Р Е Ш Е Н И Е

Гр.Каварна, 30.09.2016г.

В     ИМЕТО   НА    НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на първи септември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№155/2016г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на Г.Г.С. с ЕГН **********, против Наказателно постановление №3661/15.11.2010г., издадено от Началника на група в сектор ПП към ОД МВР Добрич, упълномощен с МЗ №Із-1687 от 02.08.2010г.

В жалбата се изтъква, че наказателното постановление е неправилно, незаконосъобразно, необосновано и постановено при съществени процесуални нарушения. Отделно от това жалбоподателя сочи, че към момента е изтекъл срока за търсене на административно-наказателна отговорност, тъй като е  погасена по давност. Моли съда да отмени НП като незаконосъобразно на това основание.

Въззиваемата страна – ОД на МВР Добрич, редовно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Каварненският районен съд като прецени събраните по делото доказателства, наведените в жалбата доводи, възраженията и изразените становища на страните, прие за установено от фактическа страна следното:

С обжалваното наказателно постановление жалбоподателя Г.Г.С. е санкциониран за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП затова че на 19.10.2010г. по път Е-87, км. 50+7 до КПП Топола, посока Каварна, управлява лек автомобил „***“ със скорост 107 км, при ограничение 60 км. За пътния участък, въведено с пътен знак В-26. Нарушението е TFR1M, клип №1801.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект и при наличие на правен интерес от обжалване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е и основателно.

Настоящия съдебен състав намира, че обжалваното наказателно постановление следва да се отмени поради изтекла абсолютна давност по смисъла на чл.81, ал.3 от НК, вр. с чл.11 от ЗАНН.

Видно от обжалваното наказателно постановление в същото е посочено, че нарушението е извършено на 19.10.2010г., като тригодишната погасителна давност по чл.81, ал.3 от НК, вр. с чл.80, ал.1, т.5 от НК, приложима на основание чл.11 от ЗАНН е изтекла на 19.10.2013г. Следователно към момента на извършване на процесуалното административно нарушение до разглеждане на делото пред настоящата инстанция – 01.09.2016г. е изтекъл срок по-голям от три години, което води до погасяване на възможността за продължаване на административно-наказателното производство на основание изтекла абсолютна давност, за която съдът следи служебно. В ЗАНН не се съдържат разпоредби, уреждащи въпроса относно давността като основание за прекратяване на административно-наказателното производство,  но съгласно разпоредбата на чл. 11 от ЗАНН по въпросите  относно вината, вменяемостта, обстоятелствата изключващи отговорността и др. се прилагат разпоредбите на общата част на Наказателния кодекс, доколкото този закон не предвижда друго, тоест приложима е разпоредбата на чл. 81, ал.3, вр. чл.80, ал.1,т. 5, вр. ал.3 от НК. Съгласно чл.80, ал.1,т.5 от НК( в приложимата редакция, преди изменението  ДВ бр. 26/2010г.) наказателното производство се изключва по давност, ако не е възбудено за срок от две години. Предвид чл.81, ал.2 от НК, във вр. с чл.11 от ЗАНН давността се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето за преследване на лицето, срещу което е насочено преследването, но  съгласно чл. 81, ал.3 от НК, независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава  с една втора срока предвиден в предходния член, тоест в случая срокът по чл.80, ал.1,т.5 от НК, който е две години. Следователно в случаите когато законът предвижда наказание “глоба”(както е в настоящия случай), възможността дадено лице да бъде санкционирано се изключва с изтичане на три годишен срок от извършване на деянието.  В процесния случай деянието е извършено на 19.10.2010г. и до 01.09.2016г. е изтекъл, както  срокът на три-годишната абсолютна давност по смисъла на чл. 80,ал.1,т.5 от НК до 2010г., така и 4,5 годишната давност по сега действащата редакция на същата разпоредба във вр. чл.81,ал.3 от НК. При това положение наказателната отговорност на жалбоподателя за визираното в НП административно нарушение е погасена с изтичането на абсолютната давност от три години.

С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3661/15.11.2010, издадено от Началника на група в сектор ПП към ОДМВР Добрич, упълномощен с МЗ №Із-1687 от 02.08.2010г., с което на Г.Г.С., за нарушение на чл.21,ал.2 от ЗДвП,  на осн. чл.182,ал.1,т.5 от ЗДвП ме е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 150.00 лева.

 Решението може да се обжалва пред Административен съд – Добрич, в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

                                                                       

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………