Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Гр.Каварна, 10.07.2019г.

 

В     И М Е Т О   НА    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на дванадесети юни, две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№153/2018г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

 

С Наказателно постановление № 08-000526/304 от 14.11.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич, на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.415, ал.1 от Кодекса на труда  на  „Г - Д.“ ЕООД с ЕИК ****, гр.Каварна, ул.“Б.“, №*, в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.415,  ал.1 от Кодекса на труда.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят „Г - Д.“ ЕООД с ЕИК ****, гр.Каварна, ул.“Б.“, №*, представлявано от управителя Х.Г.У. и моли съда да го отмени като незаконосъобразно, постановено при нарушение на материалния закон и процесуалноправните норми и правила. В жалбата се твърди, че обжалваното наказателно постановление не отговаря на съдържателните изисквания на чл.57 ал.1 т.5 и т.6 от ЗАНН, а АУАН № 08-000526/16.10.2017г. не е съставен и не е връчен по надлежния ред, поради което жалбоподателя е бил възпрепятстван да се запознае със съдържанието му и да реализира защитата си. Счита, че при издаването на АУАН не е спазена процедурата по чл.40, ал.1-4 от ЗАНН и не са спазени съдържателните изисквания на чл.42, т.4 и т.5 от ЗАНН. Акта не бил предявен за подписване. В жалбата се оспорват и отразените в наказателното постановление фактически констатации, не било налице разминаване между документално и реално разпределеното работно време в предприятието, както и неспазване на нормативните изисквания в тази връзка.

В жалбата се изразява становище, че констатираното нарушение попада в хипотезата на чл.28 от ЗАНН с мотив, че законосъобразен и съобразен със закона подход е да се налага наказание едва при последващо неизпълнение на дадени предписания на отговорното лице.

В съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Въззиваемата страна, чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна, а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите  К.А.А., В.К.П., Т. Н.. А. и Д.Х.У., както и от становището на процесуалния представител на ответника, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 30.08.2017г. около 23.00 часа от инспектори в дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич – К.А., Т. Н.. А. и Г.В.В., съвместно със служители на ОД на МВР РУ Каварна, ДАНС и звено „Миграция“ към ОД на МВР е извършена проверка на цех за производство на хляб  и хлебни изделия с адрес гр.Каварна, улица „Б.“ № *, стопанисван от „Г. - Д.“ ЕООД. От представените на 04.09.2017г. в Д „ИТ“ със седалище Добрич документи – Заповед №99 от 10.06.2011г. за разпределение на работното време, Правилник за вътрешен трудов ред, графици за разпределение на работното време и попълнените по време на проверката в обекта писмени декларации от работниците е установено, че се работи на денонощен режим, разпределен в три работни смени. Установе е, че вписаното в правилника за вътрешния трудов ред  „Работно време през деня е 8 часа, при 5 дневна работна седмица“, като разпределение на работното време не отговаря на реалното разпределение на работното време в обекта. По време на проверката по документи на 04.09.2017г. е представена Заповед №99 от 10.06.2017г., в която разпределението на работното време на обекта също не е коректно вписано, като липсват началото и края на работния ден за отделните работни смени, вида и броя на отделните работни смени, начина на редуването им, почивките в работния ден, мееждуседмичните почивки и др. специфични въпроси на организацията на работното време. Установено е, че „Г.-Д.“ ЕООД в качеството си на работодател не е изпълнил задължително предписание по т.3 от протокол  №ПР1715352 от 03.05.2017г., а именно да определи в Правилника за вътрешния трудов ред разпределението на работното време на работещите в обекта, в срок до 12.05.2017г., като нарушението е доказано от данните, обективирани в протокол с изх.№ПР1715352 от 03.05.2017г. за извършената проверка, протокол с изх.№ПР1733376 от 19.09.2017г. за извършена проверка и правилник за вътрешния трудов ред, с което е нарушил чл.415, ал.1 от Кодекса на труда.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства имащи значение за изясняване на обстоятелствата по делото и разкриване на обективната истина: показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели – К.А.А., В.К.П., Т.Н.А., НП № 08-000526/304 от 14.11.2017г., АУАН № 08-000526 от 16.10.2017г., писмо с изх.№ 17253764/11.10.2017г. за връчване на протокол и покана за съставяне на АУАН, ведно с обратна разписка за връчването му, пълномощно на Х.Г.У., протокол за извършена проверка с изх.№ ПР1733376/29.09.2017г., призовка за представяне на документи от 01.09.2017г., призовка по чл.47 ал.1 от АПК, протокол за извършена проверка ИЗХ.№пр1715352 ОТ 03.05.2017г., Правилник за вътрешния трудов ред в „Г.-Д.“ ЕООД, Заповед №99/10.06.2011г.

Актосъставителя е приел, че с действията си дружеството-работодател е допуснало нарушения на разпоредбите на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение е издадено обжалваното наказателно постановление, с което жалбоподателят е санкциониран на основание чл.416, ал.5,вр. с чл.415 ал.1 от КТ за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ.

При обжалване на наказателното постановление пред Каварненски Районен съд са допуснати до разпит свидетелите -  К.А.А., Т. Н.. А., В.К.П.. Показанията на свидетелите К.А.А. и В.К.П. изцяло подкрепят описаната в АУАН и НП фактическа обстановка, а именно, че на 30.08.2017г. около 23.00ч. от инспектори в дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич, съвместно със служители на ОД на МВР РУ Каварна, ДАНС и звено „Миграция“ към ОД на МВР е извършена проверка на цех за производство на хляб и хлебни с адрес гр.Каварна, улица „Б.“ № *, стопанисван от „Г.-Д.“ ЕООД.  Констатирано е, че се работи на денонощен режим, разпределен в три работни смени. При последваща проверка на документи е констатирано, че вписаното в правилника за вътрешния трудов ред работно време е 8 часа, при 5 дневна работна седмица , като разпределението на работното време не отговаря на реалното разпределение на работното време в обекта. Противоречиви са показанията на свидетеля на жалбоподателя Д.Х.У., която твърди, че е предоставила необходимите документи в дирекцията.

Съдът, както с оглед изложените от жалбоподателя доводи, така и предвид императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му, обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание, прави следните изводи:

По допустимостта на жалбата:  Жалбата е с правно основание чл.59 ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект, при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд/по местоизвършване на твърдяното нарушение/, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява  неоснователна.

Същественото при производството от административнонаказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли  императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител и дали е извършено виновно; наказателното постановление издадено ли е от компетентен орган и при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове.

По приложението на процесуалния закон: Обжалваното НП е издадено от упълномощен за това орган, с оглед чл.416 ал.5 от КТ и чл.16 ал.3 от Устройствения правилник на ИА“Главна инспекция по труда“, поради което издалото НП лице е компетентно. С оглед длъжностното качество на актосъставителя и чл.21 ал.4 т.3 от посочения устройствен правилник, съдът намира, че АУАН е съставен от компетентен орган, при изпълнение на неговите служебни задължения. При съставяне на АУАН и издаване на НП са спазени всички разпоредби на ЗАНН и КТ. Спазени са сроковете за съставяне на АУАН и издаване на НП. АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно връчени на жалбоподателя.

Относно приложението на материалния административен закон:

От приложените по делото писмени доказателства- АУАН № 08-000526 от 16.10.2017г., писмо с изх.№ 17253764/11.10.2017г. за връчване на протокол и покана за съставяне на АУАН, ведно с обратна разписка за връчването му, пълномощно на Х.Г.У., протокол за извършена проверка с изх.№ ПР1733376/29.09.2017г., призовка за представяне на документи от 01.09.2017г., призовка по чл.47 ал.1 от АПК, Протокол за извършена проверка изх.№ПР1715532/03.05.2017г., пълномощно, Правилник за вътрешния трудов ред на „Г.-Д.“ ЕООД, Заповед №99/10.06.2011г., както и от показанията на свидетелите К.А., В.К. и Т.А. съдът намира,че констатациите в АУАН съответстват на фактическата обстановка. Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя К.А. и свидетеля Т.А. които са  присъствали на проверката на 30.08.2017г. в хлебозавода са категорични, че нарушението е установено след извършена проверка от служители на Дирекция ”Инспекция по труда” гр.Добрич в цеха за производство на хляб и хлебни изделия, като в обекта се работи на денонощен режим, разпределен в три работни смени, без да е залегнало в документацията на работодателя.

 С оглед на гореизложеното, Съдът намира, че с действията си дружеството-работодател е допуснало нарушение на разпоредбата  на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда. Според чл. 415 ал.1 от КТ, който не изпълни задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 10 000 лв.

Съдът намира, че при определяне на имуществената санкция са съобразени тежестта на нарушението и целите, визирани в чл.12 от ЗАНН.

В случая не е приложима разпоредбата на чл.415в ал.1 от КТ, тъй като съгласно разпоредбата на чл.415в ал.2 от КТ, “не са маловажни нарушенията на чл.61 ал.1,чл.62 ал.1 и 3 и чл.63 ал.1 и 2“ от Кодекса на труда. Съдът счита, че съобразявайки се с императивната разпоредба на чл.415в ал.2 от КТ, АНО не би могъл да приложи и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН с оглед значимостта на охраняваните обществени отношения по защита на едни от най-важните конституционни права на гражданите-трудовите права.

С оглед на изложеното съдът счита, че наказателното постановление е обосновано и законосъобразно, а наложената имуществена санкция в предвидения минимум е съобразена с изискванията на чл.27 от ЗАНН, поради което не може да бъде намалявана.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000526/304 от 14.11.2017г.на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич, с което на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.415, ал.1 от Кодекса на труда  на   „Г. - Д.“ ЕООД с ЕИК **** седалище и адрес на управление гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, улица „Б.“ №*, в качеството му на работодател е, наложена имуществена санкция в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева, за извършено нарушение на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО  и ОБОСНОВАНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….