Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 03.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание  на четвърти септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 156  по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Г.А.П. ЕГН ********** ***,чрез адв.А.С.-*** срещу Наказателно постановление № 17-5811-000081  от  25.05.2017г. издадено от Началника РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла,с което на жалбоподателя за нарушение на чл.20 ал.1 от ЗДвП,на основание чл.185 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20лева;за нарушение на чл.123 ал.1 т.3 б.в от ЗДвП е наложено на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП административно наказание „глоба“ в размер на  100 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца и за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП,на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание-„глоба” в размер на 2000/две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява  МПС за срок от 24 месеца.На основание Наредба № Із-2539 са отнети 12 контролни точки.

В жалбата си въззивника заявява,че не е доволен от обжалваното наказателно постановление.Счита същото за незаконосъобразно и издадено в нарушение на административно-производствените правила и моли съдът да го отмени изцяло,като излага обстойни съображения в тази насока.

Жалбоподателят редовно призован за съдебно заседание,не се явява,представлява от надлежно упълномощен процесуален представител,който от името на  жалбоподателя пледира съдът да уважи жалбата,съобразно заявените с нея искания.Излага относими правни аргументи,в подкрепа на застъпеното становище.

Въззиваемата страна редовно призована за съдебно заседание,представител не се явява.

Контролиращата страна,РП-Каварна редовно призована не изпраща представител.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа страна:

На 02.05.2017г. е съставен АУАН № 61,в който е отразено,че на 01.05.2017г. около 23.00ч. в.с.****,общ.Шабла на улица „****“ Г.А.П. ЕГН ********** управлява личния си автомобил ****с рег.№ **** с рама № **** син на цвят,като до дом № ** губи контрол над управление,отклонява се вдясно от посоката си на движение и се блъска последователно  в стоманобетонен кол и паркиран автомобил  ****с рег.№ **** син на цвят.Настъпва ПТП с материални щети по двете МПС.Водачът напуска мястото на местопроизшествието без да уведоми службата за контрол на МВР.Водачът на МПС отказва да му бъде извършена  проверка с техническо средство  за установяване употребата на алкохол и не изпълнява предписанието за медицинско изследване на концентрация на алкохол в кръвта му/отказва да даде кръв за химически анализ с протокол за отказ/.Това е било определено от актосъставителя като нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП,чл.123 ал.1 т.3,буква „в“ от ЗДвП и чл.20 ал.1от ЗДвП.Въз основа на съставения акт,административнонаказващия орган е издал Наказателно постановление  № 17-5811-000081 от 25.05.2017г.,като е възприел изцяло констатациите,описани в него и на жалбоподателя за нарушение на чл.20 ал.1 от ЗДвП,на основание чл.185 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20лева;за нарушение на чл.123 ал.1 т.3 б.в от ЗДвП е наложено на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП административно наказание „глоба“ в размер на  100 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца и за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП,на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание-„глоба” в размер на 2000/две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява  МПС за срок от 24 месеца.На основание Наредба № Із-2539 са отнети 12 контролни точки.

В съдебно заседание са разпитани актосъставителя Й.И.Н. и свидетеля при установяване на нарушението И.Е.И.,чиито показания кореспондират с обективираните в АУАН констатации.

По делото като писмено доказателство е приобщен  Протокол за ПТП № 1493122 за ПТП настъпило на 01.05.2017г. около 23.00ч. в с.**** улица „****“,съставен от Й.И.Н.-***.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган-Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла,който съгласно МЗ № 8121з-748/24.06.2015г. притежава нормативно установено властническо правомощие да издава юридически актове с които по административен ред да налага административни наказания.Наказателното постановление е издадено преди изтичане на давностните срокове по чл.34 от ЗАНН и съдържа предвидените в разпоредбата на чл.57 от ЗАНН реквизити.

Предвид изложеното от фактическа страна,съдът прави следните правни изводи:

Настоящата инстанция намира,че административнонаказващият орган е постановил необосновано наказателно постановление.Изводите на административнонаказващият орган досежно възприетата от него фактическа обстановка не съответстват на доказателствения материал по делото.От изложеното във въззивната жалба е видно,че основното възражение на жалбоподателя се изразява в това,че същият не е управлявал автомобила към момента на извършване на полицейската проверка,с оглед на което няма качеството на „водач“ на МПС,за да бъде санкциониран по посочения ред.От подробния анализ на показанията на свидетелите Й.И.Н. и И.Е.И. се установява,че нито един от тях категорично не е установил Г.А.П. да е управлявал МПС в деня и часа на извършване на полицейската проверка.В тази насока са показанията на актосъставителя Й.Н.:“…Лично аз не съм видял жалбоподателя да управлява автомобила си,както и на свидетеля И.И.:“…Лично аз не съм видял Г.П. да управлява автомобила.Приехме,че той е бил водач на автомобила само въз основа неговите обяснения“.Полицейските органи са формирали своите възприятия единствено въз основа на обясненията на жалбоподателя.От показанията на свидетеля И.И. се установява,че и собственичката на „****“ не е видяла кой управлява другия автомобил предизвикал ПТП-то:“…Собственичката на „****“ не го е видяла.Изразява само съмнения,предположения и ние тръгнахме по следите“.Съгласно разпоредбата на чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП,въз основа на която Г.А.П. е наказан за извършеното нарушение отказ да бъде изпробван с техническо средство за употреба на алкохол,се ангажира административнонаказателната отговорност на водач на моторно превозно средство,трамвай или самоходна машина,който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества.Ето защо съдът намира,че след като посредством събраните по делото доказателства не е установено по безспорен и несъмнен начин жалбоподателят да е имал качеството „водач на МПС“,същият не следва да носи отговорност за вмененото му деяние.Правилото на закона е категорично,че всички елементи на деянието,които очертават състав на нарушение,следва освен да са посочени конкретно,следва и да бъдат доказани по начин,който не буди съмнение.Последните не могат да бъдат извличани по пътя на формалната или правната логика.Обратното ще има за последица неопределеност в регламентацията на обществените отношения от категорията на процесните такива и в сериозна степен би застрашило правото на защита на засегнатото лице.Правоприлагането особено в частта му на налагане на административни наказания,не може да почива на предположения,нито на субективна преценка при липса на категорични доказателства..Тъй като настоящото производство е от административнонаказателен характер и по своята същност е санкционно такова,следва да бъде доказано с допустимите от процесуалния закон доказателствени средства по категоричен и несъмнен начин,че вмененото на конкретен деец съставомерно деяние е извършено по описания в акта начин и от лицето,посочено като нарушител,който акт именно поставя началото на производството и има обвинителна функция.Предвид изложеното  съобразявайки горните обсъдени доказателства настоящата съдебна инстанция достига до извода,че  Г.А.П. не имал качеството „водач на МПС“,към момента на полицейската проверка,каквото качество се изисква от разпоредбата на чл.174 ал.3 т.1 от ЗДвП с оглед съставомерността на деянието.Проверка на лицето за употребата на алкохол,следва да е адресирана до водач на МПС,каквото качество лицето не е доказано да е имало към момента на същата.Последната не може да бъде извършвана срещу всяко лице,за което би могло да се предполага,че е управлявало автомобил в един минал момент или че има намерение  да управлява такъв в някакъв бъдещ такъв.От доказателствата по делото не се установява безспорно описаното в АУАН,а именно че жалбоподателят Г.А.П. е бил водач на МПС по смисъла на & 6 т.25 от ДР  на ЗДвП,т.е. той не е извършил вмененото му деяние и не е осъществил състава на  чл.174 ал.3 от ЗДвП,като водач на МПС.

По изложените съображения,съдът намира,че не е нужно да обсъжда останалите нарушения,сочени в жалбата,касаещи момента на съставяне на акта.Санкционирането на лице в качеството му на „водач на МПС“ изисква като **** и основна предпоставка доказването именно на това качество.Недоказването му в рамките на производството,както е в настоящия случай,води до изначална незаконосъобразност на оспореното НП. Това води до извода,че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено изцяло.

Ето защо и поради горните мотиви и на основание чл.63 ал.1 изр.1 предл.3  от ЗАНН,Съдът

 

                                       Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯ  Наказателно  постановление № 17-5811-000081  от  25.05.2017г. издадено от Началника РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла,с което на Г.А.П. ЕГН ********** *** за нарушение на чл.20 ал.1 от ЗДвП,на основание чл.185 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20лева;за нарушение на чл.123 ал.1 т.3 б.в от ЗДвП е наложено на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП административно наказание „глоба“ в размер на  100 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца и за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП,на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание-„глоба” в размер на 2000/две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява  МПС за срок от 24 месеца.На основание Наредба № Із-2539 са отнети 12 контролни точки.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

                                                              

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: