Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна,  12.06.2019г.

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на шестнадесети май, през  две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при секретаря ***,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 15 по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление № 18-5811-000201/19.11.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла е наложено на Г.А.П. с ЕГН ********** ***  административно наказание „глоба“ в размер на 400.00 /четиристотин/ лева на основание чл.53 от ЗАНН, за нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление. Твърди се, че същото е издадено при неизяснена фактическа обстановка, което води до нищожност на наказателното постановление и е нарушено правото на защита на наказаното лице. Посочва се, че съгласно влязъл в сила съдебен акт по НОХД№314/2018 г. по описа на РС Каварна, жалбоподателя бил наказан за извършено престъпление по чл.345, ал.1 от НК. Отделно от това сочи, че наказателното постановление е незаконосъобразно и на други основания, а именно, че въпросното МПС, което не е имало застраховка „гражданска отговорност“ е спряно от движение и не са налице признаците на чл.638, ал.3 от КЗ. Посочват се и други процесуални нарушения – АУАН е съставен в присъствието на един свидетел, който е полицейски служител, а съгласно чл.40, ал.1 от ЗАНН, свидетелите следва да са най-малко двама.

В с.з. жалбоподателя не се явява, представлява се от адв.С., който поддържа жалбата и изразява становище, че обжалваното наказателно постановление е необосновано и незаконосъобразно. Иска отмяната му поради допуснати нарушения на процесуалните и материални норми.

         Въззиваемата страна РУ гр.Шабла, редовно призована за участие, в съдебно заседание не се представлява, не изразява становище по жалбата.

Каварненска районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено следното:

На 11.11.2018г. в 13.45 в Община Шабла на път ***като водач на лек автомобил ***с рег. №           ***, държава *** при обстоятелства: на около 1 км от ***в посока към ***управлява лек автомобил ***с рама номер ***, бял на цвят с поставени регистрационни табели с номер *** издадени за друго МПС (лек автомобил ***), като ползвател без сключена задължителна застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите и няма действащ такъв договор към дата 11.11.2018г., с което виновно е нарушил чл.638, ал.3 от КЗ.

За констатираното нарушение на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400,00 (четиристотин) лева, на основание чл.59 от ЗАНН.

Установява се, че със заповед № 8121з-515/14.05.2018г. Министърът на вътрешните работи е определил актове за установяване на административни нарушения да съставят следните длъжностни лица: държавните служители от структурните звена „Пътна полиция” и „Пътен контрол”, полицейските и младши полицейските инспектори, командирите на отделения от структурните звена „Охранителна полиция” на обслужваната от тях територия. Със заповедта са определени и длъжностните лица, които могат да издават наказателни постановления, като са посочени и началниците на районни полицейски управления.

В хода на проведеното съдебно производство са разпитани свидетелите Й.И.Н. и П.Х.П.. Фактическата обстановка, описана в обстоятелствената част на АУАН и НП се потвърждава от разпитаните по делото свидетели, чиито показания съдът кредитира като обективни, безпристрастни и логични, още повече, че последните са наясно с наказателната отговорност, която носят по реда на чл.290 от НК. Посочените свидетели описват по един и същи начин фактическата обстановка.

При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в предвидения от закона срок от процесуално легитимно лице, а разгледана по същество, съдът намира същата за основателна.

Съдът счита, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които водят до незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление, поради което следва да бъде отменено. В разпоредбите на чл.40,  ал.1-4 от ЗАНН се предвижда в присъствието на кои лица се съставя акта за установяване на административно нарушение.Освен нарушителят и/или негов представител, следва да присъстват към момента на съставяне на акта и свидетелите присъствали при извършване или установяване на нарушението, което е първата хипотеза и тя предвижда присъствие на повече от едно лице, като свидетел или свидетели-очевидци, било на извършване на административното нарушение, било на констатирането му от актосъставителя. В чл.40 ал.3 от ЗАНН е предвидено, когато отсъстват такива свидетели или няма възможност акта да се състави с тяхно участие, той се изготвя в присъствието на други двама свидетели, като това изрично се отбелязва в документа. Видно от данните по делото нарушението е констатирано от един свидетел, който безспорно е свидетел на констатиране на нарушението. В настоящия случай, за да бъде спазено изискването на чл.40 ал.1 от ЗАНН следва да бъдат посочени две лица за свидетели/законодателят е посочил свидетелите в множествено число, т.е следва да са повече от един/. Вместо това обаче, актосъставителят е решил да състави акт в присъствието на едно лице, за което са налични данни, че е било на място при констатиране на нарушението. Дори да е имало причина, която е въпрепятствала актосъставителя да състави акта в присъствие на свидетели-очевидци на установяване на нарушението, то в този случай той е следвало да спази разпоредбата на чл.40 ал.3 от ЗАНН. При това положение в конкретния казус е налице издадено наказателно постановление, въз основа на порочно съставен акт за нарушение. Не е налице съставен акт в присъствието на необходимия брой свидетели, присъствали при констатиране на твърдяното нарушение. Допуснатото нарушение на правилата за съставяне на АУАН освен, че е процесуално недопустимо, е довело и до ограничаване на правото на защита на санкционираното лице. За жалбоподателя като санкционирано лице не съществува възможност да се защити като се позове на показанията на свидетел, присъствал при констатиране на нарушението, в извършването на което е обвинен. Административнонаказващият орган от своя страна, не е изпълнил задълженията си по чл.52 ал.4 от ЗАНН, като е следвало преди да се произнесе по преписката, респ. преди да издаде НП, да провери АУАН с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, а при необходимост да извърши допълнително разследване на спорните обстоятелства.

 

Посоченото нарушение се явява съществено, понеже ограничава и засяга правото на защита на жалбоподателя, който има право да узнае какво точно нарушение е извършил  и доказателствата въз основа на които е констатирано. Нарушаването на правото на защита във всички случаи води до порочност на издаденото НП, тъй като представлява съществено процесуално нарушение. Административнонаказващият орган следва да спази всички императивни изисквания на нормите на ЗАНН, като неспазването на тези изисквания води до незаконосъобразност на  наказателното постановление по отношение на нарушението и същото следва да бъде отменено само на процесуално основание, без да се разглежда спора по същество.

Мотивирано от изложеното и на основание чл.63 ал.1 предл.3 от ЗАНН,съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-5811-000201/19.11.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла с което на Г.А.П. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба“ в размер на 400,00 (четиристотин) лева на основание чл.59 от ЗАНН, за нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14(четиринадесет) дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….