Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ___/05.01.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на пети декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М., като разгледа докладваното от съдията АНД № 167/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на К.Т.К., ЕГН **********,***, против Електронен фиш Серия К № 1297340 изд. от ОД МВР Добрич, за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на жалбоподателя на основание чл. 189, ал. 4, вр. с чл. 182, ал. 2, т. 3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 (сто) лева за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП.

В жалбата и допълнение към нея се навеждат доводи за неправилност и незаконосъобразност на атакувания административен акт и се моли за неговата отмяна. Жалбоподателят твърди да е нарушена процедурата по издаване на електронен фиш поради неадресирането до него на покана по реда на чл. 186, ал. 4 ЗДвП преди издаването на самия фиш. Не било посочено в достатъчна степен мястото където е установено нарушението.  Твърди още и че при заснемане на нарушение чрез използване на мобилни технически средства, обслужвани и използвани от контролен орган, който е възприел факта на нарушението е следвало да се издаде АУАН по общия ред на ЗАНН, а не електронен фиш, какъвто се издава само при заснемане в отсъствие на контролен орган. Поддържа, че при издаване на ел.фиш не е отчетен толеранса от 3 км/ч в полза на водача. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител настоява за отмяна на ел.фиш, поради нарушение на процедурата при издаването му, с оглед непредставянето от страна на наказващия орган на снимка на пътния знак обозначаващ участъкът, в който се е извършвал контрол на скоростта с АТСС, към датата  и часа на констатираното нарушение.

Въззиваемата страна не взема становище по допустимостта и основателността на жалбата, в съдено заседание не се представлява.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателствени материали, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Жалбата е подадена от К.Т.К., спрямо когото е наложено административно наказание, т.е от лице с надлежна процесуална легитимация. С оглед установената дата на връчване на процесният Електронен фиш – 10.06.2017 г., подадената на 16.06.2017 г. жалба следва да се приема за подадена в срок, а следователно и за допустима. Разгледана по същество, същата е основателна, което налага атакуваният електронен фиш да бъде отменен по следните съображения:

От фактическа страна съдът приема за установено следното:

На 15.05.2016 г. в 10:09 ч. по главен път I-9, в участъка на км. 51+5, до крайпътен обект- площадка за отдих край с.Топола, посока – за гр.Каварна, било заснето извършено нарушение за скорост с МПС лек автомобил „м.“ ***, установено с автоматизирано техническо средство № TFR1-M № 641, като при разрешена скорост от 60 км/ч, след приспаднат толеранс от 3 км/ч, била установена скорост на движение от 83 км/ч или превишаване на разрешената скорост с 23 км/ч. Установено било, че собственик на горепосоченото МПС е жалбоподателят К.Т.К..

 За така констатираното нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП и на основание чл. 189, ал. 4, вр. с чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП против жалбоподателя бил издаден Електронен фиш Серия К № 1297340, с който му било наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 лева.

 По доказателствата:

 Описаната фактическа обстановка съдът приема за безспорно установена въз основа на събраните по делото писмени доказателства:

 От представените два бр. протоколи № 10-16-15 от проверка на мобилна система за видеоконтрол TFR-1M се установява, че процесното техническо средство е преминало последваща проверка на 31.08.2015 г. със заключение, че същото съответства на одобрения тип. Изяснява се и че грешката при измерване на скоростта е + - 3 км/ч. при движение до/над 100 км/ч.

 От Протокол за използване на Автоматизирано техническо средство или система по чл. 10 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. (рег. № 283р-4836/17.05.2016 г.) и от приложения към него снимков материал се изяснява, че измерената скорост на движение на управлявания от жалбоподателя автомобил е била 86 км/ч. с отчетено превишение 23 км/ч. След приспаднатия толеранс от 3 км/ч в полза на водача , установена наказуема скорост 83/ч  и наказуемо превишение – 23 км/ч.

Към представената преписка наказващия орган е приложил снимка на пътен знак обозначаващ участък от пътя в който се извършва контрол на скоростта с автоматизирано техническо средство, за която се установи, че е от дата предхождаща установеното нарушение, а именно – 05.05.2016 г. С оглед така установеното, от наказващия орган бе изискано повторно представяне на снимка на пътния знак обозначаващ участъкът, в който се е извършвал контрол на скоростта с автоматизирано техническо средство, към датата и часа на констатираното нарушение, за което е съставен ел.фиш серия К № 1297340 от 15.05.2016 г., 10,09 часа, с посочени координати на мястото, където е бил поставен знакът, часът и датата. От вписаната дата в долния десет ъгъл на представената нова снимка се установява, че същата отново е от дата предхождаща нарушението, а именно – 14.05.2016 г.  Към дата на приключване на съдебното следствие въззиваемата страна не представи снимка установяващата, че посоченото в ел.фиш място за контрол е било обозначено с пътен знак Е 24, на датата на извършеното заснемане.

При така установените факти съдът приема следното от правна страна:

 Обжалваният в настоящото производство електронен фиш е издаден в съответствие с изискванията на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, относно задължителните реквизити на съдържанието му. В същия са посочени: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението - ОДМВР Добрич; мястото – по главен път I-9, в участъка на км. 51+5, до крайпътен обект- площадка за отдих край с.Топола, посока – за гр.Каварна; датата - 15.05.2016 г.; точният час на извършване на нарушението - 10:09 ч.; регистрационният номер на МПС - ***; собственикът, на когото е регистрирано превозното средство - К.Т.К.; описание на нарушението - управление на лек автомобил с превишена скорост - 23 км/ч, при ограничение от 60 км/ч; нарушената разпоредба – чл. 21, ал. 2 от ЗДвП; размерът на глобата - 100 лева; срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане - четиринадесет дневен срок, в БНБ по указаната банкова сметка.

***, че процедурата по издаването на електронния фиш е била опорочена поради неизпращането му на покана по реда на чл. 186, ал. 4 от ЗДвП, съдът намира за неоснователно. Посочената разпоредба гласи, че: "При нарушения, установени с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, на собственика, на когото е регистрирано превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице - на управителя му, се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка да се яви в съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването и, за да му бъде издаден фиш или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението". Видно от систематичното място на самата разпоредба тя урежда правила от производството по издаване на фиш, а не на електронен фиш по смисъла на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП. Касае се за два различни акта, като по отношение на фиша са предвидени различни реквизити на неговото съдържание – чл. 186, ал.1, изр. 2 ЗДвП. В тази връзка посоченото от жалбоподателя правило не намира приложение в производството по издаване на електронен фиш, където има нарочно правило, разписано в разпоредбата на чл. 189, ал. 5 ЗДвП. В случай, че жалбоподателят твърди, че не той, а друго лице е осъществило процесното нарушение, пътят му на защита е по реда на ал. 5 на чл. 189 ЗДвП - като в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш е следвало да предостави в ОДМВР - гр. Добрич писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство, при което първоначално издаденият електронен фиш би бил анулиран. Следователно твърдяното процесуално нарушение не е осъществено, а с това и правото на защита на жалбоподателя не е било нарушено.

Настоящият съдебен състав не споделя и възражението, че тъй като процесният електронен фиш е издаден след заснемане на нарушение с мобилна камера в присъствие на контролен орган и нарушител, в този случай следвало да се състави АУАН, вместо да се пристъпи към издаването на електронен фиш, което според жалбоподателя можело да се случи само при заснемане на нарушение със стационарна камера. В конкретния случай е налице фиксирана скорост на движение на лекия автомобил посредством "Мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-M", видно от приложения по делото протокол за използване на АТСС. Настоящият съдебен състав намира, че издаването на електронен фиш при заснето нарушение с мобилна система за контрол на нарушенията не се явява в нарушение на нормативната база. На основание чл. 165, ал. 3 ЗДвП Министърът на вътрешните работи е издал Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата  (Обн. ДВ, бр.36 от 19.05.2015 г.). С посочената Наредба се уреждат условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Съгласно разпоредбата на чл.3 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., стационарните и мобилните автоматизирани технически средства и системи /АТСС/ заснемат статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения - видеозаписи, с данни за установените нарушения на правилата за движение, като в чл. 3 от Наредбата е регламентирано, че за установените от АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове чрез използване на автоматизирана информационна система. Въз основа на посочената нормативна регламентация следва извод, че към момента на заснемането, нарушенията на правилата за движение по пътищата могат да се санкционират чрез издаване на електронен фиш не само при установяването им при използване на стационарни АТСС, а и посредством мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол, обозначени със съответен пътен знак и оповестени по законово определения начин. Нормативно установените условия за въвеждането в експлоатация, реда за използване, начина на обозначаване на зоната за контрол с АТСС и автоматизирания режим на работа, който не изисква обслужване от контролния орган, освен включването и изключването на мобилното АТСС (чл. 9 от Наредбата), съответстват на изискванията, залегнали в Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. по тълк. дело № 1/ 2013 г. на ВАС. Разрешението, дадено в посоченото Тълкувателно решение - че в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП установяването и заснемането на нарушения по ЗДвП може да се осъществява само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган, се основава на липсата на изрично разписани правила за използването на мобилните технически средства като е прието, че поставянето на технически средства, които автоматично да записват административни нарушения, трябва да се извършва по определена процедура и с оглед спазването на определени изисквания. След измененията на ЗДвП с ДВ бр. 19 от 13.03.2015 г. и издаването на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. издаването на електронен фиш за налагане на административни санкции за допуснати нарушения на чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП е допустимо и когато нарушенията бъдат установени и заснети с мобилно автоматизирано техническо средство или система, предварително обозначени съгласно чл. 165, ал. 2, т. 7 от ЗДвП /в редакцията действаща към 15.05.2016г./,  функциониращи автоматично, при условие, че са изпълнени изискванията на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. Присъствието или отсъствието на контролен орган (оператор на системата) в патрулния автомобил, по никакъв начин не оказва въздействие върху точността и обективността на установяване и заснемане на нарушението. Контролният орган няма никаква възможност да променя или да влияе върху измерването, регистрирането и записа на нарушенията, установени и заснети с мобилно автоматизирано техническо средство. Измерването и регистрирането на скоростта и записа на доказателствения видеоматериал се извършва напълно автоматично от системата радар-камера-компютър. Регламентираното в чл. 189, ал. 4 от ЗДвП "в отсъствието на контролен орган и на нарушител", следва да се тълкува граматически, като поясняващо действието по издаване на електронен фиш, а не установяването и заснемането на нарушението с автоматизирано техническо средство. Този извод следва и от обстоятелството, че обективно невъзможно е нарушението да се извършва и заснема в отсъствието на нарушителя, защото нарушение без присъствието на нарушителя е правен нон сенс. Предвид горното, настоящият съдебен състав счита, че електронните фишове могат да бъдат издавани и при употреба на мобилни системи за видеоконтрол в присъствието на контролен орган, стига да са спазени изискванията на наредбата.

Следва да се отбележи и обстоятелството, че в електронния фиш изрично е посочено, че в него е вписана не измерената скорост, а установена стойност на скоростта, както и че е отчетен толеранс на измерената скорост от минус 3 км/ч. Следователно установената стойност на скоростта се получава като от измерената скорост, която в случая е 86 км/ч., се извадят 3 км/ч. толеранс в полза на водача. След извършване на изчислението се получава и установената стойност на скоростта, а именно 83 км/ч., каквато стойност е посочена и в електронния фиш. По тези съображение възражението на жалбоподателя за неотчитане в негова полза на толеранса от 3 км/ч се явява също неоснователно.

На следващо място съдът в настоящия му състав счита, че не е допусната неяснота при индивидуализирането на мястото на извършване/заснемане на нарушението. В ЕФ изрично е посочено, че става въпрос за главен път I-9, в участъка на км. 51+5, до крайпътен обект- площадка за отдих край с.Топола, посока – за гр.Каварна. Координатите, изписани в десния ъгъл на приложените снимки напълно съответстват на така описаното място. След служебното направена справка от съда и въвеждане на така посочените координати в програмата "Google maps" се установява пълно сходство между описаното място и посочените географски координати. Следва да се отбележи, че програмата "Google maps" работи с друг формат на изписване на координатите (т.нар. -"DMS система" - градуси, минути и секунди), а не както същите са посочени в ЕФ (т.нар. "DMM система" - градуси и десетични минути). Въпросните различни системи за изписване на координати обаче по никакъв начин не пречат да се направи съответната онлайн справка, която както вече беше посочено доказва точното местоположение на мобилната система.

Въпреки горното, съдът намира, че по делото не се събраха доказателства установяващи, че пътната отсечка, обхваната от техническото средство, е била предварително обозначена като такава, в която се осъществява контрол за спазване правилата на ЗДвП с техническо средство.

В тежест на въззиваемата страна - ОД МВР гр.Добрич е да представи в пълнота цялата преписка по електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 1297340, както и всички доказателства подкрепящи извода на същия за констатирано нарушение на ЗДвП, включително доказателства, че пътната отсечка, обхваната от техническото средство, е била предварително обозначена.

Предвид липсата на доказателства за последното с нарочно разпореждане на съда от 23.06.2017 г., както и с определение от 31.10.2017 г. са изискани доказателства в горния смисъл. Въззиваемата страна не е изпълнила разпореждането на съда като не е представила доказателства относно обстоятелството, дали пътната отсечка, обхваната от техническото средство, е била предварително обозначена. Представените доказателства касаят други дати на извършван контрол с АТСС, различни от процесната.

Ето защо, с оглед разпределение на доказателствената тежест, както и поради изчерпване възможността на съда да събере горното доказателство по свой почин, следва да се приеме за установено, че пътната отсечка, обхваната от техническото средство, не е била предварително обозначена като такава, в която се осъществява контрол за спазване правилата на ЗДвП с техническо средство.

Съгласно мотивите на Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. на Върховния административен съд, което на основание чл. 131, ал. 2 от ЗСВ е задължително за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове, пътната отсечка, обхваната от техническото средство, трябва да е предварително обозначена. Това изискване произтича от разпоредбата на чл. 165, ал. 2, т. 7 /в редакцията й към 15.05.2016 г./, която задължава контролните органи да обозначават местата за контрол по спазването на правилата за движение от всички участници в движението, като поставят пътни знаци и техника за видеонаблюдение като контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеонаблюдение.

Ето защо съдът намира, че процедурата по установяване на нарушението на ЗДвП с автоматизирано техническо средство, съставляваща основание за издаване на обжалвания електронен фиш серия К № 1297340, е опорочена, предвид гореизложеното нарушение на чл. 165, ал. 2, т. 7 ЗДвП /изм.ДВ бр.101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г./. Последната разпоредба на закона е предоставила право на жалбоподателя, като водач на МПС, да бъде информиран, че управлява същото в зона, в която се осъществява контрол за спазване правилата на ЗДвП с техническо средство. Нарушаването на същото право на водача обосновава заключение за незаконосъобразно проведено административно-наказателното производство, във фазата на установяване на нарушението и мотивира отмяна на издадения електронен фиш, като краен акт на това производство.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 изр.първо, предложение трето ЗАНН, Каварненският районен съдът

  

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 1297340 на ОДМВР Добрич, с който на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл.182, ал. 2, т. 3 от Закона за движение по пътищата на К.Т.К., ЕГН **********, с адрес ***, е наложена глоба в размер на 100 лв. /сто лева/, за извършено нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено, пред Административен съд гр.Добрич, на основанията предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….