оттам се явява и субект на нарушението.Видно е,че в специалния закон-ЗТМТМ е предвидена такава имуществена санкция,при която правилно е приложена и общата разпоредба на ЗАНН и търговецът е санкциониран с имуществена санкция в съответствие с материалните разпоредби на закона.Ето защо административнонаказващият орган,санкционирайки жалбоподателя с предвидената за юридически лица имуществена санкция в разпоредбата на чл.77 ал.1 от ЗТМТМ е съобразил изцяло закона,като е наложил санкция в минимално предвидения размер от 3000 лева.Предвид изложеното съдът не следва да обсъжда въпроса за ревизиране на наложената санкция.

Що се отнася до представеният и приобщен към доказателствения материал по делото Договор за прехвърляне на дружествени дялове от 30.08.2017г.,същият не следва да се кредитира,по следните съображения:

Действително Договора за прехвърляне на дружествени дялове от 30.08.2017г. е с нотариална заверка на подписите,но от извършената служебно справка се установява,че не е бил вписан в Търговския регистър,въпреки императивната разпоредба на чл.129 ал.2 от ТЗ.В случая транслативния ефект на прехвърлянето на дружествени дялове настъпва със сключването на договора,но не е настъпило защитното действие на вписването.Това действие ще настъпи с вписването,като сделката до вписването не може да се противопостави на трети лица.Поради неизпълнение на задължението  по чл.129 ал.3 от ТЗ за вписване,невписаните обстоятелства се считат за несъществуващи по отношение на третите добросъвестни лица.

По отношение на наведените доводи от страна на жалбоподателя,че в случая са налице основания за приложение на чл.28 от ЗАНН и определяне на случая като маловажен,настоящия съдебен състав приема,че извършеното нарушение не разкрива белези,които го отличават от обикновените,типични нарушения от този вид,което не дава основание да се приложи хипотезата на чл.28 от ЗАНН/по аргумент от критериите на чл.93 т.9 от НК/.При определяне маловажността на административното нарушение следва на първо място да се вземе предвид обектът,обществените отношения,които се засягат.В случая обект на нарушение са обществените отношения по предоставяне на работна сила,свързани с регулиране на пазара на труда,когато като работници са наети граждани на трети държави,към които ЗТМТМ поставя определени изисквания.

Предвид всичко изложено,настоящият съдебен състав намира,че при правилно установена фактическа обстановка,квалифициране на нарушението и посочване на точната санкционна норма и правилно определена санкция,която се явява справедливо наказание за извършеното нарушение и ще постигне необходимия превантивен и предупредителен ефект към спазване на установения правов ред в страната,наказателното постановление следва да се потвърди изцяло.

Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 пр.1 от ЗАНН,съдът

 

                                    Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000520/298 от 14.11.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич на основание чл.79 ал.4 във връзка с чл.77 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и чл.48в ал.2 от Закона за чужденците в Република ***** с което на  „*****“ ЕООД с ЕИК ***** седалище и адрес на управление гр.Каварна улица „*****“ № 5,в качеството му на работодател е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 3000/три хиляди/ лева за извършено нарушение на чл.13 ал.1 във връзка с чл.77 ал.1 от Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено. 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: