Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

                                               гр. Каварна 21.10.2016г.

 

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и шести септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 152 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 6/16.05.2016г. издадено от Бони Райкова Петрунова-заместник-министър на културата,с което на „***“ЕООД ЕИК ***,седалище и адрес на управление гр.Каварна,общ.Каварна,обл.Добрич улица „***“ № ** вх.*ап.**,представлявано от М.К.А.-управител с ЕГН ********** е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 10000/десет хиляди/лева  на основание чл.200в ал.1-2 от Закона за културното наследство/ЗКН/ за административно нарушение по чл. 200в ал.1-2 от ЗКН.

В жалбата си въззивникът развива съображения за незаконосъобразност,неправилност и необоснованост на обжалваното наказателно постановление.Въззивникът твърди в жалбата си,че изложеното в наказателното постановление не отговаря на фактическата обстановка,с мотив,че единствената дейност която е извършвал в притежавания от дружеството ПИ с идентификатор *** и то изцяло в рамките на терена е почистване на същият без да се засяга югозападния скат на нос ***.В жалбата се твърди още,че разкритите археологически културни пластове,са се появили впоследствие,след преустановяване на дейностите по почистване притежавания от дружеството терен,в резултат на атмосферните условия,но не и поради дейности на терена.Според въззивника на дружеството е вменена отговорност за опазване на находки,които не се намират в неговия терен,а дори и да се намират в него то те са разкрити в резултат на атмосферните условия.

В открито съдебно заседание,въззивникът редовно призован,не се явява.Представлява се от процесуален представител,който поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания.В съдебно заседание процесуалния представител на въззивника навежда твърдения за допуснати процесуални нарушения      като на първо място счита,че не е установена компетентността на административнонаказващия орган,който е издал обжалваното наказателно постановление.Следващото процесуално нарушение според процесуалния представител на въззивника е непосочване на време на извършване на нарушението.Ако се приеме,че нарушението е извършено в периода м.януари-февруари 2015г.,според процесуалния представител на въззивника образуваното административнонаказателно производство се явява незаконосъобразно,поради нарушение на императивната норма на чл.34 от ЗАНН,доколкото давността за съставяне и образуване на административнонаказателното производство е изтекла.По отношение на приложимата разпоредба ,на основание на която е наложено административно наказание „имуществена санкция“ на въззивника,неговия процесуален представител счита ,че в хода на съдебното производство по никакъв начин не е установено,че дружеството е унищожило или повредило археологически находки.Процесуалния представител на въззивника изразява становище,че наличието на отломки и на части от керамични съдове,каквито констатации се съдържат в експертизата изготвена от вещите лица не може да установи съставомерност и не доказва от кога,по кое време,по какъв начин,са попаднали  такива части от археологически находки в притежавания от дружеството ПИ с идентификатор ***.Счита,че посочения в атакуваното наказателно постановление текст от ЗКН е несъставомерен,така както е описано деянието в АУАН и НП,тъй като не са събрани доказателства,че дружеството е унищожило или повредило археологическия обект.

Административнонаказващия орган,редовно призован,участва в производството чрез надлежно упълномощен процесуален представител,който счита обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено от съда.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажират становище по жалбата.

Съдът,след преценка на събраните по делото гласни и писмени доказателства,приема за установено от фактическа страна следното:

На 24.11.2015г. актосъставителя К.С.А.-регионален инспектор ЦРП-Североизточен в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“/ГД ИОКН/ при Министерство на културата/МК/ ,разпитаните в съдебно заседание свидетели А.К.К.—регионален инспектор в ЦРП-Югозточен,ГД ИОКН при МК и С.  Г.  И.- регионален инспектор в ЦРП-Югозточен,ГД ИОКН при МК извършили проверка по документи и на място на територията на Община Каварна и на брега на нос ***,гр.Каварна,обл.Добрич,на основание чл.192 ал.1 т.1 от ЗКН/Заповеди №№ РД09-1000/03.12.2014г.; РД09-997/03.12.2014г.;РД09-1004/03.12.2014г. на Министъра на културата/.Проверката е извършена във връзка със сигнал с вх.№ 45-00-547/06.11.2015г. постъпил в МК чрез ***-*** на Исторически музей-Каварна,относно извършени изкопни дейности в югозападната част на ската на археологически обект „***“ в гр.Каварна,община Каварна,обл.Добрич.От представените и приети като писмени доказателства по делото  скица на поземлен имот  с идентификатор ***,издадена на 24.11.2015г.,скица № 240 с извадка от действуващия ПУП,одобрен със Заповед № 676/08.11.2013г. за квартал *** парцел **,Договор за замяна на недвижим имот от 01.09.2014г. между Община Каварна и „***“ЕООД,заповед № 666/01.09.2014г. на Кмета на Община Каварна,констативен протокол вх.№ 10-00-459/02.12.2015г.,копие на ДВ бр.73/15.09.1967г. за паметник на културата,категория „местно значение“ под № 39 “Праисторическо,антично и средновековно селище“ се установява,че поземленият имот/ПИ/ с идентификатор *** попада в югозападната част на ската на нос ***,на територията на който се намира регистриран археологически обект „***“ в гр.Каварна,община Каварна,област Добрич.Съгласно действуващия Закон за културното наследство/ДВ бр.19/2009г. с изм и доп./ статутът на Археологически обект „***“ в гр.Каварна се определяна основание чл.146 ал.1 и ал.3 и във връзка с &10 от Преходните и заключителни разпоредби,където недвижимите археологически обекти са културни ценности с категория национално значение до окончателното установяване на категорията им.Обектът е  регистриран в АИС-АКБ/Автоматизирана информационна система-Археологическа карта на България/ с Регистрационна карта № 3600002,изработена от ***,ст.н.с. в АИМ-БАН на 02.03.1993г./Имотът е идентичен на имот с идентификатор: квартал ***,парцел ** ,съгласно ПУП,влязъл в сила със Заповед № 676/08.11.2013г. на Кмета на Община Каварна.Собственик на поземления имот е „***“ ЕООД ЕИК *** с адрес и седалище на управление: гр.Каварна,Община Каварна,обл.Добрич улица „***“ № ** вх.Б ап.**,представлявано от М.К.А..Дружеството е придобило собствеността върху имота вследствие на сключен Договор за замяна на недвижими имоти от 01.09.2014г. с Община Каварна,сключен въз основа на Заповед № 666/01.09.2014г. на Кмета на Община Каварна.

От заключението на назначеното вещо лице-инж.Д.М. изготвило част-териториалния обхват на археологическия обект „***“ и Поземлен имот с идентификатор ***  по допусната и приета комплексна съдебно-техническа и археологическа експертиза се установява разположението на част  от ПИ с идентификатор ***/процесен имот/ собственост на жалбоподателя „***“ ЕООД ЕИК: ***,представлявано от М. К. А. е ситуиран след петата на нос „***“.Границата на процесния имот е нанесена по Кадастрален и Застроително-регулационен план на гр.Каварна,одобрен със Заповед 332/15.10.1999г. и е одобрена със Заповед № КД-14-08-1489 от 03.1(2.2012г. на Началника на СГКК-гр.Добрич.След изготвяне на ПУП одобрен със Заповед № 676/08.11.2013г. на Кмета на Община Каварна се нанася кадастралната граница на процесния имот със Заповед № КД-14-08-1179 от 08.11.2013г. на Началника на СГКК-гр.Добрич.Правоспособно лице по част геодезия е трасирало границите  на ПИ с идентификатор ***/процесен имот/ към „***“,където са извършвани изкопни работи и се потвърдило,че границите на имота по ПУП одобрен със Заповед № 676/08.11.2013г. на Община Каварна се намират в близост до ската/петата/ във вида в който се е получил след извършените изкопни работи.В снимков материал,представляващ неразделна част от изготвеното и прието заключение по комплексната съдебно-техническа и археологическа експертиза се вижда т.17 по Протокола за трасиране,че е в непосредствена близост до ската/след изкопа/.Точка № 11 и № 12 са също в непосредствена близост до сега съществуващия скат/след извършените изкопни работи/.Вещото лице инж.Д.М. при поддържане на заключението си в съдебно заседание изразява следното становище:“Въпреки всичко,този процесен имот и по двата плана,той винаги е влизал след тази линия,след петата на „***“.Той е ситуиран в самия „***“,по плана.

От заключението на назначеното вещо лице-Д.П.Д.-Главен уредник завеждащ отдел „Археология“ Регионален исторически музей гр.Добрич изготвило част-нарушени археологически структури  по допуснатата и приета комплексна съдебно-техническа и археологическа експертиза се установява,че ПИ *** е разположен в югозападния скат на нос *** и включва част от подхода към „Сектор 6“ от античния Бизоне-сн.1.Този подход днес е унищожен при подготовка за строителни дейности ,извършени на територията на парцела,когато със земекопна техника е отнето голямо количество земна маса.В следствие е коренно променен съществуващия релеф,като с отнетата пръст е направен насип.Той е разположен по целия терен на имота,издигайки се на 3-4 метра от съществуващото брегоукрепително съоръжение-сн.2.В следствие на тези дейности на северната граница на ПИ *** е оформен профил с височина между 7м. и 10м-сн.3.По него може да се съди за археологическата стратиграфия на склона,безвъзвратно унищожен при изкопните дейности.В горния слой на профила са видими културни пластове с дебелина от 0,50м. до 2.00м..В рамките на очертаните археологически хоризонти е налична голяма концентрация на керамични фрагменти-дъна,стени,дръжки от амфори и други импортни глинени съдове с датировка 4-1в. пр.Хр-сн.4;5;6;7;8;9;10;11.При огледа на повърхността и оформилият се от прибоя южен профил между морето и насипа,са открити множество археологически останки-сн.12;13;14;15;16.Останки от недвижими археологически структури: обработени камъни с различни размери и предназначение-сн.17;18.

Останки от движими културни ценности: керамични фрагменти от амфори/стени,дръжки/,както и други видове глинени съдове/кухненска и трапезна керамика/ с датировка 4-1в.

Като състав и датировка,керамиката от профила и насипа в ПИ *** има близки характеристики с откритата  при проведените през периода 1986-87г. археологически проучвания на елинистическа сграда в „Сектор 6“ на античния Бизоне.Видно от заключението в част: нарушени археологически структури,вероятно подобна ще е била и датировката на новооткрития археологически обект,част от който е унищожена при нивелирането на терена в ПИ ***.

От показанията на разпитаните в съдебно заседание-актосъставителя К.С.А.-регионален инспектор ЦРП-Североизточен в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“/ГД ИОКН/ при Министерство на културата/МК/ и свидетелите А.К.К.—регионален инспектор в ЦРП-Югозточен,ГД ИОКН при МК и С.  Г.  И.- регионален инспектор в ЦРП-Югозточен,ГД  ИОКН при МК,Акта за установяване на административно нарушение № 36/27.11.2015г.,Констативен протокол с вх.№ 10-00-459/02.12.2015г. се установява,че на 24.11.2015г. същите са  извършили проверка по документи и на място на територията на Община Каварна и на брега на нос ***,гр.Каварна,обл.Добрич,като проверката е извършена във връзка със сигнал с вх.№ 45-00-547/06.11.2015г. постъпил в МК чрез ***-*** на Исторически музей-Каварна,относно извършени изкопни дейности в югозападната част на ската на археологически обект „***“ в гр.Каварна,община Каварна,обл.Добрич.По време на извършване на проверката горепосочените  свидетели изискали от Община Каварна скица на процесния имот и всички останали документи ,които са цитирани при извършената проверка.В показанията си свидетеля С.Г.И. акцентира на уведомлението на Кмета на Община Каварна,с разпореждане да се преустановят изкопните дейности,като в този документ са фиксирани тези извършени дейности,което е с определена дата от 05.02.2015г.В показанията си св.С.И. уточнява,че за разрушаване на археологическите структури в следствие на тези действия на земекопните машини,Министерството на културата е сигнализирано за първи път с писмото на ***а на Исторически музей гр.Каварна.В тази насока са и показанията на актосъставителя К.С.А.:“..Акта е съставен по извършена проверка във връзка с постъпил сигнал в Министерството на културата от Исторически музей гр.Каварна на 06.11.2015г.“.Показанията на свидетелите А.,К. и И. са еднопосочни и и безпротиворечиви относно правно релевантен за административнонаказателната отговорност на въззивника факт,че в ПИ с идентификатор  ***.,който се намира на бреговата  ивица,под нос „***“ са извършени изкопни дейности с техника,като с тези дейности е разкрита археология.Актосъставителя К.А. уточнява в показанията си,че акта за установяване на административно нарушение е съставен във връзка с това,че в тази част на имота,в която е имало част от ската,който е отстранен,безвъзвратно е унищожена ценна археологическа информация.Видно от показанията на свидетеля А.К.,към датата на извършване на проверката-24.11.2015г. в профила,който съгласно заключението на вещите лица по комплексната съдебно-техническа и археологическа експертиза се е оформил на северната граница на ПИ *** следствие на подготовката за строителни дейности,извършени на територията на парцела,когато със земекопна техника е отнето голямо количество земна маса, е констатирана  една купчина идентифицирана от свидетеля К. като амфорна тара,като свидетеля дава обяснение как се формира тази амфорна тара:“Амфорната тара е всъщност при вноса,импортния,който пристига,корабите освобождават стоката,чупят съдовете и от това се натрупват амфори на купчина.Това е яма сформирана от вторично свличане на земни маси,които са запълнили първичното“. Свидетелите А.,К. и И. са категорични в показанията си,че при огледа на място на 24.11.2015г. се установява,че изкопните работи са извършени в поземлен имот с идентификатор ***,като констатацията им се базира на получената от Община Каварна,скица на имота,като са се запознали с всички елементи и детайли,тъй като във връзка с изготвянето на акта са съставили констативен протокол.

На 27.11.2015г. К.С.А.-регионален инспектор ЦРП-Североизточен в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“/ГД ИОКН/ при Министерство на културата/МК/ е съставил акт за установяване на административно нарушение № 36/2015г. срещу дружество „***“ ЕООД ЕИК: *** за административно нарушение по чл.200в ал.1-2 от ЗКН.След извършена проверка на 24.11.2015г. е установил,че дружество „***“ ЕООД,като собственик на археологическа недвижима културна ценност,находяща се на нос *** в гр.Каварна,в ПИ с идентификатор *** е унищожило част от археологически обект „***“ в гр.Каварна.В резултат на извършените изкопни дейности разкритите археологически структури и находки/фрагменти от керамични съдове и амфорни дръжки и др./,попадащи в границите на цитирания имот,са напълно унищожени,като заедно с тях е загубена и ценна научна информация за историята на района.В АУАН е констатирано,че нарушението е извършено в периода януари-февруари 2015г.,непосредствено преди издаването на Уведомление № АБ-06-95 от 05.02.2015г. на Кмета на Община Каварна.

В законоустановения срок пред административнонаказващия орган не е постъпило възражение по акта,при което той издал атакуваното пред съда наказателно постановление,приемайки фактическите констатации,отразени в акта за доказани.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото материали по АНП,както и от гласните и писмени доказателства събрани в хода на съдебното производство,които са безпротиворечиви и кредитирани от съда изцяло.

Съдът въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразност и обоснованост,както и относно справедливостта на наложеното административно наказание и предвид така установената фактическа обстановка направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима,подадена е в срока за обжалване от надлежна страна и е приета от съда за разглеждане.

Относно процесуалната законосъобразност на обжалвания административен акт:

В хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени  процесуални нарушения,които да нарушават правото на защита на жалбоподателят.Актът за установяване на административно нарушение е съставен от компетентно длъжностно лице,видно от приобщената по делото Заповед № РД 09-1000/03.12.2014г. на Министъра на културата касаеща правомощията по чл.192 ал.1 т.3 от Закона за културното наследство/ЗКН/ и съдържа всички предвидени в чл.42 от ЗАНН реквизити.Актът за установяване на административно нарушение е редовно връчен на нарушителя „***“ЕООД представлявано от М.К.А.-управител.

Издаденото въз основа на АУАН и атакувано в настоящото производство Наказателно постановление е съставено от компетентен орган съгласно разпоредбата на чл.229 ал.2 от ЗКН.В тази връзка,не намира подкрепа в доказателствения материал по делото твърдението на процесуалния представител на въззивника,че не е установена компетентността на административнонаказващия орган,който е издал обжалваното наказателно постановление. Съгласно Заповед № РД 09-916/19.11.2014г. на Министъра на културата/т.8/ административнонаказващият орган притежава нормативно установено властническо правомощие скрепено със съответната материална и териториална компетентност да издава юридически актове с които да налага по административен ред административни наказания.

         Настоящия съдебен състав не споделя становището на процесуалния представител на въззивника,че е допуснато съществено процесуално нарушение с непосочването на конкретна дата на извършване на нарушението,,което е ограничило процесуалните права на въззивника. Ако се приеме,че нарушението е извършено в периода м.януари-февруари 2015г.,според процесуалния представител на въззивника образуваното административнонаказателно производство се явява незаконосъобразно,поради нарушение на императивната норма на чл.34 от ЗАНН,доколкото давността за съставяне и образуване на административнонаказателното производство е изтекла.Според настоящия съдебен състав това,че  времето на извършване на деянието е определено не с една дата,а с период/м.януари-февруари 2015г./,не засяга процесуалните права на въззивника,тъй като темпоралната индивидуализация на административното нарушение има три основни задачи-да предотврати повторното наказване на нарушителя за същото нарушение,да направи възможна преценката за едногодишния срок по чл.34 от ЗАНН и да детерминира издирването на приложимия закон.В настоящия казус посочването на период е напълно достатъчно,за да осигури съблюдаването на принципа за еднократното наказване,при положение,че липсват данни за извършване на част от нарушението извън рамките на периода.През този период не са настъпили нормативни промени,засягащи приложимата разпоредба,поради което не възникват затруднения при издирването на съответния действащ във времето закон.Действително ,в ЗАНН не е закрепен института на продължаваното престъпление.Това обаче не означава,че ако за няколко деяния е наложена една административна санкция,се засягат правата на нарушителя.Напротив подобно наказване облагодетелства нарушителя,защото вместо няколко санкции му се налага само една.Въпросния период не осуетява и съобразяването на едногодишния срок по чл.34 от ЗАН.

Неоснователни са възраженията на процесуалния представител на въззивника,че АУАН е съставен след изтичане на 3-месечния преклузивен срок по чл.34 ал.1 от ЗАНН.Разпоредбата на чл.34 ал.1 от ЗАНН предвижда две хипотези,при които не следва да се образува административнонаказателно производство,а ако такова е образувано,то същото следва да се прекрати,тъй като се касае за преклузивни срокове,а именно: нарушителят е открит/известен е/ и не е съставен акт в течение на три месеца от установяването/откриването му/ или е изтекла една година от извършване на нарушението,когато то не е митническо,данъчно,банково,екологично и др.Двете хипотези са алтернативни,тоест достатъчно е едната от тях да е налице,за да се преклудира  възможността за образуване на административнонаказателно производство.Касае се за преклузивен срок,пропускането на който погасява възможността за реализиране на административнонаказателната отговорност.Съставянето на акт за установяване на административно нарушение извън посочения срок от откриване на нарушителя,респективно издаването на НП въз основа на така съставен акт,означава неоснователно административнонаказателно преследване спрямо лицето,посочено като нарушител.

В настоящия случай от показанията на разпитаните в съдебно заседание-актосъставителя К.С.А.-регионален инспектор ЦРП-Североизточен в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“/ГД ИОКН/ при Министерство на културата/МК/ и свидетелите А.К.К.—регионален инспектор в ЦРП-Югозточен,ГД ИОКН при МК и С.  Г.  И.- регионален инспектор в ЦРП-Югозточен,ГД  ИОКН при МК,Акта за установяване на административно нарушение № 36/27.11.2015г.,Констативен протокол с вх.№ 10-00-459/02.12.2015г. се установява,че на 24.11.2015г. същите са  извършили проверка по документи и на място на територията на Община Каварна и на брега на нос ***,гр.Каварна,обл.Добрич,като проверката е извършена във връзка със сигнал с вх.№ 45-00-547/06.11.2015г. постъпил в МК чрез ***-*** на Исторически музей-Каварна,относно извършени изкопни дейности в югозападната част на ската на археологически обект „***“ в гр.Каварна,община Каварна,обл.Добрич. В показанията си св.С.И. уточнява,че за разрушаване на археологическите структури в следствие на тези действия на земекопните машини,Министерството на културата е сигнализирано за първи път с писмото на ***а на Исторически музей гр.Каварна.В тази насока са и показанията на актосъставителя К.С.А.:“..Акта е съставен по извършена проверка във връзка с постъпил сигнал в Министерството на културата от Исторически музей гр.Каварна на 06.11.2015г.“.Това установено по делото обстоятелство по категоричен начин обосновава извода,че към 06.11.2015г.,авторът на деянието за което е съставен АУАН е бил известен на административната структура,към която се числят длъжностните лица,компетентни да съставят АУАН за това нарушение,т.е. към тази дата нарушителят е бил открит.При така установеното откриване на 06.11.2015г.,на автора на нарушението,санкционирано с обжалваното НП,тримесечния срок за съставяне на АУАН изтича  най-късно на 06.02.2016г.В процесния случай не е нарушена императивната забрана за образуване на административнонаказателно производство,тъй като срещу жалбоподателя е съставен АУАН на 27.11.2015г. преди изтичане на три месеца от откриване на нарушителя.

Атакуваното  в настоящото производство Наказателно постановление е издадено в шестмесечния преклузивен срок,като е съобразено с изискванията на чл.57 от ЗАНН.Вмененото във вина от административнонаказващия орган  нарушение е индивидуализирано в степен,позволяваща на въззивника  да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава.Изчерпателно,както в АУАН,така и в НП е посочена материалната разпоредба,която е прието,че е нарушена с описаното в обстоятелствената част на двата акта деяние,като е посочена и санкционната правна норма,въз основа на която е ангажирана административнонаказателната отговорност на въззивника.От показанията на свидетелите К.А.,А.К. и С.И. се  установява,че по оформения при изкопните работи отвесен профил личат следите от зъбите на багерите,т.е изкопните работи са извършени със земекопна техника.Обстоятелството,че е ползвана земекопна техника при изкопните дейности се потвърждава и от служители на Община Каварна,които също са направили проверка на обекта и са констатирали два верижни багера.Във връзка с тяхната констатация Кметът на Община Каварна с Уведомление № АБ-06-95/05.02.2015г. разпорежда на собственика на терена „***“ЕООД  да прекрати строителната дейност поради липса на укрепване на терена и опасност от свличане на огромна скална маса.Непосочването на конкретна машина и вид по никакъв начин не нарушава правото на защита на въззивника в частта относно санкцията по чл.200в ал.2 от ЗКН.

Относно материално-правната законосъобразност и обоснованост на обжалвания административен акт:

Въз основа на събраните по делото гласни доказателства-показанията на свидетелите К.А.,А.К. и С.И.,както и писмени доказателства- сигнал с вх.№ 45-00-547/06.11.2015г. постъпил в МК чрез ***-*** на Исторически музей-Каварна,относно извършени изкопни дейности в югозападната част на ската на археологически обект „***“ в гр.Каварна,община Каварна,обл.Добрич,скица на поземлен имот  с идентификатор ***,издадена на 24.11.2015г.,скица № 240 с извадка от действуващия ПУП,одобрен със Заповед № 676/08.11.2013г. за квартал *** парцел **,Договор за замяна на недвижим имот от 01.09.2014г. между Община Каварна и „***“ЕООД,заповед № 666/01.09.2014г. на Кмета на Община Каварна,констативен протокол вх.№ 10-00-459/02.12.2015г.,копие на ДВ бр.73/15.09.1967г. за паметник на културата,категория „местно значение“ под № 39 “Праисторическо,антично и средновековно селище“ ,регистрационна карта № 3600002,изработена от ***,ст.н.с. в АИМ-БАН на 02.03.1993г.,Уведомление № АБ-06-95/05.02.2015г. на Кмета на Община Каварна с разпореждане „***“ЕООД  да преустанови строителната дейност,Заповед № РД-06-119/04.11.2015г. на ***а на ИМ-Каварна за назначаване на комисия,Докладна № РД04-1/05.11.2015г.,допуснатата,приета и неоспорена от страните комплексна съдебно-техническа и археологическа експертиза,съдът приема за безспорно доказани фактическите обстоятелства,изложени в АУАН,респ. в НП.Безспорно се установява от горепосочените доказателства,че дружество „***“ ЕООД,като собственик на археологическа недвижима културна ценност,находяща се на нос *** в гр.Каварна,в ПИ с идентификатор *** е унищожило част от археологически обект „***“ в гр.Каварна.В резултат на извършените изкопни дейности разкритите археологически структури и находки/фрагменти от керамични съдове и амфорни дръжки и др./,попадащи в границите на цитирания имот,са напълно унищожени,като заедно с тях е загубена и ценна научна информация за историята на района.В АУАН е констатирано,че нарушението е извършено в периода януари-февруари 2015г.,непосредствено преди издаването на Уведомление № АБ-06-95 от 05.02.2015г. на Кмета на Община Каварна.Извършеното деяние от нарушителя компрометира цялостното историческо въздействие на архелогическия обект-„Праисторическо,антично и средновековно селище-„***“,което води до загуба на качествата му като археологическа недвижима културна ценност,нарушават се устройствените му характеристики и се възпрепятства неговото опазване.Извършеното деяние квалифицира като съставомерен състава на чл.200в ал.1-2 от ЗКН,за което е съставен  Акт за установяване на административно нарушение № 36/27.11.2015г. от К.С.А.-регионален инспектор ЦРП-Североизточен в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“/ГД ИОКН/ при Министерство на културата/МК/.

Съдът кредитира изцяло дадените от свидетелите К.С.А.,А.К.К. и С.  Г.  И. показания,като намира същите за логични,последователни,безпротиворечиви,безпристрастни,взаимно допълващи се и са подкрепени от останалите събрани и приложени по делото доказателства,още повече,че горепосочените свидетели са поели и наказателна отговорност по чл.290 от НК и няма индиция за тяхната заинтересованост.

В показанията на горепосочените свидетели не са открити вътрешни противоречия,които да изключват достоверността им в тяхната цялост.Горепосочените показания депозирани в настоящия процес са единни и напълно правдоподобни относно основните факти по делото във връзка с извършеното деяние от страна на въззивника квалифицирано като съставомерен състав на чл.200в ал.1-2 от ЗКН.

Заключението на допуснатата,приета и неоспорена от страните комплексна съдебно-техническа и археологическа експертиза Съдът възприе изцяло,като счете,че същата е обективна,компетентна,всестранна,пълна и относима към предмета на доказване в производството в съответните фази на процеса на базата на представените от компетентните органи материали.Освен това заключението не е оспорено от страните в процеса. От заключението на назначеното вещо лице-инж.Д.М. изготвило част-териториалния обхват на археологическия обект „***“ и Поземлен имот с идентификатор ***  по допусната и приета комплексна съдебно-техническа и археологическа експертиза се установява,че поземленият имот е идентичен на имот с идентификатор: квартал ***,парцел **,съгласно ПУП,влязъл в сила със Заповед № 676 от 08.11.2013г. на Кмета на Община Каварна,като ПИ с идентификатор *** попада в югозападната част на ската на нос ***,на територията на който се намира регистриран археологически обект „***“ в гр.Каварна,общ.Каварна,обл.Добрич. Правоспособно лице по част геодезия е трасирало границите  на ПИ с идентификатор ***/процесен имот/ към „***“,където са извършвани изкопни работи и се потвърдило,че границите на имота по ПУП одобрен със Заповед № 676/08.11.2013г. на Община Каварна се намират в близост до ската/петата/ във вида в който се е получил след извършените изкопни работи.В снимков материал,представляващ неразделна част от изготвеното и прието заключение по комплексната съдебно-техническа и археологическа експертиза се вижда т.17 по Протокола за трасиране,че е в непосредствена близост до ската/след изкопа/.Точка № 11 и № 12 са също в непосредствена близост до сега съществуващия скат/след извършените изкопни работи/.Вещото лице инж.Д.М. при поддържане на заключението си в съдебно заседание изразява следното становище:“Въпреки всичко,този процесен имот и по двата плана,той винаги е влизал след тази линия,след петата на „***“.Той е ситуиран в самия „***“,по плана.С оглед на гореизложеното,настоящия съдебен състав намира за неподкрепено от доказателствения материал по делото обективираното в жалбата на въззивника твърдение,че притежаваният от „***“ЕООД ПИ с идентификатор *** не попада в териториалния обхват на археологическия обект.В подкрепа на този извод са и представените и приети като писмени доказателства по делото  скица на поземлен имот  с идентификатор ***,издадена на 24.11.2015г.,скица № 240 с извадка от действуващия ПУП,одобрен със Заповед № 676/08.11.2013г. за квартал *** парцел **,Договор за замяна на недвижим имот от 01.09.2014г. между Община Каварна и „***“ЕООД,заповед № 666/01.09.2014г. на Кмета на Община Каварна,констативен протокол вх.№ 10-00-459/02.12.2015г.,копие на ДВ бр.73/15.09.1967г. за паметник на културата,категория „местно значение“ под № 39 “Праисторическо,антично и средновековно селище“ от които се установява,че поземленият имот/ПИ/ с идентификатор *** попада в югозападната част на ската на нос ***,на територията на който се намира регистриран археологически обект „***“ в гр.Каварна,община Каварна,област Добрич. От заключението на назначеното вещо лице-Д.П.Д.-Главен уредник завеждащ отдел „Археология“ Регионален исторически музей гр.Добрич изготвило част-нарушени археологически структури  по допуснатата и приета комплексна съдебно-техническа и археологическа експертиза се установява,че ПИ *** е разположен в югозападния скат на нос *** и включва част от подхода към „Сектор 6“ от античния Бизоне-сн.1.Този подход днес е унищожен при подготовка за строителни дейности ,извършени на територията на парцела,когато със земекопна техника е отнето голямо количество земна маса.В следствие е коренно променен съществуващия релеф,като с отнетата пръст е направен насип.Той е разположен по целия терен на имота,издигайки се на 3-4 метра от съществуващото брегоукрепително съоръжение-сн.2.В следствие на тези дейности на северната граница на ПИ *** е оформен профил с височина между 7м. и 10м-сн.3.По него може да се съди за археологическата стратиграфия на склона,безвъзвратно унищожен при изкопните дейности.За наличието на причинно-следствена връзка между извършените изкопни дейности и унищожените  археологически структури и находки/фрагменти от керамични съдове и амфорни дръжки и др./,попадащи в границите на цитирания имот свидетелствува и обективирания в допуснатото,прието и неоспорено от страните заключение по комплексната СТЕ и археологическа експертиза факт,че върху останките от движими културни ценности и недвижими културни ценности не се забелязват следи от престой или продължително взаимодействие с вода.Това показва,че въпросните останки не са изхвърлени и въртени от морето,а са попаднали в зоната съвсем скоро.Единственото обяснение за тяхната поява е свързано с разрушаване и преместване на пръст от попадащия в ПИ *** паметник на културата.За последното свидетелствува и специфичния ,еднотипен характер на керамичния материал,сходен с открития в останалия след изгребването на античните структури,северен профил,находящ се на границата на ПИ ***.

Останалите събрани в процеса писмени доказателства- сигнал с вх.№ 45-00-547/06.11.2015г. постъпил в МК чрез ***-*** на Исторически музей-Каварна,относно извършени изкопни дейности в югозападната част на ската на археологически обект „***“ в гр.Каварна,община Каварна,обл.Добрич,скица на поземлен имот  с идентификатор ***,издадена на 24.11.2015г.,скица № 240 с извадка от действуващия ПУП,одобрен със Заповед № 676/08.11.2013г. за квартал *** парцел **,Договор за замяна на недвижим имот от 01.09.2014г. между Община Каварна и „***“ЕООД,заповед № 666/01.09.2014г. на Кмета на Община Каварна,констативен протокол вх.№ 10-00-459/02.12.2015г.,копие на ДВ бр.73/15.09.1967г. за паметник на културата,категория „местно значение“ под № 39 “Праисторическо,антично и средновековно селище“ ,регистрационна карта № 3600002,изработена от ***,ст.н.с. в АИМ-БАН на 02.03.1993г.,Уведомление № АБ-06-95/05.02.2015г. на Кмета на Община Каварна с разпореждане „***“ЕООД  да преустанови строителната дейност,Заповед № РД-06-119/04.11.2015г. на ***а на ИМ-Каварна за назначаване на комисия,Докладна № РД04-1/05.11.2015г.,съдът кредитира изцяло,като прие,че са единни,непротиворечиви,взаимно допълващи се и кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на административното нарушение.Доколкото производството се води срещу търговско дружество и съобразно чл.83 ал.1 от ЗАНН от субективна страна не е необходимо да се изследва наличието или отсъствието на вина.

Не намира подкрепа в доказателствения материал по делото обективираното в жалбата твърдение,че разкритите археологически културни пластове,са се появили впоследствие,след преустановяване на дейностите по почистване притежавания от дружеството терен,в резултат на атмосферните условия,но не и поради дейности на терена.От показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели К.С.А.,А.К.К. и С.Г.И.,Акт за установяване на административно нарушение № 36/27.11.2015г.,сигнал с вх.№ 45-00-547/06.11.2015г. постъпил в МК чрез ***-*** на Исторически музей-Каварна,относно извършени изкопни дейности в югозападната част на ската на археологически обект „***“ в гр.Каварна,община Каварна,обл.Добрич,констативен протокол вх.№ 10-00-459/02.12.2015г.,Докладна № РД04-1/05.11.2015г. се установява,че в процесния случай се касае за изгребване на голямо количество земна маса.Доказателствата които свидетелите К.А.,А.К. и С.И. са установили на място при извършената проверка на 24.11.2015г.-начина на изгребване на ската,на шкарпирането му/природата не може да шкарпира ската и той да стане толкова гладък/,следите от земекопна техника и големия по обем  земен насип,категорично отхвърлят поддържаната от въззивника  в жалбата теза,че под влияние на атмосферните  условия са разкрити археологически структури и находки.

         По отношение индивидуализацията на имуществената санкция:

         Имайки предвид свързаните с индивидуализацията на санкцията и отразените в наказателното постановление обстоятелства,че извършеното деяние от нарушителя компрометира цялостното историческо въздействие на архелогическия обект-„Праисторическо,антично и средновековно селище-„***“,което води до загуба на качествата му като археологическа недвижима културна ценност,нарушават се устройствените му характеристики и се възпрепятства неговото опазване и че няма данни за извършени от въззивника предходни нарушения по ЗКН,настоящия състав определя имуществената санкция в размер на 7500 лева.

         Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН,съдът

                                                                                                                                                                 Р    Е    Ш    И :

         ИЗМЕНЯ  Наказателно постановление № 6/16.05.2016г. издадено от Бони Райкова Петрунова-заместник-министър на културата,с което на „***“ЕООД ЕИК ***,седалище и адрес на управление гр.Каварна,общ.Каварна,обл.Добрич улица „***“ № ** вх.*ап.**,представлявано от М.К.А.-управител с ЕГН ********** е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 10000/десет хиляди/лева  на основание чл.200в ал.1-2 от Закона за културното наследство/ЗКН/ за административно нарушение по чл. 200в ал.1-2 от ЗКН,като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 10 000/десет хиляди/ лева на 7500/седем хиляди и петстотин/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

    

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: