Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

гр. Каварна, 14.07.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на четиринадесети юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря Е.Ш.и редовното призоваване и явяване на представител на Районна прокуратура гр.Каварна, след като разгледа докладваното от съдията АНХД № 157 по описа за 2017г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

         На основание данните по делото и закона,съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

         ПРИЗНАВА А.И.И. с ЕГН **********,роден на ***г***,общ.Каварна улица ул.“О.“ №*,български гражданин, ** пр.,неженен,безработен,неосъждан за ВИНОВЕН в това,че  през периода от 02.11.2016г. до 02.03.2017г. в гр.Каварна и на път 296 при разклона за с.М.,общ.Каварна,при условията на продължавано престъпление и в маловажен случай,без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества-марихуана/индийски коноп,канабис/ с общ нетно тегло 1,42 грама на обща стойност 8,52 лева,както следва: на 02.11.2016г. в гр.Каварна-марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 1,21 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2,1% на стойност 7,26 лева; на 02.03.2017г. на път 296 при разклона за с.М.,общ.Каварна-марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,21 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,15% на стойност 1,26 лева,поради което и на основание чл.354а ал.5 вр. с ал.3 предл.2,т.1,предл.1 във връзка с чл.26 ал.1 от НК във връзка с  чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ,като му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/лева в полза на бюджета на съдебната власт,по сметката на Районен съд гр.Каварна,както и 5,00/пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист

         На основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК се отнемат в полза на Държавата веществените доказателства-два плика запечатани с печат на БНТЛ ОДМВР Варна съдържащи опаковки от наркотични вещества и остатък от наркотично вещество без обозначено тегло по ДП № 210/2016г. по описа на РУ-Каварна и един плик запечатан с печат на БНТЛ ОДМВР-Варна съдържащ опаковка от наркотично вещество по ДП № 30/2017г. по описа на РУ-Каварна.

         Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Добрички Окръжен съд в 15/петнадесет/ дневен срок от днес.

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

МОТИВИ към Решение №…… по НАХД № 157/2017г. по описа на Каварненски Районен съд от 14.07.2017г.

                             гр.Каварна 21.07.2017г.

         Производството е по чл. 375 – 380 от НПК.

         С постановление от 06.06.2017г. Каварненска Районна прокуратура предлага  А.И.И. с ЕГН **********,роден на ***г***,общ.Каварна улица ул.“О.“ №*,български гражданин,** пр.,неженен,безработен,неосъждан,да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

         КРП е изпратила материалите по делото на Каварненски районен съд за налагане на административно наказание  по реда на чл.375 и сл. от НПК.

         Предложеният за освобождаване от наказателна отговорност не се явява в съдебно заседание,представлява се от адв.Л.Н.,редовно упълномощена.

         В съдебно заседание упълномощеният защитник на предложения за освобождаване от наказателна отговорност пледира по отношение на неговия подзащитен да бъде наложено минимално предвиденото наказание по чл.78а ал.1 от НК,а именно 1000 лева „глоба“,с оглед направените самопризнания и чисто съдебно минало.

         В съдебно заседание Районна прокуратура гр.Каварна редовно уведомена,не изпраща представител.

         Съдът като прецени събраните по делото доказателства,прие за установено от фактическа страна следното:

         Обвиняемият А.И.И. бил призован от полицейския служител при РУ гр.Каварна А.М.Г.за провеждане на беседа и на 02.11.2016г. в 11,25ч. се явил в сградата на районното управление.В хода на беседата Г.попитал обвиняемия дали има у себе си наркотични вещества,при което И. му отговорил утвърдително и извадил от чорапа на левия си крак полиетиленово пликче,в което имало суха,зелена на цвят растителна маса с форма на топче,увито с алиминиево фолио.Обвиняемият предал доброволно растителната маса,която при тестването и с полеви тест “Д4Д“ реагирала на канабис.Същия споделил със свидетеля Георгиев,че е закупил наркотичното вещество от гр.Добрич за лична употреба.

         На 02.03.2017г. около 10,45ч. обвиняемият А.И.И.,който се придвижвал пеша от гр.Каварна за с.Вранино по път 296 минал край разклона и спирката за с.М.,където в изпълнение на служебните си задължения се намирали полицейските служители от РУ гр.Каварна Н.Г.Н. и А.А.К..Първият познавайки го и знаейки,че употребява наркотици,го попитал дали има в себе си наркотични вещества,а вторият го поканил,ако има такива у себе си,да ги предаде доброволно.Тогава обвиняемият извадил от единия си джоб топче от суха,зелена на цвят растителна маса,увита в сребристо на цвят алуминиево фолио.Същият предал доброволно растителната маса,която при тестване с полеви тест „Д4Д“ реагирала на канабис.За същата обяснил,че е закупил от циганския квартал на гр.Каварна за лична употреба.

         От заключението на вещото лице по назначените за нуждите на делото физико-химически експертизи е видно,че сухата,зелена на цвят растителна маса,съдържаща се в прозрачно целофаново пликче,предадено с протокол за доброволно предаване от 02.11.2016г. от обвиняемия представлява части от растението Херба Канабис Индика Сетива,известно като марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 1,21гр. и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2,1% а сухата,зелена на цвят растителна маса,увита в сребристо на цвят алуминиево фолио,положено в прозрачно самозалепващо се полиетиленово пликче,предадено на 02.03.2017г. с протокол за доброволно предаване от обвиняемия представлява части от растението Херба Канабис Индика Сатива,известно като марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло съответно 0,21 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,15%.

         Според оценъчната експертиза по делото 1,21 грама марихуана възлизат на 7,26 лева,а 0,21 грама марихуана на 1,26 лева по цени за нуждите на съдопроизводството.

         Изложената фактическа обстановка,Съдът прие за безспорна  въз основа на доказателствата събрани по ДП № 210/2016г. по описа на РУ-Каварна,присъединени по реда на чл.283 от НПК,към доказателствения материал по делото,а именно-фотоалбум,протоколи за доброволно предаване,протокол за оглед на веществени доказателства,експертни справки,съдебно-химическа експертиза,физико-химическа експертиза,съдебно-стокова експертиза,протокол за оценка на наркотични вещества,протоколи за разпит на свидетелите Н.Г.Н.,А.А.К.,А.М.Г..

         При така приетата като безспорна фактическа обстановка,Съдът намира,че А.И.И. от обективна и  субективна страна е осъществил  състава на престъпление по чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 предл.2,предл.1 във връзка с чл.26 ал.1 от НК.

         Фактическата обстановка по делото е установена по безспорен и категоричен начин,след внимателен анализ на всички събрани и проверени по надлежния процесуален ред писмени доказателства и при спазване на процесуалните изисквания за събирането и проверката им.Събраните по делото доказателствени материали са безпротиворечиви,взаимно допълващи се и установяват по несъмнен начин релевантните за отговорността на предложеният обстоятелства.

         От обективна страна предложеният за освобождаване от наказателна отговорност без надлежно разрешение изискуемо по ЗКНВП е държал високорискови наркотични вещества-марихуана/индийски коноп,канабис/ с общ нетно тегло 1,42 грама на обща стойност 8,52 лева,както следва: на 02.11.2016г. в гр.Каварна-марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 1,21 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2,1% на стойност 7,26 лева; на 02.03.2017г. на път 296 при разклона за с.М.,общ.Каварна-марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,21 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,15% на стойност 1,26 лева.

         От субективна страна съставомерното деяние е извършено при форма на вината-пряк умисъл.Предложеният за освобождаване от наказателна отговорност е съзнавал,че държи високорискови наркотични вещества-марихуана/индийски коноп,канабис/ с общ нетно тегло 1,42 грама на обща стойност 8,52 лева,както следва: на 02.11.2016г. в гр.Каварна-марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 1,21 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2,1% на стойност 7,26 лева; на 02.03.2017г. на път 296 при разклона за с.М.,общ.Каварна-марихуана/индийски коноп,канабис/ с нетно тегло 0,21 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,15% на стойност 1,26 лева.Освен това е предвиждал че държането на високорисковото наркотично вещество-„марихуана” е без надлежно разрешение.

         Въз основа на обосновано приетата за установена фактическа обстановка настоящата съдебна инстанция счита,че извършеното от обвиняемия А.И.И. е престъпление по чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 предл.2,предл.1 във връзка с чл.26 ал.1 от НК.Тук следва да се имат предвид следните обстоятелства-изхождайки от критерия за маловажен случай следва да се има предвид,че количеството наркотик е малко-нетно тегло 1,42грама,като стойността на предмета на престъпното деяние е ниска в размер на 8,52лева,веществото е било предназначено за лично ползване,а не за разпространение,липсват данни за настъпили други вредни последици,оказаното съдействие от страна на предложения за разкриване на обективната истина по делото чрез давани от него обяснения,депозирани във фазата на досъдебното производство,подбудите за извършване на деянието,несложния начин на извършване на деянието и ниската обществена опасност на последното в сравнение с обикновените случаи от този вид или от всичко казано дотук следва категоричния извод,че деянието предмет на обвинението срещу А.И.И. следва да се квалифицира като маловажен случай по смисъла на чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 предл.2,предл.1 във връзка с чл.26 ал.1 от НК.

         Касае се за продължавано престъпление по смисъла на чл.26 ал.1 от НК,тъй като са налице две деяния,които осъществяват поотделно съставите на едно и също престъпление,извършени са през непродължителни периоди от време,при една и съща обстановка и при еднородност на вината,при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшествуващите.

         Предвид изложеното досежно съставомерността и правната квалификация на деянието и  като  взе предвид,че Каварненска Районна прокуратура  е предложила А.И.И. да бъде освободен от наказателна отговорност,съдът счете,че са налице предпоставките на чл.78а от НК за налагане на административно наказание: за извършеното от А.И.И.  престъпление се предвижда наказание „Глоба” до 1000/хиляда/лева,предложеният за освобождаване от наказателна отговорност не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV от НК,както и не представлява  голяма обществена опасност.Налице са основанията предложеният да бъде освободен от наказателна отговорност с прилагане на административно наказание по реда на чл.375 от НПК.

         Съдът като обсъди самостоятелно събраните по делото доказателства намира,че в конкретния случай не е налице нито една от хипотезите,визирани в разпоредбата на чл.9 ал.2 от НК.Настоящата съдебна инстанция не счита,че деянието на обвиняемия поради своята малозначителност не е общественоопасно,нито че неговата обществена опасност е явно незначителна.Малкото количество и ниската стойност на държаното наркотично вещество,както и младата възраст на обвиняемия,чистото му съдебно минало са обстоятелства които дефинират извършеното от него престъпление по чл.354а от НК като маловажен случай по смисъла на чл.93 т.9 от НК.Законодателят обаче е криминализирал в разпоредбата на чл.354а ал.5 от НК и маловажните случаи на този вид престъпления,доколкото същите засягат обществените отношения,свързани със здравето на гражданите.Именно този предмет на престъплението обуславя обществената опасност на деянията от този вид,дори в случаите,когато се касае за държане  на малко количество наркотично вещество,на ниска стойност и/или с ниска стойност на активния наркотичнодействащ компонент.В тази връзка следва да се отчете,че престъпленията по чл.354а от НК се извършват,а и засягат най-често лицата в младежка възраст,както и че същите напоследък бележат все по-висок ръст.

         Ето защо съдът счита,че прилагането на нормата на чл.9 ал.2 от НК за деяния,осъществяващи състава на чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 т.1 от НК,на практика би засилило тази тенденция,тъй като би дало възможност на младите хора съвсем безнаказано да държат  било за лична употреба,било с цел разпространение,малки количества високорискови наркотични вещества,тъй като те не биха носили наказателна отговорност за държането му.Общоизвестен факт е и възможното пристрастяване към процесните видове наркотични вещества,за което също следва да се държи сметка.

         При индивидуализация на административното наказание,Съдът отчете следните смекчаващи  отговорността обстоятелства: към момента на деянието предложеният за освобождаване от наказателна отговорност не е осъждан,направени самопризнания и оказано съдействие на разследващите органи за разкриване на обективната истина в хода на досъдебното производство.С оглед на изложеното,Съдът  намира,че на А.И.И. следва  да бъде наложено минималното предвидено в  текста на закона административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/ лева.

         Съдът намира,че така определеното наказание се  явява целесъобразно и достатъчно,за да окаже своето възпитателно и  възпиращо въздействие върху предложения за освобождаване от наказателна отговорност,при извършване на други  подобни нарушения за в бъдеще.

         Следва да се отнеме в полза на държавата на основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК предмета на престъплението-високорисково вещество-канабис/марихуана/,по отношение на което следва да бъде постановено неговото унищожение.

         Съдът намира,че така определеното наказание се  явява целесъобразно и достатъчно,за да окаже своето възпитателно и  възпиращо въздействие върху предложения за освобождаване от наказателна отговорност,при извършване на други  подобни нарушения за в бъдеще.

         Водим от изложеното,съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: