Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  15.12.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 168 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление  № 6/30.03.2016г. на Началника на Районно управление гр.Каварна,с което на В.С.С. ЕГН ********** с адрес *** за нарушение на чл.45 ал.2 от Закона за закрила на детето/ЗЗкД/ е наложено административно „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева.

Жалбоподателят,чрез процесуалния си представител ,моли за пълна отмяна на обжалвания акт,тъй като били допуснати съществени процесуални нарушения,които водели до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Сочи,че обжалваното нарушение било неправилно,тъй като не бил извършил нарушението,посочено в обжалваното наказателно постановление.

В съдебна фаза ангажира писмени и гласни доказателства.

Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител и не взема становище.

Районна прокуратура Каварна,редовно призована,не изпраща представител и не взема становище.

Съдът след преценка по отделно и в тяхната съвкупност на събраните по делото писмени и гласни доказателства,установи следното:

На 13.02.2016г.  около 22,15ч. при полицейска проверка  в **** в гр.Каварна улица „****“ № ** е констатирано присъствието на три непълнолетни лица-А.Ф.Ч. ***,М.Е. Н. с ЕГН ********** от гр.Каварна и К.Е.Д. ***.В показанията си разпитаните в съдебно заседание свидетели А.Ф.Ч. ***,М.Е. Н. с ЕГН ********** от гр.Каварна и К.Е.Д. *** потвърждават,че са били в заведението след 2.00ч. без придружител,като проверката от страна на полицейските служгители е била извършена около 15 минути след 22.00ч.Същите са предадени на родителите си срещу разписки и след снемане на обяснения от родителите,съставяне на АУАН по Закона за закрила на детето и протоколи за полицейско предупреждение.Това се потвърждава и от изготвените докладни записки от служителите на РУ-Каварна извършили проверката и показанията на разпитаният в съдебно заседание свидетел- С.П.С..

В присъствието на жалбоподателя бил съставен и връчен лично АУАН № 6/14.02.2016г. с бланков № 167151.Жалбоподателят е посочил,че има възражения по така съставения акт.Срещу акта в законосутановения срок е постъпило и писмено възражение.

Въз основа на акта е издадено обжалваното Наказателно постановление № 6/30.03.2016г. на Началника на РУ гр.Каварна.

В акта и в Наказателното постановление е прието за установено,че жалбоподателят е извършил нарушение по чл.45 ал.2 от Закона за закрила на детето,тъй като е допуснал  след 22.00ч. в управлявания от него търговски обект непълнолетни лица,за което на основание чл.45 ал.2 от ЗЗДет. на нарушителя е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 2000 лева.

При така установената фактическа обстановка и при условията на чл.84 от ЗАНН,вр. с чл.14 от НПК,съдът в настоящия си състав достига до следните правни изводи:

Жалбата е допустима,тъй като е подадена от надлежно лице и в срок.Преценена по същество,жалбата е основателна.

Акта и НП са издадени от компетентни органи съгласно чл.37 ал.1 б.“а“ от ЗАНН,вр. с чл.46 ал.1 от ЗЗДет. И съгласно чл.47 ал.1 б.“а“ вр. с ал.2 от ЗАНН,вр. с чл.46 ал.1 от ЗЗДет.

На първо място не става ясно как и въз основа на какви документи наказващият орган е стигнал до извода,че посоченият търговски обект се стопанисва от жалбоподателя в качеството му на управител на „****“ЕООД,а последното според съда е абсолютна предпоставка,за да се ангажира административнонаказателната отговорност на жалбоподателя по чл.45 ал.2 от ЗЗДет.Съгласно разпоредбата на чл.45 ал.2 от Закона за закрила на детето,който допусне от 22.00ч. до 06.00ч. без придружител дете,ненавършило 18-годишна възраст,в управляван от него търговски обект,се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лева,а при повторно нарушение-с глоба или имуществена санкция от 5000 лева до 8 000 лева.За да съставлява едно деяние административно нарушение,то следва да осъществява всички признаци от обективна и субективна страна на конкретно предвидения в специалния закон състав на това нарушение.В тази връзка следва да се посочи,че не биха могли да се правят обосновани изводи за отговорността на жалбоподателя единствено въз основа на посочен от него факт във възражението против АУАН,без АНО да прояви процесуална активност ,за да установи безспорността на една от предпоставките визирани в санкционната норма на чл.45 ал.2 от ЗЗДет.,а именно,че  наказаното лице в случая е управител на на „****“ЕООД стопанисващо ****,предмет на проверката.

За да бъде изпълнен състава на административното нарушение е необходимо да са налице всички признаци от субективна и обективна страна на нарушението.Разпоредбата на чл.45 ал.2 от ЗЗДет. предвижда административнонаказателна отговорност за всяко лице което допусне в управлявания от него обект  деца след 22.00 часа без придружител.Субект на административното нарушение по чл.45 ал.2 от ЗЗДет. може да бъде физическо лице,на което са възложени функциите по управление на съответния обект-управител или собственик,тъй като отговорността му е за проявеното от него бездействие във връзка със създадената организация за недопускане в търговските обекти на деца за времето от 22.00ч. до 06.00ч.

Настоящия съдебен състав констатира,че обстоятелствената част на обжалваното НП не съдържа всички обективни признаци на нарушението по чл.45 ал.2 от ЗЗДет.Тази разпоредба има бланкетен характер в квалификацията на действията или бездействията на нарушителя като нарушение и препраща към разпоредбите на чл.8 ал.3 и ал.4 от ЗЗДет.По този начин се инкриминира допускането на дете в търговски обект след 22.00ч. и преди 06.00ч. в нарушение на чл.8 ал.3 и ал.4 от ЗЗДет.Строго формалния характер на административнонаказателното право изисква да бъде посочена една от предвидените две хипотези-без родител или без дееспособен придружител,осигурен от родителя.Като не е посочил в нарушение на коя точно разпоредба е допуснато детето,административнонаказващият орган е постановил незаконосъобразен акт.Така формулиран диспозитива не дава възможност на наказаният да разбере за извършването на кое точно действие или пък за бездействие е наказан,което нарушава правото му на защита.

Процедурата по ЗАНН  е санкционна и е в тежест на наказващия орган да я проведе законосъобразно,завършена с правилни и ясно формулирани актове,като докаже твърденията си обективирани в тях с валидни доказателства,като не е направил това административнонаказващия орган издал едно незаконосъобразно НП,което следва да бъде отменено.

Мотивиран при тези съображения,РС-Каварна в този състав на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН

 

                              Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление  № 6/30.03.2016г. на Началника на Районно управление гр.Каварна,с което на В.С.С. ЕГН ********** с адрес *** за нарушение на чл.45 ал.2 от Закона за закрила на детето/ЗЗкД/ е наложено административно „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: