Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 14.05.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и втори април две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 16 по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 18-5811-000200/19.11.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла са наложени на Г.А.П. ЕГН **********  с адрес *** следните административни наказания:-1.глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.20 ал.1 от ЗДвП;2.глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП; 3.глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.2 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП;4. глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП;5. глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.2  от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.3 от ЗДвП;6. глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.6 от ЗДвП;7. глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.147 ал.1 от ЗДвП.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че същото е постановено при неизяснена и противоречива фактическа обстановка.Моли се съдът да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява,представлява се от упълномощен защитник,който изразява становище,че обжалваното наказателно постановление е необосновано и незаконосъобразно и се иска отмяната му поради допуснати нарушения на процесуалните и материалните норми.

Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото.При депозиране на административнонаказателната преписка в КРС се изразява становище жалбата да бъде оставена без последствие,а наказателното постановление да бъде потвърдено.

Каварненска Районна прокуратура редовно призовани не изпращат представител.

Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, намери за установено следното от фактическа страна:

Видно от обжалваното Наказателно постановление № 18-5811-000200/19.11.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла ,същото е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение серия Д №022643/11.11.2018г.Наказателното постановление е съставено за това, че на 11.11.2018г. в 13.45ч. в Община Шабла на път ***Г.А.П. ЕГН **********  с адрес *** като водач на лек автомобил-***с рег.№ *** на около 1км от ***в посока към ***управлява лек автомобил ***с рама № ***,*** на цвят с поставени рег.табели с номер *** издадени за друго МПС/лек автомобил ***/,като допуска следните нарушения:1.Водачът губи контрол над управляваното МПС,отклонява се в дясно по посоката си на движение и се преобръща в крайпътна земеделска нива.Настъпва ПТП с материални щети по л.а. ***,с което виновно е нарушил чл.20ал.1 от ЗДвП;2.Водачът не носи СУМПС–с което е нарушил чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП;3.Водачът не носи контролен талон към СУМПС,с което е нарушил чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП;4.Водачът не носи СРМПС,с което е нарушил чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП;5. Водачът не носи документ за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите,с което е нарушил чл.100 ал.1 т.3 от ЗДвП;6.Водачът не носи документ,отразяващ датата на извършване на следващия периодичен преглед за проверка на техническата изправност,с което е нарушил чл.100 ал.1 т.6 от ЗДвП;7.Водачът управлява ППС,което не е представено на технически преглед,с което виновно е нарушил чл.147 ал.1 от ЗДвП.

С оглед констатираните нарушения на жалбоподателя са наложени следните административни наказания:-1.глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.20 ал.1 от ЗДвП;2.глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП; 3.глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.2 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП;4. глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП;5. глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.2  от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.3 от ЗДвП;6. глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.6 от ЗДвП;7. глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.147 ал.1 от ЗДвП.

Установява се, че със заповед № 8121з-515/14.05.2018г. Министърът на вътрешните работи е определил актове за установяване на административни нарушения да съставят следните длъжностни лица: държавните служители от структурните звена „Пътна полиция” и „Пътен контрол”, полицейските и младши полицейските инспектори, командирите на отделения от структурните звена „Охранителна полиция” на обслужваната от тях територия.Със заповедта са определени и длъжностните лица, които могат да издават наказателни постановления, като са посочени и началниците на районни полицейски управления.

В хода на проведеното съдебно производство са разпитани свидетелите Й.И.Н. и П.Х.П..Фактическата обстановка,описана в обстоятелствената част на АУАН и НП се потвърждава от разпитаните по делото свидетели Й.И.Н. и П.Х.П.,чиито показания съдът кредитира като обективни,безпристрастни и логични,още повече,че последните са наясно с наказателната отговорност,която носят по реда на чл.290 от НК.Посочените свидетели описват по един и същи начин фактическата обстановка.

При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в предвидения от закона срок от процесуално легитимно лице, а разгледана по същество, съдът намира същата за основателна.

Съдът счита,че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,които водят до незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление,поради което следва да бъде отменено.В разпоредбите на чл.40 ал.1-4 от ЗАНН се предвижда в присъствието на кои лица се съставя акта за установяване на административно нарушение.Освен нарушителят и/или негов представител,следва да присъстват към момента на съставяне на акта и свидетелите присъствали при извършване или установяване на нарушението,което е първата хипотеза и тя предвижда присъствие на повече от едно лице,като свидетел или свидетели-очевидци,било на извършване на административното нарушение,било на констатирането му от актосъставителя.В чл.40 ал.3 от ЗАНН е предвидено,когато отсъстват такива свидетели или няма възможност акта да се състави с тяхно участие,той се изготвя в присъствието на други двама свидетели,като това изрично се отбелязва в документа.Видно от данните по делото нарушението е констатирано от един свидетел,който безспорно е свидетел на констатиране на нарушението.В настоящия случай за да бъде спазено изискването на чл.40 ал.1 от ЗАНН следва да бъдат посочени две лица за свидетели/законодателят е посочил свидетелите в множествено число,т.е следва да са повече от един/.Вместо това обаче,актосъставителят е решил да състави акт в присъствието на едно лице,за което са налични данни,че е било на място при констатиране на нарушението.Дори да е имало причина,която е въпрепятствала актосъставителя да състави акта в присъствие на свидетели-очевидци на установяване на нарушението,то в този случай той е следвало да спази разпоредбата на чл.40 ал.3 от ЗАНН.При това положение в конкретния казус е налице издадено наказателно постановление,въз основа на порочно съставен акт за нарушение.Не е налице съставен акт в присъствието на необходимия брой свидетели,присъствали при констатиране на твърдяното нарушение.Допуснатото нарушение на правилата за съставяне на АУАН освен,че е процесуално недопустимо,е довели и до ограничаване на правото на защита на санкционираното лице.За жалбоподателя като санкционирано лице не съществува възможност да се защити като се позове на показанията на свидетел,присъствал при констатиране на нарушението,в извършването на което е обвинен.Административнонаказващият орган от своя страна,не е изпълнил задълженията си по чл.52 ал.4 от ЗАНН,като е следвало преди да се произнесе по преписката,респ. преди да издаде НП,да провери АУАН с оглед неговата законосъобразност и обоснованост,а при необходимост да извърши допълнително разследване на спорните обстоятелства.

Посоченото нарушение се явява съществено ,понеже ограничава и засяга правото на защита на жалбоподателя,който има право да узнае какво точно нарушение е извършил  и доказателствата въз основа на които е констатирано.Нарушаването на правото на защита във всички случаи води до порочност на издаденото НП,тъй като представлява съществено процесуално нарушение.Административнонаказващият орган следва да спази всички императивни изисквания на нормите на ЗАНН,като неспазването на тези изисквания води до незаконосъобразност на  наказателното постановление по отношение на нарушението и същото следва да бъде отменено само на процесуално основание,без да се разглежда спора по същество.

Мотивирано от изложеното и на основание чл.63 ал.1 предл.3 от ЗАНН,съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-5811-000200/19.11.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла с което на Г.А.П. ЕГН **********  с адрес *** са наложени следните административни наказания:-1.глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.20 ал.1 от ЗДвП;2.глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП; 3.глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.2 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП;4. глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП;5. глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.2  от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.3 от ЗДвП;6. глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.6 от ЗДвП;7. глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.147 ал.1 от ЗДвП,като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено. 

 

   

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: