Р   Е  Ш   Е   Н   И   Е

Гр.Каварна, 25.08.2017г.

В     И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на десети август, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря А.М., като разгледа АНД№154/2017г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано след препращане на делото по подсъдност от Районен съд Добрич, съобразно правилата на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.249, ал.1, във вр. с чл.248, ал.2, т.1 от НПК.

Постъпила е жалба от И.П.П. с ЕГН ********** ***, срещу Наказателно постановление №17-0851-000216/10.03.2017г. на ОДМВР Добрич, с-р Пътна полиция.

В жалбата си П. излага, че на 19.02.2017г. пътувал до гр.Каварна с автомобила на своя позната – С.Н.. В колата с него пътувал и съпругът  й С.Н.. При влизане в гр.Каварна бил спрян за проверка, като полицаите предявили спрямо него претенция, че автомобила няма заплатена винетна такса. Жалбоподателя твърди, че обяснил на проверяващите, че колата е с облекчен режим, като собствениците са инвалиди – глухонеми хора. Собственика Н. започнал да обяснява, че колата има винетка, но не бил разбран от полицаите. На следващия ден се върнал в Каварна и представил винетката, но за това не бил съставен протокол. Въпреки, че представил винетката на 09.05.2017г. получил наказателното постановление, с което му е наложено наказание глоба в размер на 300.00 лева.

Жалбоподателят счита наказателното постановление за незаконосъобразно и моли да бъде отменено по следните съображения: на първо място посочва, че е шофирал автомобил собственост на лица с призната инвалидност и съобразно разпоредбата на чл.2 от Наредба Н-19 от 02.12.2008г. на МТ и МТСП те получавали безплатна винетка, на следващо място посочва, че за шофирания автомобил е имало издадена винетка още на 20.02.2017г.

В с.з. жалбоподателя се явява лично и с упълномощен адв.В.К.– ***. Поддържа жалбата и моли наказателното постановление да бъде отменено. Посочва, че в постановлението се твърди нарушение на чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП, като според него не е налице визирания състав на нарушението.

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения 7-дневен срок.

Жалбата е основателна.

Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН №216/19.02.2017г., съставен от мл.инспектор Д.Ж.Д., за това че на 19.02.2017г.  около 11.00 часа по път І-9 на КПП Топола в посока гр.Каварна, управлява лек автомобил „***“ с рег.№ ***, като автомобила няма заплатена валидна винетна такса по реда на чл.10, ал.1, т1 от ЗДвП, с което е нарушил чл.139, ал.5 от закона.

С оглед изясняване на обстоятелствата по делото са разпитани в качеството на свидетели Д.Ж.Д. и К.Г.К.. Така според показанията на актосъставителя Д. се установява, че по време на проверката П. не е представил винетен стикер или друг документ, от който да е видно, че има винетка или, че е освободен от заплащане на такава. Констатираното в момента на проверката било, че автомобила нямал винетка или друг подобаващ документ. Според св.К., присъствал на проверката се потвърждават горните констатации.

Съдът кредитира показанията на свидетелите, тъй като същите са последователни, непротиворечиви и се допълват от останалите доказателства по делото.

Към преписката е приложено възражение, депозирано на 21.02.2017г.  от И.П., според което същия счита че не носи вина за изпадалия стикер от предното стъкло и поради лошото му залепване. Освен това към преписката е приложено Експертно решение, според което собственика на автомобила С.Д.Н. е с  констатиран глухота. Представено е и копие от годишна винетка за 2017г за лек автомобил.

 Както в акта за установяване на административното нарушение, така и в наказателното постановление, освен описаните нарушения, фактическото описание на извършеното нарушение е не заплатил винетна такса – нарушение по чл. 139, ал.5 от ЗДвП, което не е действителното положение, защото за автомобила е имало закупен /в случая безплатен/ винетен стикер. В акта  и наказателното постановление незаплащането на винетна такса е квалифицирано като нарушение на чл. 139, ал. 5 от закона, но неправилно наказващият орган е приел, че управлението без залепен валиден винетен стикер се приравнява на незаплащането на винетна такса по смисъла на чл. 139, ал. 5 от закона. Фактическото описание на административното нарушение съответства на нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал. 2 от закона, за каквото нарушение се предвижда наказание „Глоба” в размер на 20.00 / двадесет /  лева по реда на чл. 185 ал. 1 от закона. Вместо това описаното от фактическа страна и действително извършеното от настоящия жалбоподател административно нарушение неправилно е квалифицирано като такова по чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, визиращо незаплащането на винетна такса, което предполага незакупуването му, какъвто не е конкретния случай.

При така изложената по делото фактическа обстановка съдът намира, че с деянието си жалбоподателят е осъществил състава на административното нарушение по чл. 100 ал. 2 от закона, поради което незаконосъобразно е бил санкциониран по административен ред от наказващия орган.

Предвид гореизложеното настоящият съдебен състав намира, че обжалваното наказателно постановление следва да се отмени като незаконосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното  Каварненският районен съд

 

Р   Е  Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-0851-000216/10.03.2017г. на ОДМВР Добрич, сектор Пътна полиция Добрич, с което на И.П.П. с ЕГН ********** ***, на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 179, ал. 3, т.4 ЗДвП му е наложено наказание  глоба в размер на 300.00 лева за извършено от него нарушение на чл. 139, ал.5 от ЗДвП.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

 

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………