Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Гр.Каварна, 05.07.2019г.

 

В     И М Е Т О   НА    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на дванадесети юни, две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Елена Шопова, като разгледа АНД№147/2018г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

 

С Наказателно постановление № 08-000522/300 от 14.11.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич, на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от Кодекса на труда  на  „***“ ЕООД с ЕИК ***, гр.Каварна, ул.“***“, №5, в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.63 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят „***“ ЕООД с ЕИК ***, гр.Каварна, ул.“***“, №5, представлявано от управителя Х.Г.У. и моли съда да го отмени като незаконосъобразно, постановено при нарушение на материалния закон и процесуалноправните норми и правила. В жалбата се твърди, че обжалваното наказателно постановление не отговаря на съдържателните изисквания на чл.57 ал.1 т.5 и т.6 от ЗАНН, а АУАН № 08-000522/16.10.2017г. не е съставен и не е връчен по надлежния ред, поради което жалбоподателя е бил възпрепятстван да се запознае със съдържанието му и да реализира защитата си. В жалбата се оспорват и отразените в наказателното постановление фактически констатации, че лицето В.Д.Д. е изпълнявала самостоятелни трудови функции в момента на проверката.

В жалбата се изразява становище, че констатираното нарушение попада в хипотезата на чл.28 от ЗАНН с мотив, че законосъобразен и съобразен със закона подход е да се налага наказание едва при последващо неизпълнение на дадени предписания на отговорното лице.

 

В съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Въззиваемата страна, чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна, а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите  К.А.А., В.К.П., Т.Н.А., както и от становището на процесуалния представител на ответника, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 30.08.2017г. около 23.00 часа от инспектори в дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич – К.А., Т.Н.А. и Г.В.В., съвместно със служители на ОД на МВР РУ Каварна, ДАНС и звено „Миграция“ към ОД на МВР е извършена проверка на цех за производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия с адрес гр.Каварна, улица „***“ № 5, стопанисван от „***“ ЕООД. В обекта е заварено да работи лицето В.Д.Д. с ЕГН  **********, което работи като опаковчик, преди да регистрира в НАП сключения на 29.08.2017г. трудов договор и преди да предостави на лицето екземпляр от трудовия договор и копие от уведомлението до НАП за регистрирането на договора.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства имащи значение за изясняване на обстоятелствата по делото и разкриване на обективната истина: показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели – К.А.А., В.К.П., Т.А., НП № 08-000522/300 от 14.11.2017г., АУАН № 08-000500 от 16.10.2017г., писмо с изх.№ 17253764/11.10.2017г. за връчване на протокол и покана за съставяне на АУАН, ведно с обратна разписка за връчването му, пълномощно на Х.Г.У., протокол за извършена проверка с изх.№ ПР1733376/29.09.2017г., призовка за представяне на документи от 01.09.2017г., призовка по чл.47 ал.1 от АПК, Трудов договор № 00465/29.08.2017г. на В.Д.Д., справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62 ал.5 от КТ с вх.№ 08388173028724/31.08.2017г., служебна бележка № 515/29.08.2017г. на В.Д.Д., протокол за проверка на знанията по безопасност и здраве при работа на В.Д.Д..

Актосъставителя е приел, че с действията си дружеството-работодател е допуснало нарушения на разпоредбите на чл.63 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение и след съобразяване на подаденото възражение е издадено обжалваното наказателно постановление, с което жалбоподателят е санкциониран на основание чл.416 ал.5,вр. с чл.414 ал.3 от КТ за нарушение на чл.63 ал.1 и ал.2 от КТ.

При обжалване на наказателното постановление пред Каварненски Районен съд са допуснати до разпит свидетелите -  К.А.А., Т.Н.А., В.К.П.. Показанията на свидетелите К.А.А. и В.К.П. изцяло подкрепят описаната в АУАН и НП фактическа обстановка, а именно, че на 30.08.2017г. около 23.00ч. от инспектори в дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич, съвместно със служители на ОД на МВР РУ Каварна, ДАНС и звено „Миграция“ към ОД на МВР е извършена проверка на цех за производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия с адрес гр.Каварна, улица „***“ № 5, стопанисван от „***“ ЕООД. В обекта е заварено да работи лицето В.Д.Д. с ЕГН  **********, което работи като опаковчик. На 04.09.2017г. Д.Х.У. - упълномощено лице, представила в Д“ИТ“ със седалище Добрич трудовото досие на завареното лице - трудов договор № 00465 от 29.08.2017г. и справка за прието уведомление в ТД на НАП по чл.62 ал.5 от КТ № 08388173028724 от 31.08.2017г. в 10.57ч. От възприетото по време на проверката в обекта, представените документи и попълнената от лице декларация актосъставителят е установил, че  „***“ ЕООД в качеството си на работодател е допуснал до работа на 30.08.2017г. лицето В.Д.Д. с ЕГН ********** като опаковчик, преди да регистрира в НАП сключения на 29.08.2017г. трудов договор и преди да предостави на лицето екземпляр от трудовия договор и копие на уведомлението до НАП за регистрирането на договора.

