Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  24.04.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и девети март две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 148 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С Наказателно постановление № 08-000449/295 от 14.11.2017г.на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от Кодекса на труда  на „****“ЕООД с ЕИК **** седалище и адрес на управление гр.***,общ.Каварна,обл.Добрич улица „****“ № *,в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.63 ал.1 и ал.2 Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят „****“ ЕООД с ЕИК **** седалище и адрес на управление гр.*** улица „****“ № *,представлявано от управителя Х.Г.У. и моли съда да го отмени като незаконосъобразно,постановено при нарушение на материалния закон и процесуалноправните норми и правила.В жалбата се твърди ,че обжалваното наказателно постановление не отговаря на съдържателните изисквания на чл.57 ал.1 т.5 и т.6 от ЗАНН,а АУАН № 08-000525/16.10.2017г. не е съставен и не е връчен по надлежния ред,поради което жалбоподателя е бил възпрепятстван да се запознае със съдържанието му и да реализира защитата си.В жалбата се оспорват и отразените в наказателното постановление фактически констатации ,че лицето Д.И.А.е изпълнявала самостоятелни трудови функции в момента на проверката.

В жалбата се изразява становище,че констатираното нарушение попада в хипотезата на чл.28 от ЗАНН с мотив,че законосъобразен и съобразен със закона подход е да се налага наказание едва при последващо неизпълнение на дадени предписания на отговорното лице.

В съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Въззиваемата страна,чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна,а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите  К.А.А.,С.И.Г.,В.К.П.,Т.Н.А.,А.А.П.,Н.А.Я.,както и от становището на процесуалния представител на ответника,съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 30.08.2017г. около 23.00ч.от инспектори в дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич-К.А.,Т.А. и Г. В.,съвместно със служители на ОД на МВР РУ Каварна,ДАНС и звено „Миграция“ към ОД на МВР е извършена проверка на цех за производство на ***с адрес гр.*** улица „****“ № * стопанисван от „****“ ЕООД.В обекта е заварено да работи лицето Д.И.А.с ЕГН  **********,което работи на машината за опаковане на готова продукция.На 04.09.2017г. Д.Х.У.-упълномощено лице,представила в Д“ИТ“ със седалище Добрич трудовото досие на завареното лице-трудов договор № 00463 от 29.08.2017г. и справка за прието уведомление в ТД на НАП по чл.62 ал.5 от КТ № 08388173028724 от 3108.2017г. в 10.57ч.От възприетото по време на проверката в обекта,представените документи и попълнената от лице декларация актосъставителят е установил,че  „****“ ЕООД в качеството си на работодател е допуснал до работа на 30.08.2017г. лицето Д.И.А.с ЕГН ********** като опаковчик,преди да регистрира в НАП сключения на 29.08.2017г. трудов договор и преди да предостави на лицето екземпляр от трудовия договор и копие на уведомлението до НАП за регистрирането на договора.По делото са събрани писмени и гласни доказателства имащи значение за изясняване на обстоятелствата по делото и разкриване на обективната истина: показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели- К.А.А.,С.И.Г.,В.К.П.,Т.Н.А.,А.А.П.,Н.А.Я.,НП № 08-000449/295 от 14.11.2017г.,АУАН № 08-000449 от 16.10.2017г.,писмо с изх.№ 17253764/11.10.2017г. за връчване на протокол и покана за съставяне на АУАН,ведно с обратна разписка за връчването му,пълномощно на Х.Г.У.,протокол за извършена проверка с изх.№ ПР1733376/29.09.2017г.,призовка за представяне на документи от 01.09.2017г.,призовка по чл.47 ал.1 от АПК,Трудов договор № 00463/29.08.2017г. на Д.И.А.,справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62 ал.5 от КТ с вх.№ 08388173028724/31.08.2017г.,служебна бележка № 515/29.08.2017г. на Д.И.А.,протокол за проверка на знанията по безопасност и здраве при работа на Д.И.А..

Актосъставителя е приел,че с действията си дружеството-работодател е допуснало нарушения на разпоредбите на чл.63 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение и след съобразяване на подаденото възражение е издадено обжалваното наказателно постановление,с което жалбоподателят е санкциониран на основание чл.416 ал.5,вр. с чл.414 ал.3 от КТ за нарушение на чл.63 ал.1 и ал.2 от КТ.

При обжалване на наказателното постановление пред Каварненски Районен съд са допуснати до разпит свидетелите- К.А.А.,С.И.Г.,В.К.П.,Т.Н.А.,А.А.П.,Н.А.Я..Показанията на свидетелите К.А.А.,Т.Н.А. изцяло подкрепят описаната в АУАН и НП фактическа обстановка,а именно,че на 30.08.2017г. около 23.00ч.от инспектори в дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич-К.А.,Т.А. и Г. В.,съвместно със служители на ОД на МВР РУ Каварна,ДАНС и звено „Миграция“ към ОД на МВР е извършена проверка на цех за производство на ***с адрес гр.*** улица „****“ № * стопанисван от „****“ ЕООД.В обекта е заварено да работи лицето Д.И.А.с ЕГН  **********,което работи на машината за опаковане на готова продукция.На 04.09.2017г. Д.Х.У.-упълномощено лице,представила в Д“ИТ“ със седалище Добрич трудовото досие на завареното лице-трудов договор № 00463 от 29.08.2017г. и справка за прието уведомление в ТД на НАП по чл.62 ал.5 от КТ № 08388173028724 от 31.08.2017г. в 10.57ч.От възприетото по време на проверката в обекта,представените документи и попълнената от лице декларация актосъставителят е установил,че  „****“ ЕООД в качеството си на работодател е допуснал до работа на 30.08.2017г. лицето Д.И.А.с ЕГН ********** като опаковчик,преди да регистрира в НАП сключения на 29.08.2017г. трудов договор и преди да предостави на лицето екземпляр от трудовия договор и копие на уведомлението до НАП за регистрирането на договора.

Съдът,както с оглед изложените от жалбоподателя доводи,така и предвид императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му,обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание,прави следните изводи:

По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59 ал.1 от ЗАНН,подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст,от легитимиран субект,при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд/по местоизвършване на твърдяното нарушение/,поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество,същата се явява  неоснователна.

Същественото при производството от административнонаказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение;съставеният акт съдържа ли  императивно определените в закона реквизити,актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването;компетентността на актосъставителя;има ли извършено деяние,което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,дали това деяние е извършено от лицето,посочено в акта като нарушител и дали е извършено виновно;наказателното постановление издадено ли е от компетентен орган и при спазване на императивните разпоредби за съдържание,реквизити и срокове.

По приложението на процесуалния закон: Обжалваното НП е издадено от упълномощен за това орган,с оглед чл.416 ал.5 от КТ и чл.16 ал.3 от Устройствения правилник на ИА“Главна инспекция по труда“,поради което издалото НП лице е компетентно.С оглед длъжностното качество на актосъставителя и чл.21 ал.4 т.3 от посочения устройствен правилник,съдът намира,че АУАН е съставен от компетентен орган,при изпълнение на неговите служебни задължения.При съставяне на АУАН и издаване на НП са спазени всички разпоредби на ЗАНН и КТ.Спазени са сроковете за съставяне на АУАН и издаване на НП.АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно връчени на жалбоподателя.

Относно приложението на материалния административен закон:

От приложените по делото писмени доказателства- АУАН № 08-000449 от 16.10.2017г.,писмо с изх.№ 17253764/11.10.2017г. за връчване на протокол и покана за съставяне на АУАН,ведно с обратна разписка за връчването му,пълномощно на Х.Г.У.,протокол за извършена проверка с изх.№ ПР1733376/29.09.2017г.,призовка за представяне на документи от 01.09.2017г.,призовка по чл.47 ал.1 от АПК,Трудов договор № 00463/29.08.2017г. на Д.И.А.,справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62 ал.5 от КТ с вх.№ 08388173028724/31.08.2017г.,служебна бележка № 515/29.08.2017г. на Д.И.А.,протокол за проверка на знанията по безопасност и здраве при работа на Д.И.А.,както и от показанията на свидетелите К.А.А.,С.И.Г.,В.К.П.,Т.Н.А.,съдът намира,че констатациите в АУАН съответстват на фактическата обстановка.Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя- К.А.А.  и свидетеля Т.Н.А. ,който в качеството си на служител в Д“ИТ“ гр.Добрич е присъствувал на проверката на 30.08.2017г. в хлебозавод „****“,които са категорични,че нарушението е установено след извършена проверка от служители на Дирекция”Инспекция по труда” гр.Добрич на цех за производство на ***с адрес гр.*** улица „****“ № * стопанисван от „****“ ЕООД,като в обекта е заварено да работи лицето Д.И.А.с ЕГН  **********,което работи на машината за опаковане на готова продукция..Завареното лице е попълнило писмена декларация относно условията по наемането му на работа.От показанията на актосъставителя- К.А.А.  и свидетеля Т.Н.А. ,който в качеството си на служител в Д“ИТ“ гр.Добрич е присъствувал на проверката на 30.08.2017г. в хлебозавод „****“ и горепосочените писмени доказателства безспорно се установи,че  „****“ ЕООД в качеството си на работодател е допуснал до работа на 30.08.2017г. лицето Д.И.А.с ЕГН ********** като опаковчик,преди да регистрира в НАП сключения на 29.08.2017г. трудов договор и преди да предостави на лицето екземпляр от трудовия договор и копие на уведомлението до НАП за регистрирането на договора.

.Нарушението е установено на 30.08.2017г. около 23.00ч.а видно от справка за прието уведомление в ТД на НАП по чл.62 ал.5 от КТ № 08388173028724 трудовият договор е регистриран на 31.08.2017г. в 10.57ч.

С оглед на гореизложеното,Съдът намира,че с действията си дружеството-работодател е допуснало нарушение на разпоредбата  на чл.63 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда.

За цитираното нарушение административнонаказващият орган е наложил на „****“ЕООД с ЕИК ****,в качеството му на работодател имуществена санкция в минимално установения размер от 1500 лева,при предвидена възможност за налагане на такава в размер от 1500 до 15 000 лева.

Съдът намира,че при определяне на имуществената санкция са съобразени тежестта на нарушението и целите,визирани в чл.12 от ЗАНН.

В случая не е приложима разпоредбата на чл.415в ал.1 от КТ,тъй като съгласно разпоредбата на чл.415в ал.2 от КТ,“не са маловажни нарушенията на чл.61 ал.1,чл.62 ал.1 и 3 и чл.63 ал.1 и 2“ от Кодекса на труда.Съдът счита,че съобразявайки се с императивната разпоредба на чл.415в ал.2 от КТ,АНО не би могъл да приложи и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН с оглед значимостта на охраняваните обществени отношения по защита на едни от най-важните конституционни права на гражданите-трудовите права.

С оглед на изложеното съдът счита,че наказателното постановление е обосновано и законосъобразно,а наложената имуществена санкция в предвидения минимум е съобразена с изискванията на чл.27 от ЗАНН,поради което не може да бъде намалявана.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът 

 

                                         Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000449/295 от 14.11.2017г.на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич с което на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от Кодекса на труда  на   „****“ЕООД с ЕИК **** седалище и адрес на управление гр.***,общ.Каварна,обл.Добрич улица „****“ № *,в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.63 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда,като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО  и ОБОСНОВАНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено. 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: