Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 08.08.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на десети юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 160 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 28-0000138/11.05.2017г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Добрич с което на А.Б.Д. ЕГН ********** *** за нарушение на чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ и на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева.

         В жалбата си въззивникът твърди,че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно,тъй като в хода на административнонаказателното производство наказващият орган е допуснал съществени нарушения,както на процесуалните правила,така и неправилно е приложил закона.

         В открито съдебно заседание ,въззивникът редовно призован,не се явява.Представлява се от процесуален представител,който поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания.Процесуалния представител на въззивника твърди,че в случая това нарушение разкрива по-ниска степен на  обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид,което сочи наличие на основание за освобождаване от административнонаказателна отговорност при прилагане на чл.28 от ЗАНН.

         Административнонаказващия орган,редовно призован, не е изпратил представител.При депозиране на администрпативнонаказателната преписка в КРС,административнонаказващият орган изразява становище,че атакуваното наказателно постановление е съобразено с материалните и процесуалните правила при имздаването му и моли то да бъде потвърдено.

         Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         От фактическа страна с акт за установяване на административно нарушение бл.№ 234610 от 21.04.2017г. съставен от В.Д.А.–на длъжност инспектор при ОО“АА“ гр.Добрич е констатирано,че на 21.04.2017г. около 11,55ч. по главен път от гр.Каварна за гр.Балчик срещу КПП Топола жалбоподателят управлява  товарен автомобил  марка ****от кат.N3 с прикачено полуремарке с рег.№***от категория О4 и извършва обществен превоз на товари по маршрут Каварна-Варна/видно от пътен лист № 2312103/ без товар и със заверено копие № 173580012 към международен лиценз.При проверката е установено,че А.Б.Д. извършва превоз с МПС,за чието управление се изисква СУМПС от категория „СЕ“,като не притежава карта за квалификация на водача за съответната категория,издадена по реда на Наредба № 41 на Министерството на транспорта.Нарушението е установено чрез направена справка в информационната система на ИА“АА“.След съставяне на АУАН е изпратено по пощата възражение с приложено копие от удостоверение за завършено обучение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари,заведено с рег.№ 114-000282/20.06.2016г.

         Въз основа на акта  било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на А.Б.Д. ЕГН ********** *** за нарушение на чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ и на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева.

         Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели-В.Д.А. и П.Х.Й.,както и от приложените по делото писмени доказателства: Наказателно постановление № 280000138/11.05.2017г.,акт за установяване на административно нарушение № 234610/21.04.2017г.,пътен лист-оригинал,иззет със съставянето на АУАН,удостоверение за завършено обучение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари,заведено с рег.№ 114-000282/20.06.2016г.

         При извършената служебна проверка съдът констатира,че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити,нарушението е описано пълно и ясно,с всички съставомерни признаци от обективна страна,включително са посочени и доказателствата които го потвърждават.Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН,а така също и санкционната норма в НП,предвид на което не е налице нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

         Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели В.Д.А.-актосъставител и свидетеля П.Х.Й.-очевидец на установяване на нарушението,които потвърждават фактическото извършване на нарушението,изясняват формата и естеството,датата на осъществяването му.Изнесените от тях данни,са в пълна корелация с писмените доказателствени източници,показанията им са безпротиворечиви,взаимнодопълващи се,логични,поради което съдът ги счита за обективни и достоверни.В настоящото производство не се установиха данни за заинтересованост,под каквато и да било форма,от изхода на делото.

         При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна стпрана,включително и такава относно редовността  на АУАН,съобразно правомощията си  и релевираните възражения с жалбата,съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения,които да обуславят неговата отмяна.Актовете са издадени от компетентен орган,спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им,съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН.Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се,според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство.Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно,пълно и ясно,възпроизведени са твърдения за факти,които покриват основните съществени признаци на деянието,поради което позволяват неговата индивидуализация-обща с оглед датата и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл.2 ал.1 от Наредба № 41/04.08.2008г. на Министерството на транспорта за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация,отделно и като административнонаказателен състав по чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози.Съгласно този текст водачите на моторни превозни средства,за управлението на които се изисква СУМПС от категория “С“,“С+Е“,Д1“,“Д1+Е“ или „Д+Е“,когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка,трябва да притежават крата за квалификация на водача,която се изисква и има действие на територията на държавите-членки на Европейския съюз.В настоящия случай жалбоподателят притежава СУМПС категория „С+Е“.Процесния случай е извън изведените редица изключения,изчерпателно изброени в чл.5 от Наредба № 41.Като процес на придобиване и издаване тази карта представлява по своето естество нов вид обучение,което се въвежда на територията на всички страни-членки на ЕС,чрез Директивата за първоначално и периодично обучение на професионалните водачи-2003/59/ЕО.В националното транспортно законодателство тази Директива е транспонирана чрез Наредба № 41/04.08.2008г. на Министерството на транспорта за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.Всеки кандидат-водач,успешно положил изпита при въведеното с цитирания подзаконов нормативен акт обучение,получава Свидетелство за професионална компетентност,като на негова база се подава заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на Карта за квалификация на водач на МПС.От събраните по делото доказателства безспорно се установява,че жалбоподателят не е притежавал валидна такава Карта за квалификация.Същият обаче е управлявал товарен автомобил,за който е притежавал правоспособност от категория „СЕ“ и е извършвал на инкриминираната дата-21.04.2017г. обществен превоз на товари по маршрут Каварна-Варна/видно от пътен лист № 2312103/ без товар и със заверено копие № 173580012 към международен лиценз.В този смисъл за него е съществувало задължение да притежава карта за квалификация на водача.Действително жалбоподателя е преминал периодично обучение,за което свидетелства удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари № 114-000282/20.06.2016г.След преминаване на периодичното обучение обаче,следва да се издаде карта за квалификация на водача по смисъла на чл.73 ал.2 от Закона за автомобилните превози.Към момента на установяване на твърдяното нарушение-21.04.2017г.,за водача който е преминал периодичния курс на обучение е възникнало задължение да подаде заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на Карта за квалификация на водач на МПС,поради което и към момента на проверката липсата на карта осъществява състава на нарушение.Изискването  за периодично повишаване и проверка на професионалната компетентност е въведено с Директива № 2003/59 на Европейския парламент и във вътрешното законодателство със Закона за автомобилните превози и издадената въз основа на него Наредба № 41/2008г. на МТ.Съдът приема,че фактите по нарушението са установени правилно.

         Изложеното дава основание на съда да приеме,че са налице всички елементи от обективната страна на състава на нарушението по чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г.От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл-нарушителят А.Б.Д.,като правоспособен водач на МПС,с което се извършва обществен превоз е знаел за съществуващото задължение да придобие и притежава карта за квалификация на водача,съзнавал е общественопасния характер на деянието и е допускал настъпването на общественоопасните последици от него.Приложена е санкционната норма на чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози,който предвижда наказание глоба в абсолютен размер на 2000 лева,за водач на моторно превозно средство,който извършва превоз на товари бе редовно издадени лиценз,разрешение,документ за регистрация или други документи,които се изискват от регламент на европейските институции,от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му.В настоящия случай жалбоподателя е управлявал товарен автомобил  марка ****от кат.N3 с прикачено полуремарке с рег.№***от категория О4 и извършва обществен превоз на товари по маршрут Каварна-Варна/видно от пътен лист № 2312103/ без товар и със заверено копие № 173580012 към международен лиценз,без редовно издадена карта за квалификацията му като водач,изискваща се с подзаконов нормативен акт по прилагане на Закона за автообилните превози-Наредба № 41/2008г. на МГТ.Санкцията е определена правилно и при спазване на законовите изисквания.

         Съобразно събраните по делото доказателства скъдът намира,че случаят не е и маловажен.Действително от нарушението на жалбоподателя не са настъпили вредни последици.То обаче е формално и не се отличава от останалите нарушения от своя вид,за да се приеме,че обществената му опасност е явно незначителна.на следващо място липсата на карта за квалификацшия на водача,който е предприел управление на товарен автомобил извършвайки превоз на товари,разкрива по-висока степен на обшществена опасност.Не е без значеие и факта,че представеното удостоверение за завършено обучение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари, заведено с рег.№ 114-000282/20.06.2016г. не се приема като документ,който може да замести изискуемата карта за квалификация.Не са установени каквито и да е било изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства,а напротив от доказателствата по делото се установява,че нарушителят е бездействал,като не е предприел действия за снабдяване с карта за квалификация на водач на ППС за извършване на превоз на товари.В този смисъл с допуснатото от него нарушение се създава опасност за участниците в движението.

         В тази насока е и константната съдебна практика на Административен съд Добрич,Решения по КАНХД № 398/2014г.,КАНД №х 479/2014г.,КАНД № 377/2011г.

 

         По горните съображения,съдът намира,че обжалваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде изцяло потвърдено.

         Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

                                                  Р    Е    Ш    И:

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 28-0000138/11.05.2017г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Добрич с което на А.Б.Д. ЕГН ********** *** за нарушение на чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ и на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

    

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: