Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 27.09.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на двадесет и седми септември през двехиляди и шестнадесета година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при секретаря А.М.

при участието на прокурора ……….…………..

след като разгледа докладваното от съдията АНД №159 по описа за 2016 година

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия И.Ю.Я., с ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24 февруари 2016г. в гр.Каварна без надлежно разрешително изискуемо по ЗКНВП, държал в себе си високорисково наркотично вещество - марихуана /коноп/ с общо нетно тегло 1,02 грама, разпределено в отделни топчета обвити във фолио – 6 бр. с общо тегло 0,8 грама, разпределено както следва: 1бр. х 0,13 грама, 1бр. х 0,14 грама, 2бр. х 0,12 грама, 2бр. х 0,14 грама, със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол  6,2% и едно топче с нетно тегло 0,22 грама и съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 6,15%, на обща стойност 6,12 лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. ал.3, т.1 от НК,  поради което и на основание чл.78а, ал.5 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

НАЛАГА на обвиняемия И.Ю.Я. административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението – приложен като веществено доказателство към ДП 31/2016г., представляващ плик с опаковки от наркотични вещества, които да бъдат унищожени след влизане на решението в сила.

ОСЪЖДА И.Ю.Я., на основание чл.189, ал.3 от НПК да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Добрич сумата от 336,22 лв.  представляваща направените по делото разноски за изготвяне на експертизи, както и 5,00 лева в полза на бюджета  на съдебната власт по сметка на Районен съд Каварна, в случай на издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред Добрички окръжен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..

М О Т И В И

 

към Решение №87/27.09.2016г. по АНД №159 по описа на Каварненски  районен съд за 2016г.

 

Срещу обвиняемия И.Ю.Я. с ЕГН **********,*** е внесла в Районен съд гр.Каварна Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено от него престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 от НК, за това, че на 24 февруари 2016г. в гр.Каварна без надлежно разрешително изискуемо по ЗКНВП, държал в себе си високорисково наркотично вещество - марихуана /коноп/ с общо нетно тегло 1,02 грама, разпределено в отделни топчета обвити във фолио – 6 бр. с общо тегло 0,8 грама, разпределено както следва: 1бр.х 0,13 грама, 1бр.х 0,14 грама, 2бр.х 0,12 грама, 2бр.х 0,14 грама, със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 6,2% и едно топче с нетно тегло 0,22 грама и съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 6,15%,  на обща стойност 6,12 лева, като случаят е маловажен.

 В съдебно заседание представител на КРП не се явява и не изразява становище.

Процесуалният представител на обвиняемия И.Я. прави искане за налагане на наказание в минимален размер.

След преценка на събраните по делото относими, допустими и възможни доказателства, съдът прие за установено от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА следното:

1.ОТНОСНО ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА

Въз основа на събраните по делото доказателства, безспорно се установява следната фактическа обстановка:

На 24.02.2016г. при изпълнение на служебните си задължения св.А. Г.,*** извършил проверка за установяване самоличността на обвиняемия И.Ю.Я.. Поради това, че Я. не представил  документ за самоличност бил приведен в РУ Каварна. В хода на извършваната му проверка се установило, че Я. държи в себе си наркотично вещество – марихуана. Свидетелят Г. извършил личен обиск на обвиняемия и установил 7 бр. топчета от алуминиево фолио със съдържание във всяко едно от тях на зелено-кафява суха тревна маса. В обясненията си обвиняемият Я. твърди, че намереното в него количество марихуана закупил за лична употреба, същият ден в гр.Каварна в района на хотел-ресторант „Отдих“ за сумата от 35,00  лева от св.Й.Й. от  с.гр. При първоначалните изследвания с бърз полеви тест – KIT D4D се установило, че изследваният растителен материал отговаря на наркотично вещество „канабис“ (марихуана).

Иззетите с протокола за оглед на местопроизшествие от 24.02.2016г. обекти -  7 броя топчета от алуминиево фолио, със съдържание във всяко едно от тях на зелено-кафява суха тревна маса, били представени за изследване в Базова научна-техническа лаборатория при ОД на МВР гр.Варна. От заключението по изготвената физико-химическа експертиза (д.п. л.33-35) е установено, че нетното тегло на наркотичното вещество е 1,02 грама, като част от това количество – 0,8 грама, било разпределено в шест топчета както следва: 1 бр.х0,13 грама, 1 бр.х0,14 грама, 2бр.х0,12 грама, 2 бр.х0,14 грама и е със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол  6,2%. Другата част – едно топче е с нетно тегло от 0,22 грама и съдържание на активен компонент, тетрахидноктанабинол 6,15%.

Разпитан в качеството на обвиняем И.Я. признава вината си, като заявява, че марихуаната е за лично ползване и не се занимава с  разпространение на наркотични вещества.

Приобщените по делото писмени доказателства не съдържат противоречия, поради което не се налага подробното им обсъждане. Писмените доказателства, доколкото съдържат релевантни за делото факти, са посочени и обсъдени по-горе в изложението, относно приетата за установена фактическа обстановка.

Гореизложената фактическа обстановка се установява по безспорен начин въз основа на събраните в хода на съдебното дирене доказателства - приложените по досъдебно производство №31/2016г. по описа на РУ Каварна, писмени и веществени доказателства, приобщени по приключване на съдебното дирене на основание чл.283 от НПК, преценени от съда, както поотделно, така и в тяхната съвкупност, като безпротиворечиви и взаимнодопълващи се, които налагат следния обоснован ПРАВЕН ИЗВОД:

2. ОТНОСНО ДЕЯНИЕТО И ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

При изложените фактически констатации и съображения, съдът намира за доказано, че обвиняемият И.Я. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.354а ал.5, във вр. с  ал.3, т.1 от НК, като на 24 февруари 2016г. в гр.Каварна  без надлежно разрешително, изискуемо по ЗКНВП, държал в себе си високорисково наркотично вещество – марихуана /коноп/ с общо нетно тегло 1,02 грама, разпределено в отделни топчета обвити във фолио – 6 бр. с общо тегло 0,8 грама, разпределено както следва: 1бр.х0,13 грама, 1бр.х0,14 грама, 2бр.х0,12 грама, 2бр.х0,14 грама със съдържание на активен комзмпонент, тетрахидроканабинол  6,2% и едно топче с нетно тегло 0,22 грама и съдържание на активенн компонент, тетрахидроканабинол 6,15%.

Съдът намира за безспорно установени всички елементи на възведения престъпен състав.

От субективна страна деянието е извършено от обвиняемия виновно при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.1 пр.І от НК, тъй като обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването на тези последици.

3. ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО НА ОБВИНЯЕМИЯ

При определяне наказанието на обвиняемия за извършеното престъпление, съдът взе предвид следното:

За да определи наказанието, съдът взе предвид степента на обществена опасност на конкретно извършеното от Я. деяние и данните за личността му и констатира следните обстоятелства от значение за отговорността на обвиняемия:

В санкцията на правната норма на чл.354а, ал.5, във вр. с  ал.3, т.1 от НК, законодателят е предвидил наказание глоба до хиляда лева.

Обвиняемият Я. е неосъждан, не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от Общата част на НК. В пряк и непосредствен резултат от инкриминираното деяние не са настъпили имуществени вреди.

Настоящият състав на съда счита, че не са налице материалноправните предпоставки за освобождаването на обвиняемия от наказателна отговорност при условията на  чл.9, ал.2 от НК. Малкото количество и ниската стойност на държаното наркотично вещество, както и младата възраст на обвиняемия, чистото му съдебно минало са обстоятелства, които дефинират извършеното от него престъпление по чл.354а от НК,  като маловажен случай по смисъла на чл.93, т.9 от НК. Законодателят обаче е криминализирал в разпоредбата на чл.354а, ал.5 от НК и маловажните случаи на този вид престъпления, доколкото същите засягат обществените отношения, свързани със здравето на гражданите. Именно този предмет на престъплението обуславя обществената опасност на деянията от този вид, дори в случаите, когато се касае за държане на малко количество наркотично вещество, на ниска стойност и/или с ниска стойност на активния наркотично действащ компонент. В тази връзка следва да се отчете, че престъпленията по чл.354а  от НК се извършват, а и засягат най-често лицата в младежка възраст, както и че същите бележат все по-висок ръст напоследък. Ето защо, настоящият състав на съда счита, че прилагането на нормата на чл.9, ал.2 от НК за деяния, осъществяващи състава на чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1,от НК, на практика би засилило тази тенденция, тъй като би дало възможност на младите хора съвсем безнаказано да държат било за лична употребява, било с цел разпространение, малки количества високо рискови наркотични вещества, тъй като те не биха носили наказателна отговорност за държането му. Общоизвестен факт е и възможното пристрастяване към процесните видове наркотични вещества, за което също следва да се държи сметка.

С оглед наличието на материалноправните предпоставки, визирани в чл.78а ал.1 от НК, съдът намира, че следва да освободи Я. от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание “глоба” в минималния, предвиден от законодателя, размер, което би изпълнило целите на административнонаказателната репресия, визирани в чл.12 от ЗАНН, предвид факта, че обществената опасност както на деянието, така и на самия извършител са невисоки - спрямо Я. не са били образувани други наказателни дела и същият е с добри характеристични данни по местоживеене, които обстоятелства мотивираха съда да приеме, че поправянето и превъзпитанието на обвиняемия би се постигнало ефикасно и с налагане на минимално по размер административно наказание “глоба”.

Ето защо, на основание чл.78а ал. 1 от НК, съдът постанови по отношение на И.Ю.Я. освобождаване от наказателна отговорност с налагане  административно наказание “глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева, който размер е и единствено възможния предвиден за това престъпление, с оглед разпоредбата на чл.78а, ал.5 от НК. В този смисъл, съдът определи административното наказание като справедливо, респективно съответно на извършеното.

4. ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ

С Решението, съдът осъди обвиняемия И.Ю.Я., ЕГН **********, на основание чл.189, ал.3 от НПК да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Добрич сумата от 336,22 лв.  представляваща направените по делото разноски за изготвяне на експертизи, както и 5,00 лева в полза на бюджета  на съдебната власт по сметка на Районен съд Каварна, при издаване на изпълнителен лист.

По изложените съображения, съдът постанови решението си.

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                  /Ем.Панчева/