Съдът, както с оглед изложените от жалбоподателя доводи, така и предвид императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му,обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание,прави следните изводи:

По допустимостта на жалбата:  Жалбата е с правно основание чл.59 ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект, при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд/по местоизвършване на твърдяното нарушение/, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява  неоснователна.

Същественото при производството от административнонаказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли  императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител и дали е извършено виновно; наказателното постановление издадено ли е от компетентен орган и при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове.

По приложението на процесуалния закон: Обжалваното НП е издадено от упълномощен за това орган, с оглед чл.416 ал.5 от КТ и чл.16 ал.3 от Устройствения правилник на ИА“Главна инспекция по труда“, поради което издалото НП лице е компетентно. С оглед длъжностното качество на актосъставителя и чл.21 ал.4 т.3 от посочения устройствен правилник, съдът намира, че АУАН е съставен от компетентен орган, при изпълнение на неговите служебни задължения. При съставяне на АУАН и издаване на НП са спазени всички разпоредби на ЗАНН и КТ. Спазени са сроковете за съставяне на АУАН и издаване на НП. АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно връчени на жалбоподателя.

Относно приложението на материалния административен закон:

От приложените по делото писмени доказателства- АУАН № 08-000522 от 16.10.2017г., писмо с изх.№ 17253764/11.10.2017г. за връчване на протокол и покана за съставяне на АУАН, ведно с обратна разписка за връчването му, пълномощно на Х.Г.У., протокол за извършена проверка с изх.№ ПР1733376/29.09.2017г., призовка за представяне на документи от 01.09.2017г., призовка по чл.47 ал.1 от АПК, Трудов договор № 00465/29.08.2017г. на В.Д.Д., справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62 ал.5 от КТ с вх.№ 08388173028724/31.08.2017г., служебна бележка № 515/29.08.2017г. на Д.И.А., протокол за проверка на знанията по безопасност и здраве при работа на В.Д.Д., както и от показанията на свидетелите К.А., В.К. и Т.А., съдът намира,че констатациите в АУАН съответстват на фактическата обстановка.Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя К.А. и свидетеля Т.А., които са  присъствали на проверката на 30.08.2017г. в **а са категорични, че нарушението е установено след извършена проверка от служители на Дирекция ”Инспекция по труда” гр.Добрич в цеха за производство ва хляб, хлебни изделия, като в обекта е заварено да работи лицето В.Д.Д. с ЕГН  **********, което работи като опаковчик. Завареното лице е попълнило писмена декларация относно условията по наемането му на работа.

Нарушението е установено на 30.08.2017г. около 23.00ч., а видно от справка за прието уведомление в ТД на НАП по чл.62 ал.5 от КТ № 08388173028724 трудовият договор е регистриран на 31.08.2017г. в 10.57ч.

С оглед на гореизложеното, Съдът намира, че с действията си дружеството-работодател е допуснало нарушение на разпоредбата  на чл.63 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда.

За цитираното нарушение административнонаказващият орган е наложил на „***“ ЕООД с ЕИК ***, в качеството му на работодател имуществена санкция в минимално установения размер от 1500 лева, при предвидена възможност за налагане на такава в размер от 1500 до 15 000 лева.

Съдът намира, че при определяне на имуществената санкция са съобразени тежестта на нарушението и целите, визирани в чл.12 от ЗАНН.

В случая не е приложима разпоредбата на чл.415в ал.1 от КТ, тъй като съгласно разпоредбата на чл.415в ал.2 от КТ, “не са маловажни нарушенията на чл.61 ал.1,чл.62 ал.1 и 3 и чл.63 ал.1 и 2“ от Кодекса на труда. Съдът счита, че съобразявайки се с императивната разпоредба на чл.415в ал.2 от КТ, АНО не би могъл да приложи и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН с оглед значимостта на охраняваните обществени отношения по защита на едни от най-важните конституционни права на гражданите-трудовите права.

С оглед на изложеното съдът счита, че наказателното постановление е обосновано и законосъобразно, а наложената имуществена санкция в предвидения минимум е съобразена с изискванията на чл.27 от ЗАНН, поради което не може да бъде намалявана.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000522/300 от 14.11.2017г.на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич, с което на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от Кодекса на труда  на   „***“ ЕООД с ЕИК *** седалище и адрес на управление гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, улица „***“ №5, в качеството му на работодател е, наложена имуществена санкция в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.63 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО  и ОБОСНОВАНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….