О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на тридесет и първи януари през двехиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                            

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

разгледа докладваното от съдията НАХД № 15/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството пред Районен съд Каварна е образувано по жалба на И.С.С. против наказателно постановление № 03-52/21.12.2016г на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море” гр.Бургас, към Главна Дирекция „Рибарство и контрол” при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

С атакуваното наказателно постановление жалбоподателят е санкциониран за три административни нарушения: по чл.17, ал.1,  т.1 от ЗРА; по чл.17, ал.12, т.1 и т.2 от ЗРА и по чл.18г, ал.1 от ЗРА. В наказателното постановление не е посочено мястото на извършване на всяко от тези нарушения. Отразено е единствено мястото, на което те са били установени от служители на РД "Гранична полиция" - в акваторията на Черно море, югозападно от нос Калиакра в точка с координати: Ш=43р11.18`N и Д=028р09.30`Е, като липсва конкретизация за местонахождението на посочената точка и отдалечеността й от градовете Каварна, Варна и Балчик, всички намиращи се югозападно от нос Калиакра. В наказателното постановление наказващият орган е посочил, че то може да бъде обжалвано пред Районен съд Варна.

С оглед обстоятелството, че мястото на извършване на нарушението не е посочено и не може да бъде установено от описанието му в наказателното постановление, то същото подлежи на обжалване пред съда указан в него от наказващия орган – в случая Районен съд Варна (в този смисъл и Опр. 9/2011г. на ВКС по н.д. № 703/2010 г. на II н. о., Опр. № 21/2011г. на ВКС по н.д. № 708/2010г. на II н.о. и  Опр. №4/2017г. на ВКС по ч.н. д. № 1363/2016г., III н. о.).

Водим от изложеното настоящия състав на съда намира, че следва да прекрати производството пред сезирания Каварненски районен съд и да изпрати административно наказателната преписка на компетентния съд – РС Варна, поради което  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 15/2017г. по описа на Районен съд Каварна.

ДЕЛОТО да се изпрати на Районен съд Варна по подсъдност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………