Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  17.07.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на шестнадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                         РАЙОНЕН  СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 150 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Образувано е по жалба на “Джи Ди“ЕООД седалище и адрес на управление  гр.Добрич улица „С.з.“ №**ЕИК:** с управител Г.К.Д. ЕГН **********  против Наказателно постановление № В-036994/02.05.2017г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което за нарушение на разпоредбата на чл.115 ал.1 от Закона за туризма,на основание чл.210 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева.Жалбоподателят “Джи Ди“ЕООД седалище и адрес на управление  гр.Добрич улица „С.з.“ №**ЕИК:** с управител Г.К.Д. ЕГН **********,моли да бъде отменено Наказателно постановление № В-036994/02.05.2017г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати нарушения на процесуалния и материалния закон.Отделно от това в жалбата се твърди,че описаното в акта и атакуваното наказателно постановление не отговаря на обективната истина.В съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя поддържа жалбата на сочените в нея основания.Счита,че повдигнатото административно обвинение не е доказано по безспорен и несъмнен начин,като излага аргумент,че  от констативния протокол,акта и наказателното постановление не става ясно,къде липсва и къде е извършена проверка за наличие на ценоразпис.

         Макар и формално да са осъществени признаците на предвиденото в закона нарушение,процесуалния представител на жалбоподателя счита,че тежестта на наказанието не отговаря на извършеното от последния,поради което моли атакуваното наказателно постановление да бъде отменено,поради това,че нарушението се явява „маловажен случай”.

         Въззиваемата страна,чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна,а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

         От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

         При направена проверка от служители на РД при Комисия за защита на потребителите/КЗП/ на 10.08.2016г. в с.Т., общ.Ш., ул.“П.“ №* в обект къща за гости  „Докторовата къща-1“ е установено,че „Джи Ди“ЕООД извършва туристическа дейност хотелиерство в обект-къща за гости „Докторовата щъка-1“ находяща се в с.Т., общ.Ш..Към обекта има прилежащо заведение за хранене и развлечение-снек-бар“Докторовата къща“.При проверката обекта работи и има настанени туристи.На видно място в обекта е поставено удостоверението за утвърдена категория-1 звезда с № 00190/07.07.2014г.,издадено от Община Шабла на наемател „Джи Ди“ЕООД с капацитет 3 стаи/шест легра.

         При проверката няма и не се представя при поискване ценоразпис-с обявени цени на предлаганите нощувки в обект-къща за гости „Докторовата къща“.На територията на обекта къща за гости „Докторовата къща-1“ и на територията на прилежащото заведение снек-бар „Докторовата къща“,където е обособена рецепция,на видно за потребителите място няма поставен ценоразпис,с обявени цени за предлаганите нощувки.Проверена е свободна стая на първия етаж,в която също няма поставен ценоразпис с обявени цени на нощувките.

         На 04.11.2016г. длъжностното лице Х.М.Х. е съставила АУАН № К-036994,в който актосъставителя е посочил,че търговецът „Джи Ди“ЕООД не е изпълнил административното си задължение да обяви цените на предлаганите в обекта нощувки чрез ценоразпис,поставен на видно за потребителите място,с което е нарушил  разпоредбата на чл.115 т.1 от Закона за туризма.

         Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на “Джи Ди“ЕООД седалище и адрес на управление  гр.Добрич улица „С.з.“ №**ЕИК:** с управител Г.К.Д. ЕГН ********** за нарушение на разпоредбата на чл.115 ал.1 от Закона за туризма,на основание чл.210 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева.

         Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Х.М.Х.-актосъставител и Ц.И.Х.-свидететел по акта и присъствувала при проверката на 10.08.2016г.,които поддържат констатациите си отразени в АУАН и констативния протокол и са категорични,че към момента на проверката е констатирано,че на територията на обекта къща за гости „Докторовата къща-1“ и на територията на прилежащото заведение снек-бар „Докторовата къща“,където е обособена рецепция,на видно за потребителите място няма поставен ценоразпис,с обявени цени за предлаганите нощувки.Проверена е свободна стая на първия етаж,в която също няма поставен ценоразпис с обявени цени на нощувките.Проверено е също и прилежащото заведение,което се ползва и като рецепция,но  никъде не е бил поставен на видно за потребителите място ценоразпис с цените на нощувките.

         От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел Х. К.Д.-съпруга на жалбоподателя се установява,че при проверката от страна на служители на КЗП на 10.08.2016г. са и поискали всички възможни документи-разрешителни,категоризации.Свидетелката Д. твърди в показанията си,че ценоразпис за нощувки в къщата за гости „Докторовата къща-1“ има и той е в снек-бара,сложен над бара.Свидетелката твърди,че не помни дали и е поискан ценоразпис,но помни,че служителите на КЗП са отправили забележка,че във всяка стая трябва да има ценоразпис.

         При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

         Жалбата е допустима като депозирана в законоустановения 7-дневен срок и от лице което има правен интерес.

         Независимо от основанията,посочени от жалбоподателя,съдът подложи на цялостна преценка обжалваното наказателно постановление,какъвто е обхватът на въззивната проверка и констатира следното:

         В административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения.АУАН е съставен  от компетентно длъжностно лице,съобразно приложената по делото Заповед № 367 ЛС/22.04.2015г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите.Наказателното постановление е издадено в рамките на преклузивния срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН от компетентния админинстративнонаказващ орган,съобразно приложената по делото Заповед № 171/09.03.2017г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите,съдържа необходимите реквизити по чл.57 от ЗАНН и е надлежно връчено на нарушителя.

         Съдът констатира,че датата и мястото нарушението са точно и ясно описани,както в акта,така и в наказателното постановление,с което са спазени изискванията на чл.42 т.3,респективно чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.Фактическото обвинение,съответно описанието на нарушението и обстоятелствата на извършването му,достатъчно подробно са изложени в АУАН и НП,по който начин е дадена възможност на дружеството-жалбоподател да упражни правото си на защита в пълен обем.Недвусмислено е посочена правната квалификация на деянието по чл.210  във връзка с чл.115 т.1 от Закона за туризма,която напълно кореспондира на фактическото обвинение.

         От обективна страна безспорно се установи,че въззивникът стопанисва обект-къща за гости  „Докторовата къща-1“,находяща се в с.Т., общ.Ш., ул.“П.“ №*,явяващ се туристически обект по смисъла на чл.3 ал.2 т.1 б.“б“ от Закона за туризма,където извършва туристическа дейност-хотелиерство,съгласно чл.3 ал.1 т.2 от Закона за туризма и с легална дефиниция в т.55 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма.Установено е от събраните по делото писмени и гласни доказателства,че жалбоподателят е осъществил от обективна страна административно нарушение по чл.115 т.1 от Закона за туризма.Посочената норма е императивна и гласи,че лицата осъществяващи хотелиерство,са длъжни да обявяват цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис,поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията и във всяка стая.От показанията на свидетелите Х.М.Х.-актосъставител и Ц.И.Х.-свидететел по акта и присъствувала при проверката на 10.08.2016г.,които поддържат констатациите си отразени в АУАН и констативния протокол се установява,че към момента на проверката е констатирано,че на територията на обекта къща за гости „Докторовата къща-1“ и на територията на прилежащото заведение снек-бар „Докторовата къща“,където е обособена рецепция,на видно за потребителите място няма поставен ценоразпис,с обявени цени за предлаганите нощувки.Проверена е свободна стая на първия етаж,в която също няма поставен ценоразпис с обявени цени на нощувките.Проверено е също и прилежащото заведение,което се ползва и като рецепция,но  никъде не е бил поставен на видно за потребителите място ценоразпис с цените на нощувките.

         Горното съдът прие въз основа на показанията на Х.М.Х.-актосъставител и Ц.И.Х.-свидететел по акта и присъствувала по време на проверката в обект къща за гости „Докторовата къща-1“ находяща се в с.Т., общ.Ш.,стопанисвана от „Джи Ди“ЕООД и от приложените и приети по делото писмени документи по административнонаказателната преписка КП № К-0232784/10.08.2016г. и АУАН № К-036994/04.11.2016г.

         В хода на съдебното производство  не се установи различна фактическа обстановка от описаната в АУАН и в издаденото въз основа на него наказателно постановление.Конкретните обстоятелства по нарушението са установени от свидетелите Х.М.Х. и Ц.И.Х.,които пресъздават свои непосредствени възприятия,придобити в хода на проверката и чиито показания са последователни и логични и се подкрепят от приетите по делото писмени доказателства,като липсва индиция за тяхната заинтересованост.Няма основание да не се дава вяра на тези свидетели,нито да се счита,че техните показания не са достатъчни за несъмнено установяване на обективната истина,още повече,че същите се подкрепят от приетите по делото писмени доказателства.

         Що се отнася до наведените основания за отмяна на наказателното постановление,съдът констатира тяхната неоснователност предвид на следното:

         Основното възражение на жалбоподателя е свързано с факта,че направената констатация за липса на ценоразпис за нощувките не отговаря на действителността и ценоразпис на нощувките към момента на проверката-10.08.2016г. е бил поставен на видно място в снек-бара на „Докторовата къща“,където е рецепцията на къщата за нощувки.От друга страна еднопосочни са показанията на актосъставителя Х.М.Х. и свидетеля по акта Ц.И.Х. че към момента на проверката-10.08.2016г. е констатирано,че на територията на обекта къща за гости „Докторовата къща-1“ и на територията на прилежащото заведение снек-бар „Докторовата къща“,където е обособена рецепция,на видно за потребителите място няма поставен ценоразпис,с обявени цени за предлаганите нощувки.Проверена е свободна стая на първия етаж,в която също няма поставен ценоразпис с обявени цени на нощувките.Проверено е също и прилежащото заведение,което се ползва и като рецепция,но  никъде не е бил поставен на видно за потребителите място ценоразпис с цените на нощувките.

         Съдът цени като последователни,логически свързани и достоверни показанията на свидетелите-актосъставителя Х.М.Х. и свидетеля по акта Ц.И.Х..При разпита им не се установиха данни,от които да се заключи заинтересованост или предубеденост на разпитаните служители на Комисията за защита на потребителите.Те са изпълнявали служебните си задължения,не са имали лично познанство и отношения с жалбоподателя и другия свидетел по делото Х. К.Д..Не са налице доказателства по делото,които да опровергават описаната от свидетелите Х.М.Х. и Ц.И.Х. фактическа обстановка.От друга страна свидетеля Х. К.Д./съпруга на жалбоподателя/  има интерес да изложи по-различна фактическа обстановка,която да благоприятства жалбоподателя.Освен това показанията и относно факта,че ценоразпис за нощувки в къщата за гости „Докторовата къща-1“ има и той е в снек-бара,сложен над бара,се явяват изолирани и не намират подкрепа в останалия по делото доказателствен материал.Освен това св.Д. твърди в показанията си,че не помни дали и е поискан ценоразпис,но помни,че служителите на КЗП са отправили забележка,че във всяка стая трябва да има ценоразпис.Ето защо показанията на Х. К.Д. разкриват колебания и особености,които пречат да се приемат за изцяло достоверни.

         Предвид тези събрани по делото доказателства съдът счита,че отразеното от жалбоподателя в жалбата относно факта,че направената констатация за липса на ценоразпис за нощувките не отговаря на действителността и ценоразпис на нощувките към момента на проверката-10.08.2016г. е бил поставен на видно място в снек-бара на „Докторовата къща“,където е рецепцията на къщата за нощувки,е негова защитна версия,неотговаряща на истината и целяща отмяна на наложеното  му административно наказание.

         Предвид факта,че нарушения от подобен вид засягат интересите на огромен брой потребители,доколкото информираността им е от особено значение за тях,съдът намира,че формират сравнително висока обществена опасност,поради което не може да бъдат приравнени към маловажните случаи,респективно правилно в случая е ангажирана административнонаказателната отговорност,още повече,че конкретния случай по нищо не се различава от обичайните такива,именно за които законодателят е предвидил да се налага санкция.

         При реализиране на отговорността за посоченото нарушение,съдът намира,че наказващия орган е съобразил в пълна степен разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и за нарушението по чл.210 във връзка с чл.115 т.1 от Закона за туризма е определи размер на имуществената санкция съгласно установения минимум,съобразно посоченото в приложимата наказваща норма.

         С оглед горните съображения съдът счита,че наказателното постановление следва да се потвърди,като правилно и законосъобразно.

         Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

Р    Е    Ш    И :

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № В-036994/02.05.2017г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на   “Джи Ди“ЕООД седалище и адрес на управление  гр.Добрич улица „С.з.“ №**ЕИК:** с управител Г.К.Д. ЕГН **********     за нарушение на разпоредбата на чл.115 ал.1 от Закона за туризма,на основание чл.210 от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

                                           

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: