Р Е Ш Е Н И Е

Гр.Каварна, 23.11.2016г.

В     ИМЕТО   НА    НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на десети ноември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№165/2016г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на П.Г.П. с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв.Н.Ф. – ***, служебен адрес: ***, против, Наказателно постановление №6099а-27/25.05.2016г. на Началник ГПУ -Каварна, към Регионална дирекция „Гранична полиция“, гр.Бургас с което му е наложено наказание „глоба“ в размер на 150.00 лева. Жалбоподателят счита издаденото наказателно постановление за незаконосъобразно и необосновано, а наказанието несправедливо наложено. Сочи, че при издаването му са допуснати редица процесуални нарушения, които го опорочавали. Същото било издадено в нарушение на чл.57, ал.1 от ЗАНН. В наказателното постановление не били посочени доказателствата, потвърждаващи извършеното нарушение. Освен това жалбоподателя оспорва и описаната фактическа обстановка. На сочената дата – 11.05.2016г. П.П. не бил на посоченото място.

Моли за отмяна на наказателното постановление.

В с.з., чрез порц.си представител адв.Н.Ф., поддържа жалбата и моли за отмяна на наказателното постановление.

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения 7-дневен срок.

Независимо от основанията, посочени от въззивника, съдът подложи на цялостна преценка обжалваното наказателно постановление, какъвто е обхвата на въззивната проверка и установи следното:

Жалбата е неоснователна.

Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН №6099а-27/12.05.20166г., съставен от ст.инсп. Г.П.П., и в присъствието на свидетелите И.Г.В. и М. В.А. за това, че на 11.05.2016г. около 18.10 часа в района южно от местността „***“, общ.Шабла, на морския бряг в точка с координати №…, горепосоченото лице не изпълнило разпореждане на полицейски орган, състоящо се в отправена му заповед да остане на място с цел извършване на проверка, с което нарушил чл.64, ал.4, във вр. с ал.2 от ЗМВР.

Съгласно нарушената разпоредба на чл.64, ал.4 от ЗМВР разпорежданията на полицейския орган са задължителни за изпълнение, освен ако налагат извършването на очевидно за лицето престъпление или нарушение. Съгласно нормата на чл.257, ал.1 от ЗМВР, който не изпълни разпореждане на орган на МВР, направено в изпълнение на функциите му, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 500 лева.

Обсъждайки събраните по делото писмени и гласни доказателства, съобразявайки обстоятелството, че актът е редовен от външна страна и представлява годно доказателствено средство, съдът приема, че извършеното нарушение е установено по безспорен начин. Горното се установява и от разпитаните в с.з. - актосъставител Г.П.П. и свидетелите по акта – И.Г.В. и М. В.А.. И тримата заявиха по категоричен начин, че на дата – 11.05.2016г. около 18.10 часа на морския бряг в местността „***“ в гр.Шабла е излязла лодка, която е била управлявана от жалбоподателя. Той изхвърлил чували с калкан и при нареждане да спре за проверка, той отново се качил в лодката и избягал по море. По-късно същия бил открит в заведение край морския бряг. И тримата свидетели с показанията си пресъздадоха фактическата обстановка описана в акта за установяване на административно нарушение.

От обстоятелствената част на акта за нарушение, който като съставен по надлежния ред, представлява годно доказателствено средство, се установява гореописаната фактическа обстановка, в каквато насока са и показанията на актосъставителя и свидетелите по АУАН, които като еднопосочни, логични, последователни и безпротиворечиви, се кредитират изцяло от съда и които доказателства установяват по безспорен начин, че жалбоподателят е извършил вмененото му нарушение, с оглед на което следва да бъде ангажирана неговата административнонаказателна отговорност.

Съдът не кредитира показанията на свидетеля Д.Д.Г., чийто показания коренно се различават от показанията на останалите свидетели, както и от писмените доказателства.

Съвсем обосновано и законосъобразно наказващият орган е ангажирал административнонаказателната отговорност на жалбоподателя по чл. 257 ал. 1 от ЗМВР.

Съгласно посочената норма, който не изпълни разпореждане на орган на МВР, направено в изпълнение на функциите му, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

При определяне на административните наказания следва да се имат предвид целите на административното наказание, определени в чл. 12 от ЗАНН, както и изискванията на чл. 27 от ЗАНН – да се отчетат тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също така и обществената опасност на съответния вид административни нарушения. Законосъобразно е наложената глоба в размер на 150.00 лева. Освен това съдът счита, че по този начин биха могли да се постигнат целите на наказанието по смисъла на чл.122 от ЗАНН.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 6099а-27/25.05.2016г, издадено от Началника на ГПУ Каварна, към Регионална дирекция „Гранична полиция – Бургас“, с което на П.Г.П. с ЕГН ********** ***, за нарушение по чл.64, ал.4, във вр. с ал.2 от ЗМВР е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 150.00 /сто и петдесет/лева.

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Добрич, в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

                                                                       

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